Logo UAB
2023/2024

Seguretat i Responsabilitat Penal

Codi: 106681 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenció i Seguretat Integral OB 1 2

Professor/a de contacte

Nom:
Maria del Carmen Medina Martinez
Correu electrònic:
mariadelcarmen.medina@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrà anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.


Prerequisits

No hi ha prerequisits


Objectius

Des de l'àmbit teòric

1. Comprendre i poder sintetitzar la gestió de les organitzacions des d'un context jurídic-penal.

2. Conèixer la responsabilitat penal en la que poden incórrer a la feina.

3. Comprendre i poder sintetitzar un text jurídic-penal.

4. Profunditzar els seus coneixements en el Codi Penal Espanyol

 

Des de l'àmbit pràctic

1. Comunicar-se eficaçment tant de forma oral com escrita.

2. Poder donar informació jurídica sobre assumptes penals a infractors i víctimes.

3. Familiaritzar-se amb les bases de dades jurídiques i utilitzar-les.

4. Interpretar i comprendre una resolució judicial i les diferents eines del dret penal.


Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Adaptar-se a situacions imprevistes.
 • Amb caràcter general, posseir i comprendre coneixements bàsics en matèria de prevenció i seguretat integral.
 • Contribuir a la presa de decisions d'inversió en prevenció i seguretat.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Mantenir una actitud proactiva respecte al desenvolupament de la pròpia carrera professional i el creixement personal.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a situacions imprevistes.
 2. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió
 3. Aplicar els fonaments d'estadística, d'economia i finances, de marc legal aplicable i d'informàtica necessaris per aplicar la prevenció i la seguretat integral.
 4. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 5. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 6. Identificar els elements clau dels processos de definició de les polítiques de seguretat de les organitzacions.
 7. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 8. Mantenir una actitud proactiva respecte al desenvolupament de la pròpia carrera professional i el creixement personal.
 9. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 10. Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 11. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 12. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 13. Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 14. Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.
 15. Valorar com els estereotips i els rols de gènere incideixen en l'exercici professional.

Continguts

BLOC I: Responsabilitat Penal en Seguretat Integral. Part General.

 

TEMA 1. EL SISTEMA PENAL I EL DRET PENAL COM A MARC NORMATIU DE LA SEGURETAT

Relació del sistema penal i el dret penal amb el sector de la seguretat: Sistema penal. Els operadores penals i les institucions que intervenen al sistema penal. El dret penal com a part del sistema penal.

Marc normatiu que afecta al sector de la seguretat. Dret Penal. El seu concepte i legitimació. Principis fonamentals del dret penal modern.

Les fonts del Dret Penal. La interpretació de la llei penal. Delictes greus i delictes lleus. Penes i mesures de seguretat.

 

TEMA 2. LIMITS DE LA RESPONSABILITAT PENAL EN SEGURETAT. PRINCIPIS CONSTITUCIONALS DE LES LLEIS PENALS.

Límits de la responsabilitat penal en seguretat. Principis constitucionals de les lleis penals.

El principi de legalitat i les seves garanties. El principi de mínima lesivitat. Principi de culpabilitat. La tutela judicial efectiva.

 

TEMA 3. EL DELICTE I LA RESPONSABILITAT PENAL EN SEGURETAT I

La infracció penal: definició i classes. Tipicitat. L'acció i l'omissió a la infracció penal. Responsabilitat penal subjectiva en seguretat: Dol e imprudència. Cas Fortuït.

La responsabilitat penal per omissió al sector de la seguretat. Omissió pròpia e impròpia. El camí del delicte i l'autoria al món de la seguretat. Graus d'execució de la infracció penal. Autoria i participació.

Circumstàncies eximents de la responsabilitat penal des de la perspectiva del sector de la seguretat

La responsabilitat penal. Antijuridicitat i Causes de Justificació. Culpabilitat i causes d'exclusió. Imputabilitat. Punibilitat en la infracció penal. Circumstàncies que eximeixen, modifiquen o extingeixen la responsabilitat criminal.

 

BLOC II: Responsabilitat Penal en Seguretat Integral. Part Especial.

 

TEMA 1. RESPONSABILITATS PENALS DERIVADES DE L´ EXERCICI DE LA PROFESSIÓ A L'ÀMBIT DE LA SEGURETAT.

Especial referència a la responsabilitat per mort, lesions i detencions il·legals.

Responsabilitat per omissió de funcions: omissió del deure de socors i denegació d'assistència sanitària

 

TEMA 2: FIGURES DELICTIVES MÉS HABITUALS DINS L'ÀMBIT PROFESSIONAL DE LA SEGURETAT.

Especial referència a l'àmbit de la responsabilitat patrimonial: furt, robatori i danys. Especial referència a la responsabilitat penal a l'àmbit de la salut pública.

 

TEMA 3. ANÀLISI DE LA RESPONSABILITAT PENAL COM A SUBJECTE ACTIU I PASSIU DE DELICTES ESPECIALS A L'ÀMBIT DE LA SEGURETAT.

Especial referència als delictes d'Atemptat, Resistència i Desobediència

Delictes contra la Integritat moral: de la Tortura i altres delictes contra la integritat moral. Delicte contra la seguretat i higiene en el treball. Introducció. Marc jurídic. Bé jurídic protegit. Anàlisi dels elements normatius: el legalment obligat, normes de prevenció de riscos laborals. Realització Dolosa i Imprudent. Concurs de delictes.


