Logo UAB
2023/2024

Comentari de Textos Literaris

Codi: 106348 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2504211 Llengua i Literatura Espanyoles FB 1 2

Professor/a de contacte

Nom:
Guillermo Seres Guillen
Correu electrònic:
guillermo.seres@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Guillermo Seres Guillen
Angel del Rio Rodriguez
Adriana Beltran Del Rio

Prerequisits

L’estudiant ha de ser capaç d'expressar-se amb correcció oralment i per escrit. Per aquesta raó, els eventuals errors ortogràfics i d’expressió que pogués cometre comportaran un descens de la puntuació en la qualificació final.

Així mateix, es considera que l’estudiant coneix les normes generals de presentació d’un treball acadèmic. No obstant, si és necessari, haurà d’aplicar les normes específiques que pugui indicar-li el professor de l’assignatura.

Les activitats, pràctiques i treballs presentats en l'assignatura hauran de ser originals. No s’admetrà, sota cap circumstància, el plagi total o parcial de materials aliens publicats en qualsevol suport. La presentació de material no original sense indicar adequadament el seu origen comportarà, automàticament, la qualificació de suspens (0), amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir.


Objectius

«Comentari de textos literaris» forma part dels 60 crèdits de formació bàsica del Grau de Llengua i Literatura Espanyoles, que l’estudiant cursa juntament amb altres assignatures de llengua i literatura espanyoles i hispanoamericana, a més d'altres assignatures transversals.

Els principals objectius del curs són familiaritzar l’alumnat amb el comentari de text i dotar-lo de les eines necessàries per elaborar un comentari de text satisfactori de textos de qualsevol període de la literatura espanyola o hispanoamericana.

 


Competències

 • Elaborar argumentacions aplicables als àmbits de la literatura hispànica, de la teoria literària, de la llengua espanyola i la lingüística, i avaluar-ne la rellevància acadèmica.
 • Fer servir la metodologia i els conceptes de l'anàlisi literària tenint en compte fonts i contextos.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d''aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i l'organització d'informació.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar retòricament un text de qualsevol època.
 2. Aplicar els coneixements teòrics adquirits a la realització de treballs.
 3. Aplicar les tècniques i mètodes del comentari literari i lingüístic de textos i de l'anàlisi crítica d'obres en el seu conjunt.
 4. Argumentar sobre diversos temes i problemes de la llengua literària a propòsit d'obres diferents i avaluar-ne els resultats.
 5. Delimitar les característiques de la llengua literària.
 6. Fer prediccions i inferències literàries sobre el contingut d'un text.
 7. Fer servir la terminologia adequada en la construcció d'un text acadèmic i en la transmissió dels seus coneixements.
 8. Fer servir les eines digitals i les fonts documentals per a l'obtenció, classificació, interpretació i anàlisi de dades rellevants relacionada amb la pràctica del comentari de textos literaris.
 9. Reconèixer els grans gèneres des de la perspectiva de la poètica i la seva evolució al llarg dels segles. Reconèixer els grans gèneres des de la perspectiva de la poètica i la seva evolució al llarg dels segles.

Continguts

 

1. Introducció al comentari de textos literaris

¿Què és un comentari de text literari?

Les fases del comentari de text

La contextualització del text

L’autor i la tradició

Els recursos de la llengua literària

Enfocaments crítics principals

 

2. Comentar poesia

Comentari del tema

Tòpics poètics

La descripció de l’estructura

Anàlisi estilística

Versificació

Figures retòriques

 

3. Comentar narrativa

Comentari temàtic

La trama i el conflicte

Els personatges

El narrador

El punt de vista

El temps i l’espai

 

4. Comentar teatre 

Comentari temàtic

La trama i el conflicte

L’estructura dramàtica

Acte i escena

El diàleg

Els personatges

El temps i l’espai

El llenguatge escènic


Metodologia

L’aprenentatge d’aquesta assignatura es distribueix de la manera següent:

Activitats dirigides (35%). Aquestes activitats es divideixen en classes magistrals i en pràctiques i seminaris dirigits pel professor, en què es combinarà l’explicació teòrica amb el comentari col·lectiu de tot tipus de textos.

Activitats supervisades (10%). Es tracta de tutories programades pel professor, dedicades a la correcció i comentari de problemes en els diferents nivells d’anàlisi literari.

Activitats autònomes (50%). Aquestes activitats inclouen tant el temps dedicat a l'estudi personal com a la realització de ressenyes, treballs i comentaris analítics, així com a la preparació de presentacions orals.

