Logo UAB
2023/2024

Gestió de Projectes

Codi: 106562 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2504392 Intel·ligència Artificial OB 3 1

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Gloria Estape Dubreuil
Correu electrònic:
gloria.estape@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

No n’hi ha, tot i que s’aconsella tenir superats un mínim de 108 crèdits dels dos primers cursos del grau per cursar-la, ja que indirectament intervenen força conceptes relacionats amb assignatures prèvies.


Objectius

L’objectiu bàsic de l’assignatura és el d’introduir l’estudiant en el conjunt de coneixements, tècniques i habilitats necessàries per a dissenyar i planificar el desenvolupament de projectes a nivell professional en els àmbits de les empreses i organitzacions i en particular els relacionats amb la Intel·ligència Artificial.

En acabar el curs, els i les estudiants hauran de ser capaces de:

 • Descriure els objectius bàsics d’un projecte, efectuar-ne l’estudi previ de viabilitat i definir de forma acurada l’abast del projecte que finalment es proposi realitzar, valorant-ne en la mida del possible l’impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Identificar i planificar les diferents tasques que requereixi la posar en marxa d’un projecte, efectuant-ne la planificació temporal i l’assignació apropiada de recursos adient, fent un ús adient de les eines (informàtiques) disponibles, i en funció de l’entorn en que el projecte es desenvolupi.
 • Avaluar tant costos com riscs associats al projecte, i definir els estàndards de qualitat que requereix el projecte, establint eines i metodologies per assegurar-ne el compliment.
 • Establir la metodologia de seguiment i control del projecte durant la seva execució, proposant l’ús d’eines informàtiques adients.

Així mateix, hauran de poder treballar en equip en la planificació del projecte, i transmetre informació als membres de l’equip i a l’organització, tant en forma de presentacions orals com d’informes escrits, en les diferents etapes de planificació del projecte.


Competències

 • Actuar en l’àmbit de coneixement propi valorant l’impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Comunicar-se de manera efectiva, tant oralment com per escrit, utilitzant adequadament els recursos comunicatius necessaris i adaptant-se a les característiques de la situació i de l’audiència.
 • Conceptualitzar i modelar alternatives de solucions complexes per a problemes d’aplicació de la intel·ligència artificial en diferents àmbits, i planificar i gestionar projectes per al disseny i desenvolupament de prototips que demostrin la validesa del sistema proposat.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Treballar cooperativament per aconseguir objectius comuns, assumint la pròpia responsabilitat i respectant el rol dels diferents membres de l’equip.
 • Treballar de manera autònoma, amb responsabilitat i iniciativa, planificant i gestionant el temps i els recursos disponibles i adaptant-se a les situacions imprevistes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Comunicar-se de manera efectiva, tant oralment com per escrit, utilitzant adequadament els recursos comunicatius necessaris i adaptant-se a les característiques de la situació i de l’audiència.
 2. Conèixer l’ús d’eines de gestió de projectes, en entorns col·laboratius, així com incorporar tècniques d’IA en aquestes eines.
 3. Gestionar el desenvolupament d’un projecte amb metodologies àgils.
 4. Gestionar els recursos (humans, econòmics, computacionals) al llarg del cicle de vida d’un projecte.
 5. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l’àmbit de coneixement propi.
 6. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 7. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 8. Treballar cooperativament per aconseguir objectius comuns, assumint la pròpia responsabilitat i respectant el rol dels diferents membres de l’equip.
 9. Treballar de manera autònoma, amb responsabilitat i iniciativa, planificant i gestionant el temps i els recursos disponibles i adaptant-se a les situacions imprevistes.

Continguts

Tema 0. El camp de la IA i la gestió de projectes

Tema 1. Elements bàsics de la gestió de projectes: característiques bàsiques, cicle de desenvolupament d’un projecte, els diversos enfocaments de la gestió de projectes.

Tema 2. La fase inicial d’un projecte

Tema 3. Planificació temporal de projectes: l’estructura analítica d’un projecte i el WBS. Xarxes PERT i CPM per a l’especificació temporal d’un projecte. Camí crític, durada total i marges temporals per a tasques no crítiques. El tractament de la incertesa temporal de les tasques. Diagrames de planificació i programació de tasques: el diagrama de Gantt. Programari específic per a la planificació temporal de projectes

Tema 4. Gestió dels costos i sostenibilitat: estimacions de cost per a la realització de projectes. Dels costos monetaris als costos intangibles.

Tema 5. Gestió de la qualitat i gestió del risc el els projectes: identificació dels criteris de qualitat rellevants i elaboració del pla de qualitat del projecte. Identificació i mesura de possibles fonts de rics i planificació de respostes de prevenció i actuació.

Tema 6. El control del projecte: metodologies per a revisar el seguiment i compliment de les previsions efectuades a la planificació del projecte (abast, temps, recursos, costos, qualitat): de l’establiment de milestones a l’ús de programaris informàtics ad-hoc estàndards.

