Logo UAB
2023/2024

Programació Distribuïda

Codi: 106556 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2504392 Intel·ligència Artificial OB 3 2

Professor/a de contacte

Nom:
Antonio Miguel Espinosa Morales
Correu electrònic:
antoniomiguel.espinosa@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Manuel Montoto González

Equip docent extern a la UAB

Antonio González
Javier Panadero

Prerequisits

Aquesta assignatura no te pre-requisits. És recomana tenir cursades les assignatures de fonaments de programació i fonaments de computació.


Objectius

L'objectiu d'aquesta assignatura és poder fer servir sistemes de computació al núvol i ser capaç de desenvolupar aplicacions informàtiques i administrar els sistemes al núvol. Per això cal conèixer els sistemes al núvol, les tecnologies que fan servir, els serveis que proporcionen i cal entendre el seu funcionament.


Competències

 • Analitzar i resoldre problemes de manera efectiva, i generar propostes innovadores i creatives per aconseguir els objectius.
 • Conceptualitzar i modelar alternatives de solucions complexes per a problemes d’aplicació de la intel·ligència artificial en diferents àmbits, i planificar i gestionar projectes per al disseny i desenvolupament de prototips que demostrin la validesa del sistema proposat.
 • Desenvolupar pensament crític per analitzar de manera fonamentada i argumentada alternatives i propostes tant pròpies com alienes.
 • Dissenyar, implementar, analitzar i validar solucions algorítmiques eficients i robustes per a problemes computacionals derivats del disseny de sistemes intel·ligents.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l’àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat. 
 • Treballar cooperativament per aconseguir objectius comuns, assumint la pròpia responsabilitat i respectant el rol dels diferents membres de l’equip.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i avaluar arquitectures de computadors en plataformes paral·leles i distribuïdes.
 2. Analitzar i resoldre problemes de manera efectiva, i generar propostes innovadores i creatives per aconseguir els objectius.
 3. Conèixer i aplicar els principis fonamentals i les tècniques bàsiques de la programació paral·lela, concurrent i distribuïda.
 4. Desenvolupar i optimitzar programari per a les plataformes paral·leles i distribuïdes basades en els paradigmes existents més habituals.
 5. Desenvolupar pensament crític per analitzar de manera fonamentada i argumentada alternatives i propostes tant pròpies com alienes.
 6. Implementar i optimitzar aplicacions basades en les funcionalitats i estructura dels sistemes paral·lels, distribuïts i en el núvol.
 7. Ponderar els riscos i les oportunitats de les propostes de millora tant pròpies com alienes.
 8. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 9. Treballar cooperativament per aconseguir objectius comuns, assumint la pròpia responsabilitat i respectant el rol dels diferents membres de l’equip.
 10. Utilitzar infraestructures virtualitzades i al núvol privat-públic per a l’execució d’aplicacions.
 11. Utilitzar les eines i les metodologies més adequades per avaluar la funcionalitat i el rendiment de les aplicacions paral·leles/distribuïdes desenvolupades.

Continguts

1-Introducció a la computació al núvol: beneficis, reptes i riscos

2-Models de computació al núvol: Infraestructura / Plataforma / Software com a Servei

3-Núvols privats virtuals i configuració de xarxes d'instàncies

4-Serveis bàsics de computació

5-Serveis bàsics d'emmagatzemament

6-Elasticitat i escalabilitat

7-Avaluació del cost: Total Cost of Ownership


Metodologia

En el desenvolupament de l'assignatura es podran diferenciar diversos tipus d’activitats docents:

Classes teòriques: exposició dels continguts teòrics de cada tema del programa.  L'estructura típica d'una classe expositiva d'aquest tipus serà la següent: en primer lloc es farà una introducció on es presentaran breument els objectius de l'exposició i els continguts a tractar. A continuació es desgranaran els continguts objecte d’estudi, incloent exposicions narratives, desenvolupaments formals que proporcionin els fonaments teòrics, i intercalant exemples i exercicis, que il·lustrin l'aplicació dels continguts exposats. Finalment, el/la professor/a exposarà les conclusions dels continguts. Durant tot el curs hi hauran avaluacions continuades de grups de temes.

