Logo UAB
2023/2024

Habilitats Comunicatives en l'Àmbit Educatiu

Codi: 106733 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500260 Educació social FB 1 2
2500261 Pedagogia FB 1 2
2500797 Educació Infantil FB 1 2
2500798 Educació Primària FB 1 1

Professor/a de contacte

Nom:
Cecilia Gassull Bustamante
Correu electrònic:
cecilia.gassull@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Salvador Comelles Garcia
Spei Macia Fabrega
Eulàlia Perez Vallverdu
Montserrat Vila Santasusana
Enric Serra Casals
Josep Sanz Datzira
Núria Molins Macau

Prerequisits

És imprescindible un domini bàsic del català oral i escrit per tal de poder realitzar les activitats que es proposen.

Per aprovar aquesta assignatura cal que l'estudiant mostri, en l'ús que fa de la llengua catalana, tant oralment com per escrit, que té un nivell de competència lingüística equivalent a la que es demana en el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.


Objectius

L'assignatura té l'objectiu de millorar la competència de cada estudiant a l'hora d'expressar-se davant d'un grup, i també per escrit. Aquesta millora li serà útil en l'àmbit acadèmic actual i en el seu futur professional. És una de les quatre assignatures que componen la formació bàsica compartida de la Facultat que prepara en competències bàsiques i funcionals que qualsevol professional de l'educació necessita.

Cadascun dels àmbits (Estratègies discursives i Cos i veu) aporta el seu coneixement al servei de la comprensió global dels aspectes comunicatius i d'interacció educativa. L'assignatura té un vessant clarament pràctic i aplicatiu i per això es dissenya la docència amb un percentatge molt alt de seminaris amb grups reduïts d'estudiants.

Objectius formatius generals:

 • Conèixer i saber elaborar els gèneres discursius orals i escrits propis de l'àmbit educatiu.
 • Conèixer i saber utilitzar el cos i la veu com a mitjà per a la comunicació en un grup classe

Competències

  Educació social
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere. 
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat. 
  Pedagogia
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
  Educació Infantil
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Expressar-se i utilitzar amb finalitats educatives altres llenguatges: corporal, musical, audiovisual.
  Educació Primària
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Conèixer els fonaments de l'educació primària
 • Discernir selectivament la informació audiovisual que contribueixi als aprenentatges, a la formació cívica i a la riquesa cultural.
 • Incorporar les tecnologies de la informació i la comunicació per aprendre, per comunicar-se i col·laborar en els contextos educatius i formatius.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i incorporar de forma crítica les qüestions més rellevants de la societat actual que afecten a l'educació: impacte social i educatiu dels llenguatges audiovisuals i de les pantalles.
 2. Analitzar l'estructura i contingut dels diferents documents institucionals.
 3. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 4. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 5. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 6. Conèixer l'ordenació del sistema educatiu i la legislació que el desenvolupa.
 7. Conèixer les tecnologies de la informació i de la comunicació, la seva evolució i les seves implicacions educatives.
 8. Desenvolupar un treball col·laboratiu, en equip, com a pas previ per al treball en xarxa.
 9. Expressar-se i utilitzar els llenguatges corporal, musical i audiovisual per discernir selectivament la informació audiovisual que contribueix a l'educació, a la formació cívica i a la riquesa cultural.
 10. Identificar les principals desigualtats i discriminacions per raó de sexe/gènere presents a la societat.
 11. Valorar l'impacte de les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o projectes, a curt o llarg termini, en relació amb determinades persones o col·lectius.

Continguts

1. Actitud corporal, gest respiratori i projecció de la veu.

1.1. La veu i el cos com a eines de comunicació.

1.1.1. Elements paralingüístics en la comunicació oral

1.1.2. Elements corpoals. i gestuals en la comunicació oral

1.2. El cos com a instrument vocal.

1.3. Emissió eficient de la veu sana.

 

2. Llenguatge corporal i eficàcia comunicativa

 

3. La situació de la comunicació educativa: discurs oral en continu i en interacció.

3.1. La interacció a través dels diferents tipus de rols comunicatius (monòleg, diàleg retòric...).

3.2. La gestió de la situació comunicativa: estratègies de comprensió, relació social i manteniment de la interacció.

 

4.Suports multimèdia i comunicació oral.

4.1. Les funcions dels suports audiovisuals en els diferents tipus de situacions comunicatives.

4.2. La distribució de la informació: llenguatge verbal i suports audiovisuals.

 

5. Gèneres discursius i processos de producció en el marc educatiu. Elements de cohesió.

5.1. El procés de producció d'un text oral o escrit.

5.2. Les propietats lingüístiques: adequació, estructuració, coherència, cohesió.

5.3. Elsgèneres discursius orals i escrits propis de l'àmbit educatiu.

5.4. Les estratègies retòriques del discurs explicatiu, argumentatiu i narratiu.


Metodologia

Tot i que amb el suport dels marcs teòrics, les exposicions i les lectures que es considerin necessaris, aquesta  assignatura està plantejada essencialment com un espai de treball pràctic amb l'objectiu que cada participant pugui millorar la seva competència comunicativa.