En el desenvolupament de l’assignatura es tindran en compte i es treballaran tècniques diverses de desenvolupament àgil de projectes (entre els quals Scrum, Kanban o Lean) així com diverses eines per a la ideació (canvas, design thinking, prototipatge) i informàtiques per a la l’assegurament del treball col·laboratiu i en la gestió i control de projectes.


Metodologia

Es combinen diverses tècniques per afavorir l’aprenentatge formatiu:

 • Exposició de conceptes i metodologies bàsiques de treball (en sessions de classe de caire més aviat teòric previstes dins l’activitat dirigida) per part dels docents de l’assignatura, amb l’objectiu d’establir les principals línies de treball en la metodologia de gestió de projectes.
 • Sessions de caire més pràctic, formant part també de l’activitat dirigida, amb l’objectiu de consolidar els coneixements adquirits mitjançant la realització de casos pràctics.
 • Treball en equips d’estudiants durant tot el semestre, desenvolupant un projecte en concret ideat i proposat a principis de curs, i basat en l’entorn de la IA.
 • Sessions de consulta acordades entre els docents de l’assignatura i cadascun dels equips de treball (activitat supervisada) per assegurar el bon seguiment i desenvolupament del projecte
 • Presentacions orals i escrites d’informes de progrés del desenvolupament del projecte que porta e terme  cada equip

El desenvolupament de l’assignatura combina les activitats d’aprenentatge individual amb la pràctica col·laborativa, un element clau en la consolidació dels aprenentatges durant el curs.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
A. Classes teòriques 18 0,72 2, 3, 4, 5
C. Pràctiques de laboratori 12 0,48 2, 3, 7, 8
D. Presentacions orals i discussió de casos 8 0,32 1, 6, 7, 8
b. Classes pràctiques 12 0,48 2, 3, 5, 7
Tipus: Supervisades      
E. Tutories i sessions tutoritzades durant el semestre 12 0,48 1, 2, 4, 6
Tipus: Autònomes      
F. Lectures i estudi independent 20 0,8 2, 5, 9
G. Disseny, preparació i desenvolupament dels projectes treballats durant el curs 65 2,6 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9

Avaluació

L’avaluació de l’assignatura es farà de forma progressiva i continuada durant tot el semestre. El sistema d’avaluació es basa en les següents evidències d’aprenentatge:

Presentació d’exercicis i resolució individual de casos proposats i treballats a les sessions presencials del curs o formant part de l’activitat d’aprenentatge autònom.

Presentació d’informes, per escrit i oralment, relatius a les diferents fases del procés de realització del projecte específic que desenvolupà cada equip (petit grup) d’estudiants durant el curs.

Presentació de la memòria final (tècnica), a final de curs, del projecte específic desenvolupat per cada equip.

Examen final, en les darreres setmanes del semestre, per afavorir la consolidació individual del conjunt del material treballat durant el curs.

 

La qualificació final de l’assignatura s’obtindrà a partir de la suma ponderada de les valoracions de les diferents evidències, tenint en compte que cada una de les components citades té un pes específic diferent:

N = 15% (activitat individual durant el curs) + 10% (presentacions informes parcials projecte treballat en equip) + 35% (memòria final del projecte) + 40% (examen final)

Serà condició necessària per poder efectuar aquesta suma ponderada que: (1) cadascuna de les components tingui una puntuació positiva, (2) la qualificació obtinguda a la memòria final del projecte sigui igual o superior a 4.5, i (3) la qualificació obtinguda a l’examen final sigui igual o superior a 4.

Cal tenir en compte que les qualificacions obtingudes dels treballs en equip realitzats durant el curs, i per tant també la memòria final del projecte sempre seran a nivell individual, i no necessàriament coincidiran amb la qualificació del treball en sí, ja que es tindran en compte aspectes individuals como ara la participació en la resolució i la defensa dels mateixos.

Notes importants:

 • En cas de no superar l'assignatura degut a que alguna de les components de l'avaluació no arriba a la nota mínima requerida, la nota numèrica de l'expedient serà el valor menor entre 4.5 i la mitjana ponderada de les notes.  Si aquest valor és igual o superior a 3.5, l’estudiant podrà presentar-se a la prova de recuperació a la data prevista pel centre.
 • Un estudiant que realitzi almenys una de les components de l’avaluació ja no pot ser considerat NO AVALUABLE
 • Aquesta assignatura NO preveu el sistema d'avaluació única.

Prova de recuperació

Consistirà en la realització d'una prova el dia assenyalat pel Centre.  En cas de superar-la, la qualificació final de l'assignatura serà de 5.0.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
a. Presentació individual d'exercicis i casos pràctics 15% 0 0 2, 9
b. Presentació d'informes relatius al projecte desenvolupat 10% 0 0 1, 6, 8
c. Memòria final tècnica del projecte treballat durant el curs 35% 0 0 2, 3, 4, 5, 7, 8
d. Examen final 40% 3 0,12 1, 2, 4, 5, 6

Bibliografia


Programari

Programari lliure a definir en funció dels interessos dels equips d'estudiants.