Logo UAB
2023/2024

Introducció a l'Economia Ambiental

Codi: 106754 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2504604 Ciències Ambientals FB 1 2

Professor/a de contacte

Nom:
Jesus Ramos Martin
Correu electrònic:
jesus.ramos@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Aurora Trigo Catalina
Antonio Rodríguez Carpio
Claudio Cattaneo

Prerequisits

No n'hi ha.


Objectius

Contextualització

L’assignatura Introducció a l'Economia Ambiental (IEA) pertany a la matèria 7 “Economia ambiental” del Grau en Ciències Ambientals impartit per la Facultat de Ciències. Aquesta matèria és impartida per professors de la Facultat d’Economia i Empresa.

IEA contribueix de manera essencial al procés de formació i aprenentatge de 1er Curs perquè introdueix conceptes i eines de l’economia que es demostren bàsics per a entendre millor la relació entre els sistemes humans i els naturals. En particular, aprofundeix en els instruments de política econòmica ambiental que tenim a la nostra disposició per a fer una gestió dels diferents recursos i serveis que ens ofereix el sistema Terra.

A més a més, concorre a la formació professional dels estudiants donat que fomenta l’aprenentatge en una sèrie de competències entre les quals destaquen: la avaluar críticament l'impacte econòmic de l'activitat pròpia, treballar amb autonomia en el plantejament de problemes econòmics pràctics en l'àmbit mediambientalidentificar els fonaments principals de l'economia que intervenen en els processos mediambientals, reconèixer la interrelació entre l'economia, els recursos naturals i els sectors públics, o expressar-se utilitzant el llenguatge adequat a la informació d'economia fonamental i ambiental, de forma clara, explicativa i sintètica, que seran de gran utilitat pels futurs professionals en l’anàlisi, conservació i la gestió del medi ambient i dels recursos naturals.

Objectius formatius

L’objectiu de l’assignatura és doble, per una banda entendre els conceptes bàsics de l’economia que ens han de permetre, per altra, entendre els sistemes humans com a sistemes oberts a l’entrada d’energia i materials, i a la sortida de residus. entrendre els mecanismes i eines que desde l'economia es poden utilitzar per a una gestió més eficient dels recursos naturals.

Al final del curs l’estudiant tindrà una idea més clara de:

i) Els conceptes bàsics de l’economia i el seu ús en ciències ambientals;

ii) La literatura bàsica dels mètodes i conceptes presentats;

iii) La relació entre el procés econòmic del sistemes humans i el sistema terra, així com els diferents enfocaments utilitzats per a l’anàlisi d’aquesta interacció


Resultats d'aprenentatge

 • CM15 (Competència) Avaluar críticament l'impacte econòmic de l'activitat pròpia.
 • CM16 (Competència) Actuar en el desenvolupament de projectes mediambientals amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i els deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • CM16 (Competència) Actuar en el desenvolupament de projectes mediambientals amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i els deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • CM17 (Competència) Treballar amb autonomia en el plantejament de problemes econòmics pràctics en l'àmbit mediambiental.
 • KM24 (Coneixement) Identificar els fonaments principals de l'economia que intervenen en els processos mediambientals.
 • KM25 (Coneixement) Identificar els elements bàsics de microeconomia i macroeconomia.
 • KM26 (Coneixement) Reconèixer la definició de la ciència econòmica i del procés econòmic, així com el funcionament dels mercats.
 • KM27 (Coneixement) Reconèixer la interrelació entre l'economia, els recursos naturals i els sectors públics.
 • SM22 (Habilitat) Integrar els aspectes naturals, socials i econòmics que caracteritzen la problemàtica ambiental.
 • SM23 (Habilitat) Extreure la informació econòmica rellevant de memòries, plans, projectes, programes i articles de l'àmbit ambiental.
 • SM24 (Habilitat) Expressar-se utilitzant el llenguatge adequat a la informació d'economia fonamental i ambiental, de forma clara, explicativa i sintètica.

Continguts

PRIMERA PART

 1.     El sistema econòmic i el medi ambient. Economia i economia ecològica: aspectes conceptuals i metodològics.

 Lectura Bàsica:

 • Krugman, Wells y Olney - ¿Qué es la economía? Acciones habituales de la vida diaria. Principios básicos.
 • Common y Stagl - Introducción a la economía ecológica.

 2.     Mercats i preus: oferta i demanda.

 Lectura Bàsica:

 • Krugman, Wells y Olney - Oferta y demanda. El mercado contraataca.
 • Common y Stagl - Intercambio y mercados.
 • Blanco -La Demanda, la Oferta y el Mercado.

