Logo UAB
2023/2024

Anglès en el Context Global

Codi: 106311 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2504212 Estudis Anglesos OB 3 1
2504380 Estudis d'Anglès i Català OT 0 0
2504380 Estudis d'Anglès i Català OT 3 0
2504380 Estudis d'Anglès i Català OT 4 0
2504386 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 3 0
2504386 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 4 0
2504393 Estudis d'Anglès i Francès OT 0 0
2504393 Estudis d'Anglès i Francès OT 3 0
2504393 Estudis d'Anglès i Francès OT 4 0
2504394 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 3 0
2504394 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 4 0

Professor/a de contacte

Nom:
Eva Codó Olsina
Correu electrònic:
eva.codo@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Aquesta és una assignatura obligatòria de tercer curs. S'espera que l'alumnat hagi aprovat WRAP and SLAP II (C2) per poder cursar l'assignatura amb èxit.


Objectius

 

Aquest curs és una introducció als principals paradigmes i autors que, des de finals dels anys 1970, han intentat teoritzar la naturalesa i el paper de l'anglès com a principal llengua franca internacional. El curs pretén, sobretot, obrir espais de reflexió perquè els i les alumnes, en tant que majoritàriament parlants d'anglès L2 i, molts d'ells, futurs docents de llengua, problematitzin nocions sovint assumides dins el camp de l'ensenyament de l'anglès com a llengua estrangera i qüestionin visions prescriptivistes i reduccionistes sobre la llengua anglesa. L'assignatura tindrà un acostament eminentment aplicat i sociolingüístic. La segona part de l'assignatura considerarà les aplicacions pedagògiques de les idees exposades en la primera part. 


