Logo UAB
2023/2024

Introducció a l'Adquisició i Ensenyament de l'Anglès

Codi: 106307 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2504212 Estudis Anglesos OB 3 2
2504380 Estudis d'Anglès i Català OT 0 0
2504380 Estudis d'Anglès i Català OT 3 0
2504380 Estudis d'Anglès i Català OT 4 0
2504386 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 3 0
2504386 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 4 0
2504393 Estudis d'Anglès i Francès OT 0 0
2504393 Estudis d'Anglès i Francès OT 3 0
2504393 Estudis d'Anglès i Francès OT 4 0
2504394 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 3 0
2504394 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 4 0

Professor/a de contacte

Nom:
Mireia Llinàs Grau
Correu electrònic:
mireia.llinas@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Elisabet Pladevall Ballester

Prerequisits

Es demana un nvell C2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües. Es recomana haver aprovat les assignatures de la matèria Lingüística Anglesa de primer i segon curs.


Objectius

 Aquesta assignatura té com a objectiu introduir els estudiants a les les nocions bàsiques de l’adquisició de l’anglès com a primera i segona llengua i a l’aprenentatge i ensenyament de l’anglès com a llengua estrangera en contextos d’instrucció.

-  Identificar i explicar els conceptes i processos clau en l’adquisició de l’anglès com a L1.

-  Considerar les característiques dels mots i les frases de l'anglès primerenc  

-  Entendre i explicar els conceptes bàsics de l’adquisició de l’anglès com a L2.

-  Analitzar dades d’adquisició de l’anglès.

-  Explicar el procés d’adquisició de l’anglès com a L2 en contextos d’instrucció.

-  Descriure i analizar tipus d’instrucció.

- Explicar el factor edat i els tipus d’aprenents segons el context d’aprenentatge i l’edat.


