Logo UAB
2023/2024

Planeta Terra

Codi: 106222 CrŔdits: 6
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2504235 CiŔncia, Tecnologia i Humanitats FB 1 2

Professor/a de contacte

Nom:
Joan Reche Estrada
Correu electr˛nic:
joan.reche@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaš. Per consultar l'idioma us caldrÓ introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informaciˇ Ús provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Nocions bàsiques sobre els aspectes de Ciències per al món Contemporani, en especial sobre l'origen i la constitució de l'Univers i la Terra, la intervenció humana i els sistemes naturals i el medi ambient, la cerca de recursos naturals i el desenvolupament sostenible.

Anglès: nivell adequat per a accedir a la comprensió de textos o llibres científics de nivell bàsic o divulgatiu.


Objectius

Comprendre els aspectes fonamentals sobre:

La Terra com un sistema i les interaccions que es donen entre les seves parts: La Terra sòlida, la Hidrosfera, l'Atmosfera i la Biosfera.
L'origen i evolució de l'Univers, la formació de la Terra i l'evolució de la Terra primigènia.
La Terra sòlida i la seva estructura interna.
Els Materials Geològics: Els minerals, les roques i les estructures geològiques.
El Temps Geològic.
La dinàmica terrestre global: Tectònica de Plaques.
L'Atmosfera, la Hidrosfera, les seves interaccions i els sistemes climàtics.
Els recursos minerals i energètics.


CompetŔncies

  • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un Órea d'estudi que parteix de la base de l'educaciˇ secundÓria general, i se sol trobar a un nivell que, si bÚ es recolza en llibres de text avanšats, inclou tambÚ alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
  • Relacionar la dinÓmica terrestre i la variable del temps en els processos terrestres, atmosfŔrics i climÓtics, i identificar les problemÓtiques generades pels usos humans dels recursos naturals.

Resultats d'aprenentatge

  1. Demostrar que es comprenen els fonaments de la geologia i ser capaš d'identificar els tipus essencials de minerals, roques i estructures.
  2. Demostrar que es comprenen els fonaments de la geologia, aixÝ com les dimensions espacials i temporals dels processos terrestres.
  3. Distingir les interaccions entre les diverses capes o esferes del planeta i relacionar el significat geodinÓmic dels processos estructurals, en el marc de la tect˛nica de plaques.
  4. Identificar els recursos terrestres geol˛gics i la relaciˇ que tenen amb el medi ambient.
  5. ReconŔixer els aspectes fonamentals de la Terra com un sistema dinÓmic.

Continguts

1 - L'Univers, el Sistema Solar i el Planeta Terra.
Els inicis de l'Univers, estructura, Galàxies, Estels, El Sistema solar, evolució de la Terra primigènia.

2 - La Terra: composició i estructura.
Fonts d'informació i mètodes d’estudi sobre la composició i estructura interna de la Terra. Propietats fonamentals de l’Escorça, el Mantell i el Nucli terrestres. Propietats fonamentals de La Hidrosfera,  l'Atmosfera i la Magnetosfera.

3 - Els Materials geològics.
Els minerals. Les roques. Les estructures geològiques. Roques i minerals industrials. Prospecció de recursos minerals.

4 - El Temps geològic.
Edats relatives. Edats absolutes. Calibratge de l'escala de temps geològic. Esdeveniments principals en la Història de la Terra. 

5 - La Dinàmica terrestre i la Tectònica de plaques.
La deriva continental. La Tectònica de Plaques. Tipus de límits de plaques i fenòmens associats. El moviment de les plaques i el seu origen. El cicle de Wilson.

6 - L'Atmosfera, la Hidrosfera i les seves interaccions. 
L'Atmosfera: Composició, origen i evolució. Estructura. Temperatura, pressió i humitat. Balanç energètic. Meteorologia: condicions per al temps atmosfèric. Dinàmica global i local de les masses d'aire.   La Hidrosfera: Distribució de les masses d'aigua. Dinàmica de l'oceà. Interaccions Atmosfera - Hidrosfera.          

7. - El clima i el canvi climàtic.
Mecanismes principals: canvis en la radiació incident, canvis deguts a la dinàmica terrestre, canvis en la composició atmosfèrica d'origen natural i antropogènic. El cicle del carboni.

8 - La recerca d'Energia i recursos.
Recursos energètics fòssils i sostenibles. Els recursos minerals: prospecció, explotació i usos dels minerals metàl·lics i industrials.


