Logo UAB
2023/2024

Anàlisi Sintàctica de l'Anglès

Codi: 106293 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2504212 Estudis Anglesos OB 2 1
2504380 Estudis d'Anglès i Català OT 0 2
2504380 Estudis d'Anglès i Català OT 3 2
2504380 Estudis d'Anglès i Català OT 4 2
2504386 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 3 2
2504386 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 4 2
2504393 Estudis d'Anglès i Francès OB 4 2
2504394 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OB 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Montserrat Capdevila Batet
Correu electrònic:
montserrat.capdevila@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Susagna Tubau Muntaña

Prerequisits

Cal un nivell inicial d’anglès de C2 (Proficiency) del Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment.  Amb C2 l'estudiant pot comprendre sense esforç pràcticament tot el que llegeix o escolta;  resumir informació procedent de diferents fonts orals o escrites, reconstruir fets i arguments, i presentar-los d’una manera coherent; expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes.

Es donen per suposades les nocions de gramàtica anglesa tractades a les assignatures Gramàtica Anglesa I: de la paraula a l'oració (106279) i Gramàtica Anglesa II: l'oració (106280) de primer curs.


Objectius

- Reconèixer les diferents categories gramaticals i els seus trets.

- Saber analitzar l'estructura de les oracions simples en anglès.

- Identificar operacions de moviment.

- Valorar amb arguments sintàctics diferents propostes d'anàlisi.


Competències

  Estudis Anglesos
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics. 
 • Comprendre i produir textos acadèmics escrits i orals en anglès a nivell d'usuari experimentat amb domini total (C2).
 • Descriure i analitzar sincrònicament i de manera comparada les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, semàntiques i pragmàtiques de l'anglès i la seva evolució històrica.
 • Distingir i contrastar els diferents paradigmes i metodologies aplicats a l'estudi de l'anglès.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Utilitzar l'anglès escrit i oral per a fins acadèmics i professionals relacionats amb l'estudi de la lingüística, la filosofia del llenguatge, la història, la cultura i la literatura angleses.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i organització d'informació.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Analitzar les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, lèxiques i semàntiques de la llengua catalana i de l’anglesa, la seva evolució al llarg de la història i la seva estructura actual.
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Utilitzar correctament l’anglès escrit i oral per a finalitats acadèmiques i professionals, relacionades amb l’estudi de la lingüística, la història, la cultura i la literatura.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i l'organització d'informació.
 • Valorar críticament la producció literària i cultural en català i anglès i el seu context històric i social.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Analitzar les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, lèxiques i semàntiques de les llengües anglesa i espanyola, la seva evolució al llarg de la història i la seva estructura actual.
 • Aplicar les estratègies d'ensenyament i adquisició al desenvolupament de la competència comunicativa (lingüística i extralingüística) en una societat global i multilingüe.
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Fer servir correctament l’anglès i l’espanyol escrit i oral per finalitats acadèmiques i professionals, relacionades amb l’estudi de la lingüística, la història, la cultura i la literatura.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i l'organització d'informació.
  Estudis d'Anglès i Francès
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Analitzar les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, lèxiques, semàntiques i pragmàtiques de la llengua anglesa i de la francesa, la seva evolució al llarg de la història i la seva estructura actual.
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Fer servir correctament l’anglès i el francès oral i escrit per finalitats acadèmiques i professionals, relacionades amb l’estudi de la lingüística, la història, la cultura i la literatura.
 • Fer una anàlisi lingüística de les llengües anglesa i francesa utilitzant les metodologies i la terminologia específiques.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i l'organització d'informació.
  Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics. 
 • Aplicar els conceptes, recursos i mètodes adquirits a l’estudi de la llengua anglesa amb la finalitat de conèixer el seu canvi diacrònic, així com la seva diversitat geogràfica i social en l'actualitat, i a l'estudi de la seva adquisició i aprenentatge en una societat global i multilingüe.
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Descriure i analitzar de manera sincrònica i comparada les propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, semàntiques i pragmàtiques de l’anglès, del grec i del llatí, així com la seva evolució històrica.
 • Fer servir correctament l’anglès escrit i oral per finalitats acadèmiques i professionals, relacionades amb l’estudi de la lingüística, la història, la cultura i la literatura angleses.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i l'organització d'informació.

Resultats d'aprenentatge

 1. Comprendre textos acadèmics especialitzats sobre recerca en lingüística anglesa a nivell d'usuari experimentat amb domini total (C2).
 2. Comprendre textos acadèmics especialitzats sobre recerca en lingüística anglesa a nivell d'usuari experimentat amb domini total C2.
 3. Comprendre textos acadèmics especialitzats sobre recerca en lingüística anglesa amb nivell C2.
 4. Descriure i analitzar sincrònicament i diacrònicament les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques i semàntiques de l'anglès.
 5. Expressar-se en anglès per escrit i oralment d'una manera eficaç i correcta, en un registre acadèmic i utilitzant la terminologia adequada pel que fa a l'estudi de la fonètica i fonologia, la sintaxi, la semàntica i la història de la llengua anglesa.
 6. Fer ús dels coneixements adquirits respectant la diversitat d'opinions i de varietats d'una llengua.
 7. Identificar i comprendre diferents models per a l'anàlisi lingüística de l'anglès en l'àmbit foneticofonològic, sintàctic, semàntic i històric.
 8. Localitzar informació especialitzada i acadèmica i seleccionar-la segons la rellevància.
 9. Produir textos acadèmics escrits i orals a nivell d'usuari experimentat amb domini total (C2) sobre els conceptes i competències rellevants per a l'estudi de la lingüística anglesa.
 10. Reunir i interpretar dades rellevants per emetre judicis crítics sobre aspectes de la lingüística anglesa i les seves aplicacions pràctiques.