Competències

  Estudis Anglesos
 • Aplicar els conceptes, recursos i mètodes adquirits a l'estudi de la llengua anglesa en un context social global, multilingüe, d'aprenentatge i ensenyament de llengües.
 • Aplicar els principis ètics científics al tractament de la informació.
 • Comprendre i produir textos acadèmics escrits i orals en anglès a nivell d'usuari experimentat amb domini total (C2).
 • Demostrar habilitats per desenvolupar-se de manera professional en els àmbits de les aplicacions lingüístiques, la docència i la gestió literària i cultural en anglès.
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip a fi d'assolir els objectius planificats.
 • Distingir i contrastar els diferents paradigmes i metodologies aplicats a l'estudi de l'anglès.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat. 
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Utilitzar l'anglès escrit i oral per a fins acadèmics i professionals relacionats amb l'estudi de la lingüística, la filosofia del llenguatge, la història, la cultura i la literatura angleses.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i organització d'informació.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Aplicar els conceptes, recursos i mètodes adquirits a l’estudi de la variació de les llengües catalana i anglesa, tant en un context històric com en el context social global i multilingüe actual.
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Demonstrate skills for professional development in the areas of linguistic applications, teaching and literary and cultural management in Catalan and English.
 • Demostrar el coneixement normatiu de la llengua catalana i els seus fonaments i el domini en totes les aplicacions en l’àmbit acadèmic i professional.
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip per assolir els objectius planificats, si escau en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Utilitzar correctament l’anglès escrit i oral per a finalitats acadèmiques i professionals, relacionades amb l’estudi de la lingüística, la història, la cultura i la literatura.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i l'organització d'informació.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Analitzar les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, lèxiques i semàntiques de les llengües anglesa i espanyola, la seva evolució al llarg de la història i la seva estructura actual.
 • Aplicar les estratègies d'ensenyament i adquisició al desenvolupament de la competència comunicativa (lingüística i extralingüística) en una societat global i multilingüe.
 • Demostrar el coneixement normatiu de la llengua espanyola i el seu domini en totes les seves aplicacions a l'àmbit acadèmic i professional.
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip a fi d'assolir els objectius planificats en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i l'organització d'informació.
  Estudis d'Anglès i Francès
 • Aplicar els conceptes, els recursos i els mètodes adquirits als diferents àmbits de la lingüística anglesa i francesa aplicada, en un context social global, multilingüe i d’aprenentatge de llengües.
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Fer servir correctament l’anglès i el francès oral i escrit per finalitats acadèmiques i professionals, relacionades amb l’estudi de la lingüística, la història, la cultura i la literatura.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i l'organització d'informació.
  Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Aplicar els conceptes, recursos i mètodes adquirits a l’estudi de la llengua anglesa amb la finalitat de conèixer el seu canvi diacrònic, així com la seva diversitat geogràfica i social en l'actualitat, i a l'estudi de la seva adquisició i aprenentatge en una societat global i multilingüe.
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Demostrar habilitats per desenvolupar-se de manera professional en els àmbits de les aplicacions lingüístiques, la docència i la gestió literària i cultural en anglès i en l’àmbit de les llengües clàssiques.
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip a fi d'assolir els objectius planificats en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Fer servir correctament l’anglès escrit i oral per finalitats acadèmiques i professionals, relacionades amb l’estudi de la lingüística, la història, la cultura i la literatura angleses.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i l'organització d'informació.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar situacions d'aprenentatge, identificar-ne els punts de millora i proposar nous mètodes o solucions alternatives.
 2. Analitzar, interpretar i avaluar les metodologies d'ensenyament de l'anglès en diferents contextos educatius.
 3. Analitzar, interpretar i avaluar les teories d'adquisició de primeres, segones i terceres llengües en diferents contextos d'adquisició.
 4. Aplicar els conceptes i mètodes adquirits a la detecció de necessitats pròpies de cada disciplina, i al disseny curricular pertinent.
 5. Aplicar els conceptes i mètodes adquirits a la traducció de textos de diferent tipologia i en diferent format.
 6. Aplicar els conceptes i mètodes adquirits a situacions professionals simulades a l'aula mitjançant resolució de problemes i simulació de casos.
 7. Aplicar els coneixements i competències adquirits a l'anàlisi i resolució de problemes en un context professional.
 8. Aplicar els coneixements i competències adquirits a l'anàlisi i resolució de problemes.
 9. Aplicar els principis de correcció que requereix la llengua estàndard i els diferents registres i varietats amb finalitats professionals.
 10. Aplicar les competències adquirides a l’ensenyament dels conceptes gramaticals i tècniques de lectura i interpretació dels textos clàssics.
 11. Avaluar els seus propis progressos en l'adquisició de coneixements dels continguts d'aquesta matèria.
 12. Comprendre textos acadèmics especialitzats (C2) sobre recerca en adquisició, aprenentatge i ensenyament de l'anglès.
 13. Comprendre textos acadèmics especialitzats (C2) sobre recerca en traducció, anglès per a fins específics i aplicacions lingüístiques.
 14. Comprendre textos acadèmics especialitzats sobre recerca en adquisició, aprenentatge i ensenyament de l'anglès a nivell d'usuari experimentat amb domini total (C2).
 15. Comprendre textos acadèmics especialitzats sobre recerca en adquisició, aprenentatge i ensenyament de l'anglès a nivell de domini total (C2).
 16. Comprendre textos acadèmics especialitzats sobre recerca en adquisició, aprenentatge i ensenyament de l'anglès.
 17. Detectar els errors més comuns en els parlants no nadius en funció de la seva llengua materna.
 18. Elaborar treballs on s’apliquin els instruments digitals i bibliogràfics fonamentals per a l’àmbit d’estudi.
 19. Expressar-se en anglès oralment i per escrit en un registre acadèmic i utilitzant la terminologia apropiada en relació amb l'estudi de l'adquisició i ensenyament de llengües.
 20. Expressar-se en anglès oralment i per escrit en un registre professional i utilitzant la terminologia apropiada en relació amb la traducció, l'anglès per a fins específics i les aplicacions lingüístiques.
 21. Identificar correctament les unitats lingüístiques en l'ensenyament de la gramàtica.
 22. Identificar i comprendre les diferents metodologies d'ensenyament de la llengua anglesa i la seva pronunciació.
 23. Identificar i comprendre les diferents teories sobre l'adquisició de primeres, segones i terceres llengües.
 24. Identificar i explicar els factors individuals que interfereixen en l'adquisició i aprenentatge de l'anglès.
 25. Identificar les diferents etapes d’una unitat didàctica.
 26. Incorporar idees i conceptes de fonts publicades als treballs citant i referenciant de manera adequada.
 27. Localitzar informació especialitzada i acadèmica i seleccionar-la segons la rellevància.
 28. Organitzar amb eficàcia la part autònoma de l'aprenentatge.
 29. Planificar la feina de manera efectiva individualment o en grup per a la consecució dels objectius plantejats.
 30. Planificar la feina de manera efectiva, individualment o en grup, per a la consecució dels objectius plantejats.
 31. Planificar, organitzar i fer treballs en equip.
 32. Produir textos acadèmics escrits i orals (C2) sobre els conceptes i competències rellevants per a l'estudi de l'adquisició, l'aprenentatge i l'ensenyament de l'anglès.
 33. Produir textos acadèmics escrits i orals a nivell a nivell d'usuari experimentat amb domini total (C2) sobre els conceptes i competències rellevants per a l'estudi de l'adquisició, l'aprenentatge i l'ensenyament de l'anglès.
 34. Produir textos acadèmics escrits i orals a nivell d'usuari experimentat (C2) sobre els conceptes i competències rellevants per a l'estudi de l'adquisició, l'aprenentatge i l'ensenyament de l'anglès.
 35. Produir textos acadèmics escrits i orals a nivell d'usuari experimentat amb domini total (C2) sobre els conceptes i competències rellevants per a l'estudi de l'adquisició, l'aprenentatge i l'ensenyament de l'anglès.
 36. Produir textos acadèmics escrits i orals a nivell d'usuari experimentat amb domini total (C2) sobre els conceptes i competències rellevants per a l'estudi de la traducció, l'anglès per a fins específics i les aplicacions lingüístiques.
 37. Produir textos escrits i orals amb correcció normativa.
 38. Saber explicar els errors gramaticals a alumnes i alumnes de secundària.