Metodologia

Teoria
Classes Magistrals 

Pràctiques d'aula (PAUL)
Sísmica I. Ones Sísmiques. Epicentre i Magnitud dels sismes. Construcció d'una escala temps-distància i avaluació de l'epicentre i magnitud d'un sisme. 
Sísmica II. Distribució espacial i temporal de la sismicitat a la Terra. Informació i basses de dades de sismicitat. Software sísmic. Sismologia relacionada amb activitat volcànica: l'exemple de l'erupció del Hierro. Evolució de la sismicitat durant un sisme major.
Temps geològic I: Exemples d'ajut per a l'enteniment de la dimensió espacial i temporal de la Història de la Terra.
Temps geològic II: Confecció d'escales de temps geològic amb els esdeveniments principals de la Història de la Terra
Cicle del Carboni a la Terra: Models del cicle del C recent.

Seminaris / exercicis addicionals/alternatius:
Caracterització estructural, petrològica i geoquímica dels límits de placa
Càlculs sobre paràmetres de l'Atmosfera i/o Hidrosfera.
El Niño: un exemple de fenòmen d'interacció atmosfera-oceà amb repercusions climàtiques.

A criteri del professor que imparteixi cada seminari, aquest podrà implicar la presentació obligatòria d'un dossier o treball, que podrà avaluar-se de la manera que fixi el professor.

S'estableix la possibilitat de realitzar una sortida de camp o bé un museu de tematica relacionada

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, per a la complementaciˇ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.


Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
PrÓctiques d'aula (PAUL) 16 0,64 1, 3, 4, 5
Teoria 33 1,32 1, 3, 4, 5
Tipus: Aut˛nomes      
Treball Personal 93 3,72 1, 3, 4, 5

Avaluaciˇ

Avaluació continuada (AC):

2 exàmens parcials (que inclouran els continguts de teoria i els de seminari. Cada prova puntuarà sobre 10 pt.

1r parcial: Teoria + Seminaris*. Preguntes test dels temes de teoria + preguntes test sobre els seminaris associats + preguntes curtes sobre la teoria o seminaris = 40 % nota total AC

2n parcial: Teoria + Seminaris*. Preguntes test dels temes de teoria + preguntes test sobre els seminaris associats + preguntes de resposta curta sobre la teoria o seminaris = 40% nota total AC

*preguntes sobre els seminaris o preguntes sobre els exercicis realitzats (si han estat impartits previament a l'examen parcial corresponent).

Treballs / Dossiers sobre els seminaris realitzats o altres proposats pels professors. Cal presentar-los tots. La nota de cada un serà: Molt Bé-10, Bé-7, Normal-5, Incorrecte-3, Molt incorrecte o no presentat-0. Es calcularà la nota mitjana i aquesta ponderarà 0,2. Si hi ha dos dossiers o treballs no presentats es perdrà aquesta part de la nota (20%). Els dossiers o treballs hauran d'entregar-se en les dates fixades (la no presentació en data suposa no presentat) i no seran recuperables en cap cas després de la data fixada per la seva presentació, que en tot cas serà prèvia a la data del segon parcial.

Nota d'avaluació continuada (nota AC) = Nota examen teoria 1er parcial x 0,4 + Nota examen teoria 2n parcial x 0,4 + Nota Dossiers/treballs x 0,2

Per superar l'assignatura (aprovat) per avaluació continuada la nota AC hauràde ser igual osuperior a 5 i les notesde cada parcial hauran de ser superiors o iguals a 3. Les notes inferiors a 3 en un parcial impedeixen calcular la nota AC (no avaluable) i l'alumne s'haurà de presentar a la part corresponent de la prova de recuperació.

Examen de recuperació (modalitata Avaluació continuada) :

La prova de recuperació constarà de dues parts:

1: Recuperació del primer examen parcial (teoria i seminaris) 

2: Recuperació del segon examen parcial (teoria i seminaris).

En el cas que s'obtingui una nota inferior a l'obtinguda en el parcial corresponent, es farà la mitjana aritmètica de les dues notes. 

Si en qualsevol dels dos exàmens de teoria la nota segueix sent inferior a 3, la qualificació final serà suspens. En aquest últim cas, si el còmput de la nota surt superior a 5, la nota numèrica serà reduïda 4,9 i serà Suspens.

Els alumnes Suspesos o no presentats en alguna de les proves parcials han de presentar-se obligatòriament a aquesta/es parts de la prova final i no cal que avisin al professor.

Els alumnes que es vulguin presentar a una o dues parts de la prova de recuperació per millorar nota hauràn d'avisar amb antelació de quina/es és/són aquestes parts (es a dir primer parcial, segon parcial o ambdós). El professor implementarà una llista amb una data límit d'inscripcció per aquest examen. En cas de no rebre l'avís per part de l'alumne en el límit estipulat, aquest no s'hi podrà presentar.

