Logo UAB
2023/2024

Pràctiques Professionals I

Codi: 106657 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2504388 Estudis de Català i Espanyol OT 3 0
2504388 Estudis de Català i Espanyol OT 4 0

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Jesus Machuca Ayuso
Correu electrònic:
mariajesus.machuca@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Daniel Francisco Recasens Vives
Sonia Boadas Cabarrocas

Prerequisits

Les Pràctiques Externes (PE) són una assignatura optativa. Per matricular-s'hi cal haver superat com a mínim totes les assignatures de primer curs i un nombre total de 120 crèdits dels tres primers cursos. A més, per assignar la plaça de PE es podran tenir en compte criteris com l'expedient acadèmic, els interessos laborals futurs o els coneixements i les competències acreditats.

És imprescindible que l'estudiant es preinscrigui en aquesta assignatura de PE i sigui acceptat abans de matricular-s'hi.

La inscripció seguirà aquest procediment:

 • Reunió informativa al maig.
 • Preinscripció a través del web de la facultat. OBLIGATÒRIA
 • Admissió de l'estudiant a les PE, assignació de plaça i acceptació.
 • Matrícula amb la resta d'assignatures. L'estudiant ha d'haver formalitzat la matrícula en l'assignatura i haver signat el conveni abans d'iniciar la seva feina amb l'entitat col·laboradora (pràctiques fora de la UAB) o el plec de condicions (dins la UAB).
 • L'estudiant tindrà una tutoria acadèmica de la Universitat (a càrrec de la coordinació de les PE del grau) i una tutoria de l'entitat col·laboradora o projecte, amb experiència professional, els coneixements necessaris i la disponibilitat per guiar-lo en la realització correcta de les pràctiques.
 • Només s’assignarà una plaça de pràctiques a l’alumnat que s’hagi preinscrit dins del termini establert

La coordinació de les PE s'ocuparà de la negociació, formalització i gestió dels convenis que regulin les pràctiques externes amb institucions,organismes i empreses. També orientarà l'estudiant tant en el procés d'assignació de plaça com durant larealització de les pràctiques. 

Un cop realitzada l'estada de pràctiques, el professorat avaluarà el seu rendiment d'acord amb la memòria lliurada i l'informe de tutoria. Els horaris de realització de les PE han de ser compatibles amb l'activitat acadèmica, formativa i de representació i participació de l'estudiant a la Universitat. Així mateix els horaris s'establiran d'acord amb les característiques de les pràctiques i segons les disponibilitats de l'entitat col·laboradora.

En totes les pràctiques externes, incloses les que es fan a la UAB, és requisit indispensable que l'estudiant subscrigui una pòlissa d'assegurança i de responsabilitat civil, atès que l'assegurança escolar no és suficient. Així, l'estudiant haurà d'abonar en el moment de formalitzar la matrícula la pòlissa complementària contractada per la UAB (preu aproximat: 5€).

L'estudiant farà les Pràctiques Externes entre les opcions ofertades per un dels àmbits d'estudi del seu Grau Combinat (Filologia Catalana o Llengua i Literatura espanyoles). L’alumnat s'ha d'adreçar a la coordinació específica (Daniel.Recasens@uab.cat o Sonia.Boadas@uab.cat) per informar-se de les opcions i del procediment d'assignació de places establert en cada àmbit d'estudi.

L'alumnat matriculat en l'assignatura de Pràctiques Externes ha demostrat, mitjançant l'obtenció dels crèdits corresponents a les assignatures de formació bàsica i les obligatòries de segon i tercer curs, haver adquiritles competències bàsiques,ihaurà de ser capaç d'expressar-se amb correcció oralment i per escrit.

IMPORTANT

A l’assignatura de Pràctiques Externes s’hi accedeix mitjançant un procés de preinscripció que té un calendari que es fa públic cada any.

Podeu consultar el calendari al següent enllaç: https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/informacio-1345722449027.html

No haver realitzat el procés de preinscripció comporta la impossibilitat de matricular-se a l’assignatura de Pràctiques Externes. Només s’assignarà una plaça de pràctiques a l’alumnat que s’hagi preinscrit dins del termini establert.


Objectius

La realització de les pràctiques externes i la seva superació garanteixen:

 1. El contacte de l'estudiant, durant el seu període formatiu, amb un àmbit laboral d'interès.
 2. El coneixement de les tasques d'aquest àmbit.
 3. L'adquisició d'experiència laboral en un sector professional relacionat amb els estudis que realitza.

