Logo UAB
2023/2024

Història de la Llengua Espanyola

Codi: 106377 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2504211 Llengua i Literatura Espanyoles OB 3 2

Professor/a de contacte

Nom:
Gloria Clavería Nadal
Correu electrònic:
gloria.claveria@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Com que l'estudiant ha demostrat, amb l'obtenció dels crèdits de les assignatures de formació bàsica i de les obligatòries, haver adquirit les competències  bàsiques, haurà de ser capaç d'expressar-se amb correcció oralment i per escrit. Per aquesta raó, els eventuals errors ortogràfics i d'expressió que es poguessin cometre comportaran un descens de la puntuació en la qualificació final de l'assignatura.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

A més, es considera que l'estudiant coneix les normes generals de presentació dels treballs acadèmics. No obstant això,  podrà aplicar les normes específiques que pugui indicar el professor de l'assignatura si és necessari.

Advertiment per als estudiants de programes de mobilitat: l'assignatura requereix un nivell de competència d'espanyol elevat.


Objectius

L'assignatura d' “Història de la llengua espanyola” s'integra en la matèria Llengua española: variació i diacronia, la qual forma para part dels 108 crèdits de formació obligatòria del Grau de Llengua i Literatura espanyoles, i que l'alumnat cursa juntament amb altres assignatures de llengua i literatura espanyoles.

 Objetius:

Coneixement sistemàtic de les principals característiques de la història de la llengua espanyola a través de l'anàlisi dels textos de diferents èpoques.

Adquisició de las eines bàsiques de l'anàlisi lingüístico-filològic de textos i resolució de qüestions relacionades amb l'anàlisi històric de la llengua.

Utilització de les fonts bibliogràfiques avançades de l'estudi històric de la llengua.


Competències

 • Analitzar les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, lèxiques i semàntiques de la llengua espanyola, la seva evolució al llarg de la història i la seva estructura actual.
 • Elaborar argumentacions aplicables als àmbits de la literatura hispànica, de la teoria literària, de la llengua espanyola i la lingüística, i avaluar-ne la rellevància acadèmica.
 • Identificar les característiques lingüístiques dels diferents períodes en l'evolució de la llengua espanyola.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i l'organització d'informació.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar els principis de la lingüística històrica per descriure l'evolució de l'espanyol.
 2. Descriure les principals etapes de la història de la llengua espanyola (romanç medieval, espanyol clàssic, espanyol modern) a partir de les seves característiques lingüístiques i els seus condicionants externs.
 3. Fer comentaris lingüisticofilològics de textos antics i situar-los en el seu període corresponent.
 4. Fer prediccions i inferències lingüístiques sobre el contingut d'un text.
 5. Fer servir la terminologia adequada en la construcció d'un text acadèmic i en la transmissió dels seus coneixements.
 6. Fer servir les eines digitals per a l'obtenció, classificació, interpretació i anàlisi de dades rellevants relacionades amb l'estudi de la llengua i de la literatura espanyoles.
 7. Fer servir les fonts tradicionals per a l'obtenció, classificació, interpretació i anàlisi de dades rellevants relacionades amb estudi de la llengua i de la literatura espanyoles.
 8. Justificar mitjançant una terminologia apropiada l'anàlisi de les dades des d'un punt de vista lingüístic.
 9. Reconèixer i descriure l'evolució del lèxic de l'espanyol des del llatí fins a l'actualitat.
 10. Reconèixer i descriure l'evolució del sistema fònic de l'espanyol i els seus trets grafemàtics associats des del llatí a l'actualitat.
 11. Reconèixer i descriure l'evolució del sistema morfològic i sintàctic de l'espanyol des del llatí fins a l'actualitat.
 12. Valorar la diversitat lingüística des d'un punt de vista diacrònic.

Continguts

1. El romanç medieval. El naixement d'una nova norma d'escriptura i els primers textos. Característiques lingüístiques i textuals del romanç medieval.

 2. L'espanyol clàssic i modern. Característiques lingüístiques i textuals de l'espanyol clàssic i modern. La formació i evolució de la norma lingüística. L'expansió de l'espanyol fora d'Espanya. La reflexió sobre la llengua.


Metodologia

L'aprenentatge d'aquesta assignatura per part de l'alumne es distribueix de la manera següent:

· Activitats dirigides (35%). Aquestes activitats  se divideixen en classes magistrals i en pràctiques i seminaris dirigits pel professor, en les quals es combinarà l'explicació teòrica amb la discussió de tot tipus de textos.

· Activitats supervisades (10%). Es tracta de tutories programades pel professor, dedicades a la correcció i comentari de problemes en els diferents nivells d'anàlisi lingüística.

