Logo UAB
2023/2024

Literatura Comparada: Estètiques Modernes i Postmodernes

Codi: 106339 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2504012 Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura OT 4 2
2504211 Llengua i Literatura Espanyoles OT 3 2
2504211 Llengua i Literatura Espanyoles OT 4 2
2504212 Estudis Anglesos OT 3 2
2504212 Estudis Anglesos OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
David Roas Deus
Correu electrònic:
david.roas@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Miriam Ruiz-Ruano Risquez
Andrea Pereira Rueda

Prerequisits

Atès que l'alumnat ha demostrat, mitjançant l'obtenció dels crèdits corresponents a les assignatures de formació bàsica i les obligatòries, haver adquirit les competències bàsiques, ha de ser capaç d'expressar-se amb correcció oralment i per escrit. Per aquesta raó, els eventuals errors ortogràfics i d'expressió que pogués cometre comportaran un descens de la puntuació en la qualificació final. 

Les activitats, pràctiques i treballs presentats en l'assignatura hauran de ser originals i no s'admetrà, sota cap circumstància, el plagi total o parcial de materials aliens publicats en qualsevol suport. L'eventual presentació de material no original sense indicar adequadament el seu origen comportarà, automàticament, la qualificació de suspens (0). 

Així mateix, es considera que l'alumnat coneix les normes generals de presentació d'un treball acadèmic. Tanmateix, podrà aplicar les normes específiques que puguin indicar-li les professores de l'assignatura, si així ho creuen necessari. 


Objectius

Objectius

El curs és una aproximació al debat al voltant de les nocions de modernitat i postmodernitat literàries. Alguns dels textos triats per a caracteritzar aquesta reflexió ocupen un lloc eminent en el cànon actual, han estat analitzats des de metodologies diverses i han tolerat algunes de les més cèlebres realitzacions pràctiques de la crítica literària. En diàleg amb els anteriors, hi posarem altres textos que per la seva capacitat poètica i força crítica apareixen com punts de fuga al cànon occidental, generant les seves pròpies genealogies. L'objectiu de l'assignatura és que les lectures seleccionades constitueixin el punt de partida d'un discurs crític sobre la tradició que aquestes obres (i la seva resposta crítica) han contribuït a definir.

Es treballarà en el desenvolupament d'una perspectiva crítica in-formada pels feminismes i els estudis culturals.

 


Competències

  Llengua i Literatura Espanyoles
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip a fi d'assolir els objectius planificats en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Elaborar argumentacions aplicables als àmbits de la literatura hispànica, de la teoria literària, de la llengua espanyola i la lingüística, i avaluar-ne la rellevància acadèmica.
 • Fer servir la metodologia i els conceptes de l'anàlisi literària tenint en compte fonts i contextos.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis Anglesos
 • Aplicar la metodologia d'anàlisi i conceptes crítics per analitzar la literatura, la cultura i la història dels països de parla anglesa.
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip a fi d'assolir els objectius planificats.
 • Dur a terme treballs escrits o presentacions orals efectives i adaptades al registre adequat en diferents llengües (exceptuant-ne l'anglès).
 • Elaborar argumentacions aplicables als àmbits de la literatura, de la cultura i de la lingüística i avaluar-ne la rellevància acadèmica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els textos literaris utilitzant els diferents conceptes i mètodes de la literatura comparada.
 2. Argumentar sobre diversos temes i problemes literaris a propòsit d'obres diferents i avaluar els resultats.
 3. Argumentar sobre diversos temes i problemes literaris a propòsit d'obres diferents i avaluar-ne els resultats.
 4. Explicar les característiques bàsiques dels textos literaris comparats.
 5. Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i científics.
 6. Identificar i explicar les característiques bàsiques dels textos literaris i del procés d'interpretació.
 7. Interpretar críticament obres literàries tenint en compte les relacions entre els diferents àmbits de la literatura i la relació de la literatura amb les àrees humanes, artístiques i socials.
 8. Interpretar críticament obres literàries tenint en compte les relacions entre els diferents àmbits de la literatura i la seva relació amb les àrees humanes, artístiques i socials.
 9. Redactar comentaris de text amb sentit crític.
 10. Resoldre problemes relacionats amb els mètodes d'estudi de diferents literatures.
 11. Resoldre tasques sobre autors, mètodes i corrents de la literatura comparada, relacionant-hi coneixements d'altres disciplines humanes.
 12. Utilitzar les capacitats adquirides amb autonomia.

