Logo UAB
2023/2024

Literatura del Romanticisme Britànic

Codi: 106297 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2504212 Estudis Anglesos OB 2 1
2504380 Estudis d'Anglès i Català OB 2 2
2504386 Estudis d'Anglès i Espanyol OB 2 1
2504393 Estudis d'Anglès i Francès OB 2 2
2504394 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OB 2 1

Professor/a de contacte

Nom:
Jordi Coral Escola
Correu electrònic:
jordi.coral@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Noelia Sánchez Campos
Paula Yurss Lasanta
Francesca Blanch Serrat

Prerequisits

Per cursar aquesta assignatura és recomanable haver cursat "Literatura Anglesa del s. XX" de primer del Grau Estudis Anglesos i "Literatura Victoriana" del primer semestre de segon del Grau.

Es recomana tenir presents en tot moment els coneixements adquirits a l’assignatura de primer curs, "Història i Cultura de les Illes Britàniques".

Cal un nivell inicial d’anglès entre C1 (advanced) i C2 (Proficiency) del Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Amb C1 l'estudiant pot: comprendre una àmplia gamma de textos llargs i complexos, i en reconeix el sentit implícit; expressarse amb fluïdesa i espontaneïtat sense haver de cercar d’una manera gaire evident paraules o expressions; utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals; produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos, i demostra un ús controlat d’estructures organitzatives, connectors i mecanismes de cohesió. Amb C2 l'estudiant pot comprendre sense esforç pràcticament tot el que llegeix o escolta; resumir informació procedent de diferents fonts orals o escrites, reconstruir fets i arguments, i presentar-los d’una manera coherent; expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes.


Objectius

L'assignatura 'Literatura del Romanticisme Anglès' ofereix una introducció a la poesia anglesa del període del Romanticisme a les Illes Britàniques (c. 1798-c. 1830) i també a obres representatives de la ficció novel·lística del mateix període, mitjançant la seva lectura, l'anàlisi, el debat i la interpretació.

La formació obtinguda és imprescindible per a cursar la resta d'assignatures relacionades amb la Literatura Anglesa al llarg del grau en tant que el seu objectiu principal és formar l'estudiant com a lector.

Al completar l'assignatura ‘Literatura del Romanticisme Anglès’, l'estudiant podrà:

- Demostrar una molt bona comprensió lectora de les obres clau del Romanticisme en anglès

- Generar crítica literària bàsica mitjançant assajos i presentacions.

- Utilitzar els recursos de qualsevol biblioteca universitària en relació a la matèria Literatura del Romanticisme Anglès.

- Expressar una valoració informada sobre els textos literaris que llegeixi.


