Logo UAB
2023/2024

Treball de Final de Grau

Codi: 106656 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2504380 Estudis d'Anglès i Català OB 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Jesus Machuca Ayuso
Correu electrònic:
mariajesus.machuca@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Hortensia Curell Gotor
Daniel Francisco Recasens Vives

Prerequisits

Prerequisits generals

L'estudiant pot matricular-se del TFG un cop superats dos terços del pla d'estudis, és a dir, 160 crèdits. El treball es farà durant el segon semestre del quart curs. Només en casos excepcionals i amb l'aprovació dels coordinadors de TFG, es podrà fer durant el primer semestre.

Atès que l'estudiant matriculat al TFG ja ha adquirit les competències bàsiques, haurà de ser capaç d'expressar-se amb correcció, tant oralment com per escrit, en qualsevol de les llengües pròpies del grau que estigui cursant. Es considera que l'estudiant coneix les normes generals de presentació d'un treball acadèmic, però podrà aplicar aquelles normes específiques que el seu tutor li indiqui.

Prerequisits específics

Els prerequisits específics venen determinats per la branca d'estudi escollida per a dur a terme el TFG. Un cop assignat el TFG a un dels departaments que formen part de la combinació d'aquest grau, l'alumnat deu consultar les guies docents del TFG del Grau en Estudis Anglesos o del Grau en Filologia Catalana.


Objectius

Objectius generals

L'objectiu formatiu únic de l'assignatura és l'elaboració i la presentació d'un treball acadèmic que permeti avaluar de forma global i sintètica el nivell d'assoliment de les competències específiques i transversals del grau per part de l'estudiantat.

En aquest treball s'inclouen dues activitats formatives:

 • La realització d'un assaig de 15 a 25 pàgines (4000-9000 paraules), en el qual es desenvolupi un tema d'estudi concret dins el marc de les matèries incloses en el Pla d'Estudis del grau. Excepcionalment, s'acceptaran altres formats de presentació, però en tot cas caldrà acompanyar-los d'una mínima presentació per escrit.
 • La defensa oral i pública del treball davant d'un tribunal constituït específicament amb aquesta finalitat.

Objectius específics

Els objectius específics venen determinats per la branca d'estudi escollida per a dur a terme el TFG. Consulteu les guies docents del TFG del Grau en Estudis Anglesos i del Grau en Filologia Catalana.


