Logo UAB
2023/2024

Prehistòria I: Orígens Humans

Codi: 106091 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500241 Arqueologia FB 1 1

Professor/a de contacte

Nom:
Raquel Piqué Huerta
Correu electrònic:
raquel.pique@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Raquel Piqué Huerta
Ermengol Gassiot Ballbe

Prerequisits

No hi ha prerequisits oficials
 

Objectius

L’assignatura forma part de la matèria bàsica d’Història del Grau d’Arqueologia. La
matèria te una perspectiva geogràfica i cronològica molt àmplia, compren des dels
primers processos d’hominització fins a l’actualitat. L’especificitat de les fonts de
coneixement, arqueològiques i documentals imprimeix un marcat caràcter interdisciplinari
a les formes d’apropament a aquestes etapes del desenvolupament de la humanitat. Per
aquesta raó, el principal objectiu de la matèria és que els estudiants coneguin els
processos fonamentals de les etapes de la història, però que també puguin comprendre
com s’han generat aquests coneixements així com que estiguin en condicions d’avaluar
els diferents models interpretatius. Per altra banda es pretén emfatitzar la rellevància
d’aquests processos socials i econòmics per a la comprensió de la situació actual del
mon. S’espera que els i les estudiants siguin capaços de comprendre fenòmens com per
exemple la divisió sexual del treball, la discriminació social.


Competències

  • Contextualitzar i analitzar processos històrics.
  • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d''aquell camp d'estudi.
  • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge

  1. Dominar i identificar la història de l'entorn immediat.
  2. Identificar el context en què s'inscriuen els processos històrics.
  3. Organitzar i planificar la cerca d'informació històrica.

Continguts

BLOC 1. El procés d’hominització. L’evolució humana i els seus protagonistes. Tecnologia, subsistència i organització social dels primers homínids

BLOC 2. – La humanitat moderna. El debat sobre l’origen i expansió dels humans moderns. Les colonitzacions prehistòriques. Tecnologia, organització social i subsistència de les societats caçadores-recol·lectores del Pleistocè mig i Superior.       

BLOC 3. - La crisi del mon paleolític. Les darreres societats caçadores-recol·lectores i les causes de les seves transformacions.

 BLOC 4.- L’origen de la producció d’aliments, l'aparició de les societats agrícoles i ramaderes. Innovaciosn tecnològiques i noves formes d'organització.


Metodologia

Activitats dirigides 


• Classes teòriques dirigides pel professorat amb suport Moodle.

• Sessions de treball en grup i de debats dirigides pel professorat. Valoració i discussió col·lectiva de material textual o audiovisual, Presentacions individuals i/o col·lectives.

• Classes fora de l'aula en Museus i jaciments arqueològics

Activitats supervisades 

• Sessions concertades per resoldre dubtes soble el desenvolupament de l'assignatura. Assessorament individual o en grups reduïts sobre continguts específics de la matèria.

• Assessorament en grups reduïts per l’elaboració de presentacions i d’exercicis pautats d’aprenentatge.

• Sessions d'assesorament individuals o col.lectives on line i a travès del Moodle.

Activitat autònoma

• Estudi personal. Lectura de textos. Recerca d’informació bibliogràfica
• Redacció de treballs. Preparació de presentacions, comentaris orals i debats

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes expositives 40 1,6
Tipus: Supervisades      
Tuttorització 20 0,8
Tipus: Autònomes      
Preparació proves i treballs 75 3

Avaluació

El sistema de avaluació continuada s’organitzara en 3 mòduls, cadascun tindrà assignat un pes específic en la qualificació final:

  1. Les activitats dirigides (classes teòriques) suposen un 50% de la nota.  L’avaluació dels coneixements teòrics es farà mitjançant 2 proves escrites (25% de la nota cadascuna).
  2. L'assistència, realització de les activitats presencials i les activitats supervisades (tutories) es ponderaran amb un 10%.
  3. Les activitats autònomes (treball) suposaran el 30% restant. L'avaluacio es farà a partir de la presentaicó de dos treballs escrits (15% de la nota cadascun).

 

Calendari d’avaluació

A l’inici de curs s’informarà a l’alumnat dels terminis de realització/lliurament dels exercicis.

Requisits per superar l’assignatura

• Presentació/realització dels exercicis d'avaluació en els terminis establerts.
• Assolir una puntuació mitja dels exercicis d’avaluació de 5 ó més en una escala de 10

• Un/a estudiant es considerarà no presentat/da en el cas que no lliuri o espresenti a un o més dels mòduls d’avaluació en els terminis establerts.

Revisió de les qualificacions:

En el moment de realització/lliurament de cada activitat avaluable, el professorat informarà (Moodle, SIA) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

procediment de recuperació:

Es podran presentar a la recuperació les/els estudiants que hagin realitzat/presentat les activitats supervisades i autònomesen els terminis establerts i tinguin una qualificació mínima de 3,5.

