Logo UAB
2023/2024

Fonaments de Geologia

Codi: 106749 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2504604 Ciències Ambientals FB 1 1

Professor/a de contacte

Nom:
Elena Druguet Tantiña
Correu electrònic:
elena.druguet@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

No hi ha prerequisits per cursar l'assignatura.


Objectius

Es tracta d'una assignatura de formació bàsica que desenvolupa els principis de la geologia des de la perspectiva de la comprensió de les configuracions geològiques reals i de la seva interacció amb el medi ambient. En aquest curs s'ofereixen les eines per a identificar, descriure i emprar la terminologia adequada sobre els aspectes de la geologia més afins o propers a les ciències ambientals.

Objectius formatius

1) Conèixer els principis bàsics que conformen les ciències geològiques com són la distinció entre materia i forma, les diferents branques de la geologia i els objectius respectius.

2) Reconèixer els principals materials geològics (minerals i roques) i relacionar-los amb els processos que els originen.

3) Conèixer el valor de les configuracions geològiques com a registres de l'evolució de la Terra i dels processos que les han originat.

4) Conèixer les tècniques bàsiques de representació gràfica en geologia (mapes i talls geològics).

5) Conèixer i avaluar els principals fenòmens i processos geològics que tenen incidència sobre el medi ambient i la la societat (recursos, riscos i patrimoni geològic).


Resultats d'aprenentatge

  • CM03 (Competència) Treballar amb autonomia en la resolució de problemes i casos pràctics mediambientals bàsics en l'àmbit de la geologia.
  • CM04 (Competència) Transmetre adequadament a un públic general la informació geològica bàsica associada a un problema mediambiental.
  • KM05 (Coneixement) Identificar les relacions bàsiques entre els principis i els fonaments de la geologia, per a identificar així, al seu torn, els processos geològics principals que intervenen en l'entorn mediambiental.
  • KM06 (Coneixement) Reconèixer les interaccions principals entre les diverses capes o esferes del planeta i les seves implicacions.
  • KM07 (Coneixement) Reconèixer els processos terrestres principals que intervenen a escala global i en termes d'evolució del planeta.
  • SM05 (Habilitat) Caracteritzar els tipus de roca i minerals més abundants al camp i/o al laboratori.
  • SM06 (Habilitat) Deduir les escales temporals i espacials implicades en processos ambientals, usant principis i els fonaments de la geologia.
  • SM07 (Habilitat) Recollir, analitzar, mesurar i representar adequadament dades i observacions de l'àmbit geològic.
  • SM08 (Habilitat) Utilitzar de forma segura tècniques, material i instruments per a l'anàlisi de mostres i evidències de l'àmbit geològic al camp i/o al laboratori.

Continguts

Continguts Teòrics

BLOC 1: ASPECTES INTRODUCTORIS 

1.Presentació del curs. La geologia. Àmbits d'estudi. Geologia ambiental. Diferents vessants: recursos, riscos, patrimoni geològic-geoconservació.  
2.El globus terrestre. Regions fisiogràfiques del planeta. La litosfera.
3.El temps en geologia. L'escala dels temps geològics. Els cicles geològics. Processos endògens i exògens.

BLOC 2: LA LITOSFERA

4.Introducció als minerals i a les roques. Minerals formadors de roques. Tipus composicionals. Jaciments minerals.
5.Les roques. Composició i estructura. Agrupació genètica de les roques.
6.La calor interna de la Terra. Magmatisme. Plutonisme i vulcanisme. Perillositat i risc volcànic. Exemples de geoconservació.
7.Les roques ígnies. Tipologia i classificacions.
8.Recursos minerals. Riscos i impacte ambiental. Roques industrials. Pedreres. Energia geotèrmica. Exemples de geoconservació del patrimoni miner.
9.Meteorització, erosió i sedimentació. Conques sedimentàries. Ambients deposicionals. Estratigrafia.
10.Els processos de litificació i diagènesi. Les roques sedimentàries. Combustibles fòssils: carbó i hidrocarburs. Impacte ambiental de la seva explotació.
11.El registre fòssil. Evolució de la vida a la Terra. Exemples de geoconservació del registre sedimentari i paleontològic.
12.Metamorfisme i roques metamòrfiques.

