Logo UAB
2023/2024

Criminologia i AnÓlisi Criminal

Codi: 106678 CrŔdits: 6
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenciˇ i Seguretat Integral OB 3 1

Professor/a de contacte

Nom:
Elena Garrido Gaitßn
Correu electr˛nic:
elena.garrido@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrÓ anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.

Equip docent

Sergi Mora Montserrat

Prerequisits

Aquesta asignatura no té prerequisits.


Objectius

L'assignatura "Criminologia i Anàlisi Criminal", pretén aproximar a l'alumnat del Grau a la comprensió de la Criminologia des del punt de vista aplicat, investigatiu i de les ciències del comportament. Així, s'atorgaran els fonaments essencials de la Criminologia i la Criminalística de cara a garantir un bon coneixement de les mateixes i de la seva aplicació.
En ésser una assignatura d'un caire conceptual i fonamental, aportarà coneixements que ampliaran el bagatge de coneixements de l'alumnat que, alhora, s'apliquen en altres disciplines associades a la Criminologia, la Prevenció i la Seguretat Integral.
Els objectius marc de l'assignatura intenten ser un reflex d'alguns els objectius primordials del grau. Així, en aquesta assignatura l'alumnat ha d'aplicar els seus coneixements sobre les teories criminològiques a les experiències de conflicte i criminalitat existents i plantejar respostes adequades i relacionades amb el marc legal vigent, tenint en compte que l'estudi de les teories criminològiques estarà basat en l'anàlisi des del punt de vista criminològic de cara a aportar respostes idònies en l'estudi del delicte des de la vessant criminològica i criminalística.

CompetŔncies

 • Actuar amb responsabilitat Ŕtica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democrÓtics.
 • Actuar en l'Ómbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raˇ de sexe/gŔnere.
 • Actuar en l'Ómbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econ˛mic i mediambiental.
 • Amb carÓcter general, posseir i comprendre coneixements bÓsics en matŔria de prevenciˇ i seguretat integral.
 • Comunicar-se i transmetre idees i resultats de forma eficient en l'entorn professional i no expert, tant de forma oral com escrita.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 • Identificar els recursos necessaris per donar resposta a les necessitats de la gestiˇ de la prevenciˇ i la seguretat integral.
 • Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 • Introduir canvis en els mŔtodes i els processos de l'Ómbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un Órea d'estudi que parteix de la base de l'educaciˇ secundÓria general, i se sol trobar a un nivell que, si bÚ es recolza en llibres de text avanšats, inclou tambÚ alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessÓries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informaciˇn idees, problemes i solucions a un p˙blic tan especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants sÓpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocaciˇ d'una forma professional i posseeixin les competŔncies que solen demostrar-se per mitjÓ de l'elaboraciˇ i defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva Órea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexiˇ sobre temes rellevants d'Ýndole social, cientÝfica o Ŕtica.
 • Realitzar anÓlisis d'intervencions preventives en matŔria de seguretat.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar crÝticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professiˇ
 2. Comunicar-se i transmetre idees i resultats de forma eficient en l'entorn professional i no expert, tant de forma oral com escrita.
 3. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 4. Elaborar propostes de gestiˇ en seguretat i prevenciˇ en una organitzaciˇ.
 5. Fer anÓlisi d'intervencions preventives en matŔria de seguretat, medi ambient, qualitat o responsabilitat social corporativa i extreure'n indicadors de risc.
 6. Identificar els recursos necessaris per a gestionar la seguretat, el medi ambient, la qualitat o la responsabilitat social corporativa.
 7. Identificar la infraestructura, la tecnologia i els recursos necessaris en les operacions de la prevenciˇ i la seguretat.
 8. Identificar les implicacions socials, econ˛miques i mediambientals de les activitats acadŔmic-professionals de l'Ómbit de coneixement propi.
 9. Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 10. Ponderar els riscos i les oportunitats de les propostes de millora, tant les pr˛pies com les alienes.
 11. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un Órea d'estudi que parteix de la base de l'educaciˇ secundÓria general, i se sol trobar a un nivell que, si bÚ es recolza en llibres de text avanšats, inclou tambÚ alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 12. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessÓries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 13. Que els estudiants puguin transmetre informaciˇn idees, problemes i solucions a un p˙blic tan especialitzat com no especialitzat
 14. Que els estudiants sÓpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocaciˇ d'una forma professional i posseeixin les competŔncies que solen demostrar-se per mitjÓ de l'elaboraciˇ i defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 15. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva Órea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexiˇ sobre temes rellevants d'Ýndole social, cientÝfica o Ŕtica.
 16. Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 17. Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.
 18. Valorar com els estereotips i els rols de gŔnere incideixen en l'exercici professional.

Continguts

Bloc 1: Criminologia - Activitats docents dirigides, pràctiques i autònomes
1.1 Introducció a la Criminologia
1.2 Objecte d'estudi de la Criminologia
1.3 Diferenciació de la Criminologia d'altres ciències afins
1.4 Història de la Criminologia
1.5 Criminologia i delicte
1.6 Criminologia i societat
1.7 Teories Criminològiques
 
Bloc 2: Anàlisi Criminal - Activitats docents dirigides, pràctiques i autònomes 
2.1 Introducció a la personalitat i la psicopatologia
2.2 Anàlisi Criminal i perfilació
2.3 Delictes únics i serials
 

Metodologia

L'assignatura es desenvolupa fonamentalment en llengua castellana.
 
