Logo UAB
2023/2024

De Bernat Metge a Curial e Güelfa

Codi: 105839 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2503998 Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística OB 2 2
2504380 Estudis d'Anglès i Català OB 2 2
2504388 Estudis de Català i Espanyol OB 2 2

Professor/a de contacte

Nom:
Francesc Josep Gomez Martin
Correu electrònic:
francescjosep.gomez@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Francesc Josep Gomez Martin

Prerequisits

No n'hi ha. L'estudiant del grau de Filologia Catalana haurà cursat l'assignatura Dels trobadors a Ramon Muntaner.


Objectius

Aquesta assignatura continua la iniciació de l'estudiant en l'estudi de la literatura catalana medieval, tant en el seu aspecte històric com en la pràctica de la lectura i comentari de textos antics, especialment de textos molt dependents de la tradició llatina antiga i medieval. L'estudiant hi aprendrà a entendre un text en el context cultural de la seva època i en relació amb les tradicions literàries anteriors, i es continuarà familiaritzant amb la llengua antiga a través de la lectura de dues obres majors de la literatura catalana medieval: Lo somni de Bernat Metge i la novel·la anònima Curial e Güelfa.

A l'acabament del curs, l'estudiant haurà de ser capaç de:

(a) Conèixer i situar històricament els autors, els gèneres i les obres més importants estudiats.

(b) Entendre i comentar oralment els textos llegits.

(c) Produir breus comentaris escrits sobre aquests textos.

(d) Analitzar en detall algun aspecte dels textos llargs tractats.

Complir aquest objectius dona accés a les assignatures més especialitzades dels cursos superiors (Poesia medieval, Tirant lo Blanc i la narrativa medieval).


