Logo UAB
2023/2024

Ciències del Mar

Codi: 106769 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2504604 Ciències Ambientals OB 2 2

Professor/a de contacte

Nom:
Anna Soler Membrives
Correu electrònic:
anna.soler@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Valenti Rodellas Vila

Prerequisits

No hi ha prerequisits específics.


Objectius

L’objectiu d’aquesta assignatura és proporcionar una formació de base en el coneixement del medi marí , que englobi aspectes de la física, la química i la geologia, així com de l’àmbit dels éssers vius i de les seves interrelacions. Es pretén que l’alumne tingui una visió general de l’estructura de l’ecosistema marí i la seva biodiversitat, introduint-lo en l’estudi dels casos més notables de la interacció de l’activitat de l'home sobre el medi marí per a que sigui capaç d'intuir-ne les seves conseqüències.  L’enfocament intenta assolir un compromís entre l’anàlisi formal i la visió fenomenològica.


Resultats d'aprenentatge

  • CM38 (Competència) Discriminar les eines i els models matemàtics més adequats per a descriure la dinàmica de processos mediambientals concrets.
  • CM39 (Competència) Transmetre adequadament a un públic general la informació científica general associada a un problema mediambiental.
  • KM46 (Coneixement) Identificar els processos químics i geològics més rellevants en els diferents compartiments ambientals (hidrosfera, sòl  i atmosfera).
  • KM47 (Coneixement) Reconèixer la manera com l'activitat humana intervé sobre el funcionament dels vectors físics (aigües, sòl , oceans, atmosfera) en el medi natural.
  • KM48 (Coneixement) Relacionar els principis bàsics de les ciències (hidrologia, ciències del mar, climatologia, ciències de la terra, etc.) que constitueixen la base d'estudi del sistema Terra des d'un enfocament ambiental.
  • SM46 (Habilitat) Caracteritzar els processos principals dels medis naturals (marí, sòls , atmosfera), englobant els aspectes de la física, la química, la geologia, la biologia i les seves interaccions.

Continguts

Classes de teoria i problemes

1) Introducció: L'oceanografia, un disciplina integradora. Oceanografia física, geològica, química i biològica. L'oceà com un sistema global. Dimensions, variables mesurades i processos que hi intervenen. 

2) Oceanografia química. Composició química dels oceans i la naturalesa dels processos físics, químics i biològics que regeixen aquesta composició en el passat i el present. Els cicles dels components oceànics majors i menors, amb especial atenció als que són més importants per a la vida (és a dir, carboni, nitrogen, fòsfor, silici i oxigen). La investigació de la producció primària, la producció per a l'exportació, remineralització, diagènesi, els processos d'intercanvi de gas aire-mar.

3) Oceanografia física. La influència atmosfèrica i el balanç energètic a l’oceà. Les equacions del moviment: Les forces que intervenen en el moviment de l’oceà. Conservació de la massa: equació de continuïtat. Conservació del moment: equacions de Navier-Stokes. La influència de la viscositat.

4) Oceanografia geològica. Marges continentals i conques oceàniques. Sediments al fons marí i la seva importància en els cicles biogeoquímics. Elements traçadors i isòtops. Ús dels sediments com a registres del clima, paleo-circulació i contaminació.

5) Relacions entre la circulació oceànica i els moviments de menor escala, el clima, l'atmosfera i el transport biogeoquímic.

6) Oceanografia aplicada. Mètodes de mesura i instrumentació. Vaixells oceanogràfics i satèl·lits: Explorant els recursos a l'oceà.

7) Oceanografia biològica. Classificació dels medis i dels organismes marins.

8) Les comunitats marines: domini pelàgic. Producció primària i fitoplàncton. Zooplàncton i nècton. Adaptacions a la vida pelàgica. Migracions horitzontals i verticals

9) Les comunitats marines: domini bentònic. Generalitats. Composició i distribució. Supralitoral, mediolitoral, infralitoral, circalitoral (coral·ligen) en fons rocosos i sorrencs. La comunitat de Posidonia oceanica.

10) Les comunitats marines: grans profunditats. Dominis batials, abissals i hadal. Composició i adaptacions.

