Logo UAB
2023/2024

Processos Cognitius

Codi: 106577 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2504392 Intel·ligència Artificial FB 1 1

Professor/a de contacte

Nom:
Yago Ramis Laloux
Correu electrònic:
Yago.Ramis@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Yago Ramis Laloux
Anna Jordana Casas
Marta Borrueco Carmona

Prerequisits

No es requereix cap requisit previ.

Objectius

Aquest curs pretén explorar com l'estudi dels Processos Cognitius (PPCC) pot informar i millorar la Intel·ligència Artificial (IA). L'estudiant revisarà el processament cognitius en processos com la percepció i l'atenció, l'aprenentatge i la memòria, el processament del llenguatge, el pensament i el raonament i l'emoció. Es posarà èmfasi en el paper d'aquests processos en IA.

Competències

 • Comunicar-se de manera efectiva, tant oralment com per escrit, utilitzant adequadament els recursos comunicatius necessaris i adaptant-se a les característiques de la situació i de l’audiència.
 • Concebre, dissenyar, analitzar i implementar agents i sistemes ciberfísics autònoms capaços d’interactuar amb altres agents o persones en entorns oberts, tenint en compte les demandes i necessitats col·lectives.
 • Identificar, comprendre i analitzar les característiques fonamentals dels processos cognitius humans i de les seves bases neurals, i relacionar-los amb els processos dels sistemes intel·ligents automàtics.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Treballar de manera autònoma, amb responsabilitat i iniciativa, planificant i gestionant el temps i els recursos disponibles i adaptant-se a les situacions imprevistes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar conceptes i identificar processos psicosocials en l’anàlisi del comportament de la persona en contextos tecnològics.
 2. Aplicar els coneixements relatius a la interacció social en el disseny de dispositius d’intel·ligència artificial.
 3. Comunicar-se de manera efectiva, tant oralment com per escrit, utilitzant adequadament els recursos comunicatius necessaris i adaptant-se a les característiques de la situació i de l’audiència.
 4. Conèixer els diferents mecanismes sensorials de captació i processament de la informació, així com els seus fonaments biològics.
 5. Identificar conceptes i processos psicosocials que permeten comprendre i explicar la interacció social entre les persones.
 6. Identificar els biaixos i heurístiques del pensament i la seva influència en la presa de decisions.
 7. Identificar els principals tipus, característiques i funcions de les emocions, i la seva relació amb les funcions cognitives.
 8. Identificar i distingir les principals funcions cognitives implicades en el comportament humà.
 9. Identificar les bases cognitives del llenguatge verbal i no verbal humà i la seva relació amb el pensament.
 10. Integrar i relacionar les diferents funcions cognitives i emocionals humanes en la predicció del comportament.
 11. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 12. Treballar de manera autònoma, amb responsabilitat i iniciativa, planificant i gestionant el temps i els recursos disponibles i adaptant-se a les situacions imprevistes.

Continguts

1. Cognició humana (1 setmana)
										
											
										
											Introducció a la cognició humana
										
											Definicions bàsiques, psicologia, psicologia cognitiva, neurociència
										
											Els principals processos cognitius: atenció, percepció, memòria, aprenentatge, pensament, raonament, motivació, emoció i llenguatge.
2. Percepció i atenció (2,5 setmanes) Processament bàsic: processos de dalt a baix i de baix a dalt, percepció visual, organització perceptiva Reconeixement d'objectes i cares Reconeixement de patrons, reconeixement de cares, imatges Percepció del moviment: percepció del moviment humà, acció guiada visualment Atenció i rendiment: percepció multimodal, atenció dividida, processament automàtic
3. Aprenentatge i memòria (2 setmanes) Processos bàsics d'aprenentatge: Tipus de condicionament, aprenentatge associatiu, aprenentatge contingent Memòria a curt termini vs a llarg termini Memòria declarativa, episòdica i semàntica, nivells de processament, aprenentatge implícit, oblit Memòria de treball Sistemes de memòria, funcions executives en memòria de treball Memòria a la vida real: Memòria autobiogràfica, testimoni, memòria prospectiva
4. Processament lingüístic (2,5 setmanes) Percepció de la parla: Tractament prelèxic, reconeixement de paraules, models teòrics Anàlisi i pragmàtica: anàlisi i predicció, pragmàtica, comprensió del discurs Producció lingüística: planificació de la parla, errors de parla, escriptura
5. Pensament i raonament(2,5 setmanes) Resolució de problemes: experiència en resolució de problemes, coneixement i experiència, raonament i resolució de problemes analògics Judici i presa de decisions: Teories del judici, presa de decisions: risc, emoció i factors socials Raonament deductiu: prova d'hipòtesis, raonament deductiu, raonament informal o irracional
6. Motivació, Cognició i Emoció (2 setmanes) Valoració: Motivació i emoció, processos d'afrontament, biaixos cognitius Regulació de les emocions: Regulació, reavaluació i distracció deliberada i implícita Consciència: experiència conscient, consciència unitària
 

Metodologia

La metodologia docent es basa en diferents activitats formatives. Durant les 12,5 setmanes del curs es programaran classes magistrals, seminaris, tallers, activitats dirigides i autònomes.
										