Competències

  Estudis Anglesos
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere. 
 • Aplicar la metodologia d'anàlisi i conceptes crítics per analitzar la literatura, la cultura i la història dels països de parla anglesa.
 • Comprendre i produir textos acadèmics escrits i orals en anglès a nivell d'usuari experimentat amb domini total (C2).
 • Identificar i analitzar els principals corrents, gèneres, obres i autors de la literatura en anglès i comparada.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Utilitzar l'anglès escrit i oral per a fins acadèmics i professionals relacionats amb l'estudi de la lingüística, la filosofia del llenguatge, la història, la cultura i la literatura angleses.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i organització d'informació.
 • Utilitzar metodologies filològiques actuals per interpretar textos literaris en anglès i el seu context cultural i històric.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Identificar i interpretar els textos literaris de diferents llengües i analitzar-ne els trets genèrics, formals, temàtics i culturals d’acord amb conceptes i mètodes propis del comparatisme i de la teoria literària.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Reconèixer els períodes, les tradicions, les tendències, els autors i les obres més significatives de les literatures en llengües catalana i anglesa en el seu context historicosocial.
 • Utilitzar correctament l’anglès escrit i oral per a finalitats acadèmiques i professionals, relacionades amb l’estudi de la lingüística, la història, la cultura i la literatura.
 • Valorar críticament la producció literària i cultural en català i anglès i el seu context històric i social.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Analitzar de manera crítica la producció lingüística, literària i cultural en anglès i en espanyol aplicant les tècniques i els mètodes propis de l’edició crítica i del processament digital.
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Fer servir correctament l’anglès i l’espanyol escrit i oral per finalitats acadèmiques i professionals, relacionades amb l’estudi de la lingüística, la història, la cultura i la literatura.
 • Interpretar textos literaris en anglès o en espanyol dins del context cultural i històric utilitzant metodologies filològiques actuals i estratègies textuals i comparatives.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Reconèixer els períodes, les tradicions, les tendències, els autors i les obres més significatives de la literatura en llengües anglesa i espanyola en el seu context historicosocial.
  Estudis d'Anglès i Francès
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Aplicar de manera crítica les diferents metodologies filològiques actuals per interpretar textos literaris en anglès i francès i el seu context cultural i històric.
 • Avaluar i proposar solucions a problemes teòrics o pràctics dels àmbits de la literatura, la cultura i la lingüística angleses i franceses.
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Fer servir correctament l’anglès i el francès oral i escrit per finalitats acadèmiques i professionals, relacionades amb l’estudi de la lingüística, la història, la cultura i la literatura.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Reconèixer els períodes, tradicions, tendències, obres i autors més significatius de la literatura en llengua anglesa i francesa en el seu context historicosocial.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i l'organització d'informació.
  Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere. 
 • Aplicar la metodologia d’anàlisi i els coneixements sobre gèneres, mètrica i estilística per comentar textos literaris i analitzar la cultura i la història dels països de parla anglesa i del món antic.
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Fer servir correctament l’anglès escrit i oral per finalitats acadèmiques i professionals, relacionades amb l’estudi de la lingüística, la història, la cultura i la literatura angleses.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Reconèixer els períodes, les tradicions, les tendències, les obres i els autors més significatius de les literatures en llengües grega, llatina i anglesa en el seu context historicosocial.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i l'organització d'informació.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i interpretar a nivell bàsic textos literaris en anglès del s. XIX.
 2. Comprendre textos acadèmics especialitzats a nivell d'usuari experimentat amb domini total (C2) sobre recerca dels textos i contextos de la literatura anglesa.
 3. Contextualitzar correctament els textos literaris en anglès del s. XIX dins de la història de la literatura anglesa.
 4. Contextualitzar correctament els textos literaris en anglès del s. XIX en el seu corresponent entorn històric i cultural.
 5. Demostrar que es comprèn (C2) una àmplia varietat de textos literaris en llengua anglesa del s. XIX i reconèixer-hi sentits implícits.
 6. Demostrar que es comprèn a nivell d'usuari experimentat (C2) una àmplia varietat de textos literaris en llengua anglesa del s. XIX i reconèixer-hi sentits implícits.
 7. Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos literaris a nivell d'usuari experimentat amb domini total (C2) en llengua anglesa del s. XIX i reconèixer-hi sentits implícits.
 8. Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos literaris en llengua anglesa del s. XIX i reconèixer-hi sentits implícits a nivell d'usuari experimentat amb domini total (C2).
 9. Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos literaris en llengua anglesa del s. XIX i reconèixer-hi sentits implícits.
 10. Demostrar un coneixement sòlid dels temes relacionats amb l'estudi de la literatura i la cultura en general.
 11. Distingir les idees principals de les secundàries i fer la síntesi dels continguts dels textos literaris en anglès del s. XIX.
 12. Expressar-se en anglès oralment i per escrit en un registre acadèmic i utilitzant la terminologia apropiada en relació amb l'estudi de la literatura anglesa del s. XIX.
 13. Expressar-se en anglès oralment i per escrit en un registre acadèmic, utilitzant la terminologia apropiada per a l'estudi dels textos i contextos de la literatura anglesa.
 14. Fer cerques bibliogràfiques de fonts secundàries relacionades amb la literatura anglesa del s. XIX utilitzant tecnologies digitals.
 15. Fer presentacions orals en anglès (C2) de contingut acadèmic sobre temes relacionats amb textos literaris en anglès del s. XIX.
 16. Fer presentacions orals en anglès a nivell d'usuari experimentat (C2) de contingut acadèmic sobre temes relacionats amb textos literaris en anglès del s. XIX.
 17. Fer presentacions orals en anglès a nivell d'usuari experimentat amb domini total (C2) de contingut acadèmic sobre temes relacionats amb textos literaris en anglès del s. XIX.
 18. Fer presentacions orals en anglès de contingut acadèmic sobre temes relacionats amb textos literaris en anglès del s. XIX.
 19. Integrar les fonts secundàries relacionades amb la literatura anglesa del s. XIX a la producció de crítica acadèmica bàsica.
 20. Localitzar i organitzar informació rellevant en llengua anglesa disponible a Internet, bases de dades i biblioteques, i aplicar-la als entorns de treball i/o recerca.
 21. Participar en debats presencials i virtuals en anglès sobre temes relacionats amb textos literaris en anglès del s. XIX.
 22. Produir textos acadèmics escrits i orals a nivell d'usuari experimentat (C2) sobre els conceptes i competències rellevants per a l'estudi dels textos i contextos de la literatura anglesa.
 23. Redactar assaigs argumentatius (C2) d'extensió mitjana i comentaris de text en anglès sobre temes relacionats amb textos literaris en anglès del s. XIX.
 24. Redactar assaigs argumentatius a nivell d'usuari experimentat amb domini total (C2) d'extensió mitjana i comentaris de text en anglès sobre temes relacionats amb textos literaris en anglès del s. XIX.
 25. Valorar com els estereotips i els rols de gènere són presents en els textos literaris del romanticisme britànic i l'època victoriana.

