Logo UAB
2023/2024

Pràctiques Externes

Codi: 106535 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
2500897 Enginyeria Química OT 4 0

Professor/a de contacte

Nom:
Montserrat Sarra Adroguer
Correu electrònic:
montserrat.sarra@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Malgrat es podria cursar un cop superats els 120ECTS, es molt recomanable fer les pràctiques després de cursar la majoria de les assignatures de 3r curs


Objectius

Donar la possibilitat als alumnes que estan a punt d’acabar la titulació d’entrar en contacte amb el món laboral. Aplicar els coneixements propis a les tasques assignades en una empresa del sector químic (en el sentit ampli)


Competències

 • Actitud personal
 • Aplicar els coneixements propis a l'hora de dur a terme mesures, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes i altres feines anàlogues.
 • Comunicació
 • Hàbits de treball personal
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva ˆrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexi— sobre temes destacats d''ndole social, cient'fica o tica.
 • Treball en equip

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a entorns multidisciplinaris i internacionals.
 2. Analitzar dades i mesures en l'àrea de l'enginyeria per a extreure i comprendre la informació mitjançant eines estadístiques.
 3. Assumir i respectar el rol dels diversos membres de l'equip, així com els diferents nivells de dependència de l'equip.
 4. Comunicar eficientment, oralment i per escrit, coneixements, resultats i habilitats, tant en entorns professionals com davant de públics no experts.
 5. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 6. Fer un ús eficient de les TIC en la comunicació i la transmissió d'idees i resultats.
 7. Generar propostes innovadores i competitives en l'activitat professional.
 8. Gestionar el temps i els recursos disponibles. Treballar de manera organitzada.
 9. Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 10. Mantenir una actitud proactiva i dinàmica respecte al desenvolupament de la pròpia carrera professional, el creixement personal i la formació continuada. Tenir esperit de superació.
 11. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva ˆrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexi— sobre temes destacats d''ndole social, cient'fica o tica.
 12. Ser capaç d'aplicar els coneixements propis a les tasques assignades en una empresa del sector químic (en el sentit ampli), com ara la realització de mesures, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, plans de tasques i altres treballs anàlegs.
 13. Treballar cooperativament.
 14. Treballar de manera autònoma.
 15. Treballar en entorns complexos o incerts i amb recursos limitats.

Continguts

Aquesta assignatura no té continguts teòrics propis.


Metodologia

El protocol a seguir és el següent:

1) la professora publica, al llarg del curs, en l'espai de l'assignatura en el Campus Virtual, una determinada oferta d'una empresa i especifica el termini per a que els alumnes manifesten el seu interès.

2) els alumnes interessats manifesten el seu interés mitjançant un questionary FORMS

3) la professora fa l’adjudicació de les empreses entre els alumnes interessats en funció de la mitjana de l’expedient acadèmic i dels crèdits superats o altres requisits que demani específicament l’empresa en qüestió. La professora adjudica les pràctiques per a cada alumne en funció de la priorització anterior. La professora selecciona a 3 alumnes per a cada oferta, si així ho demana l'empresa.

4) els alumnes es posen en contacte amb l'empresa, seguint les indicacions de la professora, i si es el cas l'empresa fà la selecció final.

5) l'alumne seleccionat per l'empresa redacta el document PROPOSTA D'ACTIVITAT que està publicat al Campus Virtual i l'envia a la professora per correu-e

6) Un cop aprovat per la professora, especialment l'apartat TASQUES, aquesta l'envia a Gestió Acadèmica de l'Escola d'Enginyeria per a que redacten el conveni Universitat-Empresa. A partir d'aquest moment, l'alumne ja pot matricular-se de l'assignatura i començar la realització de les Pràctiques.

 

Per més detalls respecte al procediment consultarel Campus Virtual o contactar amb la professora responsable.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Realització d'un treball pràctic 225 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Avaluació

Un cop feta l’estada en empresa l’alumne ha d'elaborar una memòria segons el model publicat al Campus Virtual i fa una presentació oral a la resta de companys que han cursat l’assignatura. Si l'empresa demana confidencialitat de les dades aquesta presentació només es realitza a la professora i no és pública.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Informe del tutor de l'empresa 50% 0 0 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Memòria i presentació oral 50 % 0 0 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 14, 15

Bibliografia

No hi ha un llistat convencional de llibres de referència.


Programari

MS office (word, excel, power-point)