Logo UAB
2023/2024

Materials i Civilització

Codi: 106233 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2504235 Ciència, Tecnologia i Humanitats OB 3 2

Professor/a de contacte

Nom:
Gemma Garcia Alonso
Correu electrònic:
gemma.garcia@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

No hi ha cap prerequisit


Objectius

 • Saber descriure com la interrelació entre estructura, processament i propietats determina les aplicacions dels diferents tipus de materials.
 • Relacionar el desenvolupament dels materials i la ciència dels materials amb la construcció de civilitzacions i societats fins l’època contemporània, fent especial èmfasis en aspectes economicosocials i mediambientals.  

Competències

 • Descriure les forces fonamentals de la naturalesa en relació amb la configuració de l'univers i l'estructura de la matèria.
 • Reconèixer la dimensió política, social i cultural del desenvolupament de la ciència i la tecnologia en les diferents etapes històriques.
 • Treballar en equip de manera col·laborativa.
 • Utilitzar de manera crítica les eines digitals i interpretar fonts documentals específiques.

Resultats d'aprenentatge

 1. Descriure el concepte de cultura material i la relació que té amb el desenvolupament tecnològic.
 2. Descriure els diferents tipus de materials i la interrelació entre estructura, propietats, processament i aplicacions dels materials.
 3. Desenvolupar la capacitat per treballar en equip, integrar-se i col·laborar activament en la consecució d'objectius comuns.
 4. Entendre la base tecnològica de les grans etapes culturals respecte a les possibilitats de control de matèria, energia i informació.
 5. Relacionar el desenvolupament dels materials amb la construcció de les societats moderna i contemporània.
 6. Valorar la fiabilitat de les fonts, seleccionar dades rellevants i contrastar la informació.

Continguts

Tema 1. Introducció
Tema 2. Materials i ciència de materials
Tema 3. Materials, geopolítica i poder
Tema 4. Materials per la construcció i el transport
Tema 5. Materials per la informació i la comunicació
Tema 6. Materials per l’energia
Tema 7. Materials i sostenibilitat
Tema 8. Materials per la salut


Metodologia

 • Classes teòriques. Presentació del tema (objectius, continguts, relació amb els apunts, textos o vídeos complementaris del tema disponibles a l'Aula Moodle).
 • Resolució d’exercicis demostratius a l’aula
 • Elaboració de treballs individuals i en grup
 • Aprenentatge cooperatiu mitjançant comentari de textos a l’aula
 • Exposicions orals en grup
 • Treball autònom mitjançant lectura i anàlisi de textos proposats i realització de treballs

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teoricopràctiques 14 0,56 2, 5, 6
Classes teòriques 32 1,28 2, 5
Tutoria i supervisió de treballs 6 0,24 3, 6
Tipus: Autònomes      
Treball en grup 40 1,6 2, 3, 5
Treball individual 55 2,2 2, 5, 6

Avaluació

L'avaluació global es realitzarà de forma continuada i consta de:

 • 1 examen final de coneixements amb un pes del 25% de la nota final
 • 1 presentació oral en grup, amb avaluació individual amb un pes del 15 % de la nota final
 • Diversos tests de coneixements a l’aula o l’aula moodle que tindran un pes del 20% de la nota final
 • 1 entrega de treball escrit en grup amb un pes del 20% de la nota final
 • 1 entrega individual sobre una lectura amb un pes del 10% de la nota final
 • Un mínim de 2 aportacions al Fòrum de l’aula moodle, responent a preguntes o dubtes de cada tema amb un pes del 10% de la nota final.

A l’aula moodles de l’assignatura es descriuran les dates límits per cada evidència i cada activitat o grup de treball.

L’alumnat que s’hagi acollit a la modalitat d’avaluació única haurà de realitzar en els terminis acordats:

-        1 examen final de coneixements amb un pes del 25% de la nota final.

-        1 presentació individual en format vídeo amb un pes del 15 % de la nota final

-        Diversos tests de coneixements a l’aula moodle amb un pes del 20% de la nota final

-        2 entregues de treballs escrits individual amb un pes del 15% casdascun de la nota final

-        Un mínim de 2 aportacions al Fòrum de l’aula moodle, responent a preguntes o dubtes dels diversos temes analitzats amb un pes del 10% de la nota final.

IMPORTANT: Per tal de superar l'assignatura caldrà tenir una nota global igual o superior a 5.0. Quan no es superi l'avaluació, però s'obtingui un mínim de 3.5 en el global de l'assignatura, es tindrà dret a una prova escrita de recuperació sobre tot el temari que permetrà aprovar l'assignatura amb una nota de 5 sobre 10.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Aportació individual al fòrum de discussió 10 0 0 3, 6
Entrega de treball escrit en grup 20 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6
Entrega individual i per escrit del resum d'una lectura 10 0 0 2, 5
Examen final 25 3 0,12 2, 5
Presentació oral en grup (valoració individual) 15 0 0 3, 5, 6
Tests de coneixement a l'aula i a l'aula moodle 20 0 0 2, 4, 5

Bibliografia

Disponible online (ebook) mitjançant les Biblioteques UAB:

• Making the Modern World - Materials and Dematerialization. by Vaclav Smil. Wiley.

• Materials and the Environment, by Ashby, Michael.F, 2020.

 

Disponible lliurement a  https://ufl.pb.unizin.org/imos/ (creative commons attribution noncommercial)

• Impact of Materials on Society by Sophia Krzys Agreement; Kevin S. Jones; Marsha Bryant; Debra Dauphin-Jones; Pamela S. Hupp; Susan D. Gillespie; Kenneth E. Sassaman; Mary Ann Eaverly; Florin Curta; Sean Adams; and Bonnie Effros

 

Altres:

The Substance of Civilization, by Stephen L. Sass, Arcade Publishing. New York ISBN-10: 1-61145-401-8.


Programari

CAP