											
										
											Tipus: Dirigit (50 hores)
										
											
										
											Classes magistrals:
										
											Seminaris (PAUL)
										
											Avaluació
										
											Tipus: supervisat (20 hores)
										
											
										
											Tutoria (grupal i individual)
										
											Tipus: Autònom (55 hores)
										
											
										
											Estudiar
										
											Treball en equip
										
											Preparació de la presentació pública
										
											 
										
											
										
											Dins l'horari marcat pel centre o titulació, es reservaran 15 minuts d'una classe perquè els estudiants avaluïn els seus professors i els seus cursos o mòduls mitjançant qüestionaris.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes Magistrals 26 1,04 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Seminaris 24 0,96 1, 3, 5, 11
Tipus: Supervisades      
Tutories (individuals i en grup) 20 0,8 11, 12
Tipus: Autònomes      
Estudi Inidividual 44 1,76 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Treball en equip 20 0,8 3, 11, 12

Avaluació

L'avaluació d'aquesta assignatura és continua. L'avaluació té una funció formativa clara.
Les competències d'aquesta assignatura s'avaluaran mitjançant les activitats, les presentacions i els informes, així com els exàmens.

Les evidències d'aprenentatge que l'estudiant ha de demostrar es basen en les teories i les pràctiques de classes, i en les competències de treball en les pràctiques.

El sistema d'avaluació està organitzat en 3 evidències, cadascuna de les quals s'assigna a un determinat pes relatiu a la nota final:

Evidència 1: Projecte de grup (30%) Activitats de seguiment, informe i presentació pública d'un disseny de joc de taula elaborat pels propis estudiants.
Evidència 2: Examen 1 meitat de semestre (35%) Cognició humana, atenció i percepció, aprenentatge i memòria
Evidència 3: Examen 2 final de semestre (35%) Processament del llenguatge, Pensament i raonament, Motivació, Cognició i Emoció.


Assignatura aprovada:
L‟assignatura s‟aprova quan l'estudiant obté una nota global superior a 5 i té almenys 2 de les 3 evidències presentades.
Perquè no compleixin aquests criteris (no haver aprovat dues de les 3 evidències) la nota màxima que se n'obté és 4 punts.

Recuperació:

Es pot recuperar una evidència i obtenir la mateixa nota d'1 a 10 en cas que no s'hagi pogut fer al seu moment per causa documentalment justificada.
Quan l'evidència s'ha fet i no s'ha superat, la màxima nota que es pot obtenir a la recuperació és aprovada (5).
La recuperació consisteix en la prova que permeti demostrar els coneixements mínims necessaris per aprovar lassignatura.
L'assignatura no ésavaluable: Quan l'estudiant ha presentat menys del (40%) de les evidències.

Aquesta assignatura no ofereix prova de síntesi per a segones matricules o posteriors.

CÒPIES, Plagis, etc.: sens perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'entenguin adequades la nota en cas de detectar-ne còpia o plagi és de zero (0).
Más información sobre este texto de origenPara obtener más información sobre la traducción, se necesita el texto de origen
Enviar comentarios
Paneles laterales


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitats de seguiment 30% 12 0,48 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Examen Parcial 2 35% 2 0,08 6, 7, 8, 9, 10, 12
Examen Primer Parcial 35% 2 0,08 1, 2, 4, 5, 12

Bibliografia

Eysenck, M.W. & Keane, M.T. (2020). Cognitive Psychology. A Student’s Handbook. Routledge.

Eysenk, M.W. & Groome, D. (2015). Cognitive Psychology: Revisiting the classic studies.

Harley, T. A. (2014). The Psychology of Language: From Data to Theory. 4th Edition. Routledge

Hawkins, J., & Blakeslee, S. (2004) On Intelligence. Times Books.

Kahneman, D. (2011). Thinking fast and slow. Penguin Books.


Programari

No es necessita cap programari específic