Logo UAB
2023/2024

Pràctiques Professionals I

Codi: 106654 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2504380 Estudis d'Anglès i Català OT 3 0
2504380 Estudis d'Anglès i Català OT 4 0

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Jesus Machuca Ayuso
Correu electrònic:
mariajesus.machuca@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Daniel Francisco Recasens Vives
Maria Merce Coll Alfonso

Prerequisits

Les Pràctiques Externes (PE) són una assignatura optativa. Per matricular-s'hi cal haver superat com a mínim totes les assignatures de primer curs i un nombre total de 120 crèdits dels tres primers cursos. A més, per assignar la plaça de PE es podran tenir en compte criteris com l'expedient acadèmic, els interessos laborals futurs o els coneixements i les competències acreditats. És imprescindible que l'estudiant es preinscrigui en aquesta assignatura de PE i sigui acceptat abans de matricular-s'hi.

La inscripció seguirà aquest procediment:

 • Reunió informativa al maig.
 • Preinscripció a través del web de la facultat. OBLIGATÒRIA
 • Admissió de l'estudiant a les PE, assignació de plaça i acceptació.
 • Matrícula amb la resta d'assignatures. L'estudiant ha d'haver formalitzat la matrícula en l'assignatura i haver signat el conveni abans d'iniciar la seva feina amb l'entitat col·laboradora (pràctiques fora de la UAB) o el plec de condicions (dins la UAB).
 • L'estudiant tindrà una tutoria acadèmica de la Universitat (a càrrec de la coordinació de les PE del grau) i una tutoria de l'entitat col·laboradora o projecte, amb experiència professional, els coneixements necessaris i la disponibilitat per guiar-lo en la realització correcta de les pràctiques.
 • Només s’assignarà una plaça de pràctiques a l’alumnat que s’hagi preinscrit dins del termini establert

La coordinació de les PE s'ocuparà de la negociació, formalització i gestió dels convenis que regulin les pràctiques externes amb institucions,organismes i empreses. També orientarà l'estudiant tant en el procés d'assignació de plaça com durant la realització de les pràctiques. 

Un cop realitzada l'estada de pràctiques, el professorat avaluarà el seu rendiment d'acord amb la memòria lliurada i l'informe de tutoria. Els horaris de realització de les PE han de ser compatibles amb l'activitat acadèmica, formativa i de representació i participació de l'estudiant a la Universitat. Així mateix els horaris s'establiran d'acord amb les característiques de les pràctiques i segons les disponibilitats de l'entitat col·laboradora.

En totes les pràctiques externes, incloses les que es fan a la UAB, és requisit indispensable que l'estudiant subscrigui una pòlissa d'assegurança i de responsabilitat civil, atès que l'assegurança escolar no és suficient. Així, l'estudiant haurà d'abonar en el moment de formalitzar la matrícula la pòlissa complementària contractada per la UAB (preu aproximat: 5€).

L'estudiant farà les Pràctiques Externes entre les opcions ofertades per un dels àmbits d'estudi del seu Grau Combinat (Estudis Anglesos o Filologia catalana). Per tant, s'ha d'adreçar a la coordinació respectiva (Merce.Coll@uab.cat o Daniel.Recasens@uab.cat) per informar-se de les opcions i del procediment d'assignació de places establert en cada àmbit d'estudi.

L'alumnat matriculat en l'assignatura de Pràctiques Externes ha demostrat, mitjançant l'obtenció dels crèdits corresponents a les assignatures de formació bàsica i les obligatòries de segon i tercer curs, haver adquirit les competències bàsiques, i haurà de ser capaç d'expressar-se amb correcció oralment i perescrit.

Prerequisits específics Àmbit de Llengua i Literatura Angleses

Cal un nivell d'anglèsC2 del Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment, segons el qual l'estudiant pot: comprendre una àmplia gamma de textos llargs i complexos, i enreconeix el sentit implícit; expressar-se ambfluïdesa i espontaneïtat sense haver de cercar d'una manera gaire evident paraules o expressions; utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals; produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos, i demostra un ús controlat d'estructures organitzatives, connectors i mecanismes de cohesió.

IMPORTANT

A l’assignatura de Pràctiques Externes s’hi accedeix mitjançant un procés de preinscripció que té un calendari que es fa públic cada any.

Podeu consultar el calendari al següent enllaç: https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/informacio-1345722449027.html

No haver realitzat el procés de preinscripció comporta la impossibilitat de matricular-se a l’assignatura de Pràctiques Externes. Només s’assignarà una plaça de pràctiques a l’alumnat que s’hagi preinscrit dins del termini establert.