Continguts

1. Adquisició d'una primera llengua: Conceptes bàsics

3. Desenvolupament morfològic i sintàctic en l'adquisició de l'anglès com a primera llengua

4. Adquisició d'una segona llengua: Conceptes bàsics 

5. Adquisició de segones llengües en contextos d'instrucció 

6. L'edat i l'ensenyament/contextos d'adquisició 


Metodologia

La metodologia d'aquest assignatura es basa en classes magistrals, exercicis pràctics i comentari de textos a classe, i treballs en grup. 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals 50 2 2, 3, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 32, 33, 34, 35, 36, 37
Tipus: Supervisades      
Exercicis pràctics 25 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 38
Tipus: Autònomes      
Comentaris de textos 50 2 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37

Avaluació

Quiz 1         15% 

Examen 1    35%

Quiz 2         15%

Examen 2    35%

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o la professora  informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i la data de revisió de les qualificacions.

L’estudiant rebrà la qualificació de “No avaluable” sempre que no hagi lliurat més del 1/4  parts de les activitats d’avaluació. 

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte  d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0. 

Les irregularitats fan referència, per exemple, a copiar en un examen, copiar de fonts sense indicar l'autoria, o un ús indegut de la IA com presentar com a original un treball que ha estat generat per una eina o programa d'IA.

 Recuperació

La recuperació serà un examen de totes les unitats de l'assignatura. Només podran optar a la recuperació aquell alumnat que hagi completat íntegrament l'avaluació i que tingui una nota mitjana superior a 3,5. No es permet optar a la recuperació per millorar una nota ja aprovada. La nota màxima que l'alumnat pot obtenir a la recuperació és de 5.

 Avaluació única

Els estudiants que optin per aquest tipus d'avaluació hauran de fer les tres proves següents el mateix dia: 

- un examen tipus test sobre aspectes conceptuals (50%) 

- un exercici pràctic d'anàlisi de dades (25%)

- un comentari de text (25%)

 S’aplicarà el mateix sistema de recuperació que per l’avaluació continuada.

 

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen 1 35% 10 0,4 2, 3, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 23, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37
Examen 2 35% 10 0,4 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 32, 33, 34, 35, 36
Quiz 1 15% 2,5 0,1 2, 3, 7, 8, 11, 23, 29, 30, 31
Quiz 2 15% 2,5 0,1 2, 4, 5, 6, 10, 11, 17, 21, 22, 24, 25, 37, 38

Bibliografia

Bibliografia

 

Cattel, Ray (2000). Children’s Language. Consensus and Controversy. London: Cassell.

De Graaf, Rick and Alex Housen (2009). Investigating the Effects and Effectiveness of L2 Instruction. In M. H. Long and C. Doughty (eds.) The Handbook of Language Teaching (pp. 726-755). Oxford: Blackwell.

Herschensohn, Julia (2000). The Second Time Around. Minimalism and L2 Acquisition, Amsterdam: John Benjamins.

Crain, Stephen and Diane Lillo-Martin (1999). An Introduction to Linguistic Theory and Language Acquisition,  Oxford: Blackwell.

Ellis, Rod (2008). Principles of Instructed second language acquisition. CAL Digest, available at http://www.cal.org/resources/digest/instructed2ndlang.html

Goodluck, Helen (2020). Language Acquisition by Children. A Linguistic Introduction, Edinburgh: Edinburgh University Press.

Guasti, Maria Teresa (2004). Language Acquisition. The Growth of Grammar, Cambridge, Mass:The MIT Press.

Lightbown, Patsy M. and Nina Spada (2021). How Languages Are Learned. Fifth edition, Oxford: O.U.P.

Loewen, Shawn (2015). Introduction toInstructed Second Language Acquisition. New York: Routledge.

Mitchell, Rosamond, Myles, Florence and Marsden, Emma (2019). Second Language Learning Theories. New York: Routledge.

Pfenninger, Simone and David Singleton (2023). Second Language Acquisition and Lifelong Learning. London: Routledge.

Radford, Andrew, Martin Atkinson, David Britain, Harald Clahsen and Andrew Spencer (2009). Linguistics. An Introduction, Cambridge, C.U.P.

Stilwell Peccei, Jean (2006). Child Language. A Resource Book for Students, London: Routledge.

VanPatten, Bill, Megan Smith, Alessandro G. Benati (2020). Key Questions in Second Language Acquisition. An Introduction, Cambridge: C.U.P.

 

 


Programari

No aplica.