Logo UAB
2023/2024

Fonaments de Matemātiques

Codi: 106747 Crčdits: 6
Titulaciķ Tipus Curs Semestre
2504604 Cičncies Ambientals FB 1 1

Professor/a de contacte

Nom:
Joaquín Martín Pedret
Correu electrōnic:
joaquin.martin@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaį. Per consultar l'idioma us caldrā introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informaciķ és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Els continguts de matemàtiques del Batxillerat.


Objectius

D'una banda, es farà un repàs dels conceptes fonamentals que ja s'estudien al batxillerat. D'una altra banda, s'introduiran alguns conceptes nous (com les equacions diferencials o el càlcul en diverses variables). Però el més important de tot és que es posarà un èmfasi especial en la utilització de totes aquestes eines en la modelització matemàtica de molts fenòmens d'interès en el món de les ciències ambientals.


Resultats d'aprenentatge

  • CM01 (Competčncia) Treballar en la resoluciķ de problemes matemātics reals a nivell bāsic aplicats a l'āmbit del medi ambient.
  • CM02 (Competčncia) Transmetre adequadament a un públic general la informaciķ matemātica bāsica associada a un problema mediambiental.
  • KM01 (Coneixement) Identificar les relacions bāsiques entre els principis i els fonaments de les matemātiques i els processos mediambientals.
  • KM02 (Coneixement) Recončixer les eines i els conceptes bāsics del cālcul i l'ālgebra.
  • KM03 (Coneixement) Recončixer problemes geomčtrics bāsics en el pla i l'espai, així com problemes matemātics bāsics d'optimitzaciķ.
  • KM04 (Coneixement) Identificar les regles de derivaciķ i integraciķ de funcions, així com els resultats bāsics del cālcul diferencial en diverses variables reals.
  • SM01 (Habilitat) Plantejar la resoluciķ de problemes matemātics bāsics associats amb l'āmbit mediambiental.
  • SM02 (Habilitat) Plantejar la resoluciķ de problemes geomčtrics bāsics del pla i de l'espai, així com de problemes matemātics bāsics d'optimitzaciķ.
  • SM03 (Habilitat) Plantejar la derivaciķ i la integraciķ de funcions senzilles, així com la resoluciķ de problemes bāsics de cālcul diferencial.
  • SM04 (Habilitat) Expressar-se adequadament fent servir el llenguatge matemātic bāsic.

Continguts

1. Repàs de les funcions elementals

2. Límits i continuïtat

3. La derivada i les seves aplicacions

4. La intregral i les seves aplicacions

5. Introducció a les equacions diferencials

6. Matrius, vectors i geometria 3D

7. Funcions de diverses variables

 

En cadascun d'aquest temes es presentarà un resum teòric dels conceptes i les tècniques fonamentals i immediatament es passarà a treballar exemples d'aplicació d'aquests conceptes i tècniques a temes rellevants en les Ciències Ambientals. Per exemple: Creixement, decreixement i extinció de poblacions, biodiversitat, al·lometria, corba logística i sostenibilitat, equilibris, models depredador/presa, vida mitjana, models estacionals de contaminació, índex de desigualtat social, models de selecció natural, transmissió de malalties, l'efecte Allee, models matricials de poblacions estratificades, matriu de mobilitat social, etc.


Metodologia

S'impartirà el curs de forma presencial. 

L'alumnat rebrà unes llistes d'exercicis sobre les que treballarà, intentant resoldre'ls. Durant la seva activitat no presencial, haurà llegit i treballat els exercicis i problemes proposats, així com les nocions teòriques necessàries per la resolució dels exercicis. D'aquesta manera es podrà garantir la seva participació a l'aula i es facilitarà l'assimilació dels continguts procedimentals.

La docència del curs utilitzarà de forma essencial el campus virtual com a mitjà de comunicació, així com mitjans d'ensenyament virtual. Es recomana fer servir el correu electrònic institucional dels professors que consta en aquesta guia. Els alumnes que vulguin comunicar-se amb els professors per correu electrònic ho han de fer des de l'adreça institucional proporcionada per la universitat (@autonoma.cat). Com és natural, l'alumnat disposarà d'hores de tutoria (a convenir) als despatxos dels professors.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciķ, per a la complementaciķ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciķ de l'actuaciķ del professorat i d'avaluaciķ de l'assignatura/mōdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes de Teoria 38 1,52 CM02, KM01, KM02, KM03, KM04, SM01, SM02, SM03, SM04
Prāctiques d'aula (classe de problemes) 12 0,48
Tipus: Supervisades      
Proves prāctiques i/o entrega de problemes 17 0,68 CM01, KM02, KM03, KM04, SM01, SM02, SM03, SM04
Tipus: Autōnomes      
Estudi Teoria 44 1,76 CM01, KM02, KM03, KM04, SM01, SM02, SM03, SM04
Preparar proves parcials i realitzaciķ de proves parcials 15 0,6 CM01, CM02, KM01, KM02, KM03, KM04, SM01, SM02, SM03, SM04

Avaluaciķ

a)    Procés i activitats d’avaluació programades

L’assignatura consta de les activitats d’avaluació següents

Activitats recuperables:

Dos exàmens parcials E1 i E2 amb un pes del 60% de la nota final (25%  el primer i 35% el segon).

Activitats no recuperables:

Diverses proves pràctiques i/o entregues de problemes amb un pes del 40% de la nota final que donaran una nota P.

Per poder aprovar l’assignatura, mitjançant l’avaluació continuada, caldrà que

F=0,25E1+0,35E2+0,4P>= 5. 

