Logo UAB
2023/2024

Fonaments de Física

Codi: 106753 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2504604 Ciències Ambientals FB 1 2

Professor/a de contacte

Nom:
Juan Camacho Castro
Correu electrònic:
juan.camacho@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Francisco Javier Bafaluy Bafaluy

Prerequisits

Pel fet de ser una assignatura de primer curs, no existeixen requisits específics indispensables per a cursar l'assignatura.

És molt recomanable, però, que els estudiants hagin cursat prèviament els cursos propedèutics de física, en especial tots aquells estudiants que no han cursat l'assignatura de física en la seva etapa a l'ensenyament secundari.


Objectius

L'assignatura de Física es una de les assignatures de formació bàsica i obligatòria. La finalitat principal d'aquesta assignatura, així com totes les que formen el bloc de formació bàsica, consisteix en proporcionar els coneixements i les eines analítiques i metodològiques bàsiques per a desenvolupar les competències transversals a l'àrea dels estudis de ciències ambientals. En particular, l'assignatura ha de servir per a què els estudiants puguin entendre les lleis fonamentals de la física que regeixen el medi natural.

A més a més, contribueix a la formació professional dels estudiants donat que fomenta l'aprenentatge en una sèrie de competències generals (entre les quals destaquen la capacitat de raonar de manera crítica i la de millorar les estratègies de treball autònom), transversals (com saber discriminar entre els elements claus d'un determinat problema i poder dimensionar-lo correctament) i específiques (distingir els aspectes biofísics de l'activitat humana) que seran de gran utilitat pels futurs professionals en l'avaluació i la gestió de tot tipus de problemes relacionats amb el medi ambient, l'aprofitament de recursos naturals i la generació energètica.


Resultats d'aprenentatge

  • CM13 (Competència) Determinar els paràmetres i les magnituds físiques rellevants associades a problemes i casos pràctics mediambientals bàsics en l'àmbit de la física.
  • CM14 (Competència) Transmetre adequadament la informació física bàsica associada a un problema mediambiental.
  • KM20 (Coneixement) Identificar els fonaments principals de la física que intervenen en els processos mediambientals.
  • KM21 (Coneixement) Identificar els principis dels moviments de partícules, de fluids i ondulatori.
  • KM22 (Coneixement) Reconèixer els principis de la calor, l'electromagnetisme, la radiació i l'energia.
  • KM23 (Coneixement) Reconèixer els conceptes, els paràmetres físics més rellevants i les eines de la física per a definir, analitzar i gestionar problemàtiques ambientals.
  • SM19 (Habilitat) Utilitzar les lleis i els principis de la física en la resolució de problemes guiats relacionats amb el medi ambient.
  • SM20 (Habilitat) Analitzar i representar adequadament dades i observacions de l'àmbit de la física.
  • SM21 (Habilitat) Expressar-se utilitzant el llenguatge científic adequat a la informació física fonamental, així com usar les magnituds i unitats associades als conceptes físics bàsics adequadament.

Continguts

1. Introducció
1.1. Anàlisi dimensional
1.2. Lleis d'escala

2. Moviment
2.1. Moviment uniforme i accelerat. Moviment circular
2.2. Forces. Lleis de Newton. Fricció

3. Energia
3.1. Treball. Energia potencial. Energia mecànica
3.2. Forces dissipatives. Conservació de l’energia mecànica
3.3. Generació d'energia

4. Fluids
4.1. Pressió i densitat. Principi d'Arquímedes
4.2. Sedimentació: Depuració d’aigües
4.3. Forces de cohesió. Tensió superficial
4.4. Equació de continuïtat. Equació de Bernouilli
4.5. Energia eòlica.
4.6. Viscositat. Fluxos laminars i turbulents. Llei de Poiseuille

5. Oscil·lacions i ones
5.1. Oscil·lacions. Ressonància
5.2. Propagació d'ones. Reflexió i refracció
5.3. Ones sonores. Contaminació acústica
5.4. Superposició i interferències. Ones estacionàries

6. Termodinàmica
6.1. Temperatura. Gasos ideals. Interpretació microscòpica pressió i temperatura.
6.2. Primera llei de la termodinàmica. La calor. Canvis de fase.
6.3. Segona llei de la termodinàmica: Irreversibilitat.
6.4. Generació de treball: Màquines tèrmiques. Eficiència
6.5. Transferència de calor: conducció, convecció, radiació. Balanç radiatiu

7. Electromagnetisme
7.1. La interacció electromagnètica. Llei de Coulomb. Potencial elèctric.
7.2. Corrent elèctric. Dissipació en un conductor. Corrent continu i corrent altern.
7.3. Camp magnètic. Inducció electromagnètica. Generació d’elèctricitat.

