Logo UAB
2023/2024

Fonètica i Fonologia Angleses I

Codi: 106291 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2504212 Estudis Anglesos OB 2 1
2504380 Estudis d'Anglès i Català OB 3 1
2504386 Estudis d'Anglès i Espanyol OB 3 1
2504393 Estudis d'Anglès i Francès OB 3 1
2504394 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OB 3 1

Professor/a de contacte

Nom:
Julio Miguel Cebrian Puyuelo
Correu electrònic:
juli.cebrian@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Maria Jose Sole Sabater

Prerequisits

 • Cal un nivell inicial d’anglès C2 del Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Amb C2 l'estudiant pot comprendre sense esforç pràcticament tot el que llegeix o escolta; resumir informació procedent de diferents fonts orals o escrites, reconstruir fets i arguments, i presentar-los d’una manera coherent; expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes.
 • Per cursar aquesta assignatura no calen requisits específics i relatius als seus continguts. Es recomana no cursar aquesta assignatura si no s’ha superat Habilitats Acadèmiques Orals en Anglès I del primer curs.

Objectius

Aquesta assignatura té com a objectiu proporcionar als estudiants els coneixements necessaris de fonètica general i les característiques específiques de la fonètica anglesa per a poder analitzar i descriure els sistemes consonàntics i vocàlics de l’anglès, així com les eines necessàries per avaluar les àrees de dificultat de la pronúncia anglesa i treballar en la capacitat de produir i percebre els sons de l’anglès d’una manera acurada.

En completar l’assignatura, l’estudiant podrà:

 • Descriure i explicar el procés articulatori de la parla.
 • Classificar i descriure articulatòriament els sons de l’anglès.
 • Fer transcripció fonètica i fonològica, i llegir paraules i frases transcrites.
 • Dur a terme anàlisi contrastiva i fonològica. 
 • Detectar i avaluar àrees de la pronúncia anglesa de dificultat per a parlants de castellà i català i intentar produir i percebre els sons de l’anglès acuradament.

Competències

  Estudis Anglesos
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics. 
 • Comprendre i produir textos acadèmics escrits i orals en anglès a nivell d'usuari experimentat amb domini total (C2).
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip a fi d'assolir els objectius planificats.
 • Descriure i analitzar sincrònicament i de manera comparada les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, semàntiques i pragmàtiques de l'anglès i la seva evolució històrica.
 • Distingir i contrastar els diferents paradigmes i metodologies aplicats a l'estudi de l'anglès.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Utilitzar l'anglès escrit i oral per a fins acadèmics i professionals relacionats amb l'estudi de la lingüística, la filosofia del llenguatge, la història, la cultura i la literatura angleses.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Analitzar les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, lèxiques i semàntiques de la llengua catalana i de l’anglesa, la seva evolució al llarg de la història i la seva estructura actual.
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip per assolir els objectius planificats, si escau en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Utilitzar correctament l’anglès escrit i oral per a finalitats acadèmiques i professionals, relacionades amb l’estudi de la lingüística, la història, la cultura i la literatura.
 • Valorar críticament la producció literària i cultural en català i anglès i el seu context històric i social.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Analitzar les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, lèxiques i semàntiques de les llengües anglesa i espanyola, la seva evolució al llarg de la història i la seva estructura actual.
 • Aplicar les estratègies d'ensenyament i adquisició al desenvolupament de la competència comunicativa (lingüística i extralingüística) en una societat global i multilingüe.
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip a fi d'assolir els objectius planificats en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Fer servir correctament l’anglès i l’espanyol escrit i oral per finalitats acadèmiques i professionals, relacionades amb l’estudi de la lingüística, la història, la cultura i la literatura.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis d'Anglès i Francès
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Analitzar les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, lèxiques, semàntiques i pragmàtiques de la llengua anglesa i de la francesa, la seva evolució al llarg de la història i la seva estructura actual.
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip per assolir els objectius planificats, si escau en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Fer servir correctament l’anglès i el francès oral i escrit per finalitats acadèmiques i professionals, relacionades amb l’estudi de la lingüística, la història, la cultura i la literatura.
 • Fer una anàlisi lingüística de les llengües anglesa i francesa utilitzant les metodologies i la terminologia específiques.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics. 
 • Aplicar els conceptes, recursos i mètodes adquirits a l’estudi de la llengua anglesa amb la finalitat de conèixer el seu canvi diacrònic, així com la seva diversitat geogràfica i social en l'actualitat, i a l'estudi de la seva adquisició i aprenentatge en una societat global i multilingüe.
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip a fi d'assolir els objectius planificats en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Descriure i analitzar de manera sincrònica i comparada les propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, semàntiques i pragmàtiques de l’anglès, del grec i del llatí, així com la seva evolució històrica.
 • Fer servir correctament l’anglès escrit i oral per finalitats acadèmiques i professionals, relacionades amb l’estudi de la lingüística, la història, la cultura i la literatura angleses.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge

