Logo UAB
2023/2024

Lingüística Comparada Anglès-Català/Espanyol

Codi: 106295 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2504212 Estudis Anglesos OB 3 2
2504380 Estudis d'Anglès i Català OB 4 2
2504386 Estudis d'Anglès i Espanyol OB 4 2
2504393 Estudis d'Anglès i Francès OT 0 0
2504393 Estudis d'Anglès i Francès OT 3 0
2504393 Estudis d'Anglès i Francès OT 4 0
2504394 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 3 0
2504394 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 4 0

Professor/a de contacte

Nom:
Hortensia Curell Gotor
Correu electrònic:
hortensia.curell@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Es donen per suposats i per sabuts els coneixements adquirits a les assignatures de primer curs Gramàtica anglesa I i II, i a les assignatures de segon curs Fonètica i fonologia angleses I i II i Anàlisi del significat. NO ES TORNARAN A EXPLICAR.

Cal un nivell inicial d’anglès d’entre C1 (Advanced) i C2 (Proficiency) del Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Amb C1 l’estudiant pot comprendre una àmplia gamma de textos llargs i complexos, i en reconeix el sentit implícit, expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat sense haver de cercar d’una manera gaire evident paraules o expressions; utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals; produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos, i demostra un ús controlat d’estructures organitzatives, connectors i mecanismes de cohesió. Amb C2 l’estudiant pot comprendre sense esforç pràcticament tot el que llegeix o sent; resumir informació procedent de diferents fonts orals o escrites, reconstruir fets i arguments i presentar-los d’una manera coherent; expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes.

INFORMATION FOR INTERNATIONAL STUDENTS

This subject is NOT available to international students.


Objectius

En aquesta assignatura es fa una introducció a l’anàlisi contrastiva, i s’apliquen aquests coneixements a les construccions, al sintagma nominal i al component lèxic en anglès, català i castellà.

En completar l’assignatura, l’estudiant podrà:

 • Definir els principals elements de l’anàlisi contrastiva.
 • Reconèixer les principals diferències en les construccions, en el sintagma nominal i en el component lèxic, entre l’anglès, el català i el castellà.
 • Formular diferències entre les tres llengües, diferents de les explicades a classe.

