Logo UAB
2023/2024

TŔcniques d'Investigaciˇ

Codi: 106679 CrŔdits: 6
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenciˇ i Seguretat Integral OB 3 2

Professor/a de contacte

Nom:
Cesar Torrero Fernandez
Correu electr˛nic:
cesar.torrero@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrÓ anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.

Equip docent

Montserrat Iglesias Lucia

Prerequisits

Aquesta assignatura no te prerequisits


Objectius

L'objectiu de l'assignatura és dotar a l'alumne dels coneixements bàsics sobre la figura del Detectiu Privat i el funcionament de la Policia Judicial. (regulació, competències, organització administrativa, àmbits d'actuació i acompliment de les seves funcions)


CompetŔncies

 • Actuar amb responsabilitat Ŕtica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democrÓtics.
 • Actuar en l'Ómbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raˇ de sexe/gŔnere.
 • Adaptar-se a situacions imprevistes.
 • Amb carÓcter general, posseir i comprendre coneixements bÓsics en matŔria de prevenciˇ i seguretat integral.
 • Comunicar-se i transmetre idees i resultats de forma eficient en l'entorn professional i no expert, tant de forma oral com escrita.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 • Fer un ˙s eficient de les TIC en la comunicaciˇ i transmissiˇ d'idees i resultats.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigaciˇ i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 • Identificar els recursos necessaris per donar resposta a les necessitats de la gestiˇ de la prevenciˇ i la seguretat integral.
 • Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 • Introduir canvis en els mŔtodes i els processos de l'Ómbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un Órea d'estudi que parteix de la base de l'educaciˇ secundÓria general, i se sol trobar a un nivell que, si bÚ es recolza en llibres de text avanšats, inclou tambÚ alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessÓries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informaciˇn idees, problemes i solucions a un p˙blic tan especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants sÓpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocaciˇ d'una forma professional i posseeixin les competŔncies que solen demostrar-se per mitjÓ de l'elaboraciˇ i defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva Órea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexiˇ sobre temes rellevants d'Ýndole social, cientÝfica o Ŕtica.
 • Realitzar anÓlisis d'intervencions preventives en matŔria de seguretat.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 • Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a situacions imprevistes.
 2. Analitzar crÝticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professiˇ
 3. Analitzar les desigualtats per raˇ de sexe/gŔnere i els biaixos de gŔnere en l'Ómbit de coneixement propi.
 4. Analitzar una situaciˇ i identificar-ne els punts de millora.
 5. Comunicar-se i transmetre idees i resultats de forma eficient en l'entorn professional i no expert, tant de forma oral com escrita.
 6. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 7. Elaborar propostes de gestiˇ en seguretat i prevenciˇ en una organitzaciˇ.
 8. Fer anÓlisi d'intervencions preventives en matŔria de seguretat, medi ambient, qualitat o responsabilitat social corporativa i extreure'n indicadors de risc.
 9. Fer un ˙s eficient de les TIC en la comunicaciˇ i transmissiˇ d'idees i resultats.
 10. Generar propostes innovadores i competitives en la investigaciˇ i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 11. Identificar els recursos necessaris per a gestionar la seguretat, el medi ambient, la qualitat o la responsabilitat social corporativa.
 12. Identificar la infraestructura, la tecnologia i els recursos necessaris en les operacions de la prevenciˇ i la seguretat.
 13. Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 14. Ponderar els riscos i les oportunitats de les propostes de millora, tant les pr˛pies com les alienes.
 15. Proposar nous mŔtodes o solucions alternatives fonamentades.
 16. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un Órea d'estudi que parteix de la base de l'educaciˇ secundÓria general, i se sol trobar a un nivell que, si bÚ es recolza en llibres de text avanšats, inclou tambÚ alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 17. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessÓries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 18. Que els estudiants puguin transmetre informaciˇn idees, problemes i solucions a un p˙blic tan especialitzat com no especialitzat
 19. Que els estudiants sÓpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocaciˇ d'una forma professional i posseeixin les competŔncies que solen demostrar-se per mitjÓ de l'elaboraciˇ i defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 20. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva Órea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexiˇ sobre temes rellevants d'Ýndole social, cientÝfica o Ŕtica.
 21. Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 22. Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 23. Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.
 24. Valorar com els estereotips i els rols de gŔnere incideixen en l'exercici professional.

Continguts

Tècniques d'investigació orientades a la Investigació Privada

1.- Marc legal - Límits - Règim sancionador.

2.-Concepte - Metodologia i fonts d'informació.

3.- Tipologia de les recerques econòmiques-mercantils, laborals, familiars, L.A.O. 4.- Serveis investigació en esdeveniments i establiments públics.

4.-Serveis de recerca en esdeveniments i establiments públics.

5.- Investigació de delictes a petició de part interessada.

 

Tècniques d'investigació orientades a l'entrevista

1.-Introducció

2.-L'entrevista

3.-Recollida de dades d'interès

4.-La mentida

 

Tècniques d'investigació orientades a la Investigació Pública

En aquest Bloc participaran professionals de la Investigació Policial Pública.


Metodologia

Llengua de docència: Espanyol

Alguna de les classes de les persones convidades poden ser en català.

L'assignatura es divideix en tres blocs. Al primer bloc s'explicaran els principis de la investigació privada, al segon bloc tres experts en investigació pública explicaran les principals funcions de les forces i cossos de seguretat en l'àmbit de la investigació pública i, en paral·lel tenim el tercer bloc on tractarem en profunditat l'entrevista com a tècnica d'investigació tant pública com privada.