Activitats d’avaluació (5%). L’avaluació de l’assignatura es durà a terme mitjançant presentacions orals i proves escrites.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals 60 2,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9
Tipus: Supervisades      
Tutories programades: correcció i anàlisi de comentari de textos 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Tipus: Autònomes      
Elaboració de treballs, estudi personal i preparació 75 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Avaluació

Els coneixements s’avaluaran mitjançant dos comentaris de textos escrits, que es lliuraran al llarg del curs, una prova final escrita i la participació a l’aula.

El conjunt dels dos comentaris representarà un 60% de la nota final (30% cada comentari).

La prova final escrita representarà un 30% de la nota final.

La participació a l’aula representarà un 10% de la nota final.

Per tal d’ésser avaluat, és indispensable que l’estudiant entregui els tres ítems en el termini establert pel docent, i que acompleixi el requisit d’haver participat a classe.

La metodologia docent i l’avaluació propostes en la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

Procediment de revisió de les qualificacions:

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el docent informarà l’alumnat (via Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions. 

Procediment de recuperació: 

Els alumnes que, una vegada fixada la mitjana de las diverses proves, no obtinguin una nota igual o superiora5 podran presentar-se a recuperació, sempre que acompleixin els tres requisits següents:

1. Haver entregat els dos comentaris.

2. Haver-se presentat a la prova escrita i haver obtingut en ella un 3’5 com a mínim.

3. Haver participat a classe en la forma establerta pel docent.

La nota obtinguda en la recuperació substituirà la qualificació més baixa obtinguda al llarg de l’assignatura. 

Si l’estudiant ha obtingut una qualificació inferior a 5 en diverses proves, podrà acordar amb el docent quina activitat evaluable recuperarà.

Les faltes d'ortografia i de redacció baixen punts.

L’estudiant rebrà la qualificació de "No avaluable" en cas que no hagi entregat més del 30% de las activitats d’avaluació.

Avaluació única: el lliurament de les tres proves avaluables podrà coincidir amb la darrera prova del grup o amb un dels dies possibles que ha habilitat la Facultat. Tots dos comentaris representaran el 70% de la nota (35% + 35%) i la prova final, el 30%.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Comentari de text escrit 1 30 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Comentari de text escrit 2 30 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Examen final 30 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9
Presentació oral a l'aula 10 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9

Bibliografia

AA. VV. (1973), El comentario de textos, 1, Madrid, Castalia.

AA. VV. (1977), El comentario de textos, 2. De Galdós a García Márquez, Madrid, Castalia.

AA. VV. (1982), El comentario de textos, 3. La novela realista, Madrid, Castalia.

AA. VV. (1983), El comentario de textos, 4. La poesía medieval, Madrid, Castalia.

Azaustre, Antonio, i Juan Casas (1997), Manual de retórica española, Ariel, Barcelona.

Cesarini, Remo (2004), «Glosario», en Introducción a los estudios literarios, Madrid, Crítica, pp. 247-312.

Clavería, Gloria, i Dolors Poch (2010), Al otro lado del espejo. Comentario lingüístico de textos literarios, Barcelona, Ariel.

Culler, Jonathan (2000), Breve introducción a la teoría literaria, Barcelona, Crítica.

Domínguez Caparrós, José (1977), Introducción al comentario de textos, Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia.

García Barrientos, José-Luis (2017), Cómo se analiza una obra de teatro: ensayo de método, Madrid, Síntesis.

Hernández Guerrero, José Antonio i María del Carmen García Tejera (2005), Teoría, historia y práctica del comentario literario, Barcelona, Ariel.

Lázaro Carreter, Fernando, i Evaristo Correa Calderón (2006), Cómo se comenta un texto literario, Madrid, Cátedra, 37ª edición.

Marchese, Angelo, i Joaquín Forradellas (1986), Diccionario de retórica, crítica y terminología literaria, Barcelona, Ariel.

Moreiro, Julián (1996), Cómo leer textos literarios. El equipaje del lector, Madrid, Edaf.

Navarro Durán, Rosa (1995), La mirada al texto: comentario de textos literarios, Barcelona, Ariel.

Pozuelo, José María (1988), Teoría del lenguaje literario, Madrid, Cátedra.

Segre, Cesare (1985), Principios de análisis del texto literario, Barcelona, Crítica.

Villanueva, Darío (1992), Comentario de textos narrativos: la novela, Gijón, Ediciones Júcar, pp. 181-201.


Programari

No és necessari que els alumnes instal·lin cap programa informàtic en el seu ordinador personal específicament per a aquesta assignatura.