Competències

  Estudis Anglesos
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics. 
 • Aplicar els principis ètics científics al tractament de la informació.
 • Comprendre i produir textos acadèmics escrits i orals en anglès a nivell d'usuari experimentat amb domini total (C2).
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip a fi d'assolir els objectius planificats.
 • Descriure i analitzar sincrònicament i de manera comparada les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, semàntiques i pragmàtiques de l'anglès i la seva evolució històrica.
 • Distingir i contrastar els diferents paradigmes i metodologies aplicats a l'estudi de l'anglès.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Utilitzar l'anglès escrit i oral per a fins acadèmics i professionals relacionats amb l'estudi de la lingüística, la filosofia del llenguatge, la història, la cultura i la literatura angleses.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i organització d'informació.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Analitzar les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, lèxiques i semàntiques de la llengua catalana i de l’anglesa, la seva evolució al llarg de la història i la seva estructura actual.
 • Aplicar de manera crítica els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus de dades lingüístiques.
 • Aplicar els principis ètics científics al tractament de la informació.
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Demostrar el coneixement normatiu de la llengua catalana i els seus fonaments i el domini en totes les aplicacions en l’àmbit acadèmic i professional.
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip per assolir els objectius planificats, si escau en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat en diferents llengües.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i l'organització d'informació.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Aplicar els principis ètics científics al tractament de la informació.
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip a fi d'assolir els objectius planificats en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Fer servir correctament l’anglès i l’espanyol escrit i oral per finalitats acadèmiques i professionals, relacionades amb l’estudi de la lingüística, la història, la cultura i la literatura.
 • Identificar els fonaments del llenguatge humà i els principis, mètodes i resultats de l'anàlisi estructural de les llengües.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i l'organització d'informació.
  Estudis d'Anglès i Francès
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Analitzar les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, lèxiques, semàntiques i pragmàtiques de la llengua anglesa i de la francesa, la seva evolució al llarg de la història i la seva estructura actual.
 • Aplicar els principis ètics científics al tractament de la informació.
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip per assolir els objectius planificats, si escau en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Fer servir correctament l’anglès i el francès oral i escrit per finalitats acadèmiques i professionals, relacionades amb l’estudi de la lingüística, la història, la cultura i la literatura.
 • Identificar els fonaments del llenguatge humà i els principis, mètodes i resultats de l'anàlisi estructural de les llengües.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i l'organització d'informació.
  Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics. 
 • Aplicar els conceptes, recursos i mètodes adquirits a l’estudi de la llengua anglesa amb la finalitat de conèixer el seu canvi diacrònic, així com la seva diversitat geogràfica i social en l'actualitat, i a l'estudi de la seva adquisició i aprenentatge en una societat global i multilingüe.
 • Aplicar els principis ètics científics al tractament de la informació.
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip a fi d'assolir els objectius planificats en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Fer servir correctament l’anglès escrit i oral per finalitats acadèmiques i professionals, relacionades amb l’estudi de la lingüística, la història, la cultura i la literatura angleses.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i l'organització d'informació.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar diversos tipus de dades lingüístiques.
 2. Analitzar les estructures lingüístiques.
 3. Comprendre textos acadèmics especialitzats sobre recerca en lingüística anglesa a nivell d'usuari experimentat amb domini total (C2).
 4. Comprendre textos acadèmics especialitzats sobre recerca en lingüística anglesa a nivell d'usuari experimentat amb domini total C2.
 5. Comprendre textos acadèmics especialitzats sobre recerca en lingüística anglesa amb nivell C2.
 6. Descriure i analitzar sincrònicament i diacrònicament les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques i semàntiques de l'anglès.
 7. Expressar-se en anglès per escrit i oralment d'una manera eficaç i correcta, en un registre acadèmic i utilitzant la terminologia adequada pel que fa a l'estudi de la fonètica i fonologia, la sintaxi, la semàntica i la història de la llengua anglesa.
 8. Fer servir els diferents recursos formals i tècnics disponibles de manera adequada.
 9. Fer ús dels coneixements adquirits respectant la diversitat d'opinions i de varietats d'una llengua.
 10. Identificar correctament les unitats lingüístiques.
 11. Identificar els factors pragmàtics que condicionen l'ús de les diverses estructures lingüístiques.
 12. Identificar i comprendre diferents models per a l'anàlisi lingüística de l'anglès en l'àmbit foneticofonològic, sintàctic, semàntic i històric.
 13. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
 14. Incorporar idees i conceptes de fonts publicades als treballs citant i referenciant de manera adequada.
 15. Localitzar informació especialitzada i acadèmica i seleccionar-la segons la rellevància.
 16. Mantenir una actitud de respecte cap a les opinions, valors, comportaments i pràctiques dels altres.
 17. Planificar la feina de manera efectiva individualment o en grup per a la consecució dels objectius plantejats.
 18. Planificar la feina de manera efectiva, individualment o en grup, per a la consecució dels objectius plantejats.
 19. Planificar, organitzar i fer treballs en equip.
 20. Produir textos acadèmics escrits i orals a nivell d'usuari experimentat amb domini total (C2) sobre els conceptes i competències rellevants per a l'estudi de la lingüística anglesa.
 21. Produir textos escrits i orals amb correcció normativa.
 22. Reunir i interpretar dades rellevants per emetre judicis crítics sobre aspectes de la lingüística anglesa i les seves aplicacions pràctiques.
 23. Utilitzar els mètodes bàsics de recopilació i tractament de dades lingüístiques.

Continguts

Contingut

UNITAT 1. Introducció a l’anàlisi contrastiva

UNITAT 2. Les construccions en anglès, català i castellà

UNITAT 3. El sintagma nominal en anglès, català i castellà

UNITAT 4. El lexicó en anglès, català i castellà

 

En aquesta assignatura es tindrà en compte la perspectiva de gènere en els aspectes següents:

 1. Explicitar els usos sexistes del llenguatge, i donar alternatives no sexistes.
 2. No permetre un ús sexista del llenguatge a les contribucions orals i escrites de l’alumnat.
 3. Garantir a l’aula un ambient respectuós amb la diversitat i la pluralitat d’idees, persones i polítiques.
 4. Evitar els estereotips de gènere en els exemples.
 5. Incloure temàtica de gènere a les unitats 3 i 4.
 6. Posar a la bibliografia els noms complets dels autors i autores, en comptes de només la inicial.