Continguts

Temes:

1. Modernitat i Postmodernitat. Història, sentit i discusió de dos conceptes

2. Antologia de poesia moderna [Campus Virtual]

3. Joseph Conrad, El cor de les tenebres

4. Virginia Woolf, La senyora Dalloway

5. Franz Kafka, El castell

6. Jorge Luis Borges, Ficciones [Selecció de contes]

7. Italo Calvino, Si una nit d'hivern un viatger [Selecció de capítols]

8. Alison Bechdel, Fun Home

 


Metodologia

L'aprenentatge d'aquesta assignatura per part de l'alumnat es distribueix de la manera següent:

 · Activitats dirigides (35%). Aquestes activitats es divideixen en classes magistrals i en pràctiques i seminaris dirigits pel professor, en què es combinarà l'explicació teòrica amb la discussió de tot tipus de textos.

 · Activitats supervisades (15%). Es tracta de tutories programades pel professor, dedicades a la correcció i comentari de problemes tant relacionats amb el temari de l'assignatura com, sobretot, amb els treballs escrits que l'alumnat haurà de presentar.

 · Activitats autònomes (50%). Aquestes activitats inclouen tant el temps dedicat a l'estudi personal com a la realització de dos treballs escrits.

Es reservaran 15 minuts d’una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l’alumnat de les enquestes d’avaluació de l’actuació del professorat i d’avaluació de l’assignatura.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
classes magistrals 55 2,2
Tipus: Supervisades      
tutories programades 20 0,8
Tipus: Autònomes      
treballs escrits 75 3

Avaluació

L'avaluació es realitzarà mitjançant dos treballs escrits obligatoris a lliurar al maig i juny, i per una recensió crítica d'un article a presentar al març. L'alumnat només podrà presentar-se a la recuperació en el cas que hagi presentat tots els treballs i hagi obtingut un suspens de nota mitjana.

Si no s'ha presentat cap dels treballs, serà considerat/a "No avaluable".

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

 

Avaluació única

L'alumnat que decideixi fer l'avaluació única haurà de presentar-se a dos examens finals en què hauran de demostrar haver llegit totes les lectures obligatòries de cada bloc (35% + 35 %). També haurà de lliurar dues ressenyes crítiques (30%) al final del semestre.Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Dues ressenyes crítiques 30% 0 0 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Treball sobre les lectures obligatòries del programa (bloc Míriam Ruiz-Ruano) 35% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12
Treball sobre una de les lectures obligatòries del programa (bloc Andrea Pereira) 35% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12

Bibliografia

Lectures obligatòries

Bechdel, Alison, Fun home. Una familia tragicómica, Reservoir Books, Barcelona, 2008.

Borges, Jorge Luis, Ficciones, Debolsillo, Barcelona, 2011.

Calvino, Italo, Si una nit d’hivern un viatger, Labutxaca, Barcelona, 2010.

Conrad, Joseph, El cor de les tenebres, Sembra Llibres, València, 2017.

Kafka, Franz, El castell, Club Editor, Barcelona, 2009.

Woolf, Virginia, La senyora Dalloway, La Magrana, Barcelona, 2021.

L'antologia de poesia moderna la trobareu al Campus Virtual. Cada lectura anirà acompanyada d'un conjunt de textos complementaris.  

 

Bibliografía

La present llista conté les referències bibliogràfiques fonamentals per al marc teòric de l'assignatura (definició i estudi de la modernitat i la postmodernitat). 

La bibliografia específica per a cada autor i obra es consignarà durant el curs. 

AA.VV., La polémica de la postmodernidad, monográfico de Revista de Occidente, núm. 66 (noviembre de 1986).