A les classes teòriques, l'alumnat rebrà informació teòrica i tècnica. A les sessions de seminari (pràctiques), rebran eines per assumir els conceptes teòrics d'una manera més aplicada. Finalment, sota supervisió, s'hauran de redactar diferents treballs individuals i de grup.
 
Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, per a la complementaciˇ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.


Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Avaluaciˇ 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Classe PrÓctica 19,5 0,78 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Classe Te˛rica 19,5 0,78 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18
Tipus: Supervisades      
Treball de grup 12 0,48 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Treballs individuals 44 1,76 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Tipus: Aut˛nomes      
Lectures i estudi 50 2 1, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18

Avaluaciˇ

AVALUACIÓ CONTINUADA

Es realitzaran 2 PACs individuals/grupals corresponents als temes estudiats en l'assignatura.


Cada PAC té un pes del 15% respecte a la nota final de l'assignatura (30% del total).

El 50% restant correspon a l'examen teòric.

Així mateix, es contempla un 20% respecte al treball fet a les sessions pràctiques de l'assignatura.


L'examen fa mitjana amb l'avaluació continuada amb independència de la nota obtinguda sempre que es superi el 3,5.


La mitjana total ponderada haurà de ser de 5 punts o superior per a poder aprovar.AVALUACIÓ ÚNICA

Els estudiants que optin per l'avaluació única realitzaran una prova de síntesi final de tot el contingut de l'assignatura (100%).


La data per a aquesta prova i el lliurament del treball de l'assignatura serà la mateixa programada en l'horari per a l'últim examen d'avaluació continuada.
S'aplicarà el mateix sistema de recuperació que per a l'avaluació continuada.

AVALUACIÓ DE L'ALUMNAT EN SEGONA CONVOCATÒRIA O MÉS

L'alumnat que repeteixi l'assignatura haurà de realitzar les proves i exàmens programats i lliurar el treball de l'assignatura en les dates indicades a l'aula Moodle.


EXAMEN DE RECUPERACIÓ


L'alumne que no superi l'assignatura, que no arribi a 5 (total) de 10, d'acord amb els criteris establerts en els dos apartats anteriors podrà presentar-se a un examen final sempre que l'alumne s'hagi avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. Si no ha estat avaluat d'aquestes dues terceres parts per no haver-se presentat a les proves obtindrà una qualificació de No Presentat, sense que tingui la possibilitat de presentar-se a l'examen final de recuperació.
En aquest examen es tornarà a avaluar el conjunt dels continguts de l'assignatura que no s'hagin superat en l'avaluació continuada.
En el cas de superar-se l'examen final l'assignatura quedarà aprovada amb un 5 com a màxim, independentment de la nota obtinguda en l'examen.

CANVI DE DATA D'UNA PROVA O EXAMEN


L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació ha de presentar la petició emplenant el document que es troba en l'espai Moodle de Tutorització EPSI.
Una vegada emplenat el document s'ha d'enviar al professorat de l'assignatura i a coordinació del Grau.

REVISIÓ


En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professorat informarà l'alumnat dels mecanismes de revisió de les qualificacions.
Per a l'alumnat d'avaluació única el procés de revisió serà el mateix.

ALTRES CONSIDERACIONS


Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0".

Si durant la correcció es tenen indicis que una activitat o treball s'han fet amb respostes assistides per intel·ligència artificial, el/la docent podrà complementar l'activitat amb una entrevista personal per a corroborar l'autoria del text.


Si concorren circumstàncies sobrevingudes que impedeixin el desenvolupament normal de l'assignatura, el professorat podrà modificar tant la metodologia com l'avaluació de l'assignatura.


Activitats d'avaluaciˇ continuada

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
2 treballs individuals 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Examen 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Exercicis grupals d'aula 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Bibliografia

Bibliografia obligatòria / bàsica:
Per la superació de l'assignatura, caldrà assumir els continguts QUE ES VAGIN INDICANT del manual:
- Garrido, V.; Stangeland, P. y Redondo, S. (2013). Principios de Criminología 4ª ed. Valencia: Tirant lo Blanch.
 
Alhora, per cada tema tindrem una bibliografia bàsica (específica pel tema i que l'alumnat haurà de conèixer de cara a la seva avaluació) i una bibliografia recomanada que es referenciarà a l'inici de cada tema mitjançant el campus virtual (que no constarà per l'avaluació sinó que serà de l'interès de l'alumnat).
 
Bibliografia complementària:
− Anadón, M. J. y Robledo, M. M. (2010) Manual de criminalística y ciencias forenses: técnicas forenses aplicadas a la investigación criminal. Madrid: Tebar
− Cid, J.y Larrauri, E. (2001) Teorías criminológicas. Barcelona, Bosch.
− Echeburúa, E. (2001). Personalidades violentas (2ª Edición). Madrid: Pirámide.
− Garcia-Pablos de Molina, A. (2007). Criminologia: una introduccionasus fundamentos teoricos (6ª ed.)Valencia: Tirant lo Blanch
− Ibáñez, J. (2010) Técnicas de Investigación Criminal. Madrid: Dykinson
− Serrano, A. (2007) Historia de la Criminología en España.Madrid: Dykinson

Programari

Sistema Moodle