Competències

  Estudis de Català i Espanyol
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Aplicar els principis ètics científics al tractament de la informació.
 • Demostrar el coneixement normatiu de les llengües catalana i espanyola i el domini en totes les aplicacions en l’àmbit acadèmic i professional.
 • Demostrar habilitats per desenvolupar-se de manera professional en els àmbits de les aplicacions lingüístiques, la docència i la gestió literària i cultural en català i espanyol.
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma o en equip per assolir els objectius planificats, si escau en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió.
 2. Aplicar adequadament els principis preceptius de la llengua estàndard i dels registres cultes actuals, tenint-ne en compte la problemàtica i les condicions d'ús.
 3. Aplicar amb eficàcia els recursos específics de la filologia per obtenir dades pertinents i informativament rellevants.
 4. Aplicar els coneixements literaris adquirits a les necessitats de la producció editorial i dels mitjans de comunicació.
 5. Aplicar els coneixements literaris i lingüístics adquirits a les necessitats professionals de la societat actual relacionades amb la filologia espanyola.
 6. Aplicar els coneixements sobre les propietats externes i internes de la llengua a les diferents condicions d'ús.
 7. Aplicar les eines informàtiques i saber consultar les fonts documentals específiques.
 8. Aplicar les prescripcions normatives de la llengua estàndard, tenint en compte els condicionants contextuals i de variació.
 9. Buscar, seleccionar i gestionar informació de forma autònoma, tant en fonts estructurades (bases de dades, bibliografies, revistes especialitzades) com en informació distribuïda a la xarxa.
 10. Construir textos de diferents tipologies (argumentatius, expositius, descriptius) normativament correctes i adequats al context.
 11. Construir textos normativament correctes.
 12. Dominar l'expressió oral i escrita en llengua catalana.
 13. Dominar l'expressió oral i escrita en llengua espanyola.
 14. Efectuar valoracions i correccions de la feina pròpia.
 15. Elaborar propostes d'acord amb els preceptes de l'ètica científica.
 16. Elaborar treballs d'acord amb l'ètica científica.
 17. Explicar el codi deontològic, explícit o implícit, de l'àmbit de coneixement propi.
 18. Fer servir les estratègies derivades del treball cooperatiu, partint del consens i respecte a les idees alienes.
 19. Gestionar de manera autònoma la informació procedent de fonts diverses.
 20. Identificar els errors normatius, estilístics o argumentatius d'un text.
 21. Identificar errors normatius, estilístics i tipogràfics d'un text.
 22. Mantenir una actitud de respecte cap a les opinions, valors, comportaments i pràctiques dels altres.
 23. Redactar correctament un text no normatiu prèviament analitzat.
 24. Transmetre els coneixements literaris i lingüístics adquirits adaptant-los a un sector professional determinat.
 25. Treballar autònomament en l'estudi sincrònic i diacrònic de la llengua i la literatura catalanes.
 26. Utilitzar les capacitats adquirides amb autonomia.

Continguts

Se subscriuran convenis específics de cooperació educativa per establir el marc regulador de les relacions entre cadascun dels estudiants matriculats, l'entitat col·laboradora i la UAB.

El marc de les pràctiques externes curriculars contempla dues modalitats:

A. Pràctiques externes subscrites entre una entitat col·laboradora externa i la UAB. La UAB signa tantsconvenis específics de cooperació educativa com estudiants matriculats en aquesta modalitat.

B. Pràctiques externes en l'àmbit de la UAB en el marc de Projectes d'Investigació vinculats als Departaments dels graus implicats. En aquest cas, les Pràctiques s'establiran mitjançant la signatura d'una Resolució per a la realització de practiques dins l'àmbit de la UAB i d'un Plec de condicions específiques, segons model oficial.

 

Àmbits de Pràctiques Externes pel Grau d’Estudis en Català i Espanyol

 1. Anàlisi de documentació literaria (Departament de Català)
 2. Editorials (Departament de Català)
 3. Ajudant de recerca en lingüistica teórica (Departament de Català)
 4. Terminología (Departament de Català)
 5. Escola d'escriptura (Departament de Català)
 6. Normalització lingüística (Departament de Català)
 7. Base de dades de Llengua i Literatura Catalanes (Departament de Català)
 8. Servei de Llengües (Departament de Català)
 9. Món editorial (Departament de Filologia Espanyola)
 10. Tecnologies lingüístiques (Departament de Filologia Espanyola)
 11. Institucions culturals (Departament de Filologia Espanyola)
 12. Projectes de recerca de literatura (Departament de Filologia Espanyola)
 13. Projectes de recerca de llengua (Departament de Filologia Espanyola)
 14. Projectes de recerca de teoria de la literatura (Departament de Filologia Espanyola)

Per una informació més específica, consulteu les guies docents de Pràctiques Externes del Grau en Filologia Catalana i del Grau en Llengua i Literatura espanyoles.


