Logo UAB
2023/2024

Pràctiques Externes

Codi: 106402 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502443 Psicologia OB 4 A

Professor/a de contacte

Nom:
Estel Gelabert Arbiol
Correu electrònic:
estel.gelabert@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

No hi ha prerequisits per a cursar a aquesta assignatura, per estudiants de GRAU. 

 


Objectius

L'objectiu d'aquesta assignatura és que l'alumnat prengui contacte directe amb la professió de la psicologia i adquireixi les competències relacionades amb aquesta activitat professional.

Poder observar el col·lectiu d'usuaris i el treball de la persona tutora psicòloga del centre en relació a aquest col·lectiu.

Poder observar el funcionament de l'equip de treball. Posar en pràctica coneixements adquirits durant els estudis de Grau.


Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Analitzar i interpretar els resultats de l'avaluació.
 • Aplicar estratègies i mètodes d'intervenció directa sobre els destinataris: consell psicològic, teràpia, negociació, mediació, etc.
 • Aplicar estratègies i mètodes d'intervenció directes sobre els contextos: construcció d'escenaris saludables, etc.
 • Aplicar tècniques per a recollir i elaborar informació sobre el funcionament dels individus, grups o organitzacions en el seu context.
 • Dominar les estratègies i les tècniques per involucrar en la intervenció les persones destinatàries.
 • Elaborar i mantenir historials i documents adequats als protocols i a les necessitats d'informació.
 • Escoltar activament per poder obtenir i sintetitzar la informació pertinent i comprendre el contingut.
 • Identificar i reconèixer els diferents mètodes de tractament i intervenció en els diversos àmbits aplicats de la psicologia.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l?àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Mesurar i obtenir dades rellevants per avaluar les intervencions.
 • Planificar l'avaluació dels programes d'intervenció.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Reconèixer i apreciar les valoracions externes sobre la pròpia actuació.
 • Reconèixer les limitacions pròpies i de la disciplina, en els diferents àmbits de la pràctica professional.
 • Seleccionar indicadors i construir instruments per avaluar programes i intervencions.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar adequadament les dades obtingudes referides a l'avaluació de programes.
 2. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió.
 3. Aplicar adequadament les estratègies i els instruments d'avaluació de programes per tal d'obtenir informació sobre cada actuació i de l'impacte de les intervencions, especialment en l'àmbit clínic i de la salut.
 4. Aplicar estratègies de mediació i negociació en situacions de conflicte.
 5. Captar i entendre completament un missatge i interpretar-ne adequadament el significat partint de la comunicació verbal i no verbal d'un emissor.
 6. Classificar les diferents tècniques d'avaluació de programes per a valorar-ne el desenvolupament, els resultats obtinguts i l'efectivitat.
 7. Crear i mantenir historials que incloguin tots els aspectes rellevants de persones, grups i situacions, i una identificació i una documentació adequades.
 8. Definir de manera operativa els indicadors que formaran part de l'avaluació de programes.
 9. Demostrar interès i consideració pel missatge, i també per entendre el punt de vista de l'emissor.
 10. Dissenyar estratègies que permetin la recollida de dades i el contrast d'hipòtesis per valorar l'abast d'un programa d'intervenció i la capacitat per a aconseguir els objectius per als quals va ser ideat.
 11. Dissenyar estratègies que permetin valorar un programa, a través de mesurar els canvis que aquestes intervencions han provocat en els individus, els grups i les organitzacions. Aquestes estratègies han de facilitar als professionals la presa de decisions posterior pel que fa a la necessitat de modificar elements del programa.
 12. Dissenyar models d'actuació que tinguin en compte el marc familiar, social i comunitari per promoure la qualitat de vida de les persones.
 13. Distingir les variables que incideixen en l'adherència a una intervenció psicològica.
 14. Emprar adequadament els instruments d'avaluació i diagnòstic i valorar per a cada situació concreta l'adequació, la conveniència, els avantatges i les limitacions d'aquests instruments.
 15. Explicar a les persones destinatàries les opcions d'intervenció i els possibles avantatges i inconvenients de cada opció.
 16. Explicar el codi deontològic, explícit o implícit, de l'àmbit de coneixement propi.
 17. Fer entrevistes per a recollir informació rellevant, i dur a terme qüestionaris, escales i autoinformes adequats a cada situació.
 18. Identificar els diferents nivells per als quals es necessiten indicadors d'avaluació de programes i intervencions.
 19. Identificar sistemes que garanteixin la durabilitat i l'exactitud de la informació registrada en els historials.
 20. Identificar sistemes que permetin crear i gestionar electrònicament historials individuals i grupals, així com registres de seguiment i de transmissió d'informació a les persones destinatàries d'una intervenció, especialment en l'àmbit clínic i de la salut.
 21. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 22. Interpretar el contingut específic d'un missatge des del punt de vista del transmissor, i demostrar receptivitat, empatia i que s'ha interpretat bé.
 23. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 24. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 25. Reconèixer i apreciar les valoracions externes sobre la pròpia actuació.
 26. Reconèixer les limitacions pròpies i de la disciplina, en els diferents àmbits de la pràctica professional.
 27. Reflexionar sobre el procés que s'ha dut a terme amb un programa o intervenció, identificant-ne l'abast i les limitacions.
 28. Seleccionar les estratègies d'intervenció més apropiades per a la problemàtica plantejada.
 29. Seleccionar mètodes i tècniques d'intervenció adequats per a resoldre problemes pràctics concrets tenint en compte les peculiaritats de cada situació.
 30. Utilitzar estratègies per a promoure el compromís de la persona destinatària en les accions d'intervenció proposades.
 31. Utilitzar tècniques d'escolta activa, tant pel que fa al llenguatge verbal com al no verbal, per a crear un clima que faciliti la comunicació entre dos o més interlocutors.