Competències

  Estudis Anglesos
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere. 
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental. 
 • Aplicar els conceptes, recursos i mètodes adquirits a l'estudi de la llengua anglesa en un context social global, multilingüe, d'aprenentatge i ensenyament de llengües.
 • Aplicar els principis ètics científics al tractament de la informació.
 • Comprendre i produir textos acadèmics escrits i orals en anglès a nivell d'usuari experimentat amb domini total (C2).
 • Demostrar habilitats per desenvolupar-se de manera professional en els àmbits de les aplicacions lingüístiques, la docència i la gestió literària i cultural en anglès.
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip a fi d'assolir els objectius planificats.
 • Distingir i contrastar els diferents paradigmes i metodologies aplicats a l'estudi de l'anglès.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat. 
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Utilitzar l'anglès escrit i oral per a fins acadèmics i professionals relacionats amb l'estudi de la lingüística, la filosofia del llenguatge, la història, la cultura i la literatura angleses.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i organització d'informació.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Aplicar els conceptes, recursos i mètodes adquirits a l’estudi de la variació de les llengües catalana i anglesa, tant en un context històric com en el context social global i multilingüe actual.
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Demostrar el coneixement normatiu de la llengua catalana i els seus fonaments i el domini en totes les aplicacions en l’àmbit acadèmic i professional.
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip per assolir els objectius planificats, si escau en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat en diferents llengües.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Utilitzar correctament l’anglès escrit i oral per a finalitats acadèmiques i professionals, relacionades amb l’estudi de la lingüística, la història, la cultura i la literatura.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i l'organització d'informació.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Aplicar els conceptes, els recursos i els mètodes adquirits a l’estudi de la llengua anglesa i de l’espanyola en un context social global i multilingüe.
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Fer servir correctament l’anglès i l’espanyol escrit i oral per finalitats acadèmiques i professionals, relacionades amb l’estudi de la lingüística, la història, la cultura i la literatura.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
  Estudis d'Anglès i Francès
 • Aplicar els conceptes, els recursos i els mètodes adquirits als diferents àmbits de la lingüística anglesa i francesa aplicada, en un context social global, multilingüe i d’aprenentatge de llengües.
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip per assolir els objectius planificats, si escau en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Fer servir correctament l’anglès i el francès oral i escrit per finalitats acadèmiques i professionals, relacionades amb l’estudi de la lingüística, la història, la cultura i la literatura.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i l'organització d'informació.
  Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Aplicar els conceptes, recursos i mètodes adquirits a l’estudi de la llengua anglesa amb la finalitat de conèixer el seu canvi diacrònic, així com la seva diversitat geogràfica i social en l'actualitat, i a l'estudi de la seva adquisició i aprenentatge en una societat global i multilingüe.
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip a fi d'assolir els objectius planificats en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Fer servir correctament l’anglès escrit i oral per finalitats acadèmiques i professionals, relacionades amb l’estudi de la lingüística, la història, la cultura i la literatura angleses.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i l'organització d'informació.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els efectes de l'aplicació de diferents polítiques de gestió de la diversitat lingüística en els àmbits institucionals en els quals l'anglès és llengua d'ús generalitzat: empresarial, educatiu, turisme, tecnologies de la comunicació, etc.
 2. Analitzar situacions professionals simulades a l'aula i avaluar els recursos que permeten abordar-les.
 3. Aplicar els coneixements adquirits a la solució de problemes sociolingüístics contemporanis.
 4. Comprendre textos acadèmics especialitzats (C2) de recerca sobre l'ús/aprenentatge de l'anglès en contextos multilingües, la variació i el canvi lingüístic, la sociolingüística i la política lingüística.
 5. Comprendre textos acadèmics especialitzats a nivell de mestratge (C2) sobre recerca en l’ús/aprenentatge de l’anglès en contextos multilingües, la variació i el canvi lingüístic, la sociolingüística i la política lingüística.
 6. Comprendre textos acadèmics especialitzats de recerca sobre l'ús/aprenentatge de l'anglès a nivell de domini total (C2) en contextos multilingües, la variació i el canvi lingüístic, la sociolingüística i la política lingüística.
 7. Comprendre textos acadèmics especialitzats de recerca sobre l'ús/aprenentatge de l'anglès en contextos multilingües, la variació i el canvi lingüístic, la sociolingüística i la política lingüística a nivell d'usuari experimentat amb domini total (C2).
 8. Comprendre textos acadèmics especialitzats de recerca sobre l'ús/aprenentatge de l'anglès en contextos multilingües, la variació i el canvi lingüístic, la sociolingüística i la política lingüística.
 9. Expressar-se en anglès oralment i per escrit en un registre acadèmic i utilitzant la terminologia adequada en relació amb l'estudi de l'anglès com a llengua d'abast global, la variació lingüística i, en general, els usos socials del llenguatge.
 10. Identificar i analitzar des d'un punt de vista crític els models i conceptes existents per conceptualitzar l'auge i ús de l'anglès com a llengua franca de comunicació global.
 11. Identificar i comprendre els diferents enfocaments socioculturals i les seves metodologies per a l'estudi de la llengua anglesa.
 12. Identificar les desigualtats generades per la intersecció entre sexe/gènere i variació lingüística.
 13. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
 14. Identificar les principals propietats lingüístiques de les varietats no estàndards de l'anglès aplicant els conceptes adquirits durant l'estudi lingüístic de l'anglès estàndard.
 15. Incorporar idees i conceptes de fonts publicades als treballs citant i referenciant de manera adequada.
 16. Localitzar informació especialitzada i acadèmica i seleccionar-la segons la rellevància.
 17. Mantenir una actitud de respecte cap a les opinions, valors, comportaments i pràctiques dels altres.
 18. Organitzar el treball acadèmic de manera eficaç.
 19. Planificar la feina de manera efectiva individualment o en grup per a la consecució dels objectius plantejats.
 20. Planificar la feina de manera efectiva, individualment o en grup, per a la consecució dels objectius plantejats.
 21. Produir textos acadèmics escrits i orals a nivell d'usuari experimentat amb domini total (C2) sobre els conceptes i competències rellevants per a l'estudi de la sociolingüística, el multilingüisme i les varietats de l'anglès.
 22. Produir textos escrits i orals amb correcció normativa.
 23. Realitzar treballs escrits i presentacions orals efectives i adaptades al registre adequat.
 24. Reflexionar activament sobre els dilemes ètics de la recerca sociolingüística.
 25. Relacionar les principals propietats lingüístiques de les varietats no estàndards de l'anglès amb el canvi lingüístic aplicant els conceptes adquirits durant l'estudi diacrònic de l'anglès.
 26. Valorar la diversitat lingüística des d'un punt de vista diacrònic.