Metodologia

La formació específica depèn de l'activitat professional de l'entitat que aculli a l'estudiant. De la mateixa manera, els resultats d'aprenentatge varien en funció de les habilitats específiques adquirides durant les pràctiques.

El tutor o la tutora de l'entitat col·laboradora o projecte de recerca s'encarregarà d'indicar i supervisar les activitats realitzades per l'estudiant en el marc de les Pràctiques Externes d'acord amb el corresponent projecte formatiu.

L'estudiant tindrà seguiment de la coordinació (presencial o virtual) durant la realització de les pràctiques i al final.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Activitats formatives 7,5 0,3 1, 15, 16, 17, 18, 22, 26
Tipus: Supervisades      
Activitats de suport a la institució o al projecte que acull l'estudiant 125 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Seguiment de la coordinació de pràctiques 10 0,4 7, 16, 19, 26
Tipus: Autònomes      
Elaboració d'una memòria de síntesi de les activitats realitzades 7,5 0,3 2, 8, 11, 12, 13, 16

Avaluació

Els resultats d'aprenentatge avaluats en l'informe final poden variar en funció de les competències professionals requerides per l'empresa/institució/centre que ofereix les pràctiques.

En finalitzar les pràctiques es lliuraran a la tutoria acadèmica de l'àmbit d'estudis escollit els informes següents:

 1. El tutor o la tutora de l'entitat col·laboradora realitzarà un informe final, amb el nombre d'hores realitzades i les valoracions dels aspectes referits a les competències genèriques i específiques que estableix el Projecte formatiu (en el termini màxim de 15 dies i segons el model establert).
 2. L'estudiant elaborarà una memòria final (o autoinforme) amb la valoració de les tasques i els coneixements i competències adquirits, en relació amb els estudis universitaris. L'entrega d'aquesta memòria per part de l'estudiant és requisit imprescindible per a l'avaluació final.

A partir de l'informe de la tutoria de l'entitat, la memòria i el seguiment realitzat, la coordinació acadèmica de pràctiques de l'àmbit d'estudis escollit per l'estudiant avaluarà les pràctiques de cada estudiant, emplenarà el corresponent informe de valoració i qualificarà l'assignatura.

Com a part de les activitats formatives especificades a l’avaluació de les Pràctiques Externes, cal que l’alumnat compleixi aquests dos requisits:

 • Haver assistit a almenys 1 dels cursos d’orientació professional grupal organitzats pel Servei d’Ocupabilitat i acreditar-ho adjuntant a la Memòria de Pràctiques el certificat d’assistència obtingut.
 • Haver realitzat el qüestionari Test de Competències Professionals ofert pel Servei d’Ocupabilitat de la UAB. El resultat del test es pot descarregar i adjuntar a la Memòria de Pràctiques.

No s’atorga la qualificació de Matrícula d’Honor atès el caràcter potestatiu d’aquesta qualificació i l’heterogeneïtat d’aquesta assignatura en les diferents titulacions de la Facultat.

L’assignatura de Pràctiques Externes no pot recuperar-se en cas que l’estudiant obtingui la qualificació de Suspens. Tampoc preveu el sistema d’avaluació única.

Es qualificarà amb un No avaluable l'estudiant que no hagi arribat a realitzar un 10% de les hores presencials previstes al conveni. La nota serà Suspès quan l'estudiant hagi superat el 10% de presencialitat, però no hagi completat les hores previstes al conveni o bé sigui avaluat negativament.

En cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que s'hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Informe final del tutor 70 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Memòria de síntesi de les activitats realitzades 20 0 0 2, 8, 11, 12, 13, 14, 16
Seguiment de la coordinació de Pràctiques 10 0 0 1, 16, 19, 22, 25

Bibliografia

La bibliografia serà proporcionada pels tutors de les pràctiques en funció de la tasca que hagi de desenvolupar l'estudiant.

 


Programari

D'entrada no s'exigeix cap programa.