BLOC 3: ESTRUCTURA I DINÀMICA DE LA TERRA

13.La deformació de les roques. Principals estructures de deformació. Règims tectònics i associacions estructurals. Estructures i geologia aplicada. Exemples de geoconservaciód'estructures tectòniques.
14.Tectònica global. Teoria de la tectònica de plaques.
15.Neotectònica. Els terratrèmols. Causes, distribució i efecte. Risc sísmic: predicció i gestió.
16.Geomorfologia. Processos i agents. El modelat del relleu. Dinàmica de vessants. Riscos associats als processos de modelat del relleu. Paisatge geològic  i geoconservació.
17.Hidrogeologia. Dinàmica de les aigües superficials i subterrànies. Ambients fluvials. Xarxes hidrogràfiques. Aqüífers. Risc d'inundacions. Recursos hídrics. Impactes de l'extracció de l'aigua subterrània. Contaminació d'aqüífers.
18.Dinàmica i ambients litorals. Problemes d'erosió de la costa.
19.Glaceres. Ambients i modelat glacial. Les glaciacions.
20.Paleoclimatologia. Evolució del clima. Canvi climàtic.
21.Evolució del coneixement geològic. Patrimoni geològic i medi ambient. Geoconservació

 

Continguts Pràctics - PRÀCTIQUES DE LABORATORI-AULA

1.Distribució dels tipus de roques a Catalunya

2. El Mapa i el Tall Geològic

3. Discontinuïtats estratigràfiques, plecs i falles. Representació en mapes i talls.

4. La història geològica. Interpretació de configuracions geològiques.

 

Continguts Pràctics - PRÀCTIQUES DE CAMP

Sortida de camp a la Costa Brava i a la Garrotxa

Costa Brava: Formacions i roques ígnies i metamòrfiques. Sòcol paleozoic i cobertora sedimentària.

Garrotxa: El vulcanisme neògen-quaternari

 


Metodologia

L'assignatura consta de tres mòduls d'activitats dirigides, programats de forma integrada de manera que l'estudiant haurà de relacionar al llarg de tot el semestre el contingut i les activitats programades per tal d'assolir les competències indicades en l'apartat 5 d'aquesta guia. Així, d'acord amb els objectius de l'assignatura, el desenvolupament del curs es basa en les següents activitats:

Classes teòriques participatives

L'alumnat adquireix els coneixements propis de la assignatura assistint a les classes teòriques que es complementen amb qüestions i exercicis sencills que s'intercalen amb les explicacions. D'aquesta manera s'afavoreix la seva participació activa amb la finalitat de que la classe no esdevingui absolutament unidireccional.

Pràctiques d'aula

Es tracta de quatre sessions pràctiques de 2 hores cadascuna que s'intercalen amb les classes teòriques i que tenen per objectiu que l'estudiant conecti les explicacions amb les configuracions geològiques reals. Fonamentalment es tracta del reconeixement de roques i estructures i també familiaritzar-se amb els mètodes bàsics de representació (talls i mapes geològics). Les pràctiques s'hauran de presentar per a ésser avaluades. Aquest plantejament de treball està orientat a promoure un aprenentatge actiu i a desenvolupar el raonament crític i la capacitat d'anàlisi i síntesi.

Pràctiques de camp

Consisteixen en una sortida de camp a la Costa Brava (matí) i a la zona volcànica de la Garrotxa (tarda) que permet reconèixer estructures i roques ígnies (plutòniques i volcàniques), metamòrfiques i sedimentàries. Així mateix permet reconèixer episodis rellevants de la història geològica de Catalunya a través dels seus registres. Prèviament a la sortida, l'estudiant rebrà un dossier que inclou un mapa i les qüestions que haurà de completar en el decurs de la sortida. Aquest dossier pot ser demanat al final de la sortida de camp o en el termini d'una setmana per tal d'ésser avaluat.

Les activitats autònomes d'aquesta assignatura són: estudi, lectura de documents i realització d'exercicis específics lliurats a classe de teoria i/o pràctiques. Per a un bon seguiment de l'assignatura, l'estudiant disposarà al Campus Virtual de l'assignatura de tota la documentació necessària.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 37 1,48 CM04, KM05, KM06, KM07, SM06
Pràctiques de laboratori 8 0,32 CM03, KM05, SM05, SM06, SM07, SM08
Sortida de camp 8 0,32 KM05, SM05, SM06, SM07, SM08
Tipus: Supervisades      
Exàmens i exercicis 0,85 0,03 CM03, CM04, KM05, KM06, KM07, SM05, SM06, SM07, SM08
Tipus: Autònomes      
Activitats autònomes 88,15 3,53 CM03, KM05, SM05, SM06, SM07

Avaluació

L'avaluació es basarà en un sumatori de diferents qüalificacions amb la finalitat d'assolir una avaluació continuada.

L'avaluació i qualificació final es farà en base a la suma de les avaluacions de:

(1) dossiers de la sortida de camp: 10% (no recuperable, no milorable)

(2) dossier de les pràctiques d'aula: 15% (no recuperable, no milorable)

(3) prova teòrico-pràctica dels Blocs 1 i 2: 40% (recuperable, milorable)

(4) prova teòrico-pràctica del Bloc 3: 35% (recuperable, milorable)

Del conjunt de notes s'obtindrà la mitjana ponderada en base al pes específic de cadascuna de les parts.

Per aprovar l'assignatura per avaluació continuada caldrà tenir una mitjana mínima de 5 i haver-se presentat a totes les proves i lliurat tots els treballs de curs. Per mitjanar les diferents parts es requereix com a mínim un 3,5 de cadascuna de les dues proves parcials (3 i 4).