Barth, John, «Literatura postmoderna», Quimera, 46/47 (1984-1985), pp. 13-21.

Calinescu, Matei, Cinco caras de la modernidad, Tecnos, Madrid, 1991.

Calvino, Italo, Seis propuestas para el próximo milenio, Ediciones Siruela, Madrid, 1989.

Feher, Ferenc, “Comentario sobre el intermezzo postmodernista”, Revista de Occidente, núm. 66 (noviembre de 1986), pp. 57-74.

Foster, Hal (ed.), La posmodernidad, Kairós, Barcelona, 1985.

Gay, Peter, Modernidad. La atracción de la herejía de Baudelaire a Beckett, Paidós, Barcelona, 2007.

Habermas, Jurgen, El discurso filosófico de la modernidad, Taurus, Madrid, 1989.

Hart, J., “Comparative Poetics, Postmodernism and the Canon: An Introduction”, Canadian Canadian Review of Comparative Literature / Revue Canadienne de Littérature Comparée, 20:1-2 (1993), pp. 1-8.

Hutcheon, Linda, A Poetics of Postmodernism: History, Theory and Fiction, Routledge, Londres, 1988.

Jameson, Fredric, Teoría de la postmodernidad, Trotta, Madrid, 1996.

Jauss, Hans-Robert, «Italo Calvino: Si una noche deinvierno un viajero. Informe sobre una estética postmoderna», en Las transformaciones de lo moderno, Visor, Madrid, 1995, pp. 223-251.

Lipovetski, Gilles, La era del vacío. Ensayos sobre el individualismo contemporáneo, Anagrama, Barcelona, 1993.

Lipovetski, Gilles, y Sébastien Charles, Los tiempos hipermodernos, Anagrama, Barcelona, 2006.

Llovet, Jordi, “Vigencia de la modernidad”, La Página, núm. 3 (junio de 1990), pp. 8-15.

Lyon, David, Postmodernidad, Alianza Edtorial, Madrid, 1996.

Lyotard, Jean-François, La condición postmoderna, Cátedra, Madrid, 1986.

Lyotard, Jean-François, «Reescribir la modernidad», Revista de Occidente, 66 (noviembre de 1986), pp. 23-33.

Marchán Fiz, Simón, «Le bateau ivre: para una genealogía de la sensibilidad postmoderna», Revista de Occidente, 42 (noviembre de 1984), pp. 7-28.

Navajas, Gonzalo, «Retórica de la novela postmoderna española», en Teoría y práctica de la novela española posmoderna, Edicions del Mall, Barcelona, 1987, pp. 13-40.

Navajas, Gonzalo, Más allá de la posmodernidad, EUB, Barcelona, 1996.

Pardo, José Luis, «Filosofía y clausura de la modernidad», Revista de Occidente, 66 (noviembre de 1986), pp. 35-47.

Perloff, Marjorie, «Modernist Studies», en S. Greenblatt-G. Gunn, Redrawing the Boundaries, Modern Language Association, Nueva York, 1992, pp. 154-178.

Picó, Josep (comp.), Modernidad y postmodernidad, Alianza Editorial, Madrid, 1988.

Roas, David, Tras los límites de lo real. Una definición de lo fantástico, Páginas de Espuma, Madrid, 2011.

Rowe, John Carlos, «Postmodernist Studies», en S. Greenblatt-G. Gunn, Redrawing the Boundaries, Modern Language Association, Nueva York, 1992, pp. 179-208.

Saldaña, Alfredo, “Postmodernidad: Todo vale, aunque de nada sirva”, Tropelías, núm. 5-6 (1994-1995), pp. 349-369.

Santiáñez, Nil, Investigacionesliterarias. Modernidad, historia de la literatura y modernismo, Crítica, Barcelona, 2002.

Vattimo, Gianni, et al.En torno a la posmodernidad, Anthropos, Barcelona, 1990.

Wellmer, Albrecht, Sobre la dialéctica de modernidad y postmodernidad, Visor, Madrid, 1993.


Programari

Cap