Logo UAB
2023/2024

Forces i Energia en la Naturalesa

Codi: 106221 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2504235 Ciència, Tecnologia i Humanitats FB 1 1

Professor/a de contacte

Nom:
Eva Maria Pellicer Vila
Correu electrònic:
eva.pellicer@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

No hi ha prerequisits.


Objectius

L'objectiu general de l’assignatura és proporcionar a l'alumnat coneixements sobre les lleis físiques de l'univers. Es mostrarà que tots els processos de l'univers responen a quatre lleis fonamentals. Es donarà una descripció dels components de l'univers i les lleis que regeixen el seu comportament. En particular, es farà èmfasi en conceptes de gravitació, electromagnetisme, òptica i termodinàmica, relacionant-los amb els principals descobriments en cadascun d’aquests camps.


Competències

 • Descriure les forces fonamentals de la naturalesa en relació amb la configuració de l'univers i l'estructura de la matèria.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Utilitzar de manera crítica les eines digitals i interpretar fonts documentals específiques.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar dades de manera rigorosa per extreure'n conseqüències.
 2. Aplicar els coneixements teoricopràctics adquirits a la resolució de problemes de física.
 3. Descriure les propietats bàsiques de l'electromagnetisme i la naturalesa i propietats de la llum.
 4. Explicar la visió termodinàmica dels processos i els conceptes d'energia i entropia.
 5. Explicar que tots els processos físics de l'univers responen únicament a quatre forces i diferenciar-les.
 6. Identificar alguns dels resultats en l'avantguarda de les ciències físiques.
 7. Valorar la fiabilitat de les fonts, seleccionar dades rellevants i contrastar la informació.

Continguts

1. Un univers per comprendre.
2. Moviment.
3. Mecànica.
4. Electromagnetisme.
5. Ones. Llum i so.
6. L'àtom i la física nuclear.
7. Més enllà de la física clàssica.


Metodologia

La metodologia del curs consistirà en classes de teoria i de problemes, que es faran a l'aula, i treball individual de l'alumnat. Les classes de problemes seran en formats flexibles i adaptables a les característiques de cada tema.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes de problemes 16,5 0,66 1, 2, 7
Classes de teoria 33 1,32 1, 3, 4, 6
Tipus: Supervisades      
Tutories i supervisió de treballs 4,25 0,17 1, 2, 3, 4, 6
Tipus: Autònomes      
Treball d'estudi de l'alumnat 85,75 3,43 1, 2, 3, 4, 7

Avaluació

Proves de durada breu, fetes en l'horari de classes (4 punts).

Lliurament de problemes i / o breus assaigs (2 punts).

Examen escrit a l'acabar el semestre (4 punts).

Hi haurà un examen de recuperació amb un màxim de 10 punts.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

Avaluació única: l’estudiant que s’hagi acollit a la modalitat d’avaluació única haurà de realitzar una prova final que consistirà en una presentació oral i un examen que valdran el 30% i 60% de la nota, respectivament.

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Entrega de problemes i/o breus assaigs 20% 6 0,24 1, 2, 3, 4, 6, 7
Examen 40% 1,5 0,06 2, 3, 4, 5, 6
Proves de duració breu, dins l'horari de classes 40% 3 0,12 1, 3, 4, 6, 7

Bibliografia

La bilbiografía detallada s'anirà proporcionant durant el curs, i inclourà articles d'investigació i/o divulgació seleccionats. Algunes obres que serviran pels continguts del curs són:

D. Cassidy, G. Holton, J. Rutherford. Understanding Physics Student Guide. NY: Springer, 2002.

Paul A. Tipler, Gene Mosca. Fïsica para la ciencia y la tecnología. Barcelona: Reverté, 2010.

J. Trefil, R. M. Hazen. Physics Matters: An Introduction to Conceptual Physics. Hoboken, NJ: Wiley, 2004.

R. H March. Physics for Poets. New York: McGraw Hill, 1978.

E. Hecht. Physics in Perspective. Boston: Addison-Wesley, 1980.

E. Segrè. From Falling Bodies to Radio Waves: Classical Physicists and Their Discoveries. New York: Freeman, 1984.


Programari

No es necessita programari especial.