 1. Comprendre textos acadèmics especialitzats sobre recerca en lingüística anglesa a nivell d'usuari experimentat amb domini total (C2).
 2. Comprendre textos acadèmics especialitzats sobre recerca en lingüística anglesa a nivell d'usuari experimentat amb domini total C2.
 3. Comprendre textos acadèmics especialitzats sobre recerca en lingüística anglesa amb nivell C2.
 4. Descriure i analitzar sincrònicament i diacrònicament les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques i semàntiques de l'anglès.
 5. Expressar-se en anglès per escrit i oralment d'una manera eficaç i correcta, en un registre acadèmic i utilitzant la terminologia adequada pel que fa a l'estudi de la fonètica i fonologia, la sintaxi, la semàntica i la història de la llengua anglesa.
 6. Fer ús dels coneixements adquirits respectant la diversitat d'opinions i de varietats d'una llengua.
 7. Identificar i comprendre diferents models per a l'anàlisi lingüística de l'anglès en l'àmbit foneticofonològic, sintàctic, semàntic i històric.
 8. Planificar la feina de manera efectiva individualment o en grup per a la consecució dels objectius plantejats.
 9. Planificar la feina de manera efectiva, individualment o en grup, per a la consecució dels objectius plantejats.
 10. Produir textos acadèmics escrits i orals a nivell d'usuari experimentat amb domini total (C2) sobre els conceptes i competències rellevants per a l'estudi de la lingüística anglesa.
 11. Reunir i interpretar dades rellevants per emetre judicis crítics sobre aspectes de la lingüística anglesa i les seves aplicacions pràctiques.

Continguts

UNITAT 1. Introducció a la fonètica, la fonologia i la transcripció i presentació de les varietats estàndards de l'anglès.

UNITAT 2. La producció dels sons de la parla, la seva descripció articulatòria i la seva classificació.

UNITAT 3. El sistema consonàntic de l'anglès: fonemes i les seves realitzacions. Anàlisi contrastiva de les consonants de l'anglès i l'espanyol/català.

UNITAT 4. El sistema vocàlic de l'anglès: fonemes i les seves realitzacions. Anàlisi contrastiva de les vocals de l'anglès i l'espanyol /català.

UNITAT 5: Processos de reducció de la parla espontània

UNITAT 6. L'anàlisi i contrast de sistemes fonològics de diferents llengües i diferents varietats d’una llengua.


Metodologia

Dirigides

 • Classes teòriques

Nocions de fonètica general.

Descripció de l’articulació de les consonants i vocals de l’anglès i la seva classificació.

 • Realització d’exercicis pràctics

Correcció a l’aula d’exercicis fets a casa pels estudiants. Pràctiques de pronúncia           

Millorar la producció i percepció de sons de l’anglès.

 

Supervisades

 •  Assignments individuals i preparació dels assignments i pràctica de la pronúncia

 Treballar continguts presentats a classe a través d’estructures i contextos nous.

Identificar les àrees de dificultat de la pronúncia anglesa.

Transcripció fonètica.

 

Autònomes    

 • Estudi personal

Dominar les principals nocions de fonètica i fonologia general i aplicar-les a la llengua anglesa.

Descriure el sistema de fonemes consonàntics i vocàlics de l’anglès i les seves realitzacions.

 • Realització d’exercicis i pràcticade la pronúncia

Practicar de forma autònoma (inclosa l’autocorrecció).

Identificar i treballar les àrees de dificultat en la pronúncia anglesa

 

Avaluació      

 • Exercicis i assignments

Correcció conjunta a l’aula de part dels exercicis avaluats

 • Exàmens

Entendrei explicar les nocions teòriques de fonètica i fonologia, i la seva aplicació a la fonètica i fonologia anglesa i contrastiva.

Practicar la transcripció fonològica i fonètica.

