Logo UAB
2023/2024

Habilitats Acadèmiques Orals en Anglès I

Codi: 106286 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2504212 Estudis Anglesos FB 1 2
2504380 Estudis d'Anglès i Català FB 1 2
2504386 Estudis d'Anglès i Espanyol FB 1 2
2504393 Estudis d'Anglès i Francès FB 1 2
2504394 Estudis d'Anglès i de Clàssiques FB 1 2

Professor/a de contacte

Nom:
Irene Tort Cots
Correu electrònic:
irene.tort@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Lovell Margaret West Underhill
June Meyer
Laura Andrea Huerta Bon
Elena Markina

Prerequisits

Es recomana un nivell d’anglès general corresponent al C1 del Marc Europeu Comú de Referència (MECR) per tal de seguir bé el curs.

 


Objectius

L’objectiu general d’aquesta assignatura és establir les bases lingüístico-comunicatives perquè l’alumnat que accedeix al Grau d’Estudis Anglesos pugui seguir amb èxit els seus estudis universitaris. Es tracta d’una assignatura fonamental, enfocada a desenvolupar el registre formal i acadèmic oral de l’alumnat ot partint del seu nivell d’anglès general. S’assumeix un nivell d’entrada d’un C1 del MECR. 

Els objectius específics són els següents:

-Expressar-se oralment de forma correcta, tant a nivell gramatical i de lèxic com a nivell de pronúncia i entonació bàsiques, tot ajustant-se als requisits del registre formal i acadèmic.

-Entendre textos acadèmics orals autèntics de l’àmbit de les ciències humanes i socials. Saber prendre notes i identificar les idees principals i secundàries, així com la seva organització i interrelació.


Competències

  Estudis Anglesos
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics. 
 • Comprendre i produir textos acadèmics escrits i orals en anglès a nivell d'usuari experimentat amb domini funcional efectiu (C1).
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip a fi d'assolir els objectius planificats.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Utilitzar l'anglès escrit i oral per a fins acadèmics i professionals relacionats amb l'estudi de la lingüística, la filosofia del llenguatge, la història, la cultura i la literatura angleses.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip per assolir els objectius planificats, si escau en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Utilitzar correctament l’anglès escrit i oral per a finalitats acadèmiques i professionals, relacionades amb l’estudi de la lingüística, la història, la cultura i la literatura.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip a fi d'assolir els objectius planificats en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Fer servir correctament l’anglès i l’espanyol escrit i oral per finalitats acadèmiques i professionals, relacionades amb l’estudi de la lingüística, la història, la cultura i la literatura.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
  Estudis d'Anglès i Francès
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip per assolir els objectius planificats, si escau en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Fer servir correctament l’anglès i el francès oral i escrit per finalitats acadèmiques i professionals, relacionades amb l’estudi de la lingüística, la història, la cultura i la literatura.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
  Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics. 
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip a fi d'assolir els objectius planificats en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Fer servir correctament l’anglès escrit i oral per finalitats acadèmiques i professionals, relacionades amb l’estudi de la lingüística, la història, la cultura i la literatura angleses.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

 1. Comprendre discursos acadèmics escrits i orals en l'àmbit de les ciències humanes i socials a nivell avançat (C1) i de domini total (C2).
 2. Comprendre discursos acadèmics escrits i orals en l'àmbit de les ciències humanes i socials a nivell d'usuari avançat (C1).
 3. Comprendre discursos acadèmics escrits i orals en l'àmbit de les ciències humanes i socials a nivell d'usuari experimentat amb domini funcional efectiu (C1).
 4. Comprendre discursos acadèmics escrits i orals en l'àmbit de les ciències humanes i socials en anglès amb domini funcional efectiu (C1).
 5. Expressar-se en anglès oralment i per escrit en un registre formal i utilitzant la terminologia adequada en relació amb la caracterització del discurs acadèmic.
 6. Modular el discurs escrit i oral per expressar-se de manera respectuosa i ètica en un context d'interacció acadèmica.
 7. Planificar la feina de manera efectiva individualment o en grup per a la consecució dels objectius plantejats.
 8. Planificar la feina de manera efectiva, individualment o en grup, per a la consecució dels objectius plantejats.
 9. Produir discursos acadèmics escrits i orals amb una correcció i fluïdesa en llengua anglesa a nivell d'usuari experimentat amb domini funcional efectiu (C1) i adequant-los a les convencions pròpies dels diferents gèneres.
 10. Produir discursos acadèmics escrits i orals amb una correcció i fluïdesa pròpies d'un nivell avançat (C1) i adequant-lo a les convencions pròpies dels diferents gèneres.
 11. Produir discursos acadèmics escrits i orals amb una correcció i fluïdesa pròpies d'un nivell avançat (C1) i de domini total (C2) i adequant-los a les convencions pròpies dels diferents gèneres.
 12. Produir discursos acadèmics escrits i orals amb una correcció i fluïdesa pròpies d'un nivell d'usuari avançat (C1) i adequant-los a les convencions pròpies dels diferents gèneres.
 13. Produir discursos acadèmics escrits i orals amb una correcció i fluïdesa pròpies d'un nivell d'usuari experimentat amb domini funcional efectiu (C1) i adequant-los a les convencions pròpies dels diferents gèneres.
 14. Utilitzar el metallenguatge adequat per descriure els coneixements adquirits en relació amb la matèria.