En cap cas els alumnes no presentats a un o als dos exàmens parcials i presentats a l'exàmen final de recuperació o els no presentats a aquest exàmen final i amb obligació de presentar-se, tindran dret a una nova prova de recuperació. Si un alumne no s'ha presentat a algun parcial o a la prova final per causa major llavors haurà de justificar documentalment al professor aquesta causa. Si aquest document és considerat suficient pel professor, l'alumne haurà de recuperar la part no examinada dins la prova de recuperació i si no la supera llavors podrà optar a repetir de nou aquesta part en una data fixada pel professor (única excepció que permet una prova posterior). 

Qualificació Final:

Nota Final = (Nota examen teoria + seminaris 1er parcial x 0,4) + (Nota examen teoria + seminaris 2n parcial x 0,4) + Nota treballs / dossiers x 0,2

Si la nota final es ≥ 4.8 i s'han presentat els treballs  / exercicis / dossiers demanats correctament (no mes de dos no presentats) i si la  qualificació d'aquests treballs / exercicis / dossiers es ≥ 5, llavors es podrà augmentar la nota fins 5 i aprovar l'assignatura. En cap cas es podrà superar l'assignatura amb notes  inferiors a 4.8 i amb dos treballs / exercicis /dossiers no presentats.

Tots els exàmens contindran una part de tipus test amb preguntes de resposta múltiple Opció contestada vàlida: 1 pt, opció no contestada: 0 pt, opció contestada incorrecta: (-0,25 pt) i una part amb preguntes de resposta / desenvolupament curt. 

En el moment de realització de cada activitat avaluativa o alternativament en el moment de publicar les qualificacions d'aquestes (1er, 2n exàmens parcials i examen final), el professor o professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

L’estudiant rebrà la qualificació de ‘No avaluable’ sempre que no hagi lliurat més del 30% de les activitats d’avaluació.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.” 

 

Avaluació única (AU):

Consistirà en una proba final de síntesis de tots els coneixements de la assignatura que es realitzarà en la mateixa data que el 2n exàmen parcial d'avaluació continuada. En el moment de finalitzar la proba els alumnes acollits a aquesta modalitat hauran d'entregar els dossiers dels treballs que els professors hagin assignat durant el curs.  

Nota d'avaluació única (nota AU) = Nota examen final de síntesis x 0,8 + Nota Dossiers/treballs x 0,2

Procediment de revisió de les qualificacions

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

 

Examen de recuperació (modalitata Avaluació única) :

Consistirà en una proba final de síntesis de tots els coneixements de la assignatura. Els dossiers dels treballs que els professors hagin assignat durant el curs no seran recuperables.

 


Activitats d'avaluaciˇ continuada

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen Parcial 1 40% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5
Examen Parcial 2 40% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5
Exercicis, problemes o treballs 20% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5

Bibliografia

An Introduction to Our Dynamic Planet. Nick Rogers. Cambridge University Press, 2007-2008.
Planet Earth : Cosmology, Geology, and the Evolution of Life and Environment. Cesare Emiliani, Cambridge University Press, 1992-1997.
Ciencias de la Tierra: Una introducción a la geología física. Tarbuck, Edward J., Madrid [etc.] : Prentice Hall, cop. 2000. Capítulo 2: Tectónica de placas: el desarrollo de una revolución científica. 33-75.
Meteorology Today: an introduction to weather, climate, and the environment. Ahrens, C. Donald, Pacific Grove, CA : Thomson/Brooks/Cole, cop. 2007.
Geografía Física. Strahler, Arthur. Editorial Omega, Barcelona, 1992.
Origen e Historia de la Tierra. Francisco Anguita Virella, Editorial Rueda, Madrid, 1ª ed. edición, 1988.
Understanding the Earth. Grotzinger, J. and Jordan, T., 2010. 6th. Ed. W. H. Freeman & Co., NY.
Earth and Life. The Dynamic Earth. S269 DE Science: a second level course. S269 Course Team. The Open University, 1997.
The Blue Planet. An Introduction to Earth Sistem Science. Brian J. Skinner, Stephen C. Porter and Daniel B. Botkin., 1999. 2nd. Ed. John Wiley & Sons, Inc.

Recursos digitals
Climate Change: Oberved Impacts on Planet Earth. T.M. Letcher. Elsevier Science Limited. https://www.sciencedirect.com/book/9780444533012/climate-change
Ciencias de la Tierra: Una introducción a la geología física. Tarbuck, Edward J., Madrid[etc.] : Prentice Hall, cop. 2000. Capítulo 2: Tectónica de placas: el desarrollo de una revolución científica. 33-75. https://elibro.net/es/ereader/uab/107543

Durant el curs es proporcionen múltiples accessos a continguts digitals a través d'enllaços en els continguts del Campus Virtual.


Programari

Google Earth, Excel