 3.     Producció i costos.

 Lectura Bàsica:

 • Krugman, Wells y Olney - El productor. Qué hay detrás de la curva de oferta: factores productivos y costes. Competencia perfecta y la curva de oferta.
 • Blanco -La empresa: Producción. Costes y beneficios.

 4.     Estructures de mercat: mercats competitius i mercats no competitius.

 Lectura Bàsica:

 • Krugman, Wells y Olney -Mercados y eficiencia. Estructura de mercado: más allá de la competencia perfecta. Monopolio. Oligopolio. Competencia monopolística y diferenciación de producto.
 • Blanco -La Empresa en el Mercado de competencia perfecta. Los mercados no competitivos: Monopolio, competencia monopolista y oligopolio.

 5.     Fonaments de la intervenció del sector públic.

 Lectura Bàsica:

 • Common y Stagl - Límites a los mercados.

 6.     Macroeconomia: el sistema econòmico des d'una perspectiva agregada.

 Lectura Bàsica:

 • Common y Stagl - Crecimiento económico y medio ambiente.
 • Krugman, Wells y Olney - Introducción a la macroeconomía. Macroeconomía: una visión global. Fluctuaciones económicas a corto plazo. La oferta y la demanda agregadas. La política fiscal. Los impuestos y el multiplicador. El dinero, los Bancos Centrales y la política monetaria.
 • Krugman, Wells y Olney – evaluar la macroeconomía.
 • Comon y Stagl – Contabilidad económica.

 

SEGONA PART

1.    Instruments de politica econòmica ambiental

 1. Externalitats
 2. Nivell òptim de contaminació
 3. Internalització d'externalitats
 4. Pigou i la fiscalitat verd
 5. Coase i els mercats de drets d'emisions
 6. Pagament per serveis ambientals

Lectura Bàsica: Martínez Alier y Roca Pàgs. 128-227.

Lectures Complementàries: Martínez y Kosoy 2007; Puig y Freire 2007; Romero 1997: 29-50.

 

2.    Valoració monetària i ambient

 1. Valor ecològic i valor econòmic
 2. Families de mètodes de valoració econòmica
 3. Valor econòmic total
 4. Taxa de descompte

Lectura Bàsica: Martínez Alier y Roca Pàgs. 228-319.

Lectures Complementàries: Agüero et al. 2005; Romero 1997: 51-76.

 

3.    Eines d'ajuda a la presa de decisions

 1. Democràcia econòmica i política
 2. Criteri de compensació de Kaldor-Hicks
 3. Risc, incertesa i irreversibilitat
 4. Anàlisi Cost – Benefici
 5. Complexitat, ciència Post-Normal i racionalitat substantiva
 6. Anàlisi Multi-Criteri

Lectura Bàsica: Martínez Alier y Roca Pàgs. 228-319; Munda 2004

Lectures Complementàries: Munda 1996; Riera 1992; Riera y Macian 1999; Falconí y Burbano 2004; Martí et al., 2000.

 

4.    Anàlisi dels recursos renovables i no renovables

 1. Drets de propietat i la seva relació amb la gestió de recursos. La Tragèdia dels Comuns de Hardin.
 2. Base de recursos i reserves
 3. La corba de Hubbert
 4. La regla de Hotelling: sender òptim d'extracció de recursos
 5. El criteri d'El Serafy
 6. EROI o taxa de retorn energètico sobre la inversió en energia
 7. Energia nuclear, residus, temps i descompte
 8. Rendiment sostenible. Models biològics vs econòmics
 9. Economia de la pesca

Lectura Bàsica: Martínez Alier y Roca Pàgs. 106-114, 370-447.

Lectures Complementàries: Aguilera 1992; GRAIN 2014; Romero 1997: 77-159; Espinoza et al., 2019.


Metodologia

1. Lliçó magistral

El professor realitzarà una conceptualització analítica i una síntesi actualitzada de cada un dels temes d’estudi mostrats a les unitats didàctiques. L’objectiu d’aquesta activitat és facilitar la transmissió de coneixements i la motivació per a l’anàlisi de la relació entre l’activitat humana i el medi ambient, que s’enfoquen per tal de potenciar un aprenentatge actiu i cooperatiu.

2. Sessions pràctiques

S’estructuren en tres tipus d’activitats:1) exercici i exemples d'escriptura científica; 2) recerca, interpretació i anàlisi de variables econòmiques i la seva relació amb el medi; i 3) presentació dels resultats del treball en grup. Amb aquestes activitats els estudiants no només consolidaran els coneixements apresos a les classes magistrals però aprendran a fer recerca individual i en grup, a analitzar la informació, sintetitzar-la i defendre-la i discutir-la.

