Logo UAB
2023/2024

Cultura i Tecnologia

Codi: 106230 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2504235 Ciència, Tecnologia i Humanitats OB 2 1

Professor/a de contacte

Nom:
Francesc Xavier Roque Rodriguez
Correu electrònic:
xavier.roque@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent extern a la UAB

Fernando Broncano Rodríguez

Prerequisits

No n'hi ha.


Objectius

Conèixer les diferències i influències entre el canvi tecnològic i el canvi cultural.
Conèixer les grans transicions tecnològiques.
Familiaritzar-se amb els conceptes de cultura material.


Competències

 • Identificar les diverses concepcions filosòfiques, ètiques i sociològiques sobre la ciència i la tecnologia i reconèixer-ne l'evolució al llarg de la història.
 • Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Reconèixer la dimensió política, social i cultural del desenvolupament de la ciència i la tecnologia en les diferents etapes històriques.
 • Treballar en equip de manera col·laborativa.
 • Utilitzar de manera crítica les eines digitals i interpretar fonts documentals específiques.

Resultats d'aprenentatge

 1. Comprendre les relacions de dependència més importants que es creen entre la tecnologia, la ciència i la cultura.
 2. Descriure el concepte de cultura material i la relació que té amb el desenvolupament tecnològic.
 3. Desenvolupar la capacitat per treballar en equip, integrar-se i col·laborar activament en la consecució d'objectius comuns.
 4. Diferenciar i discutir les tesis del determinisme tecnològic i de l'interaccionisme entre tecnologia i cultura.
 5. Entendre la base tecnològica de les grans etapes culturals respecte a les possibilitats de control de matèria, energia i informació.
 6. Presentar i interpretar resultats de recerques bibliogràfiques i d'altres fonts rellevants.
 7. Presentar resultats científics propis tant a professionals com a públic en general.
 8. Valorar la fiabilitat de les fonts, seleccionar dades rellevants i contrastar la informació.

Continguts

Setmana 1
Concepcions de la cultura: biològica i antropològica
Concepcions de la cultura: crítica

Setmana 2
Tècnica com a cultura material
Artefactes: disseny

Setmana 3
Artefactes: sentits
Experiència i affordances

Setmana 4
La configuració de l'experiència
Pràctica i avaluació

Setmana 5
Paisatges: la tècnica de la mirada
Audiotopies

Setmana 6
Aromes i sabors de la modernitat
Tacte i tècnica

Setmana 7
Pràctica i avaluació
Concepció metafísica de la tècnica

Setmana 8
Concepció crítica de la tècnica
Concepció dialèctica de la tècnica

Setmana 9
Tècnica i cultura: historicitat
Paradigmes i revolucions en tècnica i cultura

Setmana 10
Pràctica i avaluació
Matèria i disseny

Setmana 11
Paradigmes i revolucions en l'energia
Treball i energia
Temps i treball

Setmana 12
Transicions informacionals
Cultures de l'escriptura

Setmana 13
Representacions immaterials
Revolució digital

Setmana 14
Pràctica i avaluació
Quarta revolució industrial


Metodologia

Aprenentatge cooperatiu.
Classes teòriques.
Comentari de text.
Elaboració de treballs.
Pràctiques d'aula.
Seminaris.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 33 1,32 1, 2, 4, 5
Exercicis pautats d'aprenentatge 16 0,64 2, 3, 5, 6, 7, 8
Tipus: Supervisades      
Tutoria i supervisió de treballs 4,25 0,17 3, 6, 7, 8
Tipus: Autònomes      
Elaboració de treballs i estudi personal 92,75 3,71 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8

Avaluació

Lliurament d'assaigs i exposicions a classe 25%.
Examen parcial 1 25%, 2 hores.
Examen parcial 2 25%, 2 hores.
Proves de durada breu en horari de classe 25%.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

Avaluació única
L'alumnat que opti pel sistema d'Avaluació única haurà de lliurar un treball (50%) i fer un examen (50%), en la data indicada.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen parcial 1 25% 2 0,08 1, 2, 4, 5
Examen parcial 2 25% 2 0,08 1, 2, 4, 5
Proves breus en aula 25% 0 0 1, 2, 4, 5, 7
Treballs i presentacions 25% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Bibliografia

Bibliografía bàsica
Fernando Broncano. La escala de las cosas. Delirio, 2023.
George Basalla. La evolución de la tecnología. Madrid: Alianza Editorial, 1988.
Hans Blumenberg. Historia del espíritu de la técnica. Valencia: Pre-Textos, 2013.
Jacques Le Goff. Por otra Edad Media: tiempo, trabajo y cultur. Madrid: Taurus, 2020.
Javier de Lorenzo. Un mundo de artefactos. Madrid: Trotta, 2020.
Lewis Mumford. Técnica y Civilización. Logroño: Pepitas de Calabaza, 1934.
Lewis Mumford. El pentágono del poder. Logroño: Pepitas de calabaza, 1964.
Lewis Mumford. Arte y técnica. Logroño: Pepitas de calabaza, 1952.

Bibliografia complementària
David Edgerton. The Shock of the Old. Profile Books, 2008. Hay trad. cast.: Innovación y tradición. Historia de la tecnología moderna (Barcelona: Crítica, 2007). 
George Basalla. The Evolution of Technology. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
Ian McNeill. An Encyclopedia of the History of Technology. London: Routledge, 1990.
Jared Diamond. Armas, gérmenes y acero. Barcelona: DeBolsillo, 2016.

Recursos electrònics bàsics 
Technology and culture: http://https://www.press.jhu.edu/journals/technology-and-culture


Programari

No es requereix programari específic.