Logo UAB
2023/2024

Llengua Estàndard: Aplicacions Professionals en l’Era Digital

Codi: 105847 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2503998 Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística OB 3 2
2504388 Estudis de Català i Espanyol OT 0 0
2504388 Estudis de Català i Espanyol OT 3 0
2504388 Estudis de Català i Espanyol OT 4 0

Professor/a de contacte

Nom:
Daniel Casals Martorell
Correu electrònic:
daniel.casals@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

No n'hi ha.


Objectius

Els objectius de l'assignatura Llengua estàndard: aplicacions professionals a l’era digital són que l’alumnat estudiï el concepte de varietat estàndard, el seu procés de construcció i els trets que la caracteritzen, sobretot en els mitjans de comunicació de massa, i també que adquireixi les tècniques i conegui els principals recursos per a l’aplicació del corpus normatiu de la llengua catalana en els principals sectors, principalment els digitals.


Competències

  Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística
 • Demostrar domini de la normativa de la llengua catalana, dels seus fonaments lingüístics i de totes les seves aplicacions en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Fer lectures i interpretacions crítiques de textos.
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat.
 • Interpretar els factors polítics, socials i culturals que condicionen l'ús de la llengua catalana i la seva evolució al llarg de la seva història i en l'actualitat.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis de Català i Espanyol
 • Analitzar els principals factors de variació lingüística del català i de l’espanyol, siguin historicopolítics, diatòpics, semàntics o pragmàtics, i la seva evolució al llarg de la història i a l’actualitat.
 • Aplicar de manera crítica els diferents instruments d’anàlisi a diferents tipus de dades lingüístiques, tant en el pla sincrònic com en el diacrònic.
 • Demostrar el coneixement normatiu de les llengües catalana i espanyola i el domini en totes les aplicacions en l’àmbit acadèmic i professional.
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma o en equip per assolir els objectius planificats, si escau en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Elaborar argumentacions aplicables als àmbits de la filologia catalana i espanyola, de la teoria literària i de la lingüística, i avaluar-ne la rellevància acadèmica.
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat en diferents llengües.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament i avaluar les polítiques lingüístiques amb una perspectiva comparativa.
 2. Analitzar les propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, lèxiques i semàntiques de la llengua actual que més problemàtica susciten.
 3. Aplicar adequadament els coneixements adquirits per a l'obtenció de dades i el maneig de fonts documentals d'aplicació a l'estudi de la llengua i la literatura catalanes.
 4. Aplicar adequadament els coneixements adquirits per obtenir dades i utilitzar fonts documentals aplicables a l'estudi de la llengua i la literatura catalanes.
 5. Aplicar adequadament i reflexivament els principis prescriptius de la llengua catalana estàndard oral i escrita.
 6. Aplicar els principis de correcció que requereix la llengua estàndard i els diferents registres i varietats.
 7. Aplicar i utilitzar els mitjans i instruments digitals adequats a l'ensenyament dels continguts filològics.
 8. Caracteritzar els fenòmens lingüístics tenint en compte els diferents nivells d'anàlisi.
 9. Construir textos normativament correctes.
 10. Construir un text escrit amb correcció gramatical i lèxica.
 11. Determinar des del punt de vista normatiu l'adequació d'una situació comunicativa.
 12. Dominar els recursos en diversos suports que faciliten l'aplicació de la normativa vigent.
 13. Dominar l'expressió oral i escrita en llengua catalana.
 14. Explicar les normes ortogràfiques.
 15. Identificar els actors, àmbits d'intervenció i resultats de les polítiques lingüístiques relatives a la llengua catalana.
 16. Interpretar dades sociolingüístiques obtingudes amb mètodes quantitatius o qualitatius.
 17. Interpretar la informació normativa localitzada als webs d'institucions normatives a Internet.
 18. Interpretar la problemàtica i les condicions de l'ús correcte sancionat de la llengua catalana en la societat multicultural actual i al llarg de la seva història.
 19. Interpretar textos en profunditat i aportar arguments per fer-ne l’anàlisi crítica.
 20. Planificar, organitzar i fer treballs en equip.
 21. Potenciar la capacitat de lectura, interpretació i anàlisi crítica de textos literaris i lingüístics.
 22. Produir textos escrits i orals amb correcció normativa.
 23. Proposar solucions que estiguin fonamentades en coneixements lingüístics.
 24. Redactar comentaris de text amb sentit crític.
 25. Redactar correctament un text no normatiu prèviament analitzat.
 26. Treballar autònomament en l'estudi sincrònic i diacrònic de la llengua i la literatura catalanes.
 27. Utilitzar recursos tecnològics (digitals i audiovisuals) per a l'adquisició del coneixement i les seves aplicacions en llengua i literatura.