Produir els sons de l’anglès d’una manera acurada.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques i sessions pràctiques 50 2 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10
Tipus: Supervisades      
Preparació de assignments 25 1 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11
Tipus: Autònomes      
Estudi individual, preparació d'exàmens, realización d'exercicis 50 2 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Avaluació

La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Avaluació

• El 80% de la nota final es calcularà a través de la realització de dos exàmens escrits i un examen oral. Els exàmens escrits consisteixen en un parcial a mitjans del semestre (20%) i un examen final a finals del semestre (35%). L’examen oral serà a finals de semestre (25%). La nota mínima per aprovar l’examen escrit final és 5/10. Per aprovar l’examen oral (i qualsevol ítem d’avaluació oral) caldrà obtenir una puntuació igual o superior al 60% de la nota màxima (60% = aprovat = 5 sobre 10 en el còmput de la nota final).
• Un 12% de la nota final provindrà de la realització d’un o dos assignments que els alumnes duran a terme de manera individual. En principi aquests consistiran en un "mock oral exam" (4%) i un test de transcripció fonètica fet a classe (8%).
• El 8% restant es calcularà mitjançant la realització i correcció d’exercicis pràctics, assistència a classe i participació. 

Les dates exactes de les activitats d'avaluació s'anunciaran a principi de curs i es publicaran al moodle de l'assignatura.  

Aquesta assignatura no preveu el sistema d’avaluació única.

Cal tenir en compte el següent:

1) Els exàmens, tant els dos escrits com l'oral, i els assignments són obligatoris.

2) Per aprovar l’assignatura, s’han de complir les condicions següents:
- Cal aprovar l’examen final oral i l’examen final escrit.
- Cal que la mitjana de l’assignatura sigui un aprovat (5).

3) L’estudiantat rebrà la qualificació de No avaluable sempre que no hagi lliurat més d'un terç de les activitats d’avaluació.

4) El nivell d’anglès es tindrà en compte en la correcció dels treballs escrits i en els exàmens en la mesura que afecten a la comprensió dels continguts que exposa l’estudiant.

5) MOLT IMPORTANT: El plagi total o parcial de qualsevol dels exercicis es considerarà automàticament un SUSPENS (0) de l’exercici plagiat. En cas que hi hagi reiteració, la qualificació́ final d’aquesta assignatura serà 0. PLAGIAR és copiar de fonts no identificades d’un text, sigui una sola frase o més, que es fa passar per producció pròpia (AIXÒ INCLOU COPIAR FRASES O FRAGMENTS D’INTERNET I AFEGIR-LOS SENSE MODIFICACIONS AL TEXT QUE ES PRESENTA COM A PROPI), i és una ofensa greu. Cal aprendre a respectar la propietat intel·lectual aliena i a identificar sempre les fonts que es puguin fer servir, i és imprescindible responsabilitzar-se de l’originalitat i autenticitat del text propi.

6) En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

Les irregularitats fan referència, per exemple, a copiar en un examen, copiar de fonts sense indicar l'autoria, o un ús indegut de la intel·ligència artificial (IA) com presentar com a original untreball que ha estat generat per una eina o programa d'IA. Aquestes activitats d’avaluació no són recuperables.

7) En cas d’absència justificada en un dia d’examen o de lliurament de treball (per exemple una malaltia), caldrà que l’estudiant justifiqui l’absència amb documentació pertinent per tal d’optar a realitzar la prova un altre dia, prèvia autorització del coordinador/a de l’assignatura.

 

Procediment de revisió de les qualificacions.

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat (mitjançant Moodle) del procediment, la data i lloc de revisió de les qualificacions.

Recuperació

Els ítems que es poden recuperar són l’examen oral i/o l’examen escrit final, amb les següents condicions:

- Cal haver realitzat tots els ítems obligatoris d’avaluació (vegeu punt 1 a dalt). Això vol dir que si no s'arriba a la mitjana d'aprovat per no haver completat algun d'aquests ítems, no es tindrà opció a recuperar (per exemple, amb un 5 als exàmens escrits i oral, però un 0 als assignments perquè no s'han fet, la mitjana seria un suspès sense opció a recuperació).
- Cal haver obtingut una nota mínima de curs de 3,5/10.
- L’únic examen escrit que es pot recuperar és l’examen final. Si un estudiant ha aprovat l’examen escrit final però la seva nota mitjana de curs no arriba a un aprovat degut a una nota baixa en l’examen parcial, l’estudiant haurà de tornar a presentar-se a l’examen escrit final a recuperació.
- Si no es presenten almenys el 50% dels deures, la nota corresponent als deures (8%)serà 0.
- La nota màxima que es pot obtenir en un examen de recuperació és un aprovat (excepte en els casos que la recuperació sigui deguda a una absència justificada el dia de l’examen).
- Les dates de recuperació les fixa la Facultat amb antelació i per tant no es contemplaran dates alternatives.
- El professor/a informarà l’alumnat del dia i lloc de les proves de recuperació per Moodle.