Condicions per a la qualificació ‘No avaluable’:

L’estudiant rebrà la qualificació de “No avaluable” sempre que no hagi lliurat més del 30% de les activitats d’avaluació.

Calendari de recuperació
Les dates de recuperació estan fixades per la Facultat de Lletres. Aquestes dates estan publicades a la web de la facultat al mes de juliol del curs anterior. És responsabilitat de els/les estudiants saber la data que li correspon fer la recuperació de la seva assignatura. L’última prova de l’avaluació continuada es programarà com a mínim una setmana abans de la data de recuperació.

Plagi

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

 

Avaluació única:
- Examen 1 30%

- Examen 2 30%

- Treball bibliogràfic 40%


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i activitats presencials 10% 5 0,2 1, 2, 3
Proves escrites 60% 5 0,2 1, 2, 3
Treballs 30% 5 0,2 1, 2, 3

Bibliografia

  • BIBLIOGRAFIA BÀSICA:

AGUSTÍ, Jordi., ANTÓN, Mauricio. 2013. La gran migración. La evolución humana más allá de África. Crítica, Barcelona.

BARKER, Graeme 2006. The agricultura Revolution in Prehistory: Why Did Foragers Become Farmers?. Oxford University Press, Oxford.

CELA CONDE, Camilo José. y AYALA, Francisco José 2013. Evolución Humana. El camino hacia nuestra especie. Alianza editorial, Madrid.

EIROA, Jorge Juan 2010. Prehistoria del mundo. Sello Editorial, Madrid.

LEWIN, Roger; FOLEY, Robert 2013. Principles of Human Evolution. Wiley-Blackwell.

LÓPEZ GARCÍA. Pilar (coord.) 2017. La Prehistoria en la Península Ibérica. Istmo, Madrid.

MENÉNDEZ, Mario (coord) 2012. Prehistoria antigua de la Península Ibérica. UNED, Madrid

ROSAS, Antonio 2016. La evolución del género ‘Homo’. CSIC-Catarata, Madrid.

 

BIBLIOGRFIA COMPLEMENTÀRIA:

ADOVASIO, James, SOFFER, Olga., PAGE, Jake. 2008. El sexo invisible. Lumen, Barcelona.

ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, Esteban., BLANCO GONZÁLEZ, Antonio, RIVERO VILÁ, Olivia 2020. Prehistoria de la Península Ibérica. Ediciones Universidad Salamanca. Salamanca.

ARSUAGA, Juan Luis 1999. El collar del Neandertal: En busca de los primeros pensadores. Ed. Temas de hoy. Madrid.

BERMÚDEZ DE CASTRO, José María, 2021. Dioses y mendigos: la gran odisea de la evolución humana. Editorial Planeta, Barcelona.

BINFORD, Lewis R. 1988. En busca del pasado. Ed. Crítica, Barcelona.

DÍEZ MARTÍN, Fernando 2006.: El largo viaje. Arqueología de los orígenes humanos y las primeras migraciones. Bellaterra. Barcelona.

FINLAYSON, Clive. 2020 El neandertal inteligente. Arte rupestre, captura de aves y revolución cognitiva. Editorial Almuzara, Córdoba.

JOHNSON, Allen W., EARLE, Timothy 2003. La evolución de las sociedades humanas. Ed. Ariel Prehistoria.

MARTINEZ-NAVARRO, Bienvenido 2020. El Sapiens asesino y El Ocaso De los Neandertales. Almuzara, Córdoba.

PÄÄBO, Svante. 2015. El hombre de Neandertal: en busca de genomas perdidos. Alianza, Madrid.

PATOU-MATHIS, Marylene 2021. El hombre prehistórico es también una mujer. Una historia de la invisibilidad de las mujeres. Lumen, Barcelona.

RICHARDS, M. BRITTON, K. 2020. Archaeological Science: An Introduction. Cambridge University Press

RIPOLL LÓPEZ, Sergio (coord.) 2020. Prehistoria I: las primeras etapas de la humanidad. Editorial Universitaria Ramón Areces: Universidad Nacional de Educación a Distancia.

ROSAS, Antonio. 2015. Los primeros homininos. Paleontologia humana. CSIC-Catarata, Madrid.

ROSAS GONZÁLEZ, Antonio. 2019. Los fósiles de nuestra evolución: un viaje por los yacimientos paleontológicos que explican nuestro pasado como especie. Editorial Ariel, Barcelona.

SANCHIDRIÁN, José Luis 2012, Manual de arte prehistórico. Ariel Prehistoria, Barcelona.

TORRE, Ignacio. DE LA 2008. La Arqueología de los Orígenes humanos en África. Akal, Madrid

 

RECURSOS DIGITALS:

The Smithsonian's Human Origins Program | The Smithsonian Institution's Human Origins Program (si.edu)

 

main | eFossils Resources

 

 


Programari

Cap.