A cadascun dels blocs el professorat exposarà la part teòrica i fomentarà el debat sobre els temes proposats.

Paral·lelament l'alumnat haurà d'anar elaborant el treball de l'assignatura. Les indicacions sobre el treball es posaran a disposició de l'alumnat a través de moodle.

Les tutories amb el professorat es concertaran per correu electrònic

 

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, per a la complementaciˇ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.


Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Avaluaciˇ 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Classes teoriques i prÓctiques amb la participaciˇ activa de l'alumnat 40 1,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Tipus: Supervisades      
Tutories de suport a la realitzaciˇ dels treballs prÓctics i te˛rics 12 0,48 1, 5, 6, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
Tipus: Aut˛nomes      
Estudi personal, lectura d'articles i elaboraciˇ i treballs acadŔmics de l'assignatura 94 3,76 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Avaluaciˇ

Avaluació continuada

El sistema d'avaluació consistirà en l'elaboració i lliurament d'un treball sobre investigació privada i / o pública (50%) i la realització de dues proves:

Primera prova

Continguts en investigació privada (20%).

Segona prova

Continguts en investigació pública i entrevista (30%)

El treball de l'assignatura ha de tenir una nota de 4 per a poder sumar a l'avaluació contínua. Cada prova ha de tenir una nota de 3,5 com a mínim per a poder sumar a l'avaluació contínua.

La nota per a aprovar l'avaluació contínua serà el resultat de suma de les dues proves i el treball de l'assignatura, sempre que s'obtinguin les notes mínimes exigides per a sumar. Per a aprovar l'avaluació continuada aquesta mitjana ha de ser 5 o superior.

 

Avaluació Única

Els estudiants que optin per l'avaluació única realitzaran una prova de síntesi final de tot el contingut de l'assignatura (50%) i lliuraran el treball de l'assignatura (50%)

La data per a aquesta prova i el lliurament del treball de l'assignatura serà la mateixa programada en l'horari per a l'últim examen d'avaluació continuada.

S'aplicarà el mateix sistema de recuperació que per a l'avaluació continuada.

 

Avaluació de l'alumnat en segona convocatòria o més

L'alumnat que repeteixi l'assignatura ha de realitzar les proves i exàmens programats i lliurar el treball de l'assignatura en les dates indicades a l'aula *Moodle.

 

Examen de Recuperació

L'alumne que no superi l'assignatura, que no arribi a 5 (total) de 10, d'acord amb els criteris establerts en els dos apartats anteriors podrà presentar-se a un examen final sempre que s'hagi avaluat en un conjunt d'activitats que equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. Si no ha estat avaluat d'aquestes dues terceres parts per no haver-se presentat a les proves ni lliurat el treball, obtindrà una qualificació de No Avaluable segons estableix la Normativa d'Avaluació de la *EPSI, sense que tingui la possibilitat de presentar-se a l'examen final de recuperació.

En aquest examen es tornarà a avaluar el conjunt dels continguts de l'assignatura que no s'hagin superat en l'avaluació continuada.

En el cas de superar-se l'examen final l'assignatura i/o el lliurament del treball, quedarà aprovada amb un 5 com a màxim, independentment de la nota obtinguda en l'examen.

 

Canvi de data d'una prova o examen

L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació ha de presentar la petició emplenant el document que es troba en l'espai *Moodle de Tutorització *EPSI.

Una vegada emplenat el document s'ha d'enviar al professorat de l'assignatura i a Coordinació del Grau.

 

Revisió

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professorat informarà l'alumnat dels mecanismes de revisió de les qualificacions.

Per a l'alumnat d'avaluació única el procés de revisió serà el mateix.

Consultar la Normativa d'Avaluació de la *EPSI.

 

Altres consideracions - Plagi

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació,es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. en cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0 ".

Si durant la correcció es tenen indicis que una activitat o treball s'han realitzat amb respostes assistides per intel·ligència artificial, el/la docent podrà complementar l'activitat amb una entrevista personal per a corroborar l'autoria del text.

Si concorren circumstàncies sobrevingudes que impedeixin el desenvolupament normal de l'assignatura, el professorat podrà modificar tant la metodologia com l'avaluació de l'assignatura.

 


Activitats d'avaluaciˇ continuada

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Elaboraciˇ i entrega de treballs acadŔmics sobre els temes tractats a l'assignatura 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Examen(ns) parcial(s) i Examen final d'avaluaciˇ continuada 50% 0 0 1, 5, 6, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

Bibliografia

Investigación Privada

Código de Seguridad Privada (Actualizado) https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=58&modo=2&nota=0&tab=2   

Investigación privada. Teoría y práctica. (2020). Delta Publicaciones. https://elibro.net/es/lc/uab/titulos/227437 

Dominguez, P. (2011). Manual Técnicas de Investigación Privada.

Ferro, J.M. (2011). Investigación del fraude interno y externo en el ámbito corporativo (aseguradoras) e institucional. Club universitario 2011

Martínez. (2021). LOS DERECHOS FUNDAMENTALES COMO LÍMITES EN EL MARCO DE LA INVESTIGACIÓN PRIVADA. Teoría y realidad constitucional, 47, 129–159. https://www.proquest.com/docview/2535895556?parentSessionId=SpxEAgzhDvIvmzGCBOIdAGUzm4wVedY4mURdCvvCnpQ%3D&pq-origsite=primo&accountid=15292

Investigació Pública

http://mossos.gencat.cat/ca/inici/

 

L'entrevista

Presentació i articles disponibles a l'aula moodle de l'assignatura


Programari

Aquesta assignatura farà servir el programari bàsic del paquet d'office 365