Logo UAB
2023/2024

Moviments Literaris del Modernisme a la Postmodernitat

Codi: 105835 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2503998 Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística FB 1 1
2504380 Estudis d'Anglès i Català OB 1 1
2504388 Estudis de Català i Espanyol FB 1 1

Professor/a de contacte

Nom:
Josep Sanz Datzira
Correu electrònic:
josep.sanz@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

L'assignatura no té fixat cap prerequisit.


Objectius

Curs propedèutic. Panorama introductori dels moviments literaris catalans al llarg del segle XX i del seu reflex en els moviments culturals actuals. L’objectiu formatiu de l’assignatura és que l'estudiant sàpiga contextualitzar els grans moviments i corrents de la literatura catalana del segle XX en relació amb les tradicions literàries universals. Així mateix, l’estudiant s’ha de familiaritzar amb la bibliografia fonamental del període i amb les estratègies de lectura que li permetin elaborar un discurs crític.


Competències

  Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística
 • Actuar amb responsabilitat ètica i respecte pels drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Aplicar conceptes, recursos i mètodes de l'anàlisi literària a la literatura catalana tenint en compte les seves fonts, la periodització de la història literària occidental i el context social.
 • Demostrar domini de la normativa de la llengua catalana, dels seus fonaments lingüístics i de totes les seves aplicacions en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Demostrar habilitats que facilitin el treball en equip.
 • Elaborar estudis de caràcter històric sobre les tendències, els gèneres i els autors de la tradició literària catalana.
 • Fer lectures i interpretacions crítiques de textos.
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat.
 • Identificar les principals tendències, els autors més significatius i les obres més representatives de la literatura catalana.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Utilitzar la informació d'acord amb l'ètica científica.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Demostrar el coneixement normatiu de la llengua catalana i els seus fonaments i el domini en totes les aplicacions en l’àmbit acadèmic i professional.
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip per assolir els objectius planificats, si escau en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat en diferents llengües.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Reconèixer els períodes, les tradicions, les tendències, els autors i les obres més significatives de les literatures en llengües catalana i anglesa en el seu context historicosocial.
 • Valorar críticament la producció literària i cultural en català i anglès i el seu context històric i social.
  Estudis de Català i Espanyol
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Demostrar el coneixement normatiu de les llengües catalana i espanyola i el domini en totes les aplicacions en l’àmbit acadèmic i professional.
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma o en equip per assolir els objectius planificats, si escau en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Elaborar estudis de caràcter històric sobre les tendències, els gèneres i els autors de la tradició literària catalana i espanyola.
 • Emprar la metodologia i els conceptes de l’anàlisi literària tenint en compte les fonts i el context històric i social.
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat en diferents llengües.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Reconèixer els períodes, tradicions, tendències, autors i obres més significatius de la literatura en llengua catalana i espanyola en el seu context historicosocial.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar adequadament els coneixements adquirits per a l'obtenció de dades i el maneig de fonts documentals d'aplicació a l'estudi de la llengua i la literatura catalanes.
 2. Aplicar adequadament els coneixements adquirits per obtenir dades i utilitzar fonts documentals aplicables a l'estudi de la llengua i la literatura catalanes.
 3. Aplicar les eines informàtiques i saber consultar les fonts documentals específiques.
 4. Aplicar les eines informàtiques i saber consultar les fonts documentals.
 5. Comentar textos literaris, aplicant els instruments adquirits, atenent el context històric i sociocultural.
 6. Comentar textos literaris, aplicant-hi els instruments adquirits i d'acord amb el context històric i sociocultural.
 7. Demostrar coneixements dels temes relacionats amb l'estudi de la literatura i els seus mètodes d'anàlisi.
 8. Descriure el context històric de la literatura catalana contemporània i relacionar obres amb el seu context històric i cultural.
 9. Distingir el factor sexe/gènere en la configuració del cànon literari.
 10. Dominar l'expressió oral i escrita en llengua catalana.
 11. Elaborar textos crítics sobre les tendències principals, els autors i les obres més representatives de la literatura catalana contemporània.
 12. Elaborar treballs d'acord amb l'ètica científica.
 13. Exposar i argumentar visions de conjunt sobre fenòmens de la literatura catalana contemporània.
 14. Fer treballs escrits i presentacions orals efectives i adaptades al registre adequat.
 15. Identificar els elements clau de la tradició cultural occidental a partir del segle XIX fins a l'actualitat.
 16. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
 17. Identificar les relacions de la literatura amb la història, l'art o altres moviments culturals.
 18. Interpretar críticament obres literàries tenint en compte les relacions entre els diferents àmbits de la literatura i la relació de la literatura amb les àrees humanes, artístiques i socials.
 19. Interpretar críticament obres literàries tenint en compte les relacions entre els diferents àmbits de la literatura i la seva relació amb les àrees humanes, artístiques i socials.
 20. Interpretar la tradició cultural occidental a partir del segle XIX i fins a l'actualitat, i reconèixer amb detall en un text contemporani els trets de la tradició occidental.
 21. Mantenir una actitud de respecte cap a les opinions, valors, comportaments i pràctiques dels altres.
 22. Mantenir una actitud de respecte envers les opinions, valors, comportaments i pràctiques dels altres.
 23. Planificar, organitzar i fer treballs en equip.
 24. Potenciar la capacitat de lectura, interpretació i anàlisi crítica de textos literaris i lingüístics.
 25. Produir textos escrits i orals amb correcció normativa.
 26. Redactar comentaris de text amb sentit crític.
 27. Utilitzar recursos tecnològics (digitals i audiovisuals) per a l'adquisició del coneixement i les seves aplicacions en llengua i literatura.