Continguts

Bloc 1. Conceptes i paradigmes I – Visions històriques i sociopolítiques

1.1   Introducció a conceptes teòrics bàsics: ideologies lingüístiques; estàndards i estandardització; accent; identitat lingüística/com a docent, etc.

1.2   Conceptualització i racionalització de la petja global de l’anglès: metàfores, ideologies i discursos

1.3   Visions polítiques sobre la “difusió” de la llengua: l’imperialisme lingüístic

1.4   Les polítiques científiques de l’anglès: el naixement de la lingüística aplicada

 

Bloc 2: Conceptes i paradigmes II – Un model per a l’anglès com a llengua global

2.1 El qüestionament de l’estàndard monocèntric: El paradigma dels World Englishes

2.2 Englishes i desigualtat: El paradigma dels Unequal Englishes

2.3 Més enllà dels estàndards: El paradigma de l’English as a Lingua Franca (ELF)

2.4 L’anglès com a llengua global i la justícia lingüística

 

Bloc 3: Implicacions per al món de l’ensenyament

3.1 D’aprenents a parlants

3.2 Professorat nadiu vs no nadiu

3.3 Disseny de materials i noves pedagogies

3.4 ELF i la certificació lingüística


Metodologia

La metodologia del curs serà fonamentalment dialògica. Cada sessió estarà estructurada al voltant d'una breu presentació teòrica seguida d'un comentari d'imatges, vídeos, textos o exercicis. S'espera que l'alumnat participi activament a les classes. 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Comentari de material pedagògic sobre el tema 25 1 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 21, 22, 23, 24
Presentació de conceptes teòrics 25 1 1, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 25, 26
Tipus: Supervisades      
Tutories individuals o en grup 25 1 16, 17, 19, 20
Tipus: Autònomes      
Elaboració de treball 20 0,8 9, 15, 16, 18, 19, 20, 23
Estudi personal 17 0,68 4, 5, 6, 7, 13, 18
Realització d'exercicis setmanals 20 0,8 6, 7, 8, 18, 22

Avaluació

Totes les activitats d'avaluació son obligatòries. Si l'alumne/a no lliura una tasca, obtindrà un 0. 

L'alumnat podrà rebre un no avaluable si no ha lliurat més d'1 dels ítems d'avaluació.

Per aprovar el curs, l'alumnat haurà d'obtenir un 5 de mitjana. Només es calcularà la mitjana, si la nota de cada ítem d'avaluació és, com a mínim, de 4/10. Si no, haurà de recuperar els ítems que tinguin una nota inferior a 4. 

Es tindrà en compte el nivell d'anglès a l'hora d'avaluar el treball escrit. Si el nivell és inferior a un C2, es descomptarà fins a un 40% de la nota final. 

 

MOLT IMPORTANT: PLAGI - El cas que l'estudiant cometi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un = aquest acte, amb independència del procés disciplinari que s'hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà de 0. Les irregularitats fan referència, per exemple, a copiar en un examen, copiar de fonts sense indicar l'autoria o un ús indegut de la IA, com presentar com a original un treball que ha estat generat per una eina o programa de IA. Aquestes activitats d'avaluació no són recuperables. 

 S'ha d'usar llenguatge inclusiu i no discriminatori en les contribucions a l'aula i les produccions escrites. Es recomana consultar les instruccions de la  Linguistic Society of America (LSA) - https://www.linguisticsociety.org/resource/lsa-guidelines-nonsexist-usage. 

 

RECUPERACiÓ

La recuperació d'aquesta assignatura es farà item per ítem seguint les següents condicions: 

L'alumnat ha d'haver obtingut una mitjana superior a 3,5. 

S'ha d'haver lliurat el treball i fet els dos exàmens, i aprovat (amb un 5) com a mínim un dels 3 items. 

La nota màxima per a qualsevol ítem reavaluat és de 6/10. 

Si els estudiants han de recuperar els dos exàmens, ho faran a través d'un sol examen final.

No es pot recuperar el 5% de participació activa a classe.  

 

RECUPERACIÓ: 

En el moment de realitzar cada activitat avaluativa, el/la professor/a informarà l'alumnat (Moodle) del prcediment i la data de revisió de les qualificacions.

 

AVALUACIÖ ÚNICA: 

L'alumnat haurà de lliurar el treball (20%) i fer un examen amb tot el contingut de l'assignatura (80%). 