Continguts

UNITAT 1: Poetes de la Primera Generació del Romanticisme (Blake, Wordsworth, Coleridge)

UNITAT 2: Poetes de la Segona Generació del Romanticisme (Byron, Shelley, Keats)

UNITAT 3: Mary Shelley: Frankenstein

UNITAT 4: Jane Austen: Pride and Prejudice


Metodologia

 1 crèdit ECTS = 25 hores de formació > 6 crèdits = 150 hores

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 30 1,2 1, 5, 8, 12, 21, 25
Estudi personal 15 0,6 2, 3, 4, 7, 14, 19, 22
Lectura i debat dels textos a l'aula 20 0,8
Tipus: Supervisades      
Preparació d'exàmens 15 0,6 1, 4, 10, 12, 19, 20, 23, 24, 25
Tipus: Autònomes      
Lectures de textos individual 45 1,8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 18, 19

Avaluació

L'avaluació del curs es basa en els percentatges següents:

 • Examen 1. La poesia romàntica: unitats 1 i 2. (45%)
 • Examen 2. La narrativa de Shelley i Austen: unitats 3 i 4. (45%)
 • Assistència i participació a classe. (10%)

Els següents criteris regeixen l’avaluació de l’assignatura:

 • LES OBRES PRINCIPALS DEL CURS SÓN DE LECTURA OBLIGATÒRIA. Qualsevol indicació que un/una estudiant no hagi realitzat les lectures obligatòries afectarà l’avaluació negativament.
 • L’avaluació serà continuada i el nivell d’anglès es tindrà en compte en l’avaluació de qualsevol de les proves del curs (exàmens, treballs, participació a l’aula). Serà almenys el 25% de la nota en tots els exercicis entregats.
 • Tots els exercicis son obligatoris per poder aprovar l'assignatura. (Consulteu "Recuperació").
 • L’examen 1 tindrà lloc després que s’hagin cobert les unitats I i II a classe i l’examen 2 després d’acabar les unitats III i IV. El calendari amb els detalls sobre l’avaluació es publicarà a Moodle.
 • En el moment de realització de cada activitat avaluadora, el professor o professora informarà l’alumnat (via Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

Procediments de revisió d’exercicis:

Els i les estudiants tenen el dret a revisió dels exàmens o altres proves realitzades durant el curs dins els terminis establerts pel professorat. Aquest dret es perdrà en aquells casos en què no s’acudeixi a la revisió el dia i hora anunciats, excepte en casos degudament justificats i comunicats alprofessor o professora amb anterioritat a la mateixa. En el moment de realització de cada activitat avaluadora, el professor o professora informarà l’alumnat (via Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

Recuperació:

La recuperació es realitzarà ítem per ítem amb les condicions següents

a) per optar a la recuperació caldrà haver superat  un dels dos exàmens amb una nota no inferior a 5 en el cas del l'exercici aprovat i no inferior a 3,5 en el cas de que s'ha suspès.

b) l'alumnat que no hagi superat un dels dos exercicis principals caldrà que el recuperi, fins i tot si la nota mitjana provisional del curs és igual o superior a 5.

c) l'alumnat que opti a la recuperació obtindrà una nota mitjana final de curs d'un 5 com a màxim.

d) no es pot optar a la recuperació per a pujar nota en aquells casos en què s'han superat tots dos exercicis. 

e) l’alumnat podrà rebre la qualificació de "No Avaluable" sempre que no hagi lliurat més del 30% del les activitat d'avaluació. 