Competències

 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Aplicar de manera crítica els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus de dades lingüístiques.
 • Aplicar els principis ètics científics al tractament de la informació.
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Demostrar el coneixement normatiu de la llengua catalana i els seus fonaments i el domini en totes les aplicacions en l’àmbit acadèmic i professional.
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip per assolir els objectius planificats, si escau en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Elaborar argumentacions aplicables als àmbits de la literatura, de la cultura i de la lingüística en anglès i francès i avaluar-ne la rellevància acadèmica.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Utilitzar correctament l’anglès escrit i oral per a finalitats acadèmiques i professionals, relacionades amb l’estudi de la lingüística, la història, la cultura i la literatura.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i l'organització d'informació.
 • Valorar críticament la producció literària i cultural en català i anglès i el seu context històric i social.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar adequadament els coneixements adquirits per a l'obtenció de dades i el maneig de fonts documentals d'aplicació a l'estudi de la llengua i la literatura catalanes.
 2. Aplicar adequadament i reflexivament els principis prescriptius de la llengua catalana estàndard oral i escrita.
 3. Aplicar les eines informàtiques i saber consultar les fonts documentals específiques.
 4. Argumentar de manera raonada i coherent les hipòtesis pròpies a partir de la documentació, la bibliografia i les dades pertinents i reconèixer la rellevància acadèmica del discurs propi.
 5. Argumentar les hipòtesis pròpies a partir de la documentació, la bibliografia i les dades pertinents.
 6. Comprendre textos acadèmics especialitzats (C2) sobre l’àrea seleccionada per a dur a terme el treball de final de grau.
 7. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 8. Elaborar un treball individual en el qual s'expliciti el pla de treball i la temporalització de les activitats.
 9. Elaborar un treball original que suposi una contribució al coneixement de la llengua i la literatura catalanes, a l'aplicació, a la transferència a l'àmbit professional o bé a la divulgació social d'aquest coneixement.
 10. Exposar i argumentar visions de conjunt sobre fenòmens de la literatura catalana moderna i contemporània.
 11. Expressar-se de manera eficaç oralment i per escrit utilitzant tècniques expositives i argumentatives.
 12. Expressar-se en anglès oralment i per escrit en un registre acadèmic, utilitzant la terminologia apropiada en relació amb l'àrea seleccionada per a l'elaboració del treball de final de grau.
 13. Fer servir els diferents recursos formals i tècnics disponibles en relació amb l'objecte d'estudi.
 14. Fer una revisió crítica de textos especialitzats i estudis sobre lingüística, literatura i cultura i determinar-ne la rellevància dins de l'àrea d'estudi seleccionada.
 15. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora a l’àrea seleccionada per dur a terme el treball de final de grau.
 16. Identificar temes i motius de la tradició clàssica i medieval europea en qualsevol de les seves manifestacions literàries i artístiques.
 17. Incorporar idees i conceptes de fonts publicades als treballs citant i referenciant de manera adequada.
 18. Interpretar textos en profunditat i aportar arguments per fer-ne l'anàlisi crítica.
 19. Localitzar informació especialitzada i acadèmica i seleccionar-la segons la rellevància.
 20. Organitzar i gestionar amb eficàcia i rendibilitat el temps d'aprenentatge.
 21. Planificar la feina de manera efectiva autònomament per a la consecució dels objectius plantejats.
 22. Potenciar la capacitat de lectura, interpretació i anàlisi crítica de textos literaris i lingüístics.
 23. Produir textos acadèmics escrits i orals a nivell d'usuari experimentat amb domini total (C2) sobre els conceptes i competències rellevants per a l'àrea seleccionada per a l'elaboració del treball de final de grau.
 24. Produir textos escrits i orals amb correcció normativa.
 25. Realitzar treballs escrits i presentacions orals efectives i adaptades al registre adequat.
 26. Reconèixer en un text català medieval temes i motius de la tradició europea.
 27. Redactar assajos històrics i interpretatius sobre la tradició literària moderna i contemporània.
 28. Seleccionar i interpretar les dades rellevants en l'àrea seleccionada per a l'elaboració del treball de final de grau.
 29. Treballar autònomament en l'estudi sincrònic i diacrònic de la llengua i la literatura catalanes.

Continguts

Continguts generals

El Treball de Fi de Grau és una assignatura de 6 crèdits que forma part de la Matèria Treball de Fi d'Estudis de 4t curs. Es tracta d'una assignatura de caràcter obligatori en la qual tots els estudiants del grau han de realitzar un treball acadèmic referit a qualsevol de les matèries del grau o a llur interrelació.

El Treball de Fi de Grau s'ha de realitzar de forma individual i autònoma per part de cada estudiant sota la supervisió d'un professor / tutor que li serà assignat d'entre els professors del grau. El Treball de Fi de Grau ha de ser original i inèdit. Qualsevol plagi, total o parcial, del contingut, serà penalitzat automàticament amb un suspens. L'estudiant signarà un document (vegeu model a l'espai Moodle) en què declari no haver comès cap plagi en l'elaboració del seu TFG i l'adjuntarà al seu TFG en el moment del lliurament final. L'estudiant pot triar fer el TFG en una de les branques d'estudi del seu Grau combinat i haurà d'atenir-se també als continguts específics de la branca escollida.

Continguts específics

Els continguts específics venen determinats per la branca d'estudi escollida per a dur a terme el TFG. Consulteu les guies docents del TFG del Grau en Estudis Anglesos o del Grau en Filologia Catalana.


Metodologia

Aspectes metodològics generals

En aquesta assignatura no hi ha activitats docents a l'aula. La metodologia docent es basa en les activitats formatives detallades en el requadre. El TFG s'ha de dur a terme de manera individual. Els estudiants que facin una estada Erasmus durant el quart any poden:

 • Fer el TFG a distància, excepte la presentació oral, que ha de ser sempre en persona.
 • Fer un TFG equivalent a la seva universitat de destinació sempre que aquesta ofereixi un TFG equivalent en número de crèdits ECTS. En aquest cas seria convalidable com qualsevol altra assignatura.

