Logo UAB
2023/2024

Habilitats Acadèmiques Escrites en Anglès I

Codi: 106287 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2504212 Estudis Anglesos FB 1 1
2504380 Estudis d'Anglès i Català FB 1 1
2504386 Estudis d'Anglès i Espanyol FB 1 1
2504393 Estudis d'Anglès i Francès FB 1 1
2504394 Estudis d'Anglès i de Clàssiques FB 1 1

Professor/a de contacte

Nom:
Jennifer Rose Ament
Correu electrònic:
jenniferrose.ament@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Lovell Margaret West Underhill
June Meyer
Jennifer Rose Ament
Elena Markina

Prerequisits

Es recomana un nivell d’anglès general corresponent al C1 del Marc Europeu Comú de Referència (MECR) per tal de seguir bé el curs.

 


Objectius

L’objectiu general d’aquesta assignatura és establir les bases lingüístico-comunicatives perquè l’alumnat que accedeix al Grau d’Estudis Anglesos pugui seguir amb èxit els seus estudis universitaris. Es tracta d’una assignatura fonamental, enfocada a desenvolupar el registre formal i acadèmic escrit de l’alumnat tot partint del seu nivell d’anglès general. S’assumeix un nivell d’entrada d’un C1 del MECR. 

Els objectius específics són els següents:

-Produir textos argumentatius d’unes 300-500 paraules que estiguin formalment ben estructurats, siguin lingüísticament correctes, i tinguin una profunditat de contingut adequada al nivell universitari.

-Entendre textos acadèmics escrits autèntics de l’àmbit de les ciències humanes i socials, tant a nivell general com detallat. Saber identificar el posicionament de l’autor respecte al text. 


Competències

  Estudis Anglesos
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics. 
 • Comprendre i produir textos acadèmics escrits i orals en anglès a nivell d'usuari experimentat amb domini funcional efectiu (C1).
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip a fi d'assolir els objectius planificats.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Utilitzar l'anglès escrit i oral per a fins acadèmics i professionals relacionats amb l'estudi de la lingüística, la filosofia del llenguatge, la història, la cultura i la literatura angleses.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip per assolir els objectius planificats, si escau en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Utilitzar correctament l’anglès escrit i oral per a finalitats acadèmiques i professionals, relacionades amb l’estudi de la lingüística, la història, la cultura i la literatura.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip a fi d'assolir els objectius planificats en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Fer servir correctament l’anglès i l’espanyol escrit i oral per finalitats acadèmiques i professionals, relacionades amb l’estudi de la lingüística, la història, la cultura i la literatura.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
  Estudis d'Anglès i Francès
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip per assolir els objectius planificats, si escau en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Fer servir correctament l’anglès i el francès oral i escrit per finalitats acadèmiques i professionals, relacionades amb l’estudi de la lingüística, la història, la cultura i la literatura.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
  Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics. 
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip a fi d'assolir els objectius planificats en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Fer servir correctament l’anglès escrit i oral per finalitats acadèmiques i professionals, relacionades amb l’estudi de la lingüística, la història, la cultura i la literatura angleses.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

 1. Comprendre discursos acadèmics escrits i orals en l'àmbit de les ciències humanes i socials a nivell avançat (C1) i de domini total (C2).
 2. Comprendre discursos acadèmics escrits i orals en l'àmbit de les ciències humanes i socials a nivell d'usuari avançat (C1).
 3. Comprendre discursos acadèmics escrits i orals en l'àmbit de les ciències humanes i socials a nivell d'usuari experimentat amb domini funcional efectiu (C1).
 4. Comprendre discursos acadèmics escrits i orals en l'àmbit de les ciències humanes i socials en anglès amb domini funcional efectiu (C1).
 5. Expressar-se en anglès oralment i per escrit en un registre formal i utilitzant la terminologia adequada en relació amb la caracterització del discurs acadèmic.
 6. Modular el discurs escrit i oral per expressar-se de manera respectuosa i ètica en un context d'interacció acadèmica.
 7. Planificar la feina de manera efectiva individualment o en grup per a la consecució dels objectius plantejats.
 8. Planificar la feina de manera efectiva, individualment o en grup, per a la consecució dels objectius plantejats.
 9. Produir discursos acadèmics escrits i orals amb una correcció i fluïdesa en llengua anglesa a nivell d'usuari experimentat amb domini funcional efectiu (C1) i adequant-los a les convencions pròpies dels diferents gèneres.
 10. Produir discursos acadèmics escrits i orals amb una correcció i fluïdesa pròpies d'un nivell avançat (C1) i adequant-lo a les convencions pròpies dels diferents gèneres.
 11. Produir discursos acadèmics escrits i orals amb una correcció i fluïdesa pròpies d'un nivell avançat (C1) i de domini total (C2) i adequant-los a les convencions pròpies dels diferents gèneres.
 12. Produir discursos acadèmics escrits i orals amb una correcció i fluïdesa pròpies d'un nivell d'usuari avançat (C1) i adequant-los a les convencions pròpies dels diferents gèneres.
 13. Produir discursos acadèmics escrits i orals amb una correcció i fluïdesa pròpies d'un nivell d'usuari experimentat amb domini funcional efectiu (C1) i adequant-los a les convencions pròpies dels diferents gèneres.
 14. Utilitzar el metallenguatge adequat per descriure els coneixements adquirits en relació amb la matèria.