 

RECUPERACIÓ DE L'AVALUACIÒ ÚNICA: 

L'alumnat ha d'aprovar una de les dues proves i tenir un mínim de 3,5 a l'examen. 

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Contribució significativa a l'aula 5% 5 0,2 2, 9, 12, 13, 17, 24
Examen 1 35% 1,5 0,06 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 21, 22, 25, 26
Examen 2 35% 1,5 0,06 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 21, 22, 23
Treball 25% 10 0,4 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23

Bibliografia

Canagarajah, Suresh (2007). Lingua Franca English, Multilingual Communities, and Language Acquisition. Modern Language Journal91, 923–939.

Codó, Eva (2021). Non-localizable vs localizable English: New linguistic hierarchies in “democratizing” English in Spanish education. In R. Tupas, R. Rubdy, & M. Saraceni (Eds.), Bloomsbury World English Volume 2: Ideologies. (pp. 233–252). Bloomsbury.

Codó, Eva and Riera-Gil, Elvira (2022) The value(s) of English as global linguistic capital: A dialogue between linguistic justice and sociolinguistic approaches. International Journal of the Sociology of Language277, 95-119. 

Cogo, Alessia & Dewey, Martin (2012) Analysing English as a Lingua Franca: A Corpus Driven Investigation. Continuum. 

Crystal, David (2003). English as a Global Language (2nd Editio). Cambridge: Cambridge University Press.

Garrido, Maria Rosa & Codó, Eva (2017). Deskilling and delanguaging African migrants in Barcelona: Pathways of labor market incorporation and the value of ‘global’ English. Globalisation, Societies and Education15(1), 29–49.

Holliday, Adrian (2006). Native-speakerism. ELT Journal60(4), 385–387.

Jenkins, Jennifer (2002) A sociolinguistically based, empirically researched pronunciation syllabus for English as an international language. Applied Linguistics 23(1): 83-103.

Jenkins, Jennifer (2020) Where are we with ELF and language testing? An opinion piece. ELT Journal 74(4), 473-479.

Kahru, B. (1976) Models of English for the third world: white man’s linguistic burden or language pragmatics? TESOL Quarterly 10(2), 221-239.

Lippi-Green, Rosina (2012, 2nd ed.) Englishwith an Accent: Language, Ideology and Discrimination in the United States. Routledge.

Llurda, Enric (2005) Non-Native Language Teachers: Perceptions, Challenges and Contributions to the Profession. Springer.

 Llurda, Enric & Calvet-Terré, Júlia (2022) Native-speakerism and non-native second language teachers: A research agenda. Language Teaching (published online first).  DOI: https://doi.org/10.1017/S0261444822000271.

 Modiano, Marko (2001) Ideology and the ELT practitioner. International Journal of Applied Linguistics11(2), 159-173.

 O’Regan, John (2021) Global English and Political Economy. Routledge.

 Pennycook, Alastair (2017, 3rd ed) The Cultural Politics of English as an International Language. Routledge. Routledge.

 Phillipson, Robert (1992) Linguistic Imperialism. Oxford University Press.

 Saraceni, Mario (2015) World Englishes: A Critical Analysis. Bloomsbury.

 Seidlhofer, Barbara (2011) Understanding English as a Lingua Franca. Oxford University Press.

 Soler, Josep & Morales-Gálvez, Sergi (2022) Linguistic justice and global English: theoretical and empirical approaches. International Journal of the Sociology of Language 277, 1-16.

 Sunyol, Andrea (2021). “A breathtaking English”: Negotiating what counts as distinctive linguistic capital at an elite international school near Barcelona. In J. E. Petrovic & B. Yazan (Eds.), The Commodification of Language: Conceptual Concerns and Empirical Manifestations (pp. 89–107). Routledge.

 

 

Revistes acadèmiques sobre el tema:

Journal of English as a Lingua Franca – De Gruyter (UAB subscription)

World Englishes – Wiley (UAB subscription)

English Today – Cambridge University Press 

English World-Wide: A Journal of Varieties of English – John Benjamins

“Global English and Social Justice” (special issue of Nordic Journal of English Studies)

https://njes-journal.com/49/volume/19/issue/3 (open access)


Programari

No es necessita programari específic.