Objectius

La realització de les pràctiques externes i la seva superació garanteixen:

 1. El contacte de l'estudiant, durant el seu període formatiu, amb un àmbit laboral d'interès.
 2. El coneixement de les tasques d'aquest àmbit.
 3. L'adquisició d'experiència laboral en un sector professional relacionat amb els estudis que realitza.

Competències

  Estudis d'Anglès i Català
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Aplicar els conceptes, recursos i mètodes adquirits a l’estudi de la variació de les llengües catalana i anglesa, tant en un context històric com en el context social global i multilingüe actual.
 • Aplicar els principis ètics científics al tractament de la informació.
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Demonstrate skills for professional development in the areas of linguistic applications, teaching and literary and cultural management in Catalan and English.
 • Demostrar el coneixement normatiu de la llengua catalana i els seus fonaments i el domini en totes les aplicacions en l’àmbit acadèmic i professional.
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip per assolir els objectius planificats, si escau en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Utilitzar correctament l’anglès escrit i oral per a finalitats acadèmiques i professionals, relacionades amb l’estudi de la lingüística, la història, la cultura i la literatura.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió.
 2. Analitzar situacions en els diferents àmbits professionals i identificar-ne els punts de millora.
 3. Aplicar adequadament els principis preceptius de la llengua estàndard i dels registres cultes actuals, tenint-ne en compte la problemàtica i les condicions d'ús.
 4. Aplicar els conceptes i habilitats adquirits als entorns professionals a què pot accedir l'alumnat.
 5. Aplicar els coneixements i competències adquirits a l'anàlisi i resolució de problemes d'índole professional.
 6. Aplicar els coneixements i competències adquirits a les activitats professionals i acadèmiques relacionades amb la lingüística, la docència de l'anglès, la literatura i la cultura angleses.
 7. Aplicar els coneixements literaris adquirits a les necessitats de la producció editorial i dels mitjans de comunicació.
 8. Aplicar els coneixements sobre les propietats externes i internes de la llengua a les diferents condicions d'ús.
 9. Aplicar les eines informàtiques i saber consultar les fonts documentals específiques.
 10. Buscar, seleccionar i gestionar informació de forma autònoma, tant en fonts estructurades (bases de dades, bibliografies, revistes especialitzades) com en informació distribuïda a la xarxa.
 11. Comprendre textos acadèmics especialitzats (C2) rellevants en els diferents àmbits professionals.
 12. Construir textos normativament correctes
 13. Dominar l'expressió oral i escrita en llengua catalana.
 14. Efectuar valoracions i correccions de la feina pròpia.
 15. Elaborar treballs d'acord amb l'ètica científica.
 16. Explicar el codi deontològic, explícit o implícit, de l'àmbit de coneixement propi.
 17. Expressar-se de manera eficaç oralment i per escrit utilitzant tècniques expositives i argumentatives.
 18. Expressar-se en anglès oralment i per escrit en un registre acadèmic i utilitzant la terminologia apropiada en relació amb els diferents àmbits professionals a què pot accedir l'alumnat.
 19. Identificar els errors normatius, estilístics o argumentatius d'un text.
 20. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit de coneixement propi.
 21. Interactuar de manera ètica, professional i eficient en els àmbits professionals relacionats amb la lingüística, la docència i la gestió literària i cultural en anglès
 22. Mantenir una actitud de respecte cap a les opinions, valors, comportaments i pràctiques dels altres.
 23. Planificar la feina de manera efectiva individualment o en grup per a la consecució dels objectius plantejats.
 24. Produir textos acadèmics escrits i orals a nivell d'usuari experimentat amb domini total (C2) sobre els conceptes i competències adquirits durant les pràctiques professionals.
 25. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades a les situacions professionals analitzades.
 26. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i mediambientals.
 27. Redactar correctament un text no normatiu prèviament analitzat.
 28. Treballar autònomament en l'estudi sincrònic i diacrònic de la llengua i la literatura catalanes.

Continguts

Se subscriuran convenis específics de cooperació educativa per establir el marc regulador de les relacions entre cadascun dels estudiants matriculats, l'entitat col·laboradora i la UAB.

El marc de les pràctiques externes curriculars contempla dues modalitats:

A. Pràctiques externes subscrites entre una entitat col·laboradora externa i la UAB. La UAB signa tantsconvenis específics de cooperació educativa com estudiants matriculats en aquesta modalitat.

B. Pràctiques externes en l'àmbit de la UAB en el marc de Projectes d'Investigació vinculats als Departaments dels graus implicats. En aquest cas, les Pràctiques s'establiran mitjançant la signatura d'una Resolució per a la realització de practiques dins l'àmbit de la UAB i d'un Plec de condicions específiques, segons model oficial.