Continguts

Es treballaran les habilitats escrites (producció i comprensió) i s’estudiaran, tant a classe com de forma autònoma, estructures gramaticals i de vocabulari de nivell C1 pertanyents al registre formal i acadèmic. 

 1. Característiques del discurs acadèmic escrit. Diferències entre el registre formal i l’informal. L’escriptura en llengua anglesa. Diferències principals entre l’anglès i el català/castellà.
 2. El procés d’escriptura. Generació d’idees. El paràgraf. Tipus de paràgrafs. Construció d'un argument amb suport adequat. Produir  un assaig argumentatiu d’unes 300-500 paraules que estiguin formalment ben estructurats, siguin lingüísticament correctes, i tinguin una profunditat de contingut adequada al nivell universitari.
 3. Coherència i cohesió del discurs. Frases incompletes. Estructures paral·leles. Concordança. Puntuació.
 4. La comprensió de textos acadèmics en Lingüísitca i Literatura. Identificar dees principals i secundàries. Comprensió global i comprensió detallada. Identificació del punt de vista de l’autor. Modulació discursiva. Anàlisi textual. 
 5. Cites i referències MLA i APA. El plagi. Ús correcte de IA. 
 6. Llenguatge no sexista.

Metodologia

La metodologia docent es basa en:

 • Activitats dirigides (33%)
 • Activitats supervisades (10%)
 • Activitats autònomes (40%)
 • Activitats d’avaluació (17%)

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques i pràctiques 60 2,4 5, 6, 7, 14
Tipus: Supervisades      
Tutories supervisades 15 0,6 5, 6, 7, 14
Tipus: Autònomes      
Lectura i estudi. Exercicis i treballs. Ús de les TIC 50 2 5, 6, 7, 14

Avaluació

S’ha de tenir en compte el següent:

 • Qualsevol treball assignat no lliurat serà avaluat com a 0.
 • L’estudiant rebrà la qualificació de “No avaluable” sempre que no hagi lliurat més del 30% de les activitats d’avaluació.

 • Com que es tracta d’una assignatura que avalua el nivell d’anglès, l’alumnat haurà de superar els dos exàmens escrits (examen escrit 1 i examen escrit 2) assolint el 60% del contingut dels dos i en cada un d'ells.
 • Caldrà que l’alumnat tingui un mínim de 6 en cadascuna de les 2 proves que configuren els exàmens escrits perquè se li faci mitjana. 
 • Només si l'alumne/a aprova cada un dels exàmens escrits amb el 60% cadascun d'ells se li calcularà la mitjana amb les notes de l'avaluació continuada i amb les altres activitats d’avaluació.
 • Per aprovar l'assignatura l’alumne/a necessita:
  • aprovar cada un dels exàmens amb el 60%. 
  • una nota mitjana del curs (un cop tingudes en compte totes les activitats d’avaluació) igual o superior al 60%.

Avaluació única

Aquesta assignatura no preveu el sistema d’avaluació única.

Recuperació

 • Només es poden recuperar els exàmens escrits sempre que la la nota sigui ≥ 35% i < 60%.
 • Només es pot accedir a la recuperació si l'alumnat ha presentat un mínim del 30% de l'avaluació contínuada del curs. 
 • Si en algun dels dos exàmens l'alumne/a no arriba al 35%, no podrà recuperar cap dels dos exàmens, per tant, suspendrà l'assignatura.
 • Només es poden recuperar les parts dels exàmens finals no superades.
 • La nota màxima que es pot aconseguir en la recuperació és d'aprovat (és a dir, de 5 després de la reconversió). 