Continguts

1. El concepte de varietat estàndard i els trets que la caracteritzen

2. La varietat estàndard als mitjans de comunicació escrits i audiovisuals

3. Les editorials i els nous formats digitals

4. Eines per a l’aplicació de la normativa (webs terminològiques, gramàtiques, diccionaris, llibres d’estil, etc.).


Metodologia

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s’exposarà el dia de presentació de l’assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual, on l’alumnat podrà trobar la descripció detallada dels exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per a l’adequat seguiment de l’assignatura. En cas de canvi de modalitat docent per raons sanitàries, el professorat informarà de les modificacions que es produiran en la programació de l’assignatura i en les metodologies docents.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques, seminaris de discussió de textos, correcció d'exercicis 45 1,8 3, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 25, 27
Tipus: Supervisades      
Elaboració d'exercicis i treballs tutoritzats 25,5 1,02 3, 5, 6, 9, 12, 13, 17, 18, 24, 25, 27
Tipus: Autònomes      
Lectura de bibliografia, estudi 75 3 3, 5, 6, 9, 12, 13, 17, 18, 24, 25, 26, 27

Avaluació

Avaluació contínua

L’avaluació contínua es basarà en evidències de tres tipus:

- Participació activa (10%).

- Prova oral (40%). Data: 21 de març de 2024.

- Prova escrita (50%). Data: 30 de maig de 2024.

 

Avaluació única

L'avaluació única comprèn aquestes activitats, que es lliuraran el dijous 30 de maig de 2024:

- Activitats complementàries (10%).

- Prova oral (40%).

- Prova escrita (50%).

 

Per aprovar l’assignatura caldrà treure una nota mínima de 5.

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l'alumnat (Moodle) del procediment i la data de revisió de les qualificacions.

L'estudiant rebrà la qualificació de "No avaluable" sempre que no hagi lliurat més del 30% de les activitats d'avaluació. Per optar a la recuperació cal complir dues condicions: (1) haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura i (2) tenir una nota d’avaluació continuada compresa entre 3,5 i 4,9. La qualificació màxima de la recuperació és 5.

En l'avaluació única s'aplicarà el mateix sistema de recuperació que per a l'avaluació continuada.

En cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que s'hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment, s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Participació activa 10% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
Prova escrita 50% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
Prova oral 40% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

Bibliografia

Avui (1997). Llibre d’estil. Barcelona: Empúries.

Bassols, Margarida; Segarra, Mila [ed.] (2009). El col·loquial dels mitjans de comunicació. Vic: Eumo.

Bastardas, Albert (1996): Ecologia de les llengües. Barcelona: Proa.

Calafat, Rosa (2010). Per a un ús ètic del llenguatge. Barcelona: Angle (https://llenguanacional.cat/pdf/LN74_16.pdf).

Casals, Daniel (2001): “Les polèmiques entre lights i heavies. Repercussions del debat en l’elaboració dels models lingüístics per als mitjans de comunicació en català”, Pradilla, Miquel Àngel (ed.). Societat, llengua i norma. A l’entorn de la normativització de la llengua catalana. Benicarló: Alambor («Llengua i País», 6), p. 127-162

Casals, Daniel (2001): “El primer llibre d’estil de les emissores radiofòniques de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (I): Orientacions per a l’ús de la llengua a Catalunya Ràdio i RAC”, Llengua & literatura, 12, p. 339-374    

Casals, Daniel (2007): Ràdio en català. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Casals, Daniel [ed.] (2015): Quan la llengua ven. Estudis de llenguatge publicitari català. Aachen: Shaker.