· Activitats autònomes (50%). Aquestes activitats inclouen tant el temps dedicat a l'estudi personal com a la realizació de ressenyes, treballs i comentaris analítics, a més de la preparació de presentacions orals.

· Activitats d'avaluació (5%). L'avaluació de la assignatura es portarà a terme mitjançant presentacions orals i proves escrites.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals, sessions de seminaris, pràctiques dirigides pel professor 52,5 2,1
Tipus: Supervisades      
Tutories programades 15 0,6
Tipus: Autònomes      
treball autònom 75 3

Avaluació

Avaluació continuada:

- Treball  individual (tema 1): 50%

- Prova escrita (tema 2): 40%

- Exercicis pràctics, assistència i participació a classe: 10%

Avaluació única:

-Treball individual (Tema 1): 50%

-Prova escrita (Tema 2): 40%

-Exercicis pràctics: 10%

Es considerarà com No Evaluable l'estudiant que no hagi realitzat cap de les proves d'avaluació.

Podrà fer-se la recuperació si l'estudiant no s'ha presentat a una de les proves en el termini fixat o si la nota final obtinguda no és aprovat. 

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
1. Treball individual (tema 1) 50% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
2. Prova escrita (tema 2) 40% 3,5 0,14 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
3. Exercicis pràctics, assistència i participació a classe 10% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Bibliografia

Ariza, Manuel (1998): El comentario filológico de textos, Madrid: Arco/Libros.

Cano Aguilar, Rafael (1988): El español a través de los tiempos, Arco/Libros: Madrid.

Cano Aguilar, Rafael (1991): Comentario filológico de textos, Madrid: Taurus.

Cano Aguilar, Rafael (1998): Comentario filológico de textos medievales no literarios, Madrid: Arco/Libros.

Cano Aguilar, Rafael (coord.) (2004): Historia de la lengua española, Barcelona: Ariel Lingüística. Segunda edición actualizada 2005.

Company Company, Concepción (dir.) (2006-): Sintaxis histórica de la lengua española. México: FCE-UNAM.

Corominas, Juan, y José Aantonio Pascual (1980-1991): Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, 6 vols., Madrid: Gredos; edición en CD-ROM (2012).

Dworkin, Steven N. (2012): A history of the Spanish lexicon: a linguistic perspective, Oxford: U. P.

Dworkin, Steven N. (2018): A guide to Old Spanish, Oxford: U. P.

Dworkin, Steven N., Gloria Clavería Nadal, Álvaro S. Octavio de Toledo y Huerta (eds.) (2023): Lingüística histórica del español / The Routledge Handbook of Spanish Historical Linguistics, Londres: Routledge.

Echenique, M.ª Teresa y Juan Sánchez Méndez (2005): Las lenguas de un reino: historia lingüística hispánica, Madrid: Gredos.

Lapesa, Rafael (19819): Historia de la lengua española, Madrid: Gredos.

Lapesa, Rafael (1985): Estudios de historia de la lingüística española, Madrid: Paraninfo.

Lapesa, Rafael (1996): El español moderno y contemporáneo. Estudios lingüísticos, Barcelona: Crítica.

Lapesa, Rafael (2000): Estudios de morfosintaxis histórica del español, 2 vols., Madrid: Gredos.

Menéndez Pidal, Ramón (1904/197715): Manual de gramática histórica española, Madrid: Espasa-Calpe.

Menéndez Pidal, Ramón (1926/19809): Orígenes del español. Estado lingüístico de la Península Ibérica hasta el siglo XI, Madrid: Espasa-Calpe.

Menéndez Pidal, Ramón (2005): Historia de la lengua española, edición al cuidado de D. Catalán, 2 vols., Madrid: Fundación Ramón Menéndez Pidal-Real Academia Española.

Moreno Fernández, Francisco (2005): Historia social de las lenguas de España, Barcelona: Ariel.

Penny, Ralph (1993): Gramática histórica del español, Barcelona: Ariel.

Penny, Ralph (2000): Variación y cambio en español, Madrid: Gredos, 2004.

Pöckl et al., Wolfgang (2004): Introducción a la lingüística románica, Madrid: Gredos.

Pons, Lola (2010): La lengua de ayer. Manual práctico de historia del español, Madrid: Arco/Libros.

Pountain, Christopher (2001): A History of Spanish Language through Texts, Routledge: London and New York.

Ridruejo, Emilio (ed.) (2019): Manual de lingüística española, Berlin/Boston: De Gruyter.

Real Academia Española (2011): Nueva gramática de la lengua española. Fonética y fonología yDVD: Las voces del español. Tiempo y espacio, Madrid: Espasa.

Torrens, M.ª Jesús (2007): Evolución e historia de la lengua española, Madrid: Arco/Libros.


Programari

-