Competències

  Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística
 • Actuar amb responsabilitat ètica i respecte pels drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Aplicar conceptes, recursos i mètodes de l'anàlisi literària a la literatura catalana tenint en compte les seves fonts, la periodització de la història literària occidental i el context social.
 • Demostrar domini de la normativa de la llengua catalana, dels seus fonaments lingüístics i de totes les seves aplicacions en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Elaborar estudis de caràcter històric sobre les tendències, els gèneres i els autors de la tradició literària catalana.
 • Fer lectures i interpretacions crítiques de textos.
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat.
 • Identificar les principals tendències, els autors més significatius i les obres més representatives de la literatura catalana.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Utilitzar la informació d'acord amb l'ètica científica.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Aplicar els principis ètics científics al tractament de la informació.
 • Demostrar el coneixement normatiu de la llengua catalana i els seus fonaments i el domini en totes les aplicacions en l’àmbit acadèmic i professional.
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip per assolir els objectius planificats, si escau en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat en diferents llengües.
 • Identificar i interpretar els textos literaris de diferents llengües i analitzar-ne els trets genèrics, formals, temàtics i culturals d’acord amb conceptes i mètodes propis del comparatisme i de la teoria literària.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Reconèixer els períodes, les tradicions, les tendències, els autors i les obres més significatives de les literatures en llengües catalana i anglesa en el seu context historicosocial.
 • Valorar críticament la producció literària i cultural en català i anglès i el seu context històric i social.
  Estudis de Català i Espanyol
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Demostrar el coneixement normatiu de les llengües catalana i espanyola i el domini en totes les aplicacions en l’àmbit acadèmic i professional.
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma o en equip per assolir els objectius planificats, si escau en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Elaborar estudis de caràcter històric sobre les tendències, els gèneres i els autors de la tradició literària catalana i espanyola.
 • Emprar la metodologia i els conceptes de l’anàlisi literària tenint en compte les fonts i el context històric i social.
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat en diferents llengües.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Reconèixer els períodes, tradicions, tendències, autors i obres més significatius de la literatura en llengua catalana i espanyola en el seu context historicosocial.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar adequadament els coneixements adquirits per a l'obtenció de dades i el maneig de fonts documentals d'aplicació a l'estudi de la llengua i la literatura catalanes.
 2. Aplicar adequadament els coneixements adquirits per obtenir dades i utilitzar fonts documentals aplicables a l'estudi de la llengua i la literatura catalanes.
 3. Aplicar les eines informàtiques i saber consultar les fonts documentals específiques.
 4. Aplicar les eines informàtiques i saber consultar les fonts documentals.
 5. Comentar textos literaris, aplicant els instruments adquirits, atenent el context històric i sociocultural.
 6. Comentar textos literaris, aplicant-hi els instruments adquirits i d'acord amb el context històric i sociocultural.
 7. Demostrar, a nivell bàsic, coneixements de llengua catalana medieval, i redactar versions al català modern de textos medievals.
 8. Descriure i interpretar la tradició cultural occidental, de l'època clàssica al final de l'Edat Mitjana, i reconèixer en un text medieval els trets de la tradició occidental.
 9. Distingir el factor sexe/gènere en la configuració del cànon literari.
 10. Dominar l'expressió oral i escrita en llengua catalana.
 11. Elaborar textos crítics sobre les tendències, els autors i les obres de poesia i de prosa més significatius de la literatura catalana medieval.
 12. Elaborar textos crítics sobre les tendències, els autors i les obres de poesia i de prosa més significatives de la literatura catalana medieval.
 13. Elaborar treballs d'acord amb l'ètica científica.
 14. Elaborar, amb un nivell avançat, textos crítics sobre les tendències, els autors i les obres més significatives de la literatura catalana medieval.
 15. Explicar el context de la literatura catalana medieval i relacionar obres amb el seu context històric i cultural.
 16. Exposar els coneixements sobre la història, l'art o altres moviments culturals.
 17. Fer treballs escrits i presentacions orals efectives i adaptades al registre adequat.
 18. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
 19. Identificar les relacions de la literatura amb la història, l'art o altres moviments culturals.
 20. Identificar temes i motius de la tradició clàssica i medieval europea en qualsevol de les seves manifestacions literàries i artístiques.
 21. Identificar, amb un nivell avançat, temes i motius de la tradició clàssica i medieval europea en qualsevol de les seves manifestacions literàries i artístiques.
 22. Interpretar críticament obres literàries tenint en compte les relacions entre els diferents àmbits de la literatura i la relació de la literatura amb les àrees humanes, artístiques i socials.
 23. Interpretar críticament obres literàries tenint en compte les relacions entre els diferents àmbits de la literatura i la seva relació amb les àrees humanes, artístiques i socials.
 24. Interpretar la tradició cultural occidental, de l'època clàssica al final de l'Edat Mitjana, i reconèixer amb detall en un text medieval els trets de la tradició occidental.
 25. Interpretar la tradició cultural occidental, de l'època clàssica al final de l'edat mitjana, i reconèixer amb detall en un text medieval els trets de la tradició occidental.
 26. Mantenir una actitud de respecte cap a les opinions, valors, comportaments i pràctiques dels altres.
 27. Mantenir una actitud de respecte envers les opinions, valors, comportaments i pràctiques dels altres.
 28. Planificar, organitzar i fer treballs en equip.
 29. Potenciar la capacitat de lectura, interpretació i anàlisi crítica de textos literaris i lingüístics.
 30. Produir textos escrits i orals amb correcció normativa.
 31. Reconèixer el context de la literatura catalana medieval avançada i relacionar obres amb el seu context històric i cultural.
 32. Reconèixer, amb un nivell avançat, temes i motius de la tradició europea en un text medieval català.
 33. Redactar assaigs originals i complexos, amb domini de la bibliografia pertinent, sobre autors i obres del període medieval.
 34. Redactar assajos originals i complexos, amb domini de la bibliografia pertinent, sobre autors i obres del període medieval.
 35. Redactar comentaris de text amb sentit crític.
 36. Treballar autònomament en l'estudi sincrònic i diacrònic de la llengua i la literatura catalanes.
 37. Utilitzar recursos tecnològics (digitals i audiovisuals) per a l'adquisició del coneixement i les seves aplicacions en llengua i literatura.

Continguts

1. Canvis culturals en temps de Pere III i els seus fills Joan I i Martí I (1337-1410). Escoles, universitat i ordes mendicants. Difusió cultural i traduccions. La historiografia en temps de Pere III. Prosistes universitaris: Antoni Canals, Francesc Eiximenis, Vicent Ferrer.

2. Bernat Metge (ca. 1348-1413). Formació i carrera literària. El Llibre de Fortuna i Prudència i altres obres. Lectura de Lo somni: datació i circumstància històrica; models i fonts; estructura i temes; interpretació i intenció.

3. Cultura literària a les corts Trastàmara (1412-79). Panorama de la poesia: Jordi de Sant Jordi i Ausiàs March. Panorama de la narrativa: Tirant lo Blanc de Joanot Martorell, Joan Roís de Corella, l'Espill de Jaume Roig.

4. Lectura de Curial e Güelfa: datació i marc cultural; la cultura de l'Anònim; models i fonts: tradició trobadoresca i cròniques, la cavalleria al segle XV, cultura clàssica i italiana; interpretació.

 


Metodologia

Es tracta d'un curs teòrico-pràctic en el qual l'alumne:

(a) Aprendrà història de la literatura;

(b) Llegirà dues obres majors, comentades amb detall històric i cultural a classe.

(c) Practicarà el debat sobre el valor d'aquests obres.

(d) Redactarà exercicis de comentari d'un aspecte d'aquestes obres.

 

L'objectiu prioritari del curs és que l'alumne obtingui un coneixement bàsic d'història de la literatura medieval, que completi el de l'assignatura de literatura medieval del primer semestre, i alhora aconsegueixi millorar la seva capacitat de comprensió lectora i el seu coneixement de la tradició literària, dels clàssics ençà. 