Recuperacions: Si no es compleix el requeriment anterior o si la mitjana final resultant és inferior a 5, es podrà realitzar un examen de recuperació en la data de l'avaluació final. Per poder assistir a la recuperació, l'alumnat haurà d'haver estat avaluat prèviament d'activitats d'avaluació continuada que equivalguin a 2/3 de la nota final. Les activitats recuperables en aquest examen de recuperació seran les activitats (3) i (4). L'alumnat aprovat per avaluació continuada però que vulgui millorar nota, podrà optar a fer-ho en la mateixa data de l'avaluació final, comunicant-ho per escrit a la professora responsable de l'assignatura amb una antelació de 5 dies naturals abans de la data l'examen.

Modalitat d'Avaluació única 

L'alumnat que s’hagi acollit a la modalitat d’avaluació única haurà de realitzar:
- un examen final únic que inclourà tots els continguts equivalents a les proves (3) i (4) anteriorment esmentatades per a l'avaluació continuada.
- en finalitzar l'examen, l'alumnat lliurarà els dossiers de les pràctiques de camp (1) i d'aula (2). 
La qualificació obtinguda serà la mitjana ponderada, on l’examen de teoria suposarà el 75% de la nota, les pràctiques d'aula el 15% i les pràctiques de camp el 10%. 
Recuperacions: Si la nota final no arriba a 5, l’alumnat tindrà una altra oportunitat de superar l’assignatura mitjançant l’examen de recuperació que se celebrarà en la data que fixi la coordinació de la titulació. De la mateixa manera que en l'avaluació continuada, les activitats recuperables en aquest examen de recuperació seran les activitats (3) i (4). L'alumnat aprovat que vulgui millorar nota, també podrà optar a fer-ho en la mateixa data de l'avaluació final.

En cap cas l'alumnat podrà aprovar si no ha realitzat les sortides de camp o si no ha presentat les pràctiques d'aula i els dossiers.

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Dossier de la sortida de camp 10% - no recuperable, no millorable 0 0 CM03, KM05, KM06, SM05, SM06, SM07, SM08
Prova Bloc 3 amb continguts teòrico-pràctics 35% - recuperable, millorable 4 0,16 CM03, CM04, KM05, KM06, KM07, SM05, SM06, SM07
Prova Blocs 1 i 2 amb continguts teòrico-pràctics 40% - recuperable, millorable 4 0,16 CM03, CM04, KM05, KM06, KM07, SM05, SM06, SM07
Pràctiques de laboratori-aula 15% - no recuperable, no millorable 0 0 CM03, CM04, KM05, SM05, SM06, SM07, SM08

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA BÀSICA:

Bell, F.G. 1998. Environmental Geology: Principles and Practice.
Diversos autors. 1985-1992. Història Natural dels Païssos Catalans. Vol. 1 i 2 Geologia, vol. 3 Recursos geològics i sòl.
Gass, I.G., Smith, P.H., Wilson, R.C.L. 1980. Introducción a las Ciencias de la Tierra.
Keller, E.A. 1999. Environmental Geology.
Murck, B.W., Skineer, B.J., Poster, P.C. 1996. Environmental Geology.
Pipkin, B. W. 1994. Geology and the Environment.
Reynolds, S.J., Johnson, J.K., Kelly, M.M., Morin, P.M., and Carter C.M., 2008. Exploring Geology.
Skinner, B.J., Porter, S.C., Botkin, D.B. 1999. The Blue Planet: An Introduction to Earth System Science.
Smith, D.G. (ed.). 1981. The Cambridge Encyclopedia of Earth Sciences.
Tarburck, E.J., Lutgens, F.K. 1999. Ciencias de la Tierra. Una introducción a la geología física.

PRÀCTIQUES:

https://app.visiblegeology.com

https://www.see.leeds.ac.uk/fileadmin/Documents/Admissions/Masters/step-up/Introduction_to_maps.pdf

https://www.researchgate.net/publication/329934024_Geological_Structures_and_Maps_-_A_PRACTICAL_GUIDE_Richard_J_Lisle_2004

GEOLOGIA REGIONAL:

Enllaç a la "Història Natural dels Païssos Catalans": https://www.enciclopedia.cat/historia-natural-dels-paisos-catalans

Mapa geològic de Catalunya (escala 1: 250000). Servei Geològic de Catalunya.

Enllaços al "Mapa geològic de Catalunya":

https://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Descarregues/Cartografia-geologica-i-geotematica/Cartografia-geologica/Mapa-geologic-de-Catalunya-1-250.000

https://betaportal.icgc.cat/visor/client_utfgrid_geo.html

Inventari d'espais d'interès geològic de Catalunya: https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/patrimoni-geologic/inventari_despais_dinteres_geologic/index.html


Programari

No hi ha programari específic.