Logo UAB
2023/2024

Història Cultural de les Illes Britàniques

Codi: 106284 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2504212 Estudis Anglesos FB 1 1
2504380 Estudis d'Anglès i Català OB 2 1
2504386 Estudis d'Anglès i Espanyol OB 2 1
2504393 Estudis d'Anglès i Francès OB 2 1
2504394 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OB 2 1

Professor/a de contacte

Nom:
Nicholas John Edwards
Correu electrònic:
nicholasjohn.edwards@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent extern a la UAB

Christina Howes
Clara Roman Vanden Berghe
Nicholas John Edwards

Prerequisits

Per cursar aquesta assignatura no calen requisits específics relatius als seus continguts

Cal un nivell inicial d’anglès de C1 del Marc Europeu de Referència per les Llengües, segons el qual l’estudiant pot entendre les idees principals de temes concrets i abstractes, incloses les argumentacions tècniques en el seu camp d’especialització (en aquest cas, la història i la cultura).

A més, l’estudiant ha de poder interactuar amb parlants natius amb fluïdesa i espontaneïtat sense gran esforç i produir textos argumentatius clars i detallats on expressi opinions.


Objectius

L’assignatura Història Cultural de les Illes Britàniques, tal i com indica el seu nom, ofereix una introducció als temes fonamentals de la història i cultures de les illes, amb l’objectiu de apropar els estudiants a uns coneixements essencials per als seus estudis de filologia anglesa.

La formació obtinguda és imprescindible per cursar la resta d’assignatures relacionades amb la literatura anglesa al llarg del grau en tant que el seu objectiu principal és donar una formació bàsica a l’estudiant perquè pugui contextualitzar i gestionar les altres matèries del grau. 

En completar l’assignatura Història i Cultura de les Illes Britàniques l’estudiant podrà:

 • Demostrar una molt bona comprensió de textos diversos.
 • Utilitzar els recursos de qualsevol biblioteca universitària en relació a la matèria.
 • Expressar una valoració informada sobre els textos culturals que llegeixi.

Competències

  Estudis Anglesos
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics. 
 • Aplicar la metodologia d'anàlisi i conceptes crítics per analitzar la literatura, la cultura i la història dels països de parla anglesa.
 • Comprendre i produir textos acadèmics escrits i orals en anglès a nivell d'usuari experimentat amb domini funcional efectiu (C1).
 • Demostrar habilitats per desenvolupar-se de manera professional en els àmbits de les aplicacions lingüístiques, la docència i la gestió literària i cultural en anglès.
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip a fi d'assolir els objectius planificats.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Utilitzar l'anglès escrit i oral per a fins acadèmics i professionals relacionats amb l'estudi de la lingüística, la filosofia del llenguatge, la història, la cultura i la literatura angleses.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i organització d'informació.
 • Utilitzar metodologies filològiques actuals per interpretar textos literaris en anglès i el seu context cultural i històric.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar els conceptes i mètodes adquirits a situacions professionals simulades a l'aula mitjançant resolució de problemes i simulació de casos.
 2. Demostrar que es comprenen els textos obligatoris sobre la història cultural de les illes Britàniques i els Estats Units.
 3. Demostrar que es comprèn plenament una àmplia varietat de textos literaris, audiovisuals i assagístics relacionats amb aspectes de la cultura i la societat actuals en llengua anglesa, i reconèixer-hi sentits implícits.
 4. Distingir les idees principals de les secundàries i fer la síntesis dels textos literaris, audiovisuals i assagístics relacionats amb la cultura i la societat actuals en llengua anglesa i la seva representació textual.
 5. Expressar-se en anglès oralment i per escrit en un registre formal i utilitzant la terminologia adequada en relació amb l'estudi de la història cultural de les illes Britàniques i dels Estats Units.
 6. Fer cerques bibliogràfiques de fonts secundàries relacionades amb la cultura i la societat actuals en llengua anglesa i la seva representació textual, utilitzant tecnologies digitals (catàlegs i bases de dades).
 7. Localitzar informació especialitzada i acadèmica i seleccionar-la segons la rellevància.
 8. Participar activament en els fòrums de la plataforma d'aprenentatge en línia.
 9. Planificar la feina de manera efectiva individualment o en grup per a la consecució dels objectius plantejats.
 10. Produir discursos acadèmics escrits i orals amb una correcció i fluïdesa pròpies d'un nivell avançat (C1).
 11. Valorar l'impacte de les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o projectes, a curt o llarg termini, en relació amb determinades persones o col·lectius.

Continguts

Introducció a:

 • El país (geografia, infraestructura, comunicacions, manifestacions culturals)
 • La seva gent (les primeres invasions, immigració, ètnies, identitats)
 • L’evolució de les institucions (parlament, monarquia, església)
 • La formació del Regne Unit: Anglaterra, Escòcia, Gal·les, Irlanda del Nort)
 • Irlanda (història, relacions amb Anglaterra, la seva mitologia)
 • L'època medieval
 • Els segles XVI - XVIII
 • La Revolució Industrial
 • L’expansió de l’Imperi Britànic
 • El segle XIX i les reformes socials
 • El segle XX fins al final de la segona guerra mundial

Metodologia

La metodologia docent es basa en:

 • Activitats dirigides 
 • Activitats supervisades 
 • Activitats autònomes 
 • Activitats d’avaluació 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques, lectura i debat de textos a l'aula, seminaris en grup 34 1,36 1, 2, 3, 5, 10, 11
Tipus: Supervisades      
Participació en debats virtuals, tutories individuals 15 0,6 2, 3, 5, 8, 10
Tipus: Autònomes      
Estudi personal, lectura individual de texts, ús dels recursos bibliogràfics 40 1,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11