Avaluació única:

L’alumnat que opti per aquesta modalitat haurà de realitzar les següents proves:

Examen (La poesia romàntica: unitats I i II) (50%)

Treball escrit (La narrativa de Shelley i Austen: unitats III i IV) (40%)

Assistència i participació a classe (10%)

L’examen d’avaluació única tindrà lloc el mateix dia i hora que la resta del grup realitzi l’examen 2 (o en una data a determinar, i anunciada a Moodle, en cas que aquests i aquestes facin un treball escrit i no un examen). Les instruccions referents al treball escrit es publicaran també a Moodle.

S’aplicarà el mateix sistema de recuperació que per l’avaluació continuada.

 

Plagi:

El plagi total o parcial de qualsevol dels exercicis comportarà automàticament la penalització indicada en el següent paràgraf. Per "plagi" s'entén principalment copiar de manera literal o amb alguna moficació superficial o canvi d'ordre de fonts sense identificar-ne degudament la procedència, sigui una sèrie d'expressions, una sola frase o un conjunt. AIXÒ INCLOUCOPIAR FRASES O FRAGMENTS D’INTERNET I AFEGIR-LOS AMB NOMÉS ALGUNS RETOCS AL TEXT QUE ES PRESENTA COM A PROPI. Cal aprendre a respectar la propietat intel·lectual aliena i a identificar sempre les fonts que s'han fet servir i és imprescindible responsabilitzar-se de l’originalitat i autenticitat del text propi.

 En cas que l’alumnat realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

 

 

 

 

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
1. Examen (Poesia Romàntica: Unitats I i II) 45% 10 0,4 4, 7, 8, 10, 14, 19, 22, 24
2. Examen o treball escrit (La narrativa de Shelley i Austen: Unitats III i IV) 45% 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
3. Assistència i participació a classe 10% 5 0,2 3, 8, 10, 12, 14, 19, 20, 25

Bibliografia

UNITATS 1-2 (Romantic Poetry): 

Abrams, Meyer Howard (ed.), The Norton Anthology of English Literature, volume 2, Norton & Company, 1986.

Webs

Durant la primera meitat del curs (unitats 1-2), podríem llegir a classe una selecció de dones escriptores romàntiques. Les seves contribucions coincideixen o contrasten amb les dels Big Six (Blake, Wordsworth, Coleridge, Byron, Shelley, Keats), i llegir-les ens permet comprendre més profundament el paisatge intel·lectual i artístic del segle XVIII. L'època  romàntica va ser un període molt fèrtil per les escriptores, ja que la producció massiva de revistes i diaris els va permetre l’accés al mercat literari. Els escrits de Helen Maria Williams, Mary Wollstonecraft i Anna Laetitia Barbauld ens ajudaran a contextualitzar les opinions britàniques en el context polític de la Revolució Francesa i les Guerres Napoleòniques, afegint matisos al posicionament dels seus homòlegs masculins. La postura ecocrítica d'Anna Seward sobre l'efecte de les revolucions industrials en el paisatge ens ajudarà a comprendre la relació dels romàntics amb la natura (els conceptes de beauty i sublime), així com les seves opinions sobre el progrés social. La poesia de Mary Robinson mostra no només els aspectes clau dels principis estètics de la poesia romàntica, sinó que també aprofundeix en els comentaris polítics sobre l'estatus social de les dones. Finalment, Charlotte Smith, que encarna perfectament l'estil romàntic, va tenir una influència immensa sobre la producció poètica de Worsdworth i Coleridge.

UNITAT 3 (Mary Shelley): Frankenstein. (Oxford University Press, 2008 [1818], Ed. M. K. Joseph). http://bit.ly/FKNSTN

UNITAT 4: (Jane Austen). Pride and Prejudice. (Oxford University Press, 2008 [1813], Ed. James Kinsley). http://bit.ly/PR_PR.  

 

Tots els textos que llegirem en aquest curs es podran trobar en format electrònic a la bibliografia digital de Romanticism, a aquest enllaç: http://blogs.uab.cat/romanticismbibliography

____________________________________________________________________________________________

ALTRES TEXTOS RECOMENATS

 

Antologies anotades de la literatura romàntica

Kermode, Frank et. al. (eds.), The Oxford Anthology of English Literature, volume II. “1800 to the Present”, OUP, 1973.

Martin, Brian (ed.),  “The Nineteenth Century (1798-1900)”, Macmillan Anthologies of English Literature, volume 4, Macmillan, 1989.


____________________________________________________________________________________________

Històries de la literatura anglesa

Baugh, Albert C. et al, A Literary History of England, 1967.

Ford, Boris (ed.),  From Blake to Byron, the New Pelican Guide to English Literature, volume 5, Penguin Books, 1982.