3. Tutories

El procés d’aprenentatge i adquisició de competències serà supervisat pel professor a través de tutories individuals i/o de grup. El professor de l’assignatura estarà a disposició dels alumnes per a resoldre els dubtes i seguir l’evolució de l’esmentat procés d’aprenentatge i adquisició de competències de l’alumnat.

4. Campus Virtual de l’assignatura

En l’ensenyament presencial el Campus Virtual és una eina útil, a fi que els estudiants tinguin un espai complementari on puguin accedir a diferents tipus de materials que el docent consideri bàsics per avançar en el procés d’aprenentatge de l’assignatura. Per accedir-hi només heu d’anar a la pàgina web de la UAB i allà hi trobareu l’enllaç (http://www.uab.es/interactiva/default.htm), o be directament a la pàgina web del campus virtual (https://cv2008.uab.cat/).

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Seminaris part 1 4,5 0,18 CM15, CM16, CM17, SM22, SM23, SM24
Seminaris part 2 4,5 0,18 CM15, CM16, CM17, SM22, SM23, SM24
classes magistrals 32 1,28 KM24, KM25, KM26, KM27, SM22
Tipus: Supervisades      
Tutories 0,9 0,04 CM15, KM24, KM25, KM26, KM27, SM22
Tipus: Autònomes      
Cerca d'informació 20 0,8 SM23
Lectura i estudi de teoria 37,1 1,48 CM15, CM17, KM24, KM25, KM26, KM27, SM22
Preparació de seminaris 29 1,16 CM15, CM16, SM22, SM23, SM24

Avaluació

AVALUACIÓ CONTINUA

L'avaluació de l'assignatura es basarà en l'avaluació continua del procés d'adquisició de coneixements i competències per part de l'alumnat.

L'avaluació de la primera part és la següent:

 • Treball en grup de fins a 5 membres sobre un tema relacionat amb l'economia ambiental, que inclou una presentació oral, que puntuarà un 25% sobre la nota final de la primera part.
 • Un examen parcial de coneixement que podrà combinar preguntes tipus test i temàtiques i que contindrà un 75% de la nota.

L'avaluació de la segona part és la següent:

 • Un informe final per grups de fins a 5 membres i d'un màxim de 2.000 paraules, sobre casos de conflictes ambientals per publicar a ejatlas.org, que comptarà el 25% de la nota. L'informe seguirà l'estructura dels casos que es publicarà en les ejatles i inclourà presentació i discussió en l'última classe de pràctiques.
 • Un examen parcial de coneixement que podrà combinar preguntes tipus test i temàtiques i que comptarà un 75% de la nota.

Per poder realitzar la mitjana ponderada de totes les activitats avaluades és imprescindible que els estudiants obtinguin almenys una nota de 3 a cadascuna de les proves.

 

AVALUACIÓ ÚNICA

L'alumnat que s'hagi acollit a la modalitat davaluació única haurà de realitzar una prova final que consistirà en un examen de teoria en què haurà de desenvolupar un tema i respondre a una sèrie de qüestions curtes. Seguidament haurà de realitzar una prova pràctica on haurà de resoldre una sèrie d'exercicis similars als que s'han treballat a les sessions de Pràctiques d'Aula. A més, el dia de l'examen haurà de lliurar un treball escrit sobre un tema relacionat amb l'economia ambiental, amb un màxim de 3.000 paraules.

La qualificació de l'estudiant serà la mitjana ponderada de les tres activitats anteriors, on l'examen de teoria suposarà el 40% de la nota, l'examen de pràctiques el 35% i el treball escrit el 25%.

RECUPERACIÓ

Si l'alumnat suspèn l'assignatura, ja sigui l'avaluació contínua o l'avaluació única, té una altra oportunitat de superar l'assignatura mitjançant l'examen de recuperació que se celebrarà en la data que fixi la coordinació de la titulació. En aquesta prova es podrà recuperar el 75% de la nota corresponent a la teoria i pràctiques per a cadascuna de les dues parts. Els treballs escrits o informes finals no seran recuperables. Si se supera una nota mínima d'un 3, aquesta nota farà mitjana ponderada amb la nota obtinguda en el treball escrit i l'informe final.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen Parcial 1 37,5% 2 0,08 CM15, KM24, KM25, KM26, KM27, SM22, SM24
Examen Parcial 2 37,5% 2 0,08 CM15, KM24, KM25, KM26, KM27, SM22, SM24
Treball en grup 1 12,5% 9 0,36 CM15, CM16, CM17, KM24, KM25, KM26, KM27, SM22, SM23, SM24
Treball en grup 2 12,5% 9 0,36 CM15, CM16, CM17, KM24, KM25, KM26, KM27, SM22, SM23, SM24

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA (en negreta la bàsica)

Blanco, J.M. (2008) Economía. Teoría y práctica. 5ª ed. MC Graw Hill. https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991010191769706709 