Classes de laboratori. La part pràctica dels temes teòrics quedarà completada amb sessions de laboratori, on l'alumne desenvoluparà una sèrie de programes i tasques aplicades i haurà d'intentar resoldre un problema concret que rebrà al començar el temari. Alguns d’aquests exercicis s’hauran d’entregar a la classe en les dates especificades. Les pràctiques es desenvoluparan en grups de dos alumnes. Les classes inclouen diverses sessions al laboratori segons el calendari de l'assignatura, on l’alumne realitzarà el desenvolupament dels exercicis.

Aquest plantejament del treball està orientat a promoure un aprenentatge actiu i a desenvolupar les competències de capacitat d'organització i planificació, comunicació oral i escrita, treball en equip i raonament crític. La qualitat dels exercicis realitzats, de la seva presentació i del seu funcionament es valorarà especialment.

La gestió de la docència de l'assignatura es farà a través del Campus Virtual (https://cv.uab.cat/), que servirà per poder veure els materials, gestionar els grups de pràctiques, fer els lliuraments corresponents, veure les notes, comunicar-vos amb els professors, etc.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 23 0,92 1, 3, 4, 5, 7, 8
Laboratori 23 0,92 1, 2, 4, 6, 9, 10, 11
Tipus: Autònomes      
Estudi autònom 40 1,6 2, 5, 6, 7, 10
Preparació laboratoris 42 1,68 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9

Avaluació

L'objectiu del procés d'avaluació és verificar que l'alumne ha assolit els coneixements i habilitats definits en els objectius de l'assignatura, així com les competències.

S’avaluaran diversos tipus d’activitats de manera independent on la suma ponderada d’elles donarà la nota final. Aquestes activitats són:

    Teoria (T)

    Resolució de les pràctiques de laboratori (PL)

La part de Teoria (T) s’avaluarà amb dos controls parcials individuals durant tot el curs.  La nota final de Teoria sortirà de la suma ponderada dels dos controls (0.5*Control 1 + 0.5*Control 2). La nota mínima per aprovar cada examen parcial és un 4,5. Hi haurà una segona oportunitat per recuperar qualsevol dels controls amb nota menor a 4,5 el dia assignat a la setmana de exàmens de recuperació. Es podran recuperar les parts que no hagin estat superades en els controls parcials de teoria. La nota mínima per aprovar aquesta part ha de ser >= 4,5.

La part de Resolució de pràctiques de laboratori (PL) s’avaluarà de manera grupal. Estarà dividida en diversos lliuraments. La nota final sortirà de la suma ponderada dels lliuraments. Per aprovar les PL la nota mínima haurà de ser >=4,5. Només hi ha una única oportunitat (no es pot recuperar aquesta part).

La nota final de l'assignatura serà la suma ponderada de les notes de cadascuna de les quatre activitats. El resultat haurà de ser >= 5.

En cas de no superar l'assignatura per no arribar a la puntuació mínima en algun dels apartats (Teoria o Pràctiques de Laboratori), tot i que al fer la mitjana ponderada la nota final fos igual o superior a 5 la nota que es posarà a l'expedient serà de 4,5.

En cas de que la mitjana no arribi a 5 lanota que figurarà a l'expedient serà la nota mitjana obtinguda numèricament.

Si l'alumne entrega qualsevol activitat, s’entén que es presenta a l'assignatura i serà avaluat/da. Si no entrega cap activitat, llavors es pot considerar No avaluable.

Atorgar una qualificació de matrícula d’honor és decisió del professorat responsable de l’assignatura. La normativa de la UAB indica que les MH només es podran concedir a estudiants que hagin obtingut una qualificació final igual o superior a 9.00. Es pot atorgar fins a un 5% de MH del total d'estudiants matriculats.

