Logo UAB
2023/2024

El Català com a Segona Llengua

Codi: 105850 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2503998 Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística OT 4 1
2504380 Estudis d'Anglès i Català OT 0 0
2504380 Estudis d'Anglès i Català OT 3 0
2504380 Estudis d'Anglès i Català OT 4 0

Professor/a de contacte

Nom:
Ignasi de Loiola Badia Capdevila
Correu electrònic:
ignasi.badia@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

S'ha de tenir un bon domini instrumental de la llengua catalana i els coneixements de les assignatures de l’àrea de llengua dels dos primers cursos.


Objectius

L'objectiu de l'assignatura és que l’estudiant conegui els mecanismes d’adquisició del català com a llengua estrangera, les metodologies docents i els recursos existents d’aplicació en aquest camp i aprengui a aplicar-los en la mesura que sigui possible.


Competències

  Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística
 • Actuar amb responsabilitat ètica i respecte pels drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Aplicar de manera crítica els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus de dades lingüístiques.
 • Demostrar domini de la normativa de la llengua catalana, dels seus fonaments lingüístics i de totes les seves aplicacions en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Demostrar habilitats que facilitin el treball en equip.
 • Fer lectures i interpretacions crítiques de textos.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Aplicar de manera crítica els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus de dades lingüístiques.
 • Aplicar els conceptes, recursos i mètodes adquirits a l’estudi de la variació de les llengües catalana i anglesa, tant en un context històric com en el context social global i multilingüe actual.
 • Demostrar el coneixement normatiu de la llengua catalana i els seus fonaments i el domini en totes les aplicacions en l’àmbit acadèmic i professional.
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip per assolir els objectius planificats, si escau en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i l'organització d'informació.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar, interpretar i avaluar les teories d'adquisició de primeres, segones i terceres llengües en diferents contextos d'adquisició.
 2. Aplicar adequadament els coneixements adquirits per a l'obtenció de dades i el maneig de fonts documentals d'aplicació a l'estudi de la llengua i la literatura catalanes.
 3. Construir un text escrit amb correcció gramatical i lèxica.
 4. Distingir el gènere gramatical del gènere natural.
 5. Elaborar treballs que apliquin amb solvència els instruments digitals i bibliogràfics fonamentals per a l'estudi filològic.
 6. Fer servir els recursos disponibles per a l'estudi de la llengua catalana com a llengua estrangera.
 7. Fer servir les eines digitals per a l'obtenció, classificació, interpretació i anàlisi de dades rellevants relacionades amb l'estudi de la llengua i de la literatura espanyoles.
 8. Identificar i comprendre les diferents teories sobre l'adquisició de primeres, segones i terceres llengües.
 9. Interpretar dades sociolingüístiques obtingudes amb mètodes quantitatius o qualitatius.
 10. Interpretar textos en profunditat i aportar arguments per a fer-ne una anàlisi crítica.
 11. Localitzar informació especialitzada i acadèmica i seleccionar-la segons la rellevància.
 12. Planificar la feina de manera efectiva individualment o en grup per a la consecució dels objectius plantejats.
 13. Planificar, organitzar i fer treballs en equip.
 14. Potenciar la capacitat de lectura, interpretació i anàlisi crítica de textos literaris i lingüístics.
 15. Produir textos escrits i orals amb correcció normativa.
 16. Proposar projectes i accions que estiguin d'acord amb els principis de responsabilitat ètica i de respecte pels drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 17. Redactar comentaris de text amb sentit crític.
 18. Treballar autònomament en l'estudi sincrònic i diacrònic de la llengua i la literatura catalanes.
 19. Utilitzar recursos tecnològics (digitals i audiovisuals) per a l'adquisició del coneixement i les seves aplicacions en llengua i literatura.

Continguts

1. Adquisició del català com a L1 i com a LE. 

2. Tipologia lingüística i llengua catalana. El català i les altres llengües romàniques, llengües indoeuropees i llengües tipològicament més allunyades La intercomprensió entre llengües tipològicament properes. 

3. Teories lingüístiques i ensenyament de llengües. 

3. El concepte de interllengua i l’anàlisi dels errors. 

4. Competència lingüística i competència comunicativa. Nivells de domini de la llengua.

5. Metodologies en l'aprenentathe reglat de la llengua. 

6. Anàlisi de recursos. 

7. Taller de creació de recursos i propostes d’ intervenció. 


Metodologia

Les activitats dirigides segueixen la metodologia de l’aprenentatge basat en el plantejament i la resolució de problemes. 

a. Presentacions teòriques de la matèria amb discussió per grups de problemes que s’hi relacionen 

b. Pràctiques d’anàlisis de casos. 

c. Discussions,  debats i presentacions escrites sobre qüestions metodològiques. 

d. Pràctiques de discussió de resolució de problemes a l’aula. 

e. Lectura de bibliografia. 

f. Tallers d’anàlisi i creació de recursos en suports diversos multimodals. 