Common, M., Stagl, S. (2008) Introducción a la Economía Ecológica, Ed. Reverté. https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991058468654606706

Krugman, P., Wells R., Olney, M.L. (2012) Fundamentos de economía, 3 ed. Ed. Reverté. https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/avjcib/alma991008829499706709

Martínez Alier, J., Roca, J. (2015). Economía ecológica y política ambiental, Fondo de Cultura Económica, México, 639 p. 3ª edición. https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/1c3utr0/cdi_elibro_books_ELB110397  

Munda,G. (2004). Métodos y procesos multicriterio para la evaluación social de las políticas públicas. Revista Iberoamericana de Economía Ecológica, Vol. 1: 31-45. https://redibec.org/ojs/index.php/revibec/article/view/343/213

Padilla Rosa, E. and Ramos-Martin, J. (Eds.)(2023): Elgar Encyclopedia of Ecological Economics. Cheltenham: EdwardElgar Publishing Ltd. ISBN: 978-1-80220-040-9.

Agüero, A.A., Carral, M., Sauad, J.J., Yazlle, L.L. (2005): "Aplicación del método de valoración contingente en la evaluación del sistema de gestión de residuos sólidos domiciliarios en la ciudad de Salta, Argentina", Revista Iberoamericana de Economía Ecológica, Vol. 2: 37-44. https://redibec.org/ojs/index.php/revibec/article/view/334/206  

Aguilera, F. (1992): "El fin de la tragedia de los comunes", Ecología Política, Nro. 3: 137-145. Disponible online en http://www.ecologiapolitica.info/novaweb2/wp-content/uploads/2015/12/3.pdf

Espinoza, V.S., Fontalvo, J., Martí-Herrero, J., Ramírez, P., Capellán-Pérez, I. (2019): "Future oil extraction in Ecuador using a Hubbert approach", Energy, Vol. 182: 520-534. https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/1c3utr0/cdi_crossref_primary_10_1016_j_energy_2019_06_061

Falconí, F., Burbano, R. (2004). Instrumentos económicos para la gestión ambiental: decisions monocriteriales versus decisiones multicriteriales. Revista Iberoamericana de Economía Ecológica, Vol. 1: 11-20. https://redibec.org/ojs/index.php/revibec/article/view/341/211 

GRAIN (2014): Hambrientos de tierra: los pueblos indígenas y campesinos alimentan al mundo con menos de un cuarto de la tierra agrícola mundial. https://grain.org/es/article/4956-hambrientos-de-tierra-los-pueblos-indigenas-y-campesinos-alimentan-al-mundo-con-menos-de-un-cuarto-de-la-tierra-agricola-mundial

Martí, N., Vidal, V., Mànuel, D. (2000): “¿Baqueira no? El proyecto DIAFANIS de evaluación ambiental”, Ecología Política, núm. 20: 103-130. https://www.ecologiapolitica.info/wp-content/uploads/2019/10/020_Martietal_2001.pdf

Martínez Tuna, M., Kosoy daroqui, N. (2007). Compensaciones monetarias y conservación de bosques. Pagos por servicios ambientales y pobreza en una comunidad rural en Honduras. Revista Iberoamericana de Economía Ecológica, Vol. 6: 40-51. https://redibec.org/wp-content/uploads/2017/03/rev6_03.pdf

Munda, G. (1996): "Cost-benefit analysis in integrated environmental assessment: some methodological issues", Ecological Economics, Vol. 19: 157-168. https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/1c3utr0/cdi_crossref_primary_10_1016_0921_8009_96_00048_1

Puig, I., Freire, J. (2007): "Efectos de las políticas ambientales sobre la competitividad", Revista Iberoamericana de Economía Ecológica, Vol. 6: 52-61. https://redibec.org/wp-content/uploads/2017/03/rev6_04.pdf

Riera, P. (1992): “La evaluación de grandes infraestructures viarias en la Región Metropolitana de Barcelona”, Papers: Regió Metropolitana de Barcelona: Territori, estratègies, planejament, Núm. 10: 45-51. https://ddd.uab.cat/record/46172?ln=es

Riera, P., Macian, M. (1999): “Análisis coste-beneficio de la ampliación del aeropuerto de Barcelona con externalidades ambientales. Ruido, polución atmosférica y ocupación de humedales”, Documentos de Trabajo FEDEA, Serie Estudios sobre la Economía Española, num. 47. https://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee47.pdf

Romero, C. (1997). Economía de los recursos ambientales y naturales, Alianza , Madrid, 214 p. https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/avjcib/alma991008441689706709

Samuelson, P., Nordhaus, W. (2005) Economía18a. Edició, Mc. Graw Hill. https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991006219989706709


Programari

No n'hi ha.