Sanders, Andrew, The Short Oxford History of English Literature, Clarendon Press, 1994.


____________________________________________________________________________________________

Contextos

Briggs, Asa, A Social History of England, Weidenfeld and Nicolson, 1994.

Butler, Marilyn, Romantics, Rebels and Reactionaries, OUP, 1981.

Furet, François (ed.), El Hombre Romántico, Alianza Editorial, 1995.

Hobsbawm, Eric, The Age of Revolution,  Weidenfeld and Nicolson, 1972.

Morgan, Kenneth O. (ed.), The Oxford History of Britain, OUP, 1984.

Paz, Octavio, Los Hijos del Limo, Seix Barral, 1987.


____________________________________________________________________________________________

Crítica

Abrams. Meyer Howard (ed.), English Romantic Poets. Modern Essays in Criticism, OUP, London, 1975.

Bloom, Harold, The Visionary Company, Cornell University Press, 1971.

Frye, Northrop, Fearful Symmetry. A Study of William Blake, Princeton University Press, 1969.

Jones, Alun and Tydeman, William (eds.), Coleridge: The Ancient Mariner and Other Poems, Casebook Series, Macmillan, 1990.

———. Wordsworth: Lyrical Ballads, Casebook Series, Macmillan, 1988.

Kraft, Elizabeth. "Anna Letitia Barbauld's 'Washing-Day' and the Montgolfier Balloon." Literature and History 4.2 (1995): 25-41.

"Observations on Female Literature in General, Including Some Particulars Relating to Mrs. Montagu and Mrs. Barbauld." The Westminster Magazine (June 1776): 283-285.

Vargo, Lisa. "The Case of Anna Laetitia Barbauld's "To Mr C[olerid]ge." The Charles Lamb Bulletin New Series No. 102 (April 1998): 55-63.

Watson, John Richard. English Poetry of the Romantic Period 1789-1830, Longman Literature in English Series, Longman, 1992.

Wu, Duncan (ed.), A Companion to Romanticism, Blackwell, 1998.


____________________________________________________________________________________________

Jane Austen: biografies seleccionades i estudis crítics

Shields, Carol. Jane Austen. London: Phoenix, 2001.

Spence, Jon. Becoming Jane Austen: A Life. London and New York: Hambledon and London, 2003.

Tomalin, Claire. Jane Austen: A Life. (Revised & Updated Edition). London: Penguin, 2000.

Butler, Marilyn. Jane Austen and the War of Ideas. (1987 edition with a revised introduction). Oxford, UK: Oxford UP, 1987.

Copeland, Edward and McMaster, Juliet (Eds). The Cambridge Companion to Jane Austen. Cambridge, UK: Cambridge UP, 1997.

Gard, Roger. Jane Austen’s Novels: The Art of Clarity. New Haven and London:YaleUP, 1992.          

Tanner, Tony. Jane Austen. Hampshire & London: Macmillan Education LTD,1986.


____________________________________________________________________________________________

Context històric (història, societat, política, religió i tradicions literàries)

Copeland, Edward.“Money”. The Cambridge Companion to Jane Austen.Copeland, Edward, and McMaster, Juliet (Eds). Cambridge, UK: Cambridge UP, 1997.

———. Women Writing about Money. Women’s Fiction in England, 1790-1820.Cambridge, UK: Cambridge UP, 1995

Grundy, Isobel. “Jane Austen and Literary Traditions”. The Cambridge Companion to Jane Austen. Copeland, Edward and McMaster, Juliet (Eds). Cambridge, UK: CambridgeUP, 1997.

Kelly, Garry. English Fiction of the Romantic Period, 1789-1830. London & New York: Longman, 1989.

———. “Religion and Politics”. The Cambridge Companion to Jane Austen. Copeland, Edward, and McMaster, Juliet (Eds). Cambridge, UK: Cambridge UP, 1997.

———. “Romantic Fiction”. Cambridge Companion to British Romanticism. Stuart Curran (Ed). Cambridge, UK: Cambridge UP, 1993.

Pool, Daniel. What Jane Austen Ate and Charles Dickens Knew: From Fox Hunting to Whist—The Facts of Daily Life in Nineteenth-Century England. New York:   Simon and Schuster, 1993.

Sales, Roger. Jane Austen and Representations of Regency England. London and New York: Routledge, 1994.

____________________________________________________________________________________________

 


Programari

Campus virtual de la UAB (https://cv.uab.cat)