Continguts

Els continguts concrets sobre els quals haurà de treballar l'alumnat depenen del tipus de centre on es realitzi les pràctiques.

En l'actualitat s'ofereixen places a: centres sanitaris i clínics diversos (adults i infants), centres educatius (escoles), tallers per persones amb deficiències, centres de recerca, empreses (RRHH), centres del Departament de Justícia, centres que desenvolupen programes d'intervenció psicosocial, centres on desenvolupen programes de prevenció per a la salut, ... i en altres organitzacions i institucions on es desenvolupen funcions pròpies dels diversos camps aplicats de la psicologia.

Consultar l'oferta de pràctiques externes per tenir més informació sobre el tipus de centre i les activitats en les quals es podrà participar.


Metodologia

Es contempla que un 83% de l'activitat de l'alumnat serà supervisat per la persona tutora del centre extern.

El 17% restant correspon a treball autònom (recerca de documentació, realització memòria...) i a les tutories amb la persona tutora acadèmica.

Nota: La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries. L’equip docent detallarà a través de l’aula moodle o el mitjà de comunicació habitual el format presencial o virtual/on-line de les diferents activitats dirigides i d’avaluació, tenint en compte les indicacions de la facultat en funció del que permeti la situació sanitària.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Supervisades      
Activitat al centre assignat 120 4,8
Tutories amb el tutor acadèmic 5 0,2
Tipus: Autònomes      
Memoria 25 1

Avaluació

En l'avaluació intervenen la persona tutora acadèmica i la persona tutora del centre extern.

L'avaluació de la persona tutora del centre extern es fa mitjançant una fitxa/ rúbrica d'avaluació que es complimenta puntuant de forma quantitativa (de 0 a 10) i descriptiva atenent a: assistència i compliment de l'horari, actitud i disposició, nivell d'aprenentatge assolit. Té un valor del 75% de la nota final. El 25% restant correspon a les activitats (Memòria i tutories) que realitza la persona tutora acadèmica.

La tutora acadèmica establirà el calendari d'entrega de la Memòria (model general). L'entrega de la Memòria (llevat dels casos especials com els que comporten la realització de les pràctiques durant l'estiu, o d'autorització explícita de la tutora acadèmica), es farà, com a molt tard, durant la setmana 17 del segon semestre del curs. El model de memòria a seguir es trobarà penjat a es trobarà penjat a la pàgina web de la facultat, apartat de pràctiques

Per poder considerar que l'alumnat ha superat les pràctiques externes cal que:

a) Assisteixi a les sessions de seguiment que estableixi la persona Tutora Acadèmica (amb un pes d'un 5%)

b) Lliuri la memòria de pràctiques a la persona Tutora Acadèmica (amb un pes d'un 20%)

c) Realitzi les hores corresponents de pràctiques al centre adjudicat sota la tutela de la persona Tutora de Centre Extern (amb un pes d'un 75%)

d) Obtingui una nota ponderada de 5 punts o més.

En cas d'incompliment d'algun d'aquests requisits la nota global que constarà a l'acta serà com a màxim de 4 punts, amb les següents consideracions addicionals relatives al punt c esmentat abans:
- si s'han fet menys del 40% de les 120h en el centre de pràctiques, la nota final serà: No-Avaluable
- i si s'han fet entre el 40 i menys del 100% de les 120 hores en el centre de pràctiques: la nota final serà entre 0 i 4 proporcional a les hores fetes

La persona tutora acadèmica és la responsable de l'avaluació final de l'assignatura.

D'acord amb l'article 261 de la normativa acadèmica de la UAB (https://www.uab.cat/doc/TR_normativa_academica_UAB), no es contempla cap sistema de recuperació. 

Aquesta assignatura no preveu l'avaluació única.  

Enllaç a les pautes d'avaluació de la facultat:  https://www.uab.cat/doc/DOC_PautesAvaluacio_2023


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
AVALUACIO TUTOR ACADÈMIC- Tutories seguiment 5% 0 0 2, 23, 25, 27
AVALUACIÓ TUTOR ACADÈMIC-Memòria 20% 0 0 1, 21, 27
INFORME TUTOR DEL CENTRE 75% 0 0 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31

Bibliografia

No hi ha una bibliografia corresponent a l'assignatura.

Les persones tutores acadèmiques i/o les persones tutores externes poden recomanar a l'alumnat bibliografia i altres documents per a completar la informació i aprenentatge de les pràctiques.


Programari

No n'hi ha.