Logo UAB
2023/2024

Pràctiques Externes

Codi: 106537 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
2500898 Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació OT 4 0

Professor/a de contacte

Nom:
Antoni Morell Perez
Correu electrònic:
antoni.morell@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Els definits al règim de permanència de la UAB, dins l'apartat de progressió de matrícula. Al tractar-se d'una assignatura de quart curs cal haver superat com a mínim totes les assignatures de primer curs i un nombre total de 120 crèdits dels tres primers cursos.


Objectius

L'objectiu de les Pràctiques Externes és posar en contacte als alumnes amb el món professional, de manera que puguin aplicar i complementar les competències adquirides al llarg dels seus estudis de Grau mitjançant una activitat formativa supervisada per l'Escola i realitzada a una empresa o institució externa. Aquesta activitat formativa permet que els alumnes puguin adquirir una visió pràctica del món laboral i de l'exercici professional, facilitant així la seva ocupabilitat.


Competències

 • Actitud personal
 • Aprendre nous mètodes i tecnologies a partir dels coneixements bàsics i dels tecnològics, i tenir versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
 • Comunicació
 • Hàbits de pensament.
 • Hàbits de treball personal
 • Redactar, desenvolupar i firmar projectes en l'àmbit de l'enginyeria de telecomunicacions que, segons l'especialitat, tinguin per objecte la concepció, el desenvolupament o l'explotació de xarxes, serveis i aplicacions de telecomunicació i electrònica.
 • Resoldre problemes amb iniciativa i creativitat. Prendre decisions. Comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses, comprenent la responsabilitat ètica i professional de l'activitat de l'enginyer tècnic de telecomunicació.
 • Ètica i professionalitat

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a situacions imprevistes.
 2. Aplicar la metodologia idònia per a desenvolupar el problema, combinant desenvolupaments teòrics i simulacions segons el que convingui.
 3. Assumir la responsabilitat social, ètica, professional i legal, si escau, que es derivi de la pràctica de l'exercici professional.
 4. Avaluar de manera crítica el treball dut a terme.
 5. Avaluar els resultats del projecte comparant-los amb resultats similars procedents de fonts externes i identificant les contribucions noves del projecte al coneixement actual sobre el tema.
 6. Avaluar les discrepàncies entre els objectius i la planificació del projecte, identificar les causes d'aquestes discrepàncies i adoptar les mesures correctores necessàries.
 7. Buscar, plantejar i exposar diferents alternatives posant-ne en relleu la importància i el risc en relació amb l'execució del projecte.
 8. Desenvolupar el pensament sistèmic.
 9. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 10. Desenvolupar la capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 11. Desenvolupar la curiositat i la creativitat.
 12. Desenvolupar un pensament i un raonament crítics.
 13. Fer un ús eficient de les TIC en la comunicació i la transmissió d'idees i resultats.
 14. Generar propostes innovadores i competitives en l'activitat professional.
 15. Gestionar el temps i els recursos disponibles.
 16. Identificar els objectius concrets del projecte.
 17. Planificar un projecte utilitzant un diagrama de Gant.
 18. Prendre decisions pròpies.
 19. Prevenir i solucionar problemes.
 20. Sintetitzar la informació obtinguda i els coneixements propis en una visió global i estructurada de l'estat de l'art del tema del projecte.
 21. Treballar de manera autònoma.
 22. Treballar en entorns complexos o incerts i amb recursos limitats.

Continguts

Els continguts de l'estada de pràctiques vindran determinats pel pla de treball que s'acordi entre l'empresa, l'alumnat i la tutorització acadèmica. Per tal de donar el vist-i-plau a nivell acadèmic, els contiguts hauran d'adequar-se:

 • Al perfil i la situació acadèmica de l'alumnat.
 • A les competències específiques del pla d'estudis de grau en enginyeria de sistemes de telecomunicació.
Important: No s'acceptaran plans de treball per a dur a terme pràctiques en empresa on els continguts siguin genèrics, i que no es puguin identificar de forma clara amb les tasques que duu a terme un graduat/da en enginyeria de sistemes de telecomunicació.

Metodologia

Oferta de Pràctiques Externes

Hi ha tres orígens d'ofertes diferents:

 1. Ofertes de pràctiques proposades per l'Escola d'Enginyeria, en empreses o centres col·laboradors. Les ofertes es publiquen a l'espai docent de l'assignatura del Campus Virtual.
 2. Ofertes de pràctiques no curriculars del Servei d'Ocupabilitat de la UAB. Des de la coordinació de pràctiques s'ha de validar el projecte formatiu per veure si s'adequa a les competències i característiques previstes a l'assignatura. Caldrà parlar amb l'empresa per signar un conveni de pràctiques curriculars des de l'Escola.
 3. Propostes promogudes pel propi estudiant a través del contacte directe amb alguna empresa o d'alguna oferta trobada a plataformes virtuals o xarxes socials. Abans de signar el conveni i començar l'estada, la coordinació de pràctiques, haurà de validar el projecte formatiu i que es compleixin la resta de requisits de l'assignatura.

Durada de les Pràctiques Externes

La durada dels convenis curriculars de pràctiques en empresa ha de ser per un total de 300 hores.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Supervisades      
Pràctiques en empresa 300 12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura de Pràctiques Externes consta de dos elements:

 • Memòria de les pràctiques (30%): breu resum de les activitats realitzades i resultats obtinguts.
 • Informe de la tutorització a l'empresa (70%), on indiqui el grau d'aprofitament de les pràctiques.

L'informe de pràctiques ha de tenir una extensió màxima de 10 pàgines i el format és lliure.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Informe del tutor a l'empresa/institució 70% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Memòria de les pràctiques 30% 0 0 4, 5, 6, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20

Bibliografia

En cada cas, la tutorització a l'empresa/institució externa proposarà la bibliografia oportuna en funció del treball a dur a terme.


Programari

 • En funció del lloc de pràctiques.