Procediment d'assignació de tema i tutor/-ora

 • Els estudiants dels Graus Filològics combinats hauran de triar una branca d'estudis del seu grau per a poder fer el TFG.
 • Les titulacions d'Estudis Anglesos i de Filologia Catalana faran una llista de temes i tutors/es per a l'elaboració del TFG. Aquesta llista estarà disponible a l'espai Moodle a principis de curs.
 • Els estudiants ompliran un formulari GoogleDocs de preinscripció on podran declarar 10 preferències (5 per titulació). Aquest document ha de ser emplenat en els terminis establerts en el calendari del TFG (vegeu Calendari).
 • L'assignació del tutor/ra i/o tema es farà per ordre de nota d'expedient acadèmic i en funció de les preferències manifestades. La llista d'assignacions de tutor/a i tema es farà pública durant el mes de novembre.

Calendari  dels TFG (curs  2023-2024)

2n Semestre

 • Juliol de 2023: matrícula.
 • Del 2 al 20 d’octubre de 2023: l’estudiant fa la tria de tutors i temes.
 • Del 23 d’octubre al 16 de novembre de 2023: els coordinadors faran les assignacions.
 • Divendres 17 de novembre de 2023: es fan públiques les assignacions.
 • Dimecres 12 de juny de 2024: lliurament del TFG.
 • Del 25 de juny al 28 de juny de 2024: defenses orals.

1r Semestre (casos excepcionals)

 • 15 de setembre de 2023: data límit per sol·licitar fer el TFG al 1r semestre amb les condicions que se especifiquen en cada guia docent.
 • Del 18 al 22 de setembre de 2023: assignació de temes i tutors.
 • Dilluns 22 de gener de 2024: lliurament del TFG.
 • Del 12 al 16 de febrer de 2024: defenses orals.

Aspectes metodològics específics

Consulteu les guies docents del TFG del Grau en Estudis Anglesos i del Grau en Filologia Catalana.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Tutories grupals i sessions informatives 4 0,16 1, 2, 3, 5, 13, 20, 21
Tipus: Supervisades      
Tutories i correcció d'esborranys 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
Tipus: Autònomes      
Elaboració de la proposta i del treball en els terminis establerts 130 5,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Avaluació

Aspectes generals sobre l'avaluació del TFG

L'avaluació del TFG consta de dos elements bàsics:

 • Un assaig escrit (60%)
 • Una presentació oral (40%).

Atès que l'avaluació és continuada, una part de la nota de l'assaig escrit (entre el 10 i el 20%) es correspondrà al seguiment de la feina feta per l'estudiant al llarg del quadrimestre per part del tutor.

Per a la concessió de la Matrícula d'Honor s'ha de tenir en compte que tots aquells estudiants que obtinguin com a nota final un 9 o més podran optar a la Matrícula d'Honor (MH). La concessió de la MH es farà en el marc d'una comissió creada ad hoc i constituïda pels coordinadors de TFG dels graus simples i la coordinadora de TFG dels graus filològics combinats. Per a la concessió de la MH es tindrà en compte en un 75% la nota del TFG i en un 25% la nota de l'expedient de l'alumne dels dos últims cursos (3r i 4t).

Publicació del TFG al DDD

Si l'estudiant desitja que el seu TFG sigui publicat al Dipòsit Digital de Documents (DDD) de la UAB, sempre que el TFG compleixi els requisits de qualitat per ser publicat (qualificació de 9 o més), l'estudiant haurà de presentar l'autorització per a la publicació del TFG degudament emplenada i signada, juntament amb el full de les Metadades i una còpia en PDF del treball. Tots els documents necessaris per a la publicació al DDD estaran disponibles a l'espai Moodle de l'assignatura.

Recuperació

El TFG no té recuperació.

Avaluació única

Aquesta assignatura no preveu el sistema d’avaluació única.

Plagi/Còpia

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0. 

Aspectes específics sobre l'avaluació

Consulteu les guies docents del TFG del Grau en Estudis Anglesos i del Grau de Filologia Catalana. Les presentacions orals són obligatòries i es faran a finals de juny (consulteu Calendari a l'apartat de Metodologia).


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Presentació escrit del treball 60% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
Presentació oral del treball 40% 1 0,04 7, 10, 11, 12, 23, 24, 25

Bibliografia

L'estudiant rebrà informació sobre bibliografia general i específica per part del seu tutor/-a. Un cop s'hagi fet l'assignació al department on farà el TFG, consulteu les guies docents específics.

Com citar i elaborar la bibliografia: https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/com-citar-i-elaborar-la-bibliografia-1345708785665.html

 

 


Programari

 • Processador de textos
 • Editor de PDF
 • Full de càlcul
 • Cercador Internet