Activitats d’avaluació excloses de la recuperació

No es podran recuperar les activitats d’avaluació continuada, que inclouen les següents activitats:

 • exercicis escrits, exàmen de lectura

Tampoc no es podran reavaluar l'estudi autònom i/o el treball dels cercles de lectura o de parcipació activa. 

Procediment de revisió de les qualificacions

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

IMPORTANT:

 • En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte  d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la  qualificació final d’aquesta assignatura serà 0. 

   

 

 • Les irregularitats fan referència, per exemple, a copiar en un examen, copiar de fonts sense indicar l'autoria, o un ús indegut de la IA com presentar com a original un treballque ha estat generat per una eina o programa d'IA. Aquestes activitats d’avaluació no són recuperables.

 

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació continuada 27% 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14
Cercles de lectura / Participació activa 8% 5,5 0,22 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14
Estudi autònom 5% 3,5 0,14 5, 7, 8, 14
Examen escrit 1 30% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Examen escrit 2 30% 3 0,12 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14

Bibliografia

Bibliografia obligatòria

Kennedy-Scanlon, Michael, Juli Cebrian & John Bradbury (2009) Guided Error Correction: Exercises for Spanish-Speaking Students of English. C1 Level, Book 1. Bellaterrra: Universitat Autònoma de Barcelona Servei de Publicacions.

McCarthy, Michael & Felicity O’Dell (2016) Academic Vocabulary in Use (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press. 

Warwick, Lindsay & Louis Rogers (2018) Skillful 4: Reading and Writing (2nd ed). London: Macmillan Education. 

 

Bibliografia recomanada

Hewings, Martin (2017) Advanced Grammar in use (3rd ed.). Cambridge: Cambridge University Press. 

Hewings, Martin & Craig Thaine (2012) Cambridge Academic English. An Integrated Skills Course for EAP. C1 level. Cambridge: Cambridge University Press.

Kennedy-Scanlon, Michael, Elisabet Pladevall & Juli Cebrian (2012) Guided Error Correction: Exercises for Spanish-Speaking Students of English. B2 Level. Bellaterrra: Universitat Autònoma de Barcelona Servei de Publicacions.

Swan, Michael (2016) Practical English Usage (4th ed.). Oxford: Oxford University Press.

 

Bibliografia complementària

Baker, Lida, Robyn Brinks Lockwood & Kristin Donnalley Sherman (2018) Grammar for Great Writing. Boston, MA: National Geographic Learning.

Hancock, Mark (2017) English Pronunciation in Use. Intermediate. Cambridge: Cambridge University Press.

Pathare, Emma & Gary Pathare (2018) Skillful 4: Listeningand Speaking (2nd ed). London: Macmillan Education.

 

 

Diccionaris

Oxford Advanced Learner’s Dictionary, OUP.

Collins CobuildEnglish Dictionary, Harper Collins Publishers.

Cambridge Advanced Learner’s Dictionary, CUP.

Collins English-Spanish/Spanish-English Dictionary, 6th ed., Grijalbo.

Longman Language Activator. Longman.

Longman Pronunciation Dictionary (3rd ed.). Longman.

 

Llocs web recomanats

English for Academic Purposes

https://www.academic-englishuk.com/

https://www.eapfoundation.com/

 

Diccionaris online

https://www.ldoceonline.com (Longman Dictionary of Contemporay English)

https://www.merriam-webster.com(Merrian-Webster dictionaries on line)

https://dictionary.cambridge.org/(Cambridge dictionaries on line)

http://www.freecollocation.com/ (Oxford Collocations Dictionary for Students of English)

https://www.lexilogos.com/english/dictionary.htm (A comprehensive set of resources for the study of the English Language)

 

Pronúncia

English Phonetics at UAB: https://blogs.uab.cat/englishphoneticsuab/

Department of Phonetics and Linguistics UCL - Identify the symbol:http://www.phon.ucl.ac.uk/home/johnm/flash/findrp.htm

The International Phonetic Association: http://www.langsci.ucl.ac.uk/ipa/ipachart.html

Sheep or ship? (vowels): http://www.shiporsheep.com/

Phonetics: The sounds of spoken language (English and Spanish), University of Iowa: <ahref="http://www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics/">http://www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics/# (consonant profiles)

Type IPA phonetic symbols: http://ipa.typeit.org/

 

Altres

www.flo-joe.co.uk (Cambridge official examination practice)

www.pbs.org (American public television. Documentaries. American English)

https://www.ted.com/talks


Programari

No es requereix cap programari concret.