8. Física nuclear i Radioactivitat
8.1. Estructuraatòmica inuclear
8.2. Energia d’enllaç nuclear i defecte de massa
8.3. Radioactivitat. Llei de desintegració radioactiva
8.4. Reaccions nuclears. Fusió i fissió.


Metodologia

El cos de l'assignatura el formen les classes teòriques i de problemes, i unes sessions de seminaris, on s'expliquen els continguts teòrics i pràctics del curs. La resta de la formació consisteix en el treball personal de l'alumnat.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes de problemes 10 0,4 CM13, CM14, KM20, KM21, KM22, KM23, SM19, SM20, SM21
Classes de teoria 38 1,52 CM13, CM14, KM20, KM21, KM22, KM23, SM19, SM20, SM21
Seminaris 2 0,08 CM13, CM14, KM20, KM21, KM22, KM23, SM19, SM20, SM21
Tipus: Supervisades      
Tutories de pràctiques 5 0,2 CM13, CM14, KM20, KM21, KM22, KM23, SM19, SM20, SM21
Tipus: Autònomes      
Estudi personal 76 3,04 CM13, CM14, KM20, KM21, KM22, KM23, SM19, SM20, SM21

Avaluació

El 80% de la nota final es calcula en base a la mitjana de les notes d’exàmens, sempre i quan s'arribi a la nota mínima de 3,5. Els exàmens constaran de qüestions teòriques i pràctiques amb preguntes test, i de problemes pràctics.

El 20% restant de la nota final correspon a la nota dels lliuraments relacionats amb els seminaris.

Recuperació

Si no s'assoleix la nota mitjana de 3,5 als exàmens, o de 5 a la nota global del curs, hi ha un examen de recuperació que abasta tot el temari del curs, tant pel que fa al qüestionari de teoria com a la resolució de problemes pràctics. Aquest examen compta el 80% de la nota global. La nota de pràctiques no és recuperable.

D’acord a la normativa de la universitat, per poder assistir a la recuperació, l'alumne ha hagut d'haver estat avaluat prèviament en activitats que equivalguin, com a mínim, a 2/3 de totes les activitats avaluables del curs.

AVALUACIÓ ÚNICA

L’alumnat que s’hagi acollit a la modalitat d’avaluació única haurà de realitzar una prova final que consistirà en un examen escrit que constarà de la resolució de qüestions teòrico-pràctiques i problemes. Aquesta prova es farà al mateix dia que el segon examen de l'avaluació continuada. Quan hagi finalitzat, lliurarà les entregues dels seminaris.

La qualificació final s’obté de la mateixa manera que a l’avaluació continuada: l’examen pesa el 80% de la nota final i els lliuraments el 20%.

Important: Per fer mitja amb l'altra 20% de la nota, a l’examen s'ha de treure una nota superior o igual a 3.5 sobre 10.

Si la nota de l’examen no arriba a 3.5 o la nota final no arriba a 5, hi ha un examen de recuperació que se celebrarà en la data que fixi la coordinació de la titulació. S’aplicarà el mateix sistema de recuperació que per l’avaluació continuada: es podrà recuperar la part de la nota corresponent a teoria i problemes (80%). El 20% de la part de entregues no és recuperable.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Primer Parcial 40 2 0,08 CM13, CM14, KM20, KM21, KM23, SM20, SM21
Segon Parcial 40 2 0,08 CM13, CM14, KM20, KM22, KM23, SM20, SM21
Seminaris 20 15 0,6 CM13, CM14, KM20, KM21, KM22, KM23, SM19, SM20, SM21

Bibliografia

-  D. Jou, J.E. Llebot y C. Pérez-García, Física para ciencias de la vida, McGraw-Hill, Madrid 2009

-  P.A. Tipler, Física, Reverté, Barcelona, 2010. Accés online: https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/avjcib/alma991006936769706709


Programari

No hi ha un programari específic per aquesta assignatura