Metodologia

La metodologia docent es basa en:

 • Activitats dirigides (33% - 2 cr)
 • Activitats supervisades (17% - 1 cr)
 • Activitats autònomes (33% - 2 cr)
 • Activitats d’avaluació (17% - 1 cr)

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes pràctiques 20 0,8 1, 2, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 22, 23
Classes teòriques 30 1,2 3, 4, 5, 10, 12
Tipus: Supervisades      
Redacció del treball escrit 25 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
Tipus: Autònomes      
Cerca d'informació 15 0,6 1, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 15, 17, 18, 23
Estudi 20 0,8 15, 17, 18, 22
Resolució d'exercicis 15 0,6 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 22

Avaluació

La nota final es calcularà de la manera següent:

 • Examen parcial: 25%
 • Examen final: 35%
 • Treball escrit: 30%
 • Deures, activitats a classe i progressió: 10%

L’examen parcial tindrà lloc a mitjans d’abril i al final al juny. El treball escrit s’haurà de lliurar a mitjans de maig. Els deures i les activitats a classe es faran durant tot el semestre. Les dates exactes de les activitats d’avaluació es confirmaran a començament de curs a través d’un calendari publicat a l’aula Moodle.

Aspectes importants:

 1. Els dos exàmens i el treball escrit són OBLIGATORIS, així com el 70% dels deures i de les activitats fetes  a classe.
 2. L’examen final no és un segon parcial, és a dir, inclou el contingut de tot el curs.
 3. La nota mínima per fer mitjana en els exàmens és 4.
 4. El lliurament del 30% dels ítems d'avaluació exclou la possibilitat d’obtenir la qualificació de “No avaluable” com a nota final del curs.
 5. El nivell d’anglès es tindrà en compte en la correcció dels treballs escrits i en l’avaluació final.
 6. En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

NOTA:Les irregularitats fan referència, per exemple, a copiar en un examen, copiar de fonts sense indicar-ne l'autoria, o un ús indegut de la IA com presentar com a original un treball que ha estat generat per una eina o programa d'IA.

Procediment de revisió de les qualificacions

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, la professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

Recuperació

La recuperació d’aquesta assignatura es realitzarà mitjançant una prova de síntesi.

Per poder optar a la recuperació s'ha d'haver aprovat un dels dos exàmens. 

La qualificació màxima que es pot obtenir a la recuperació és de 6.

MOLT IMPORTANT: Es poden aprovar els dos exàmens (i la recuperació), i suspendre l’assignatura, donat que hi ha activitats avaluatives excloses de la recuperació.

Activitats avaluatives excloses de la recuperació

Les activitats següents no poden ser recuperades:

 • Deures i activitats fetes a classe
 • Treball escrit
 • Qualsevol activitat en què hi hagi hagut alguna irregularitat

AVALUACIÓ ÚNICA

L’avaluació única es realitzarà de la manera següent:

 • Prova de síntesi - 70%
 • Treball escrit- 30%

Per poder optar a la recuperació, cal haver obtingut a la prova de síntesi una nota igual o superior a 3,5.

De manera anàloga a l’avaluació continuada, el treball escrit està exclòs de la recuperació.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Deures, activitats a classe i progressió 10% 10 0,4 1, 2, 6, 7, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23
Examen final 35% 2 0,08 1, 2, 6, 7, 8, 10, 12, 17, 18, 20, 22
Examen parcial 25% 2 0,08 1, 2, 6, 7, 8, 10, 20, 21, 22
Treball escrit 30% 11 0,44 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

Bibliografia

Mackenzie, J. Lachlan & Elena Martínez Caro. 2012. Compare and Contrast: An English Grammar for Speakers of Spanish. Granada: Editorial Comares.

Quirk, Randoph et al. 1985. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman.

Real Academia de la Lengua Española. 2009. Nueva gramática de la lengua española. Madrid: Espasa Calpe.

Solà, Joan et al. 2008. Gramàtica del català contemporani. Barcelona: Editorial Empúries.

 

 Al llarg del semestre es proporcionarà bibliografia específica per a cada unitat.


Programari

No aplica