Les dates d'avaluació continuada i lliurament de treballs es publicaran al campus virtual i poden estar subjectes a possibles canvis de programació per motius d'adaptació a possibles incidències; sempre s'informarà al campus virtual sobre aquests canvis ja que s’entén que el CV  és el mecanisme habitual d'intercanvi d'informació entre el professorat i els/les estudiants.

Per a cada activitat d’avaluació, s’indicarà un lloc, data i hora de revisió en la que l'estudiant podrà revisar l’activitat amb el/la professor/a. En aquest context, es podran fer reclamacions sobre la nota de l’activitat, que seran avaluades pel professorat responsable de l’assignatura. Si l'estudiant no es presenta a aquesta revisió, no es revisarà posteriorment aquesta activitat.

Nota sobre plagis:

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, les irregularitats comeses per un o una estudiant que puguin conduir a una variació de la qualificació en una activitat avaluable es qualificaran amb un zero (0). Les activitats d'avaluació qualificades d'aquesta forma i per aquest procediment no seran recuperables.Si és necessari superar qualsevol d'aquestes activitats d'avaluació per aprovar l'assignatura, aquesta assignatura quedarà suspesa directament, sense oportunitat de recuperar-la en el mateix curs. Aquestes irregularitats inclouen, entre d'altres:

    la còpia total o parcial d'una pràctica, informe, o qualsevol altra activitat d'avaluació;

    deixar copiar;

    presentar un treball de grup no fet íntegrament pels i les membres del grup (aplicat a tots els i les membres, no solament als que no han treballat);

    presentar com a propis materials elaborats per un tercer, encara que siguin traduccions o adaptacions, i en general treballs amb elements no originals i exclusius de l'estudiant;

    tenir dispositius de comunicació (com telèfons mòbils, smart watches, bolígrafs amb càmera, etc.) accessibles durant les proves d'avaluació teorico-pràctiques individuals (exàmens);

    parlar amb companys o companyes durant les proves d'avaluació teorico-pràctiques individuals (exàmens);

    copiar o intentar copiar d'altres alumnes durant les proves d'avaluació teorico-pràctiques (exàmens);

    usar o intentar usar escrits relacionats amb la matèria durant la realització de les proves d'avaluació teorico-pràctiques (exàmens), quan aquests no hagin estat explícitament permesos.

En cas de no superar l'assignatura degut a que alguna de les activitats d'avaluació no arriba a la nota mínima requerida, la nota numèrica de l'expedient serà el valor menor entre 4.5 i la mitjana ponderada de les notes. Amb les excepcions de que s'atorgarà la qualificació de "No Avaluable" als i les estudiants que no participin encapde les activitats d'avaluació, i de que la nota numèrica de l'expedient serà el valor menor entre 3.0 i la mitjana ponderada de les notes en cas que l'estudiant hagi comès irregularitats en un acte d'avaluació (i per tant no serà possible l'aprovat per compensació). En edicions futures d'aquesta assignatura, a l'estudiant que hagi comès irregularitats en un acte d'avaluació no se li convalidarà cap de les activitats d'avaluació realitzades.

En resum: copiar, deixar copiar o plagiar(o l'intent de) en qualsevol de les activitats d'avaluació equival a un SUSPENS, no compensable i sense convalidacions de parts de l’assignatura en cursos posteriors.

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Control individual 1 25 2 0,08 2, 3, 5, 8, 11
Control individual 2 25 2 0,08 2, 3, 5, 8, 11
Pràctiques de laboratori 50 18 0,72 1, 4, 6, 7, 9, 10, 11

Bibliografia

- Dan C. Marinescu. “Cloud Computing. Theory and Practice”. Morgan-Kaufmann. 2018.