A les sessions de gran grup hi ha sobretot exposicions per part del professorat de qüestions bàsiques i complementàries. Es realitza amb tot el grup classe. Els seminaris en grups reduïts són espais de treball en grup reduïts  on mitjançant activitats diverses (estudi de casos, anàlisi de materials, dinàmiques de grup, etc.) s'aprofundeix en els

continguts de l'assignatura. Les activitats supervisades són tutories de seguiment de les activitats, tant presencialment com virtualment. Les activitats autònomes són hores de treball autònom individual i en grup.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Gran grup 5 0,2 4, 5, 11
autònomes 65 2,6 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11
seminari 40 1,6 2, 3, 4, 5, 9, 11
Tipus: Supervisades      
activitats supervisades 32,5 1,3 1, 5, 8, 9, 11

Avaluació

L'assistència a les activitats dirigides és obligatòria per assolir els objectius de l'assignatura. Per ser avaluat caldrà l'assistència d'almenys el 80% de totes les classes de cada bloc. Aquesta assignatura NO contempla l'avaluació única.

L'avaluació de l'assignatura es realitzarà al llarg de tot el període acadèmic de l'assignatura. Per poder superar l'assignatura s'han d'aprovar cadascun dels dos àmbits que la constituteixen. Com l'avaluació es realitza de manera continuada es requereix haver entregat un nombre mínim de tasques per poder ser avaluat.

 • El 50% de la nota és d'un treball o exposició on es mostren les estratègies adquirides.
 • el 33,5% d'activitats d'estratègies discursives són de diferents tasques de preparació del discurs i d'execussió (individuals i en grup) 
 • el 16,5% de les activitats de Cos i Veu són activitats de qüestionaris de continguts i tasques de reflexió sobre la pròpia pràctica (individuals)

En acabar l'assignatura es preveu la possibilitat de recuperació dels aspectes no assolits per tal de poder superar la matèria. S'haurà d'estudiar en cada cas, en funció de la situació de cada estudiant, si aquesta recuperació es realitza a través d'un treball autònom addicional o bé refent algunes de les activitats lliurades o realitzades. Per tal de superar l'assignatura, s'han de tenir aprovats els dos àmbits (Cos i Veu i Estratègies Discursives) i treure un 4,5 com a mínim de la presentació oral.

Aquells estudiants que presentin problemes de veu i no aportin el diagnòstic mèdic i/o informe del procés de reeducació, no podran ser avaluats. En conseqüènciasuspenen la part de Cos i Veu de l'assignatura.

Les qualificacions de cada una de les evidències avaluatives es faran públiques al CV. L'estudiant que vulgui revisar la nota haurà de fer-ho en els 15 dies posteriors a la seva publicació, en l'horari de tutories que el professorat té establert per aquesta assignatura i que es consigna en el programa correponent.

La còpia o plagi de material, tant en el cas de treballs com en el cas dels exàmens, constitueixen un delicte que serà sancionat amb un zero a l'activitat i no es tindrà dret a reavaluar-la. En cas de reincidència es suspendrà tota l'assignatura. Recordem que es considera "còpia" un treball que reprodueix tot o gran part del treball d'un/a altre/a company/a. "Plagi" és el fet de presentar tot o partd'un text d'un autor com a propi, sense citar les fonts, siguin en paper o en format digital. Podeu veure la documentació de la UAB sobre "plagi" a:http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_01.html

Per aprovar aquesta assignatura, cal que l'estudiant mostri, en les activitats que se li proposin, una bona competència comunicativa general, tant oralment com per escrit, i un bon domini de la llenguaoles llengües vehiculars que consten a la guia docent.

Recordem que, en el cas de la llengua catalana, a primer i segon curs es demana que l'estudiant tingui una competència lingü.stica equivalent al nivell C1 i que a partir del 3er. curs del grau l'estudiant haurà d'haver mostrat una competènia equivalent al nivell C2.

DATES D'AVALUACIÓ DE LA PART TRANSVERSAL DE L'ASSIGNATURA

Per dur a terme les exposicions orals (50% de la nota) es necessiten dos dies. Per aquest motiu es dedicaran a tal afer l'últim dia de classe i  el mateix dia de la setmana que tenen l'assignatura una setmana després (veure cronograma) 

DATES DERE-AVALUACIÓ

La re-avaluació es durà a terme 15 dies després que  hagin acabat les classes (veure cronograma)

La re-avaluació consistirà en : una presentació oral i/o un examen escrit, en funció de si la part suspesa és la teòrica. o pràctica


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitats d'Estratègies discursives 33,5% 4,5 0,18 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10
Activitats de Cos i Veu 16.5 3 0,12 5, 9, 10, 11
activitat transversal 50% 0 0 5, 6, 7, 8, 9

Bibliografia

 • Aznar, Eduardo ; Cros Alavedra, Anna ; Quintana, Lluís. Coherencia textual y lectura. Barcelona : ICE : Horsori, 1991 https://ddd.uab.cat/record/183763?ln=ca
 • Casas, M. ; Castellà, J. M. ; Vilà, M (2020). L’oratòria a l’abast de tothom. Vic: Eumo
 • Castellà, J. M.; Comelles, S.; Cros, A.; Vilà, M. (2007 ) : Entendre's a classe. Les estratègies comunicatives dels docents ben valorats. Barcelona: Graó.
 • Gassull, C.; Godall, P.; Martorell, M. (2004) La veu. Orientacions pràctiques. Barcelona. Edicions de l'Abadia de Montserrat.
 • Laborda Gil, Xavier (2014). Inteligencia comunicacional (El orador sexy). Barcelona: Plataforma Editorial.
 • Mestres, J. M., Costa, J., Oliva, M., Fité, R. Manual d’estilhttps://estil.llocs.iec.cat/

 

 

 


Programari

 • moodle de la UAB
 • editor de vídeos
 • programari per crear blogs: webblog