Logo UAB
2023/2024

Projecte de Síntesi II

Codi: 106594 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2504392 Intel·ligència Artificial OB 3 2

Professor/a de contacte

Nom:
Ernest Valveny Llobet
Correu electrònic:
ernest.valveny@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

No hi ha requisits previs oficials, però aquest curs es pot veure com una extensió del Projecte de síntesi I.


Objectius

L'objectiu de l'assignatura és desenvolupar un projecte en grup que requereixi aplicar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures al disseny i implementació d'una solució a un repte real de l'aplicació de la intel·ligència artificial. Per a això, s'abordaran les diferents fases en el desenvolupament d'un projecte, incloent l'anàlisi del repte, el disseny i implantació de la solució, l'anàlisi dels resultats i les conclusions. Utilitzarem tècniques de gestió de projectes i organització del treball en equip. També es tindran en compte les possibles implicacions ètiques, legals o socials de la solució proposada


Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l’àmbit de coneixement propi valorant l’impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Analitzar i resoldre problemes de manera efectiva, i generar propostes innovadores i creatives per aconseguir els objectius.
 • Comunicar-se de manera efectiva, tant oralment com per escrit, utilitzant adequadament els recursos comunicatius necessaris i adaptant-se a les característiques de la situació i de l’audiència.
 • Conceptualitzar i modelar alternatives de solucions complexes per a problemes d’aplicació de la intel·ligència artificial en diferents àmbits, i planificar i gestionar projectes per al disseny i desenvolupament de prototips que demostrin la validesa del sistema proposat.
 • Conèixer i aplicar els processos d’innovació, transferència tecnològica i participació ciutadana en l’àmbit de la intel·ligència artificial.
 • Identificar, analitzar i avaluar l’impacte ètic i social, el context humà i cultural i les implicacions legals del desenvolupament d’aplicacions d’intel·ligència artificial i de manipulació de dades en diferents àmbits.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l’àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat. 
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Treballar cooperativament per aconseguir objectius comuns, assumint la pròpia responsabilitat i respectant el rol dels diferents membres de l’equip.
 • Treballar de manera autònoma, amb responsabilitat i iniciativa, planificant i gestionant el temps i els recursos disponibles i adaptant-se a les situacions imprevistes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar el disseny i desenvolupament d’un projecte d’IA a la regulació existent.
 2. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l’exercici de la professió. 
 3. Analitzar els indicadors de sostenibilitat de les activitats academicoprofessionals de l’àmbit integrant les dimensions social, econòmica i mediambiental.
 4. Analitzar i resoldre problemes de manera efectiva, i generar propostes innovadores i creatives per aconseguir els objectius.
 5. Comunicar-se de manera efectiva, tant oralment com per escrit, utilitzant adequadament els recursos comunicatius necessaris i adaptant-se a les característiques de la situació i de l’audiència.
 6. Conèixer el mètode científic i utilitzar-lo per generar coneixement nou.
 7. Dissenyar i aplicar alternatives per minimitzar els riscos ètics en el desenvolupament d’un projecte d’IA.
 8. Dissenyar una arquitectura de solució que integri els mètodes necessaris per abordar un problema complex d’IA.
 9. Especificar les necessitats i requeriments d’un projecte d’IA.
 10. Generar coneixement de frontera nou duent a terme recerca científica.
 11. Identificar els mètodes més adequats per a la solució d’un problema complex d’IA.
 12. Identificar els riscos des d’un punt de vista ètic en el desenvolupament d’un projecte d’IA.
 13. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l’àmbit de coneixement propi.
 14. Planificar i fer el seguiment de les etapes necessàries per dur a terme un projecte d’IA.
 15. Planificar, dur a terme i analitzar els experiments o proves necessaris per avaluar un projecte d’IA.
 16. Ponderar els riscos i les oportunitats de les propostes de millora tant pròpies com alienes.
 17. Presentar el resum, els resultats i les conclusions del desenvolupament d’un projecte d’IA.
 18. Proposar formes d’avaluació dels projectes i accions de millora de la sostenibilitat.
 19. Proposar projectes i accions que estiguin d’acord amb els principis de responsabilitat ètica i de respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics. 
 20. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i mediambientals.
 21. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 22. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 23. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 24. Seleccionar les eines adequades per a la implementació de la solució a un problema d’IA.
 25. Treballar cooperativament per aconseguir objectius comuns, assumint la pròpia responsabilitat i respectant el rol dels diferents membres de l’equip.
 26. Treballar de manera autònoma, amb responsabilitat i iniciativa, planificant i gestionant el temps i els recursos disponibles i adaptant-se a les situacions imprevistes.
 27. Valorar les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o projectes, a curt o llarg termini, en relació amb determinades persones o col·lectius.

Continguts

No hi haurà continguts teòrics. El curs consistirà principalment en la realització pràctica d'un projecte.


Metodologia

El curs s'organitzarà al voltant del desenvolupament d'un projecte pràctic basat en un repte real. Els estudiants treballaran en petits grups de 4-6 membres en el disseny i desenvolupament d'una solució a un dels reptes proposats. Les sessions de classe es dedicaran principalment al seguiment i al treball pràctic sobre el desenvolupament del projecte.

Els alumnes hauran d'ampliar el treball realitzat a les sessions de classe amb el seu propi treball a casa per poder completar el projecte. El cos principal del treball necessari per al desenvolupament del projecte s'haurà de fer de manera autònoma, a banda de les hores de classe.

  Tota la informació de l'assignatura i els documents relacionats que necessitin els estudiants estarà disponible al campus virtual (cv.uab.cat).

Dins de l'horari marcat pel centre o titulació, es reservaran 15 minuts d'una classe perquè els estudiants avaluïn els seus professors i els seus cursos o mòduls mitjançant qüestionaris.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Sessions de seguiment del projecte 25 1 1, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 24
Tipus: Autònomes      
Desenvolupament del projecte 111 4,44 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

Avaluació

La nota del projecte es calcula ponderant les evidències recollides en cadascuna de les activitats següents:
- Sessions de seguiment (20%): es faran algunes sessions de classe per fer el seguiment i valoració del progrés del treball realitzat pels alumnes.
- Informe escrit (20%): els estudiants hauran d'elaborar un informe final on es descrigui la seva solució i presenti i discuteixin els principals resultats.
- Exposició oral (20%): els alumnes hauran de fer una exposició oral final exposant el treball realitzat durant el curs.
- Qualitat tècnica de la solució implementada (40%): aquesta evidència correspondrà a la valoració del disseny, implementació i prova de la solució proposada.
En algunes d'aquestes evidències (sessions de seguiment i exposició oral) hi haurà una nota grupal, però també una nota individual en funció de l'aportació de cada alumne.
Per a l'obtenció de la qualificació final de l'assignatura, la nota del projecte calculada segons els criteris anteriors es ponderarà amb una nota de la contribució individual de cada alumne al projecte.

Nota final = Avaluació individual * Nota del projecte

L'avaluació individual de cada alumne s'obtindrà mitjançant un procés d'avaluació intragrup on cada membre del grup valorarà la contribució de la resta de membres del grup.
Com que el desenvolupament del projecte és un procés continu durant tot el semestre, no hi ha opció de recuperació en cas que la nota final no arribi al mínim de 5.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Informe del projecte 20% 10 0,4 5, 17, 21
Presentacions orals 20% 2 0,08 5, 17, 21
Seguiment del projecte 20% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27

Bibliografia

No ho ha bilbilografia específica


Programari

Depèn del projecte a realitzar