11) Estratègies d’alimentació i reproducció al mar.

12) Les interrelacions biòtiques. Competència i coexistència. Depredació en el bentos i en el plàncton

13) La transferència d’energia. Xarxes tròfiques.

14) L’impacte de l’home. Instal·lacions i activitats industrials i agrícoles. Explotació dels seus recursos abiòtics i biòtics.

 

Seminaris:

Temes d'actualitat prèviament programats pel professor i presentats pels alumnes en grup.

 

Part pràctica:

Pràctica 1 (camp).- Recol·lecció de mostres biològiques i mesura de paràmetres abiòtics de la zona litoral. Etiquetatge i conservació.

Pràctica 2 (laboratori).- Processat de mostres. Separació de mostres, anàlisis, identificació, toma de dades. Tractament de resultats.

Pràctica 3.- Elaboració d’un treball pràctic tipus article científic o informe tècnic


Metodologia

La metodologia utilitzada en aquesta assignatura per assolir el procés d'aprenentatge es basa en fer que l'alumne treballi la informació que se li posa al seu abast. La funció del professor és donar-li la informació o indicar-li on pot aconseguir-la i ajudar-lo, amb tutories, perquè el procés d'aprenentatge pugui realitzar-se eficaçment. Per assolir aquest objectiu, l'assignatura es basa en les següents activitats:

Classes Magistrals (classes de teoria)
El contingut del programa de teoria l'impartirà principalment el professor en forma de classes magistrals. Les classes teòriques es complementaran amb la visualització d'animacions i vídeos relacionats amb els temes tractats a classe. Així mateix, algunes classes es complementaran amb activitats d'avaluació de l'aprenentatge de l'estudiant, mitjançant la resolució de qüestions plantejades pel professor que es resoldran bé al principi de la sessió (quan serveixin de repàs de continguts ja exposats en sessions anteriors) o al final de la mateixa com a qüestions de reflexió sobre la matèria explicada o el vídeo analitzat. El material utilitzat a classe pel professor estarà disponibles a la plataforma virtual. És recomanable que els alumnes imprimeixin aquest material i el portin a classe, per utilitzar-lo com a suport a l'hora de prendre apunts. S'aconsella que els alumnes consultin de forma regular els llibres recomanats a l'apartat de Bibliografia per tal de consolidar i clarificar, si és necessari, els continguts explicats a classe. Amb aquestes classes l'alumne adquireix els coneixements bàsics de l'assignatura que ha de complementar amb l'estudi personal dels temes explicats.

 

Casos pràctics (ODV) (classes de problemes)

Les classes magistrals es complementaran ambactivitats d'avaluació de l'aprenentatge mitjançant la resolució de casos pràctics a través del programa Ocean Data View (ODV). Així l'alumne aprendrà a mesurar i representar adequadament els processos i les lleis físiques, químiques i biològiques que s’apliquen a l'oceanografia.

Bé a les classes de teoria bé a les de problemes, hi haurà classes de treball dirigit, on es discutiran en grup temes d'actualitat prèviament programats pel professor. Es valorarà la participació dels estudiants. Posteriorment els temes seran exposats per part dels alumnes en grup. La missió dels seminaris és promoure la capacitat d'anàlisi i síntesi i el raonament crític.

 

Pràctiques de camp i de laboratori:

La pràctica de camp consistirà en la sortida a una platja de la costa catalana per a la recol·lecció de mostres biològiques i mesura de paràmetres abiòtics de la zona litoral.

La pràctica de laboratori estarà destinada al processat de mostres. Separació de mostres, anàlisis, identificació, presa de dades. Finalment es farà el tractament de resultats.

Els alumnes, a partir de les dades recollides al camp i els resultats obtinguts al laboratori realitzaran un treball pràctic que tindrà estructura de petit article científic que ha de contenir com a mínim els següents apartats:

- Títol, autors, assignatura, curs.

- Introducció al tema del treball, amb els objectius del mateix al final.

- Material i mètodes (no copiar el guió de pràctiques).

- Resultats.

El treball es farà en el grup de 4-5 persones que han treballat durant la pràctica a la platja i al laboratori.