Metodologia

Llengua de docència: Castellà

La metodologia docent consistirà en la combinació de l´estudi dels materials amb l´estudi del cas i del treball supervisat i autònom per part de l´alumne per millorar l´adquisició de coneixements i competències.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Avaluació 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Classes teòriques amb suport TIC per resoldre dubtes 12 0,48 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15
Tipus: Supervisades      
Forums de debat, resolució de casos pràctics i proves. tutories i sessions videoconferencie 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Tipus: Autònomes      
Resolució de casos pràctics. Realització de treballs. Estudi personal 110 4,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Avaluació

AVALUACIÓ CONTINUADA

 

El sistema d'avaluació d'aquesta assignatura s'estructura en dos apartats clarament diferenciats:

 

1.Resolució de casos pràctics

Exercicis i problemes: entrega dels exercicis i problemes que es plantegin a l´aula moodle.

L´ alumne ha de realitzar quatre exercicis, amb un valor de 5 punts respecte la nota final.

La nota d'aquests exercicis (5 punts (nota màxima) respecte la nota final de l'assignatura) es sumarà a la mitjana obtinguda de les proves teòriques individuals sempre que aquestes hagin estat superades en les condicions que s'especifiquen a l'apartat següent*.

 

2. Proves teòriques 

Examen escrit: proves escrites que permeten valorar els coneixements adquirits per l´ estudiant.

L´ alumne ha de superar dues proves escrites tipus test. El valor de les mateixes serà de 2,5 punts, cadascuna, respecte de la nota final de l'assignatura. Sent el valor total de 5 sobre 10 punts.

*L'alumne que obtingui un 2 sobre 5 del conjunt de les proves teòriques se li podrà sumar la nota que hagi obtingut de la part pràctica.

 

Avaluació Única

Els estudiants que optin per l'avaluació única realitzaran una prova escrita tipus test* amb un valor de 5 punts sobre 10 i un exercici pràctic amb un valor de 5 punts sobre 10.

* L'alumne que obtingui un 2 sobre 5 a la prova teòrica se li podrà sumar la nota que hagi obtingut de la part pràctica.

La data per a aquestes proves serà la mateixa programada a l'horari per a la prova final de l'avaluació continuada.

S'aplicarà el mateix sistema de recuperació que per a l'avaluació continuada.Examen de recuperació.

L'alumne que no superi l'assignatura, que no arribi a 5 (total) de 10, d'acord amb els criteris establerts en els apartats anteriors podrà presentar-se a un examen final del total de l'assignatura, sempre que l'alumne s'hagi avaluat d'un conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. Si no ha estat avaluat d'aquestes dues terceres parts per no haver-se presentat a les proves obtindrà una qualificació de No Presentat, sense que tingui la possibilitat de presentar-se a l'examen final de recuperació.

Aquest examen consistirà en una prova d'avaluació en la qual es revaluï el conjunt dels continguts de l'assignatura. La nota obtinguda a aquest examen serà la nota de l'assignatura que, com a màxim, serà un 5, independentment de la nota obtinguda a l'examen.

 

Canvi de data d'una prova o examen

L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació ha de presentar la petició emplenant el document que es troba en l'espai Moodle de Tutorització EPSI.

Una vegada emplenat el document s'ha d'enviar al professorat de l'assignatura i a coordinació del Grau.Revisió

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professorat informarà l'alumnat dels mecanismes de revisió de les qualificacions.

Per a l'alumnat d'avaluació única el procés de revisió serà el mateix.Altres consideracions

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. en cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0 ".

Si durant la correcció es tenen indicis que una activitat o treball s'han realitzat amb respostes assistides per intel·ligència artificial, el/la docent podrà complementar l'activitat amb una entrevista personal per a corroborar l'autoria del text.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Dues Proves teòriques individuals: proves escrites que permetin valorar els coneixements adquirits per l'estudiant 50% (25% cada prova) 2 0,08 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14
Resolució de cuatre casos pràctics. Realització de treballs. 50% (12,5% cada prova) 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15

Bibliografia

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

 

MANUALS RECOMANATS:

ENRIQUE ORTS BERENQUER; JOSE LUIS GONZÁLEZ CUSSAC .- Compendio de Derecho Penal, Ed. Tirant Lo Blanch, 7ª edición 2017.

MUÑOZ CONDE F. y GARCIA ARAN M. .- Derecho penal. Parte General, Valencia, ed. Tirant Lo Blanch, 9ª edición 2015.

MUÑOZ CONDE, F., Derecho penal: parte especial, Tirant lo Blanch, Valencia, 2019. COBO DEL ROSAL, M., Derecho penal; parte especial, Dikinson, Madrid, 2005.

GÓMEZ RIVERO, MC., Casos prácticos de Derecho Penal parte especial, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015.

 

TEXTOS LEGALS:

Constitució, Codi Penal, Llei d´ Enjudiciament Criminal, Llei Orgànica del Poder Judicial, Llei Orgànica General Penitenciaria.


Programari

Aquesta assignatura farà servir el programari bàsic del paquet d'office 365