-AWS Certified Cloud Practitioner Study Guide; Ben Piper, David Clinton; Sybex (14 de junio de 2019); ISBN-10: 1119490707, ISBN-13: 978-1119490708

-The Practice of System and Network Administration: Volume 1: DevOps and other Best Practices for Enterprise IT; Thomas A. Limoncelli, Strata R. Chalup; Addison-Wesley Educational Publishers Inc; Edición: 01 (3 de septiembre de 2014); ISBN-10: 032194318X, ISBN-13: 978-0321943187

-Infrastructure as Code; Kief Morris; O'Reilly Media; 1 edition (June 17, 2016); ISBN-10: 1491924357, ISBN-13: 978-1491924358

-Cloud Computing for Science and Engineering; Ian Foster, Dennis B. Gannon; The MIT Press; Edición: 1 (27 de octubre de 2017); Colección: Scientific and Engineering Computation; ISBN-10: 9780262037242, ISBN-13: 978-0262037242

-Amazon Web Services in Action, 2E; Andreas Wittig, Michael Wittig; Manning Publications; Edición: 2nd edition (30 de septiembre de 2018); ISBN-10: 1617295116, ISBN-13: 978-1617295119

 -Microsoft Azure Essentials - Fundamentals of Azure, 2nd Ed; Michael Collier, Robin Shahan; 2016; https://download.microsoft.com/download/6/6/2/662DD05E-BAD7-46EF-9431-135F9BAE6332/9781509302963_Microsoft%20Azure%20Essentials%20Fundamentals%20of%20Azure%202nd%20ed%20pdf.pdf

-Mastering Cloud Computing : Foundations and Applications Programming. Buyya, Rajkumar;Vecchiola, Christian;y más  Elsevier Science & Technology  2013. ISBN: ISBN number:9780124114548, ISBN number:9780124095397

 -Cloud Computing : An Introduction. Chopra, Rajiv  Mercury Learning & Information  2017. ISBN: ISBN number:, ISBN number:9781683920939

 -Cloud Computing for Dummies. Hurwitz, Judith S.;Bloor, Robin;y más  John Wiley & Sons, Incorporated  2009. ISBN: ISBN number:9780470484708, ISBN number:9780470597408

 -Hybrid Cloud for Dummies. Hurwitz, Judith S.;Kaufman, Marcia;y más  John Wiley & Sons, Incorporated  2012. ISBN: ISBN number:9781118127193, ISBN number:9781118224878

 -Heroku Cloud Application Development. Hanjura, Anubhav  Packt Publishing, Limited  2014. ISBN: ISBN number:9781783550975, ISBN number:9781783550982

 -Cloud Enterprise Architecture. Raj, Pethuru  Auerbach Publishers, Incorporated  2012. ISBN: ISBN number:9781466502321, ISBN number:9781466502338

 -Moving to the Cloud. Sitaram, Dinkar ;Manjunath, Geetha  Elsevier Science & Technology Books  Elsevier Science & Technology Books   2011. ISBN: 9781597497251, 9781597497268

 -Huang, Dijiang, and Huijun Wu. Mobile Cloud Computing : Foundations and Service Models, Elsevier Science & Technology, 2017. ProQuest Ebook Central, https://ebookcentral.proquest.com/lib/uab/detail.action?docID=5043169.

-G. Coulouris, J. Dollimore and T. Kinderg, "Distributed Systems. Concepts and design ", Addison-Wesley, 5th edition, 2012

 

ADDITIONAL:

-Big Data : Principles and Paradigms. Buyya, Rajkumar;Calheiros, Rodrigo N.;y más  Elsevier Science & Technology  2016. ISBN: ISBN number:9780128053942, ISBN number:9780128093467

 -Fog and Edge Computing : Principles and Paradigms : Principles and Paradigm. Suyya, Rajkumar; Srirama, Satish Narayana  John Wiley & Sons, Incorporated  2019. SBN: ISBN number:9781119524984, ISBN number:9781119525011. ERIE: Wiley Series on Parallel and Distributed Computing Services.


Programari

S'utilitzaran les plataformes de diversos proveïdors de computació al núvol