 

Tutories
L'objectiu d'aquestes sessions és resoldre dubtes, repassarconceptes bàsics no explicats a classe i orientar sobre les fonts consultades pels estudiants. L'horari de les tutories individualitzades es concretaran amb el professor.  Així mateix estaran programades tres tutories avaluables per grup d'alumnes, dues per fer el seguiment del treball del seminari i una per fer el seguiment del treball pràctic.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Casos pràctics 4 0,16 CM38, KM47, KM48, SM46
Classes de teoria 34 1,36 CM39, KM46, KM47, KM48, SM46
Estudi de casos (classes de problemes) 4 0,16 CM38, CM39, KM46, KM47, KM48, SM46
Pràctiques de camp 4 0,16 SM46
Pràctiques de laboratori 6 0,24 SM46
Tipus: Supervisades      
Tutories 2 0,08 KM48
Tipus: Autònomes      
Preparació de treballs, resolucions de casos 40 1,6 KM46, KM47, KM48, SM46
Treball i estudi personals 47 1,88 KM46, KM47, KM48

Avaluació

L'avaluació d'aquesta assignatura es realitza al llarg de tot el curs:

Avaluació de l'actitud i participació de l'estudiant a classes magistrals, seminaris i problemes:
S'avaluarà l'actitud i la participació (grupal i individuals) en els diferents tipus d'activitats que es desenvoluparan al llarg de les classes teòriques i del seminari. Aquesta avaluació té un pes global del 5% de la nota final.

Avaluació dels exàmens:
Exàmens parcials: Amb els parcials s'avaluaran individualment els coneixements assolits per l'alumne a la assignatura, així com la seva capacitat d'anàlisi i síntesi, i de raonament crític.
Es realitzaran 2 exàmens parcials obligatoris.

Examen final: Els alumnes que no superin algun dels 2 exàmens parcials (nota mínima: 5 sobre 10) hauran de recuperar-los a l'examen final. Igualment, els alumnes que desitgin millorar nota d'una o de les dues parts, ho podran fer presentant-se a l'examen final, però es perdrà la nota obtinguda prèviament.
Per a fer la mitjana amb les altres activitats avaluables és necessari arribar a una nota mínima de 4.

Per poder assistir a la recuperació, l'alumne ha hagut d'haver estat avaluat prèviament d'activitats d'avaluació continuada que equivalguin a 2/3 de la nota final.

Avaluació de la resolució de casos (classe de problemes, PAUL):

Els casos s'entregaran durant el curs. L'avaluació de la resolució dels casos plantejats a classe tindrà un pes del 10% de la nota final. No hi ha recuperació d'aquesta nota.

Presentació de treballs en grup dirigits:

La valoració del treball (desenvolupat bé a classes de teoría o de problemes participatives) es farà en relació al’exposició oral de tots els membres de cada grup. Aquesta activitat representa un 25% de la nota final. No hi ha recuperació d'aquesta nota.

Avaluació de les pràctiques:

De l'assistència i participació a les pràctiques de laboratori (PLAB) i de camp (PCAM), i de l'elaboració d'un article científic en resultarà un 10% de la nota final de l'assignatura. L’assistència a pràctiques és obligatòria. No hi ha recuperació d'aquesta nota. Al treball escrit es valorarà:
-Claredat conceptual del plantejament.
-Adequació de la metodologia.
-Exposició clara i concisa dels resultats.
-Capacitat de discussió i interpretació dels resultats
-Qualitat formal del document (taules, figures, referències).

Avaluació única:

L’avaluació única consisteix en una única prova de síntesi en la que s’avaluaran els continguts de tot el programa de teoria de l’assignatura. La prova d’avaluació única es farà coincidint amb la mateixa data fixada al calendari per a la darrera prova d’avaluació continuada i s’aplicarà el mateix sistema de recuperació que per l’avaluació continuada.

L’alumnat que s’aculli a l’avaluació única ha de fer les pràctiques de camp i laboratori en sessions presencials i és requisit tenir-les aprovades. També seran d’assistència obligatòria les sessions de defensa oral dels treballs (en grup i dirigits).

L’avaluació de les PLAB, PCAM i PAUL serà seguint el mateix procediment que l’avaluació continuada.