Casals, Daniel (2017): “Ensuring the quality of language standardization: The training of advertising announcers in Catalan”, Catalan Journal of Communication & Cultural Studies, vol. 9, núm. 1, p. 145-161    

Casals, Daniel; Faura, Neus (2010): El català als mitjans de comunicació. Barcelona: Editorial UOC.

Casals, Daniel; Massanell, Mar [eds.] (2020): La premsa, la ràdio i la televisió com a agents difusors de coneixements lingüístics. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Casals, Daniel; Massanell, Mar [eds.] (2023): Els mitjans escrits i audiovisuals com a formadors lingüístics. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Casals, Daniel; Massanell, Mar; Segarra, Mila [eds.] (2018): L'extensió social de la normativa als mitjans de comunicació. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Casals, Daniel; Torrent, Anna M.; Bassols, Margarida (2017): Allò que el corrector no s'endugué. La correcció postdigital. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona.

Coromina, Eusebi. (2008): El 9 Nou / El 9 TV. Manual de redacció i estil. Vic: Eumo Editorial.

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (2006): ésAdir [http://esadir.cat]

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (2010): Llibre d’estil de la CCMA [http://www.ccma.cat/llibredestil]

Eliasson, Stig (2013): "Language ecology in the work of Einar Haugen". A: W. Vandenbussche, E. H. Jahr and P. Trudgill [eds.], Language Ecology of the 21st Century: Linguistic Conflicts in their Social Environment, Oslo: Novus Forlag, pp. 15-63.

Ferré, Carme; Nogué, Anna (2010): Llibre d’estil. Agència Catalana de Notícies. Barcelona: UOC.

Gifreu, Josep (2014): El català a l'espai de comunicació. El procés de normalització de la llengua als mèdia (1976-2013). Barcelona: Universitat de València, Universitat Autònomade Barcelona, Universitat Jaume I i Universitat Pompeu Fabra.

Grup d’Estudis Catalans (1992). El barco fantasma. Barcelona: Llibres de l’Índex.

Haugen, Einar (1983): "The implementation of Corpus Planning’". A: Juan Cobarrubias i Joshua A. Fishman (ed.), Progress in Language Planning: International Perspectives. Berlin: Mouton de Gruyter, p. 269-289.

Institut d'Estudis Catalans (1990 [1999]3): Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana. I. Fonètica. Barcelona: IEC.

Institut d'Estudis Catalans (1992 [1999]4): Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana. II. Morfologia. Barcelona: IEC.

Institut d'Estudis Catalans (1995 [2007]2): Diccionari de la llengua catalana [https://dlc.iec.cat/]

Institut d'Estudis Catalans (2018): Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana. III. Lèxic. Barcelona: IEC.

Institut d'Estudis Catalans (2016): Gramàtica de la llengua catalana. Barcelona: IEC [https://giec.iec.cat/inici].

Institut d'Estudis Catalans (2017): Ortografia catalana. Barcelona: IEC [https://www.iec.cat/llengua/documents/ortografia_catalana_versio_digital.pdf].

Institut d'Estudis Catalans (2018): Gramàtica essencial de la llengua catalana. Barcelona: IEC [https://geiec.iec.cat/inici].

Institut d'Estudis Catalans (2019): Gramàtica bàsica i d'ús de la llengua catalana. Barcelona: IEC [https://gbu.iec.cat/inici].

Lamuela, Xavier (1994), Estandardització i establiment de llengües. Barcelona: Edicions 62.

Mollà, Toni [ed.] (1998): La política lingüística a la societat de la informació. Alzira: Bromera.                                                                                                                         

Televisió de Catalunya (1995): El català a TVC. Llibre d’estil. Barcelona: Edicions 62, TVC.


Programari

Programari per processar textos, elaborar presentacions digitals i enregistrar vídeos.