Continguts

Es treballaran les habilitats orals (producció i comprensió) i s’estudiaran, tant a classe com de forma autònoma, estructures gramaticals i de vocabulari de nivell C1 pertanyents al registre formal i acadèmic. 

 1. Introducció als sons de l’anglès. Diferències principals entre els sistemes consonàntics i vocàlics de l’anglès i el català/castellà.
 2. La relació entre l’ortografia i la pronúncia en anglès. Els homòfons. Regularitats ortogràfiques i paraules comuns freqüentment mal pronunciades.
 3. Expressió orali fluïdesa. Parla espontània i semi-espontània. Presentacions informals breus. Fluïdesa en la lectura en veu alta. Imitació i pràctica de diàlegs.
 4. Introducció a la presentació oral acadèmica. Organització i estructura. Preparació. Realització de la presentació. Ritme de la parla. Sinonímia i paràfrasi. Èmfasi i repetició. Entonació. 
 5. Característiques del discurs acadèmic oral. Comprensió oral i presa de notes. Estructura i marcadors discursius. Idees principals i secundàries. Formes d’argumentació.
 6. Llenguatge no sexista. 

Metodologia

La metodologia docent es basa en:

 • Activitats dirigides (33%)
 • Activitats supervisades (10%)
 • Activitats autònomes (40%)
 • Activitats d’avaluació (17%)

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques i pràctiques 50 2 5, 6, 7, 14
Tipus: Supervisades      
Tutories supervisades. Grup de pràctiques orals 15 0,6 5, 6, 7, 14
Tipus: Autònomes      
Lectura i estudi. Exercicis i treballs. Ús de les TIC 60 2,4 5, 6, 7, 14

Avaluació

S’ha de tenir en compte el següent:

 • Les dates exactes de les activitats d’avaluació s’anunciaran a l’inici de l’assignatura a través del calendari que es publicarà al Moodle de la classe.

 • Qualsevol treball assignat no lliurat serà avaluat com a 0.
 • L’estudiant rebrà la qualificació de “No avaluable” sempre que no hagi lliurat més del 30% de les activitats d’avaluació.

 • Com que es tracta d’una assignatura que avalua el nivell d’anglès, l’alumnat haurà de superar l'examen escrit i els dos exàmens orals assolint el 60% del contingut en cada un d'ells tres. 
 • Caldrà que l’alumnat tingui un mínim de 6 en cadascuna de les 3 proves que configuren l'examen escrit i els exàmens oral perquè se li faci mitjana. 
 • Només si l'alumne/a aprova la mitjana d’exàmens escrit i orals se li calcularà la mitjana amb les notes de l'avaluació continuada i amb les altres activitats d’avaluació.
 • Per aprovar l'assignatura l’alumne/a necessita:
  • aprovar cada un dels tres exàmens amb el 60%. 
  • una nota mitjana del curs (un cop tingudes en compte totes les activitats d’avaluació) igual o superior al 60%.

Avaluació única

 • Aquesta assignatura no preveu el sistema d’avaluació única.

Recuperació

 • Només es poden recuperar els exàmens escrit i orals sempre que la nota sigui ≥ 35% i < 60%.
 • Si en algun dels tres exàmens l'alumne/a no arriba al 35%, nopodrà recuperar cap dels tres exàmens, per tant, suspendrà l'assignatura.
 • Només es pot accedir a la recuperació semprei quan s'hagin presentat el 30% de les activitats pertanyents a l'avaluació continua. 
 • Només es poden recuperar les parts dels exàmens finals no superades.
 • La nota màxima que es pot aconseguir en la recuperació és d'aprovat  (és a dir, de 5 després de la reconversió). 

Activitats d’avaluació excloses de la recuperació

No es podran recuperar les activitats d’avaluació continuada, que inclouen les següents activitats:

 • prova de comprensió oral 
 • prova de pronúncia 

Tampoc no es podran recuperar ni l'activitat de producció oral acadèmica, ni l'estudi autònom i/o la participació activa.