Continguts

UNITAT 1. Objectius, assumpcions i conceptes introductoris

UNITAT 2. Trets morfosintàctics

UNITAT 3. Constituents, rols temàtics i representació de l'estructura sintagmàtica

UNITAT 4. Les categories funcionals i el seu paper a l'estructura de l'oració simple en anglès


Metodologia

 

Activitats dirigides:

Classes magistrals amb suport TIC i debat en grup.

 

Activitats supervisades:

Realització d’exercicis.

Tutories de suport per a la realització d’exercicis.

 

Activitats autònomes:

Lectures de manuals, llibres de text i dossiers.

Realització d’esquemes i resums d’apunts i textos.

Exercicis pràctics, individuals i en grup.

Ús del Campus Virtual (entorn Moodle).

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals i debat en grup 50 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Tipus: Supervisades      
Exercicis a l'aula i tutories individuals 50 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Tipus: Autònomes      
Lectura, estudi, realització d'exercicis i ús del Moodle 25 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Avaluació

 • Aquesta assignatura s’avalua mitjançant 2 exàmens parcials (35% el primer i 35% el segon), un assignment (25%) i els exercicis d’autocorrecció (5%).
 • Les dates de les proves i lliuraments s’especificaran en el calendari de curs, publicat al Moodle a l’inici del semestre. Qualsevol canvi s’anunciarà degudament.
 • L’estudiantat rebrà la qualificació de No avaluable sempre que no hagi lliurat més del 35% de les activitats d’avaluació.
 • En cas d’absència justificada en un dia d’examen (per exemple per malaltia), caldrà que l’estudiant justifiqui l’absència amb documentació pertinent per tal d’optar a una possible recuperació o redistribució de les notes.
 • En cas que l’estudiantat realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

Revisió:

En el moment de realització de cada activitat d’avaluació, el professor o professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

AVALUACIÓ ÚNICA

Aquesta assignatura permet l'Avaluació Única, que consisteix en els 3 ítems següents:

1. Examen teòric (1 hora i mitja/40%)

2. Examen pràctic (1 hora i mitja/40%)

3. Lliurament d'un assignment realitzat prèviament (20%)

Recuperació

La recuperació d’aquesta assignatura es realitzarà amb una prova de síntesi (data i hora a fixar per la Facultat) que comprendrà tot el contingutde l’assignatura amb les següents condicions:

 • Cal haver obtingut una nota mínima de curs de 3,5/10.
 • Cal haver realitzat/lliurat tots els ítems d’avaluació (això INCLOU ELS EXERCICIS D’AUTOCORRECCIÓ).
 • Cal haver aprovat almenys un 35% de l’assignatura.
 • La nota final de curs si s’aprova la prova de síntesi serà de 5. No es pot recuperar per pujar nota.

MOLT IMPORTANT: El plagi totaliparcial de qualsevol dels exercicis es considerarà automàticament un SUSPENS (0) de l’exercici plagiat, del qual a més es perd el dret a re-avaluació. Si es repeteix la situació, es suspendrà l’assignatura sencera. PLAGIAR és copiar de fonts no identificades d’un text, sigui una sola frase o més, que es fa passar per producció pròpia (AIXÒ INCLOU COPIAR FRASES O FRAGMENTS D’INTERNET I AFEGIR-LOS SENSE MODIFICACIONS AL TEXT QUE ESPRESENTA COM A PROPI),i és una ofensa greu. Cal aprendre a respectar la propietat intel·lectual aliena i a identificar sempre les fonts que es puguin fer servir, i és imprescindible responsabilitzar-se de l’originalitat i autenticitat del text propi.

Aquells actes d’avaluació en què hi hagi hagut irregularitats (còpia, ús no autoritzat de la IA, etc.) no són recuperables


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assignment 25 7 0,28 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Examen parcial 1 35 7 0,28 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Examen parcial 2 35 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Exercicis pràctics d'autocorrecció 5 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Bibliografia

Aarts, Bas. 1997. English Syntax and Argumentation. London: MacMillan.

Adger, David. 2003. Core Syntax. A Minimalist Approach. Oxford: Oxford University Press.

Carnie, Andrew. 2011. Modern Syntax: A Coursebook. New York: Cambridge University Press.

Haegeman, Liliane. 1991. Introduction to Government  and Binding Theory. Oxford: Blackwell.

Haegeman , Liliane y Jacqueline Guéron. 1999. English Grammar. A Generative Perspective. Oxford: Blackwell.

Haegeman, Liliane. 2005. Thinking Syntactically. Oxford: Blackwell.

Llinàs, Mireia, Capdevila, Montserrat, Dominguez, Joaquín, Moyer, Melissa, Pladevall, Elisabet, y Susagna Tubau. 2014. [SECOND EDITION]. Basic concepts for the analysis of English sentences. Bellaterra: Servei de Publicacions.

Newson, Mark, Hordós, Marianna, Pap, Dániel, Szécsényi, Krisztina, Tóth, Gabriella, y Veronika Vincze. 2006. Basic English Syntax with Exercises. http://mek.oszk.hu/05400/05476/05476.pdf

Radford, Andrew. 2016. Analysing English Sentences, Cambridge University Press.

Roberts, Ian. 1997. Comparative Syntax. London: Arnold.

 


Programari

No aplica