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Creació d'una unitat didàctica 40 1,6 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Tipus: Supervisades      
Anàlisi i debat crític de propostes teòriques i metodològiques i de recursos existents 40 1,6 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Tipus: Autònomes      
Estudi 40 1,6 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Avaluació

Avaluació

Avaluació contínua

Aquesta assignatura s'avalua mitjançant la participació activa a classe (10%), un examen final (30%), proves orals (20%),  un conjunt d'exercicis pràctics (40%).

Les dates de realització i lliurament de cada ítem d'avaluació es publicaran al Moodle a principis de curs. Si hi ha canvis es publicaran al Moodle

Un exercici no lliurat i un examen no fet es comptarà com un 0, si no està degudament justificat.

L'estudiant rebrà la qualificació de No avaluable sempre que no hagi lliurat més del 30% de les activitats d'avaluació.

 

Procediment de revisió d'activitats d'avaluació

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l'alumnat (a través de Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

 

Recuperació

La recuperació d’aquesta assignatura es realitzarà mitjançant un examen de síntesi amb les següents condicions:

 • Només podran optar a fer l'examen de recuperació aquells estudiants que hagin obtingut un 3,5 (o superior) de nota mitjana de l'assignatura y hagin estat avaluats en un mínim de 2/3 parts de la qualificació de l'assignatura.
 • L'examen de recuperació serà un examen escrit sobre tot el contingut del curs.
 • La nota màxima de la recuperació és un 5. 

 

Activitats avaluatives excloses de la recuperació

Exercicis pràctics diversos.

 

Avaluació única

Aquesta assignatura s'avalua mitjançant un examen (40%), un exercici oral (20%) i un exercici pràctic (40%) que s'han de fer i de lliurar el mateix dia.

 

Recuperació

S'aplicarà el mateix sistema de recuperació que per a l'avaluació contínua, però l'estudiant ha d'haver lliurat totes les activitats previstes.

 

MOLT IMPORTANT: El plagi total i parcial de qualsevol dels exercicis es consideraràautomàticament un SUSPENS (0) de l’exercici plagiat, del qual a més es perd el dret a la recuperació. Si es repeteix la situació, es suspendrà l’assignatura sencera. PLAGIAR és copiar de fonts no identificades un text, sigui una sola frase o més, que es fa passar per producció pròpia (AIXÒ INCLOU COPIAR FRASES O FRAGMENTS D’INTERNET I AFEGIR-LOS SENSE MODIFICACIONS AL TEXT QUE ES PRESENTA COM A PROPI), i és una ofensa greu. Cal aprendre a respectar la propietat intel·lectual aliena i a identificar sempre les fonts que es puguin fer servir, i és imprescindible responsabilitzar-se de l’originalitat i autenticitat del text propi.

En cas que l’estudiantat realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

En cas que les proves no es puguin ferpresencialment s’adaptarà elseu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams o altres plataformes, assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir.

S'exigeix correcció escrita i oral.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen final 30% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Exercicis 40% 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Participació a classe 10% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Proves orals 20% 18 0,72 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Bibliografia

 

BEL, Aurora (2001), Teoria lingüística i adquisició del llenguatge: anàlisi comparada dels trets morfològics en català i en castellà. Barcelona, IEC. 

Caplletra, 35 (tardor 2003). Volum monogràfic sobre adquisició de llengües coordinat per 

CUENCA, Maria Josep (1992), Teories gramaticals i ensenyament de llengües. València, Tàndem. 

GUASTI, Maria Teresa (2002), Language acquisition: the growth of grammar. Cambridge (Mass.), The MIT Press. 

DOUGHTY, Catherine & Michael H. LONG eds. (2003) The handbook of second language acquisition. Malden: Blackwell. 

LICERAS, Juana M. (2009) La adquisición de lenguas extranjeras II: A la búsqueda de los principios y mecanismos que regulan la adquisición del lenguaje no nativo. Madrid: Visor. 

MECREL, Marc Europeu Comú de referència per a l'Ensenyament de les llengües. 

https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/publicacions_en_linia/classific_temes/temes_materials_didactics/marc_europeu_de_referencia_per_a_les_llengues

ORTEGA, Lourdes (2009) Understanding Second Language Acquisition. Routledge.

PAYRATÓ, Lluís (1985), La interferència lingüística. Barcelona, Curial. 

SAVILLE-TROIKE, Muriel & Karen BARTO (2017 erd. ed.) INtroducing Second language Acquisition. Cambridge University Press.

 


Programari

No es necessita programari específic.