Activitats avaluatives excloses de la recuperació

Les activitats següents no poden ser recuperades: l’examenescrit parcial, els assignments iels deures que es vagin lliurant durant el curs. L’examen escrit parcial es recupera a l’examen final i únic de recuperació (vegeu apartat “Recuperació”).


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
"Assignments" 12 5,5 0,22 5, 6, 8, 9, 10
Deures, exercicis a classe i participació 8 16 0,64 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10
Examen final 35 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Examen oral 25 0,5 0,02 5, 10
Examen parcial 20 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Bibliografia

Lectures:

 • Abercrombie, David 1965. Studies in Phonetics and Linguistics. Oxford: OUP.  Ch. 2
 • Ashby, Patricia 1995. Speech Sounds. London: Routledge. (Chapter on Airstream mechanisms).
 • Carr, Philip. 1999. English Phonetics and Phonology: An Introduction.Oxford: Blackwell. Ch. 5
 • Denes, Peter B. & Pinson, Elliot N. 1963. The Speech Chain. New York: Freeman. Ch. 1
 • Finch, Diana F. & Ortiz Lira, Hector. 1982. A course in English phonetics for Spanish speakers. Heinemann Educational Books (currently out of print). Ch. 1-7 + Exercises
 • Kreidler, Charles W. 1997. Describing Spoken English. An Introduction. London: Routledge. Ch. 7
 • O’Connor, J.D. 1973. Phonetics. Harmondsworth: Penguin. (Vowels)
 • O’Connor, Joseph D. 1980. Better English Pronunciation. Cambridge: CUP. 
 • Roach, Peter 1983. English Phonetics and Phonology. Cambridge: CUP.

Bibliografia addicional recomanada i per pràctica de la pronúncia

 • Baker, Ann. 2006 (2nd edition). Tree of Three? An Elementary Pronunciation Course. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Baker, Ann. 2006 (3rd edition). Ship or Sheep? An Intermediate Pronunciation Course. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Carley, Paul; Mees, Inger M.; Collins, Beverly. 2018. English Phonetics and Pronunciation Practice. Routledge.
 • Estebas, Eva. 2009/2014. Teach yourself English pronunciation. A Coruña: Netbiblo/Madrid: UNED.
 • Gilbert, Judy. 2012.(4th edition). Clear Speech. Cambrigde University Press.
 • Gómez González, María de los Ángeles & Sánchez Roura, Teresa. 2016. English Pronunciation for Speakers of Spanish. From Theory to Practice. Mouton de Gruyter.
 • Hancock, Mark. 2003. English pronunciation in use. Cambridge: Cambridge Univeristy Press.
 • Ladefoged, Peter. 1982 (1993, 2005 with CD-Rom). A Course in Phonetics. New York: Harcourt, Brace & Jovanovich/Thomson Wadsworth. (Ladefoged, Peter & Johnson, Keith. (2015) A Course in Phonetics. Cengage Learning.)
 • Mott, Brian. 2000. English Phonetics and Phonology for Spanish Speakers. Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona.
 • Rafael Monroy-Casas, Inmaculada Arboleda-Guirao (eds.) 2014. Readings in English phonetics and phonology. Valencia: Universitat de Valencia.
 • Rogers, Henry. 2000. The Sounds of Language. An Introduction to Phonetics. London: Pearson Education Ltd.

  Recursos d'internet sobre fonètica anglesa i general i transcripció

 Recursos d'internet sobre pronunciació anglesa

Vegeu la pàgina English Phonetics and Pronunciation in Barcelona, que inclou una llista extensa i actualitzada de recursos virtuals sobre fonètica general, fonètica anglesa i pronunciació anglesa.

 


Programari

Programari utilitzat en demostracions fetes a classe (opcional per als estudiants): Praat (www.praat.org), https://www.fon.hum.uva.nl/praat/

Vegeu la pàgina English Phonetics and Pronunciation in Barcelona, que inclou una llista extensa i actualitzada de recursos virtuals sobre fonètica general, fonètica anglesa i pronunciació anglesa.