Àmbits de Pràctiques Externes pel Grau d’Estudis en Anglès i Català

 1. Teaching at a school (Departament de Filologia Anglesa i Germanística)
 2. Teaching assistant (Departament de Filologia Anglesa i Germanística)
 3. Research assistant (Departament de Filologia Anglesa i Germanística)
 4. Anàlisi de documentació literaria (Departament de Català)
 5. Editorials (Departament de Català)
 6. Ajudant de recerca en lingüistica teórica (Departament de Català)
 7. Terminología (Departament de Català)
 8. Escola d'escriptura (Departament de Català)
 9. Normalització lingüística (Departament de Català)
 10. Base de dades de Llengua i Literatura Catalanes (Departament de Català)
 11. Servei de Llengües (Departament de Català)

Per una informació més específica, consulteu les guies docents de Pràctiques Externes del Grau en Estudis Anglesos i del Grau en Filologia Catalana.


Metodologia

La formació específica depèn de l'activitat professional de l'entitat que aculli a l'estudiant. De la mateixa manera, els resultats d'aprenentatge varien en funció de les habilitats específiques adquirides durant les pràctiques.

El tutor o la tutora de l'entitat col·laboradora o projecte de recerca s'encarregarà d'indicar i supervisar les activitats realitzades per l'estudiant en el marc de les Pràctiques Externes d'acord amb el corresponent projecte formatiu.

L'estudiant tindrà seguiment de la coordinació (presencial o virtual) durant la realització de les pràctiques i al final.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Activitats formatives 7,5 0,3 1, 9, 10, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 26
Tipus: Supervisades      
Activitats de suport a la institució o al projecte que acull l'estudiant 125 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
Seguiment de la coordinació de pràctiques 10 0,4 9, 10, 15
Tipus: Autònomes      
Elaboració d'una memòria de síntesi de les activitats realitzades 7,5 0,3 12, 13, 18, 24, 27, 28

Avaluació

Els resultats d'aprenentatge avaluats en l'informe final poden variar en funció de les competències professionals requerides per l'empresa/institució/centre que ofereix les pràctiques.

En finalitzar les pràctiques es lliuraran a la tutoria acadèmica de l'àmbit d'estudis escollit els informes següents:

 1. El tutor o la tutora de l'entitat col·laboradora realitzarà un informe final, amb el nombre d'hores realitzades i les valoracions dels aspectes referits a les competències genèriques i específiques que estableix el Projecte formatiu (en el termini màxim de 15 dies i segons el model establert).
 1. L'estudiant elaborarà una memòria final (o autoinforme) amb la valoració de les tasques i els coneixements i competències adquirits, en relació amb els estudis universitaris. L'entrega d'aquesta memòria per part de l'estudiant és requisit imprescindible per a l'avaluació final.

A partir de l'informe de la tutoria de l'entitat, la memòria i el seguiment realitzat, la coordinació acadèmica de pràctiques de l'àmbit d'estudis escollit per l'estudiant avaluarà les pràctiques de cada estudiant, emplenarà el corresponent informe de valoració i qualificarà l'assignatura.

Com a part de les activitats formatives especificades a l’avaluació de les Pràctiques Externes, cal que l’alumnat compleixi aquests dos requisits:

 • Haver assistit a almenys 1 dels cursos d’orientació professional grupal organitzats pel Servei d’Ocupabilitat i acreditar-ho adjuntant a la Memòria de Pràctiques el certificat d’assistència obtingut.
 • Haver realitzat el qüestionari Test de Competències Professionals ofert pel Servei d’Ocupabilitat de la UAB. El resultat deltest es pot descarregar i adjuntar a la Memòria de Pràctiques.

No s’atorga la qualificació de Matrícula d’Honor atès el caràcter potestatiu d’aquesta qualificació i l’heterogeneïtat d’aquesta assignatura en les diferents titulacions de la Facultat.

L’assignatura de Pràctiques Externes no pot recuperar-se en cas que l’estudiant obtingui la qualificació de Suspens. Tampoc preveu el sistema d’avaluació única.

Es qualificarà amb un No avaluable l'estudiant que no hagi arribat a realitzar un 10% de les hores presencials previstes al conveni. La nota serà Suspès quan l'estudiant hagi superat el 10% de presencialitat, però no hagi completat les hores previstes al conveni o bé sigui avaluat negativament.

En cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que s'hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Informe final del tutor 70 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
Memòria de síntesi de les activitats realitzades 20 0 0 12, 13, 17, 18, 24
Seguiment de la coordinació de Pràctiques 10 0 0 1, 4, 16, 22

Bibliografia

La bibliografia serà proporcionada pels tutors de les pràctiques en funció de la tasca que hagi de desenvolupar l'estudiant.


Programari

D'entrada no s'exigeix cap programa.