Avaluació

Percentatges:

 • Examen Mig-Curs = 40%
 • Examen Final = 40%
 • Participació en fòrums, assistència i participació = 5% 
 • Projecte de grup = 15%

Avaluació

 • L'avaluació d'aquesta assignatura és continuada.
 • Tots els exercicis són OBLIGATORIS.
 • Cal llegir el llibre obligatori, veure les pel·lícules recomanades i contextualitzar els textos assenyalats per aquest curs. Qualsevol indicació que l'estudiant no ha completat el seu treball en aquest sentit li afectarà l'avaluació negativament.
 • Un exercici no entregat o un examen no fet comptarà com un 0 en aquesta part.
 • Procediments de revisió d’exercicis d'avaluació: l’estudiant té el dret a "revisió d'examen" en tutoria personal al despatx del docent dins els terminis anunciats. 
 • El nivell d'anglès (C1) es tindrà en compte per a la correcció dels treballs escrits i en l'avaluació final de l'assignatura. Comptarà el 25% de la nota en tots els exercicis
 • La nota mínima per aprovar el curs és 5 global. No es obligatori aprovar cada component.

Avaluació Única

Els estudiants que optin per l'avaluació única en aquest curs hauran de fer tres activitats d'avaluació:

Un treball acadèmic (tipus essay) (40%), el títol del qual es facilitarà el dia de l’avaluació.

Dos exàmens (30% cadascun), el primer abasta la època celta fins al període medieval posterior, i el segon 1500-1945.

 

Revisió de les qualificacions

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora

informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

No avaluable

L’estudiant rebrà la qualificació de “No avaluable” sempre que no hagi lliurat més del 40% de les activitats d’avaluació.

Recuperació:

La recuperació d’aquesta assignatura esrealitzarà mitjançant una prova de síntesi amb les següents condicions:

 1. L’alumnat s’haurà d’haver presentat a un mínim de dos terços dels ítems d’avaluació, és a dir el examen i el article acadèmic.
 2. L’alumnat haurà d’haver obtingut una qualificació mitjana igual o superior a 3,5.
 3. La qualificació màxima que es pot obtenir a la recuperació és de 5.

MOLT IMPORTANT: El plagi total o parcial de qualsevol dels exercicis d'avaluació és una ofensa greu i es considerarà automàticament com un SUSPENS (0) de l’exercici plagiat, del qual a més es perd el dret a recuperació. Si es repeteix la situació, se suspendrà l’assignatura sencera. PLAGIAR és copiar de fonts no identificades i fer passar el plagi com a producció pròpia (AIXÒ INCLOU COPIAR FRASES O FRAGMENTS D’INTERNET I AFEGIR-LOS SENSE MODIFICACIONS AL TEXT QUE ES PRESENTA). Cal aprendre a respectar la propietat intel·lectual aliena i a identificar sempre les fonts que es puguin fer servir. D'igual manera, és imprescindible responsabilitzar-se de l’originalitat i de autenticitat del text presentat. 

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen Final 40% 10 0,4 2, 3, 5, 9, 10, 11
Examen Mig-Curs 40% 10 0,4 2, 3, 5, 9, 10, 11
Participació als debats a l'aula Moodle, assistència i participació a classe 5% 21 0,84 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10
Projecte de grup 15% 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11

Bibliografia

Lectura obligatòria:

Grant, R.G. et al., History of Britain and Ireland. the Definitive Visual Guide. London: Dorling Kindersley, 2013.

 

Lectures secundàries:

Ackroyd, Peter A History of England - Volumes I-V, London: Pan, 2012-2019.

Black, Jeremy, A History of the British Isles, London: Palgrave, 2012. 3rd edition

Bogdanor, Vernon, Devolution in the United Kingdom, Oxford:  OUP, 2001.

Dargie, Richard, A History of Britain.  London: Arcturus, 2007

Duffy, Séan et al, Atlas of Irish History, Dublin: Gill & Macmillan, 2000.

Ferguson, Niall, Empire. How Britain Made the Modern World, London: Penguin, 2004.

Gilbert, Martin, The Routledge Atlas of British History, 4th edition, London: Routledge, 2007.

Lacey, Robert, Great Tales from English History, London: Little, Brown, 2003.

Lang, Sean, British History for Dummies, John Wiley & Sons, 2004

Oakland, John, British Civilization , 7th edition, London: Routledge, 2010.

Mulholland, Marc, Northern Ireland: A Very Short Introduction,  Oxford UP, 2003.

Paseta,Senia, Modern Ireland: A Very Short Introduction, Oxford Paperbacks,2003.

Strong, Roy, The Story of Britain, Pimlico, 1998.

 

Podcasts (varius platformes)

The Rest is History

BBC History Extra

Dan Snow's History Hit

BBC In Our Time

Not Just the Tudors

Gone Medieval

Websites:

www.bbc.co.uk/history

http://www.islandguide.co.uk/history/nations1.htm

http://www.britishmuseum.org/

http://www.icons.org.uk/introduction

 Documentals

Simon Schama - A History of Britain (BBC)

Andrew Marr - The Making of Modern Britain (BBC)

Feargal Keane - The Story of Ireland (BBC)

Neil Oliver - A History of Scotland (BBC)

Huw Edwards - A History of Wales (BBC)

 

 

 

 

 

 


Programari

No s'utilitza cap programari específic