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s’exposarà el dia de presentació de l’assignatura. L'estudiant trobarà també al Campus Virtual la descripció detallada dels exercicis escrits i de la prova final, els materials docents i les informacions necessàries per al seguiment de l’assignatura. Si en algun moment cal modificar la modalitat docent a causa de l'emergència sanitària, els professor informaran dels canvis en la programació i en la metodologia.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Comentari de textos a classe 20 0,8 1, 6, 8, 9, 13, 15, 18, 19, 20, 23, 27, 29
Exposició del programa 25 1 1, 6, 8, 9, 15, 19, 20, 23, 27, 29
Tipus: Supervisades      
Presentació oral de comentari de text 10 0,4 1, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 23, 27, 29, 30, 35, 37
Tipus: Autònomes      
Cerca de bibliografia, estudi autònom, consulta del Campus Virtual 20 0,8 1, 3, 6, 8, 9, 15, 19, 20, 23, 29, 37
Lectura de textos, segons les pautes indicades pel professor 50 2 6, 8, 15, 20, 23, 29

Avaluació

Les competències d'aquesta matèria seran avaluades per mitjà treballs individuals escrits (comentaris de text, presentacions a classe) i d'un examen final.

El sistema d'avaluació s'organitza en 3 mòduls, cadascun dels quals tindrà assignat un pes específic en la qualificació final:

Redacció d'un treball escrit, amb un pes global del 40%. 

Presentació i discussió de comentari de textos a l'aula, amb un pes global del 10%.

Examen final, amb un pes global del 50%.

Els requisits mínims a partir dels quals l'estudiant estarà en condicions de ser avaluat són: presentació del treball escrit i presentació a la prova escrita final. La qualificació mínima per a aprovar l'assignatura és 5. La no presentació de qualsevol dels dos exercicis suposarà la qualificació de No avaluable.

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor informarà l'alumnat a través de Moodle del procediment i la data de revisió de les qualificacions.

Podrà optar a la recuperació l'estudiant que hagi obtingut una qualificació final compresa entre 3,5 i 4,9 i hagi estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats equivalents a dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. La recuperació consistirà en un examen escrit i/o la presentació del treball principal si no ha estat aprovat. La qualificació màxima de la recuperació és 5.

En el cas que l'estudiant faci qualsevol irregularitat que pugui fer variar de manera significativa la qualificació d'un acte d'avaluació, aquest acte es qualificaràamb 0, amb independència del procés disciplinari que s'hi pugui instruir. Si es produeixen diverses irregularitats en els actes d'avaluació, la qualificació final del'assignatura serà 0.

En el cas que les proves no es puguin fer presencialment se n'adaptarà el format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Les presentacions a classe es faran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir.

 

Avaluació única 

L'avaluació única consistirà en una prova amb tres activitats: el lliurament d'un treball escrit (40%), un examen escrit (50%) i una prova oral (10%). S'hi aplicarà el mateix sistema de recuperació que en l'avaluació continuada. 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen escrit 50% 3 0,12 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 35
Presentació oral de comentari de text 10% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 35, 37
Redacció de treball 40% 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37

Bibliografia

1. Bibliografia bàsica

(a) Històries de la literatura

Badia, Lola (dir.), Història de la literatura catalana. Literatura medieval. Vol.I: Dels orígens al segle XIV. Vol. II: Segles XIV i XV. Vol. III: Segle XV (Barcelona: Enciclopèdia Catalana / Barcino / Ajuntament de Barcelona, 2013-2015).

Riquer, Martí de, Història de la literatura catalana: part antiga, 3 vols. (Barcelona: Ariel, 1964); també en 4 vols. (Barcelona: Planeta, 1984). 

 

(b) Obres generals

Badia, Lola, De Bernat Metge a Joan Roís de Corella. Estudis sobre la cultura literària de la tardor medieval catalana (Barcelona: Quaderns Crema, 1988).

Badia, Lola, Tradició i modernitat als segles XIV i XV. Estudis de cultura literària i lectures d'Ausiàs March (València / Barcelona: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1993).

Cabré, Lluís, Alejandro Coroleu, Albert Lloret, Montserrat Ferrer i Josep Pujol, The Classical Tradition in Medieval Catalan, 1300-1500: Translation, Imitation, and Literacy (Woodbridge: Tamesis, 2018).

 

2. Lectures obligatòries

Bernat Metge, Lo somni, ed. Lola Badia (Barcelona: Quaderns Crema, 1999), amb introducció i comentaris.