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i participació a pràctiques i casos 5 2 0,08 KM46, KM47, KM48, SM46
Examen parcial 1 25 1,5 0,06 KM46, KM47, KM48
Examen parcial 2 25 1,5 0,06 KM46, KM47, KM48, SM46
Presentació oral 25 2 0,08 CM39, KM46, KM47, KM48
Resolució de casos 10 1 0,04 CM38, KM46, KM48, SM46
Treball de pràctiques 10 1 0,04 KM47, KM48, SM46

Bibliografia

Oceanografia Física:

 

J.R.Apel Principles of ocean physics Academic Press, 1988

G. Beraman (ed.) Open University, Ocean circulation Pergamon Press1995

M.Grant Gross, E. Gross, Oceanography Prentice Hall 1996

J.A. Knauss, Introduction to Physical Oceanography, Prentice Hall 1997

S. Pond and G.C.Pickard, Introductory dynamical oceanography, Butterworth, 1997

 

A l’adreça http://www.cmima.csic.es/mirror/mattom/IntroOc/index.html s’hi pot trobar el text de Robert Stewart “Introduction to Physical Oceanography”, que conté un material molt adequat pels objectius i continguts de la part física d’aquesta assignatura

 

Oceanografia Biològica:

 

Alcaraz, M., Estrada, M., Flos, J., Font, J., Romero, J. y Salat, J. 1985. L'oceanografia. I. Introducció a l'ecologia marina mediterrània. Diputació de Barcelona, Barcelona.

Cognetti, G., Sarà, M. y Magazzù, G. 2001. Biología Marina. Ariel Ciencia, Barcelona.

Demestre, M., Lleonart, J., Martin, P., Peitx, J.A. y Sardà, F. 1986. L’Oceanografia. II. Recursos pesquers de la mar catalana. Diputació de Barcelona, Barcelona.

Lalli, C.M. y Parsons, T.R. 1997. Biological oceanography. An introduction. Pergamon Press, Oxford.

Levinton, J.S. 2001. Marine Biology, function, biodiversity, ecology. Oxford University Press, New York.

Pillay, T.V.R. 1992. Aquaculture and the Environment. John Wiley & Sons, New York.

Pinet, P.R. 2000. Invitation to Oceanography. Jones and Bartlett Publishers, Sudbury.

Valiela, I. 1995. Marine ecological processes. Springer Verlag, New York.

 

Pàgines WEB

http://grupsderecerca.uab.cat/biologiamarina/ca Bridging the gap: Apropant la recerca en biologia marina.

http://www.icm.csic.es WEB del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona (CSIC), con información sobre investigación en temas marinos, divulgación y noticias que se actualizan periódicamente.

http://www.jbpub.com/oceanlink Material que complementa la información del libro de texto Pinet (2000).

http://www.enn.com Noticias de investigaciones medioambientales.

http://seawifs.gsfc.nasa.gov/OCEAN_PLANET/HTML/peril_habitat.html Informaciones sobre impactos actuales del hombre en el mar.

http://www.noaa.gov Publicación de la NOAA (National Oceanographic & Atmospheric Administration, Departament of Commerce, U.S.) sobre los océanos, pesquerías, clima, costas, etc.

http://www.mispeces.com/boletin Información (noticias, agenda, legislación y novedades) sobre Pesquerías y Acuicultura en España y Europa.

http://www.aquaflow.org  Proyecto de la Comisión Europea para la diseminación de la información de I+D en acuicultura.

 

La docència virtual ha posat de manifest la importància de poder disposar de recursos online. Durant aquests mesos les editorials han posat en obert molt contingut, i que a més es disposa de la plataforma a prova de llibres digitals (50.000 llibres accessibles - https://mirades.uab.cat/ebs/).

En aquest enllaç, trobareu una infografia que ha preparat el Servei de Biblioteques per facilitar la localització de llibres electrònics: https://ddd.uab.cat/record/224929

 

http://www.uab.cat/doc/BibliografiaCursDigital


Programari

A banda del programari bàsic, la resta serà programari lliure, com el programa R o el Ocean Data View (https://odv.awi.de/). No s'obligarà a la subscripció de compra de cap programari amb llicència.