Logo UAB
2023/2024

Ètica dels Reptes Contemporanis

Codi: 106234 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2504235 Ciència, Tecnologia i Humanitats OB 2 2

Professor/a de contacte

Nom:
Francesc Xavier Roque Rodriguez
Correu electrònic:
xavier.roque@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent extern a la UAB

Carmen Madorrán Ayerra
José María Carrascosa Baena

Prerequisits

No n'hi ha.


Objectius

En finalitzar el curs els i les estudiants han de ser capaços de:
• Identificar, analitzar i avaluar críticament problemes inherents a l'activitat científico-tecnològica i els reptes morals, ecològics i socials rellevants que se'n deriven.
• Comunicar de manera efectiva, escrita i oral, el resultat de l'anàlisi de les dimensions ecològiques, ètiques i socials de la ciència i la tecnologia (tant de la seva recerca i desenvolupament com de les seves aplicacions).
• Conèixer els principals reptes morals associats a la recerca, ús i conseqüències de la ciència i la tecnologia en les societats contemporànies.


Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Aplicar els coneixements de l'ètica a la ciència en societat i determinar l'impacte que deuen tenir en els canvis tecnològics que afecten les persones i la condició humana.
 • Elaborar i avaluar projectes interdisciplinaris que integrin el coneixement científic, tecnològic i humanístic i fo­men­tin la participació ciutadana en qüestions rela­cio­na­des amb la ciència i la tecnologia en societat.
 • Explicar els conceptes fonamentals relacionats amb la vida, el seu origen i la seva evolució, i en especial els que fan referència als conceptes de salut i malaltia al llarg de la història.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Treballar en equip de manera col·laborativa.

Resultats d'aprenentatge

 1. Conèixer el concepte de transhumanisme.
 2. Conèixer els límits biofísics del planeta Terra.
 3. Conèixer els principis bàsics de la gestió de riscos.
 4. Conèixer els principis de l'ètica mediambiental (principi de precaució, etc.).
 5. Conèixer les directives sobre protecció de dades de caràcter personal.
 6. Desenvolupar projectes sobre l'ètica de la ciència i la tecnologia contemporànies.
 7. Fer treballs de caràcter grupal.
 8. Identificar les funcions dels comitès d'ètica de la recerca.
 9. Intervenir en debats sobre dilemes ètics associats a desenvolupaments científics.
 10. Presentar informes sobre dilemes ètics associats a desenvolupaments científics concrets.
 11. Valorar críticament diferents reptes ètics en el món actual.
 12. Valorar possibles alternatives a l'experimentació animal.

Continguts

1. Nocions comunes: ètica ecològica i Tercera Cultura
2. Qüestions de bioètica
3. Necessitats, capacitats i béns bàsics (en un món finit)
4. Desafiaments ètico-polítics del transhumanisme tecnocientífic
5. Reptes morals de la recerca científico-tecnològica (robòtica i IA)
6. Reptes morals de la recerca biomèdica (edició genòmica, transhumanisme)


Metodologia

Classes teòriques.
Seminaris de discussió de textos.
Treball en grup i exposicions orals.
Assaig escrit individual.
Examen.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 33 1,32 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12
Exercicis pautats d'aprenentatge 16 0,64 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11
Tipus: Supervisades      
Tutories i supervisió de treballs 4,25 0,17 1, 2, 4, 10, 11, 12
Tipus: Autònomes      
Estudi personal 33 1,32 1, 2, 4
Preparació presentació 6,25 0,25 6, 7, 9, 10
Recerca bibliogràfica 20 0,8 1, 2, 4, 6, 12
Redacció de l'assaig 35 1,4 1, 2, 10, 11

Avaluació

Exposició oral del treball realitzat en grup i ppt avaluable.
Assaig escrit individual sobre un dels temes proposats.
Examen.
Participació.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

Avaluació única
Aquesta assignatura no preveu el sistema d’avaluació única.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assaig 30% 0 0 1, 2, 10, 11
Examen 30% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12
Participació 10% 0 0 7
Presentació 30% 0,5 0,02 6, 7, 9, 10

Bibliografia

Diamond, J. Crisis. Como reaccionan los países en los momentos decisivos. Barcelona: Debate, 2019.
Harari,Y. N. 21 lecciones para el siglo XXI. Barcelona: Debate, 2018.
Martinez Alier, J. 2004. El ecologismo de los pobres. Conflictos ambientales y lenguajes de valoración. Barcelona: Icaria, 2004.
Martinez Alier, J.; Wagensberg, J. Solo tenemos un planeta. Sobre la armonía de los humanos con la naturaleza. Barcelona: Icaria, 2017.
Molles, M. 2006. Ecología. Conceptos y aplicaciones. Nueva York: McGraw-Hill-Interamericana, 2006.
Anders, Günther; Eichmann, Klaus. Nosotros, los hijos de Eichmann: carta abierta a Klaus Eichmann. Barcelona: Paidós, 2001.
Baggini, Julian. Breve historia de la verdad. Barcelona: Ático de los Libros, 2018.
Fernández Buey, Francisco. Para la Tercera Cultura. Barcelona: El Viejo Topo, 2012.
Garcés, Marina. Nueva Ilustración radical. Barcelona: Anagrama, 2017. Versió en català: Nova Il·lustració radical, Barcelona: Anagrama, 2017
Winner, Langdon. La ballena y el reactor: una búsqueda de los límites en la era de la alta tecnología. Barcelona: Gedisa,1987.
Jasanoff, Sheila. The Ethics of Invention. New York: Norton & Co, 2016.
Parens Erik; Johnston, Josephine, eds. Human flourishing in the age of gene editing. New York: Oxford University Press, 2019.
Hockfield, Susan. The Age of Living Machine. London: Norton & Co, 2019.
National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research U.S.A. El Informe Belmont. https://www.bioeticaweb.com/el-informe-belmont-principios-y-guasas-acticas-para-la-protecciasn-de-los-sujetos-humanos-de-investigaciasn-18-abril-1979/

Textos complementaris
Blackburn, Simon. La verdad–guía de perplejos. Barcelona: Crítica, 2005.
Castoriadis, Cornelius. Sujeto y verdad en el mundo histórico-social. Seminarios 1986-1987. La creación humana, I. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica de Argentina, 2004.
Castoriadis, Cornelius; Cohn-Bendit, Daniel. De la ecología a la autonomía. Barcelona: Mascarón, 1982.
Castro, Carlos de. Reencontrando a Gaia. Málaga: Eds. del Genal, 2019.
Illich, Ivan. La convivencialidad. Barcelona: Virus, 2012.
Mumford, Lewis. El pentágono del poder. El mito de la máquina (vol. 2). Logroño: Pepitas de Calabaza, 2011.
Naredo, José Manuel. Raíces económicas del deterioro ecológico y social. Madrid: Siglo XXI, 2006.
Riechmann, Jorge. Ética extramuros. Madrid: Ediciones UAM, 2016.
Riechmann, Jorge; Tickner, Joel y otros. El principio de precaución. Barcelona: Icaria, 2002.
Welsch, Wolfgang. Hombre y mundo. Filosofía en perspectiva evolucionista. Valencia: Pre-Textos, 2014.


Programari

No escau.