[Altres edicions: (a) crítiques: ed. Martí de Riquer, Obras de Bernat Metge (Barcelona: UB, 1959); ed. Stefano M. Cingolani (Barcelona: Barcino, 2006); (b) divulgatives: ed. Lola Badia i Xavier Lamuela: Bernat Metge, Obra completa (Barcelona: Selecta, 1975); ed. Marta Jordà, pròleg Giuseppe Tavani (Barcelona: Eds. 62, 1989).]

 

Curial e Güelfa, ed. Lola Badia i Jaume Torró (Barcelona: Quaderns Crema, 2011), amb introducció i comentaris.

[Altres edicions: (a) crítica: ed. Ramon Aramon i Serra (1930-33), revisada per Lola Badia i Jaume Torró (Barcelona: Barcino, 2018); (b) divulgatives: ed. Marina Gustà, pròleg Giuseppe E. Sansone (Barcelona: Eds. 62 / "la Caixa", 1979), reeditada amb pròleg de Jordi Galves (Barcelona: Eds. 62, 2007).]

 

3. Bibliografia complementària 

A més dels capítols corresponents de les històries de la literatura i els estudis de conjunt, podeu consultar els següents estudis i edicions sobre els autors tractats al curs.

 

Francesc Eiximenis

Eiximenis, Francesc, Llibres, mestres i sermons, ed. David Guixeras i Xavier Renedo, estudis introductoris de Xavier Renedo (Barcelona: Barcino, 2005).

Eiximenis, Francesc, Lo Crestià (selecció), ed. d'Albert Hauf (Barcelona: Eds. 62 / "la Caixa",  1983).

Martí, Sadurní, i Xavier Renedo (eds.), Francesc Eiximenis: Vida, obra i transmissió (Girona: Universitat de Girona, 2021).

 

Vicent Ferrer

Ferrer, Sant Vicent, Sermons. Versió a cura de Xavier Renedo i Lluís Cabré (Barcelona: Teide, 1993).

Martínez Romero, Tomàs, Aproximació als sermons de sant Vicent Ferrer (Paiporta: Denes, 2002).

Mira, Joan F., Sant Vicent Ferrer: Vida i llegenda d'un predicador (Alzira: Bromera, 2002).

 

Antoni Canals

Canals, Antoni, Scipió e Aníbal. De providència. De arra de ànima, ed. de Martí de Riquer (Barcelona: Barcino, 1935).

 

Anselm Turmeda

Metge, Bernat, i Anselm Turmeda, Obres menors, ed. de Marçal Olivar (Barcelona:Barcino, 1927).

Turmeda, Anselm, Disputa de l'ase, versió d'Albert Mestres i Marta Marfany (Barcelona: Barcino, 2013).

 

Bernat Metge

Cabré, Lluís, Alejandro Coroleu i Jill Kraye (eds.), Fourteenth-Century Classicism: Petrarch and Bernat Metge (Londres / Torí: The Warburg Institute / Nino Aragno Editore, 2012).

Cingolani, Stefano M., El somni d'una cultura: "Lo somni" de Bernat Metge (Barcelona: Quaderns Crema, 2002).

Metge, Bernat, Llibre de Fortuna i Prudència, ed. crítica de Lluís Cabré (Barcelona: Barcino, 2010).

Riquer, Martí de, Obras de Bernat Metge (Barcelona: Universitat de Barcelona, 1959).

 

Poesia del segle XV

March, Ausiàs, Poesies, ed. de Pere Bohigas, revisada per Amadeu-J. Soberanas i Noemí Espinàs (Barcelona: Barcino, 2005; 1ª ed. en 5 vols. 1952-1959).

March, Ausiàs, Per haver d'amor vida. Antologia comentada, ed. de Francesc J. Gómez i Josep Pujol (Barcelona: Barcino, 2018; 1ª ed. 2018).

 

Narrativa del segle XV

Martorell, Joanot, Tirant lo Blanc, edició, introducció i notes de Josep Pujol (Barcelona: Barcino, 2021).

Roig, Jaume, Espill, ed. d'Antònia Carré (Barcelona: Quaderns Crema, 2006).

Roís de Corella, Joan, "Tragèdia de Caldesa" i altres proses, ed. de Marina Gustà, pròleg de Francisco Rico (Barcelona: Eds. 62 / "la Caixa", 1980).

  

4. Dossier de textos 

Web de Literatura Catalana Medieval (Campus Virtual) (textos llegits al llarg del curs —i molts d’altres—, mapes, imatges i música). Hi ha materials complementaris (mapes, imatges, textos) a la carpeta de l’assignatura al Campus Virtual.

 

5. Enllaços

Per a l’estudi de la literatura medieval, consulteu <www.narpan.net>, amb enllaços a diccionaris, biblioteques, bases de dades, portals, etc..

Existeix una biblioteca virtual amb tots els textos catalans medievals en vers: Repertorio Informatizzato dell’Antica Letteratura Catalana (RIALC): <www.rialc.unina.it>

 


Programari

   Cap.