Procediment de revisió de les qualificacions

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

IMPORTANT:

 • En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte  d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la  qualificació final d’aquesta assignatura serà 0. Les irregularitats fan referència, per exemple, a copiar en un examen, copiar de fonts sense indicar l'autoria, o un ús indegut de la IA com presentar com a original un treball que ha estat generat per una eina o programa d'IA. Aquestes activitats d’avaluació no són recuperables.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació continuada 30% 12 0,48 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14
Estudi autònom 5% 3,5 0,14 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14
Examen escrit 30% 3 0,12 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14
Exàmens orals 30% 3 0,12 5, 6, 9, 11, 12, 14
Participació activa 5% 3,5 0,14 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13

Bibliografia

Bibliografia obligatòria

Estebas Vilaplana, Eva (2014) Teach Yourself English Pronunciation: An Interactive Course for Spanish Speakers. Madrid: UNED. (https://iedra.uned.es/courses/course-v1:UNED+TYEPRO+2021/about)

Kennedy-Scanlon, Michael, Juli Cebrian & John Bradbury (2010) Guided Error Correction: Exercises for Spanish-Speaking Students of English. C1 Level, Book 2. Bellaterrra: Universitat Autònoma de Barcelona Servei de Publicacions.

McCarthy, Michael & Felicity O’Dell (2016) Academic Vocabulary in Use (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press. 

Warwick, Lindsay & Louis Rogers (2018) Skillful 4: Reading and Writing (2nd ed). London: Macmillan Education. 

 

Bibliografia recomanada

Hewings, Martin (2017) Advanced Grammar in use (3rd ed.). Cambridge: Cambridge University Press. 

Hewings, Martin & Craig Thaine (2012) Cambridge Academic English. An Integrated Skills Course for EAP. C1 level. Cambridge: Cambridge University Press.

Kennedy-Scanlon, Michael, Elisabet Pladevall & Juli Cebrian (2012) Guided Error Correction: Exercises for Spanish-Speaking Students of English. B2 Level. Bellaterrra: Universitat Autònoma de Barcelona Servei de Publicacions.

Swan, Michael (2016) Practical English Usage (4th ed.). Oxford: Oxford University Press.

 

Bibliografia complementària

Baker, Lida, Robyn Brinks Lockwood & Kristin Donnalley Sherman (2018) Grammar for Great Writing. Boston, MA: National Geographic Learning.

Hancock, Mark (2017) English Pronunciation in Use. Intermediate. Cambridge: Cambridge University Press.

Pathare, Emma & Gary Pathare (2018) Skillful 4: Listeningand Speaking (2nd ed). London: Macmillan Education.

 

 

Diccionaris

Oxford Advanced Learner’s Dictionary, OUP.

Collins Cobuild English Dictionary, Harper Collins Publishers.

Cambridge Advanced Learner’s Dictionary, CUP.

Collins English-Spanish/Spanish-English Dictionary, 6th ed., Grijalbo.

Longman Language Activator. Longman.

Longman Pronunciation Dictionary (3rd ed.). Longman.

 

Llocs web recomanats

English for Academic Purposes

https://www.academic-englishuk.com/

https://www.eapfoundation.com/

 

Diccionaris online

https://www.ldoceonline.com (Longman Dictionary of Contemporay English)

https://www.merriam-webster.com(Merrian-Webster dictionaries on line)

https://dictionary.cambridge.org/(Cambridge dictionaries on line)

http://www.freecollocation.com/ (Oxford Collocations Dictionary for Students of English)

https://www.lexilogos.com/english/dictionary.htm (A comprehensive set of resources for the study of the English Language)

 

Pronúncia

English Phonetics at UAB: https://blogs.uab.cat/englishphoneticsuab/

Department of Phonetics and Linguistics UCL - Identify the symbol:http://www.phon.ucl.ac.uk/home/johnm/flash/findrp.htm

The International Phonetic Association: http://www.langsci.ucl.ac.uk/ipa/ipachart.html

Sheep or ship? (vowels): http://www.shiporsheep.com/

Phonetics: The sounds of spoken language (English and Spanish), University of Iowa: <ahref="http://www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics/">http://www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics/# (consonant profiles)

Type IPA phonetic symbols: http://ipa.typeit.org/

 

Altres

www.flo-joe.co.uk (Cambridge official examination practice)

www.pbs.org (American public television. Documentaries. American English)

https://www.ted.com/talks


Programari

No es requereix cap programari concret.