Si no es compleix algun dels paràmetres anteriors llavors la nota final serà el mínim entre F i 4,5.

b)   Programació d’activitats d’avaluació:

 El calendari de les activitats d’avaluació es donarà el primer dia de l’assignatura i es farà pública a través del Campus Virtual i a la web de la Facultat de Ciències a l’apartat d’exàmens.                                                                                    

c)    Procés de recuperació:

 Hi haurà un examen de recuperació on es podrà recuperar les activitats recuperables. Per a poder presentar-se a la recuperació caldrà que 0,25E1+0,35E2>=3.5.

L’alumnat pot presentar-se a l'examen de recuperació a millorar la seva nota, però ha de serconscient que poden obtenir una nota inferior.  

 d)   Procediment de revisió de les qualificacions:

 Per a cada activitat d’avaluació, s’indicarà un lloc, data i hora de revisió en la que l'alumnat podrà revisar l’activitat amb el professorat. En aquest context, es podran fer reclamacions sobre la nota de l’activitat, que seran avaluades pel professorat responsable de l’assignatura. L’alumnat que no es presenti a aquesta revisió, no podrà revisar posteriorment aquesta activitat.

 e)    Qualificacions:

 Matrícules d’honor. Atorgar una qualificació de matrícula d’honor és decisió del professorat responsable de l’assignatura. La normativa de la UAB indica que les MH només es podran concedir a estudiants/tes que hagin obtingut una qualificació final igual o superior a 9.00. Es pot atorgar fins a un 5% de MH del total de matriculats.

 Es considerarà que el/l'alumne/a es presenta a l'assignatura si es presenta almenys a una activitat recuperable i/o a una de no recuperable

 f) Conseqüències de les irregularitats comeses pels estudiants: còpia, plagi, ..

 Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, les irregularitats comeses per un/a estudiant que puguin conduir a una variació de la qualificació en una activitat avaluable es qualificaran amb un zero (0). Les activitats d'avaluació qualificades d'aquesta forma i per aquest procediment no seran recuperables. Si és necessari superar qualsevol d'aquestes activitats d'avaluació per aprovar l'assignatura, aquesta assignaturaquedarà suspesa directament, sense oportunitat de recuperar-la en el mateix curs. Aquestes irregularitats inclouen, entre d'altres:

- la còpia total o parcial d'una pràctica, informe, o qualsevol altra activitat d'avaluació; - deixar copiar;

- presentar un treball de grup no fet íntegrament pels membres del grup (aplicat a tots els membres, no solament als que no han treballat);

- ús no autoritzat de la IA (p. ex, Copilot, ChatGPT o equivalents) per a resoldre exercicis, pràctiques i/o qualsevol altra activitat avaluable;

 - presentar com a propis materials elaborats per un tercer, encara que siguin traduccions o adaptacions, i en general treballs amb elements no originals i exclusius de l'estudiant;

- tenir dispositius de comunicació (com telèfons mòbils, smart watches, bolígrafs amb càmera, etc.) accessibles durant les proves d'avaluació teoricopràctiques individuals (exàmens);

 - parlar amb companys durant les proves d'avaluació teorico-pràctiques individuals (exàmens);

- copiar o intentar copiar d'altres alumnes durant les proves d'avaluació teoricopràctiques (exàmens);

- usar o intentar usar escrits relacionats amb la matèria durant la realització de les proves d'avaluació teoricopràctiques (exàmens), quan aquests no hagin estat explícitament permesos.

 En resum: copiar, deixar copiar o plagiar (o l'intent de) en qualsevol de les activitats d'avaluació equival a un SUSPENS, no compensable i sense convalidacions de parts de l’assignatura en cursos posteriors.

 g)   Avaluació única :

 L’alumnat que s’hagi acollit a la modalitat d’avaluació única haurà derealitzar una prova final que consistirà en un examen de teoria on haurà de desenvolupar un tema i/o haurà de respondre a una sèrie de qüestions curtes. Seguidament haurà de fer una prova de problemes/pràctiques on haurà de resoldre una sèrie d’exercicis semblants als que s’han treballat a les sessions de Pràctiques/Problemes d’Aula. La qualificació serà la mitjana ponderada de les dues activitats anteriors, on l’examen de teoria suposarà el 30% de la nota i l’examen de problemes/pràctiques el 70%.

 Si la nota final no arriba a 5, l’alumnat suspès té una altra oportunitat de superar l’assignatura mitjançant l’examen de recuperació que se celebrarà en la data que fixi la coordinació de la titulació. Per poder presentar-se a la recuperació caldrà haver obtingut una qualificació mínima de 3,5.

 La revisió de la qualificació final segueix el mateix procediment que per a l’avaluació continuada.

 

 La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.


Activitats d'avaluaciķ continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen parcial 1 25% 2 0,08 CM01, CM02, KM01, KM02, KM03, KM04, SM01, SM02, SM03, SM04
Examen parcial 2 35% 2 0,08 CM01, CM02, KM01, KM02, KM03, KM04, SM01, SM02, SM03, SM04
Resoluciķ de problemes i/o entrega de problemes avaluables 40% 20 0,8 CM01, CM02, KM01, KM02, KM03, KM04, SM01, SM02, SM03, SM04

Bibliografia

Bàsica

"Matemàtiques i modelització per a les Ciències Ambientals" de J. Aguadé.  (Es tracta d'un llibre digital d'accés lliure que es pot descarregar a les pàgines web de les biblioteques de l'Autònoma).

Complementaria

"Matemáticas para ciencias" . 2a, edición, Pearson, Prentice Hall. Neuhauser, C., (L'alumnat hi trobarà molts exemples, problemes resolts i exercicis, que l'ajudaran en l'estudi de l'assignatura).


Programari

Farem servir el programari lliure SAGE