Continguts

1. Els conceptes de període i de moviment literari

1.1. Aproximacions teòriques a la història literària

1.2. Els moviments de la literatura catalana contemporània en les històries literàries

2. Aparició i desenvolupament del Modernisme

2.1. Les definicions del moviment

2.2. El Modernisme i el camp literari català contemporani

2.3. Diversitat estètica i ideològica

3. Aparició i desenvolupament del Noucentisme

3.1. Les definicions del moviment

3.2. Les polítiques de traduccions

4. Les avantguardes

4.1. Definició d’avantguarda literària

4.2. Les avantguardes catalanes

4.3. Les avantguardes i els períodes literaris

5. Els moviments literaris d’entreguerres (anys 20 i 30)

5.1. La pluralitat de moviments

5.2. Idees literàries i grups d’autors

6. Guerra, postguerra i exili

6.1. Circumstàncies històriques i moviments literaris

6.2. Idees literàries i grups d’autors

7. El sistema literari català durant el Realisme Històric

8. Postmodernitat i postmodernisme

8.1. Definicions del període postmodern

8.2. El debat de les generacions en la literatura catalana

8.3. Tendències literàries i mercat cultural

8.4. Postmodernitat i literatura del segle XXI

 


Metodologia

L’assignatura es distribueix en sessions teòriques i seminaris de lectura que poden ser d’aula inversa. Les sessions teòriques tenen un caràcter panoràmic i contextualitzador i van acompanyades del comentari de textos crítics i teòrics. Les sessions dedicades a la lectura preparen l’alumnat per a les exposicions orals. Les tutories s’apliquen al seguiment dels treballs escrits.

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s’exposarà el dia de presentació de l’assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual, on l’alumnat podrà trobar la descripció detallada dels exercicis i de les pràctiques, els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per al seguiment adequat de l’assignatura. En cas de canvi de modalitat docent per raons sanitàries, el professorat informarà dels canvis que es produiran en la programació de l’assignatura i en les metodologies docents.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Discussió de textos teòrics, crítics i literaris 29 1,16 6, 8, 9, 15, 17, 19, 20, 22, 24
Exposició del professor dels punts del programa i contextualització de les lectures 15,5 0,62 6, 8, 9, 15, 17, 19, 20, 22, 24
Tipus: Supervisades      
Exposició oral de les lectures de textos teòrics i crítics 13 0,52 1, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 27
Tutories. Supervisió d'exercicis i treballs 10 0,4 1, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27
Tipus: Autònomes      
Estudi 35 1,4 1, 3, 9, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 27
Recerca en fonts i recursos documentals 15 0,6 1, 3, 15, 17, 27
Redacció col·lectiva de treball escrit sobre textos teòrics, crítics i literaris 25 1 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26

Avaluació

 

Activitats

 

Avaluació continuada:


Exercici-qüestionari sobre aspectes teòrics de la matèria: 10 %

Preparació en grup i participació oral en els seminaris de lectura: 25 %

Prova final escrita sobre els continguts treballats: 50 %

Comentari escrit individual sobre un text literari: 15 %

 

Avaluació única:

 

Qüestionari sobre aspectes teòrics de la matèria: 20 %

Prova escrita sobre els continguts treballats (inclou comentari de text): 50 %

Defensa oral de l'anàlisi d'un text literari: 30 %

 

 

En el moment de realització de cada activitat avaluativa s'informarà (per Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

La nota final de l'avalució és la mitjana de les notes de les activitats (0 per a les activitats no realitzades). Per poder aprovar l'assignatura s'ha d'obtenir una nota mínima global de 5. L’estudiant rebrà la qualificació de “No avaluable” sempre que no hagi lliurat més del 30% de les activitats d’avaluació.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui  instruirSi es produeixen diverses irregularitats en els actes, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

 

Recuperació


Per fer la recuperació cal haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats el pes de les quals no ha de ser inferior a dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura.

La recuperació només es podrà fer si la nota global se situa entre 3,5 i 4,9. La nota màxima de recuperació serà un 5.

S'aplicarà el mateix sistema de recuperació a l'avaluació continuada i a l'avaluació única.

 

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Comentari individual sobre un text literari 15 % 1,5 0,06 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26
Exercici-qüestionari sobre aspectes teòrics de la matèria 10 % 1 0,04 7, 9, 13, 15, 17, 19
Prova final escrita sobre els continguts treballats 50 % 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
Seminari de lectura i treball en grup 25 % 3,5 0,14 1, 3, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 27

Bibliografia

 

1. Estudis teòrics

Bourdieu, Pierre, Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario, Barcelona: Anagrama, 2010.

Even-Zohar, Itamar, Polisistemas de cultura, 2007 https://www.tau.ac.il/~itamarez/works/papers/trabajos/polisistemas_de_cultura2007.pdf. Obres en diverses llengües: https://www.tau.ac.il/~itamarez/ez-publications.htm i en català: https://www.tau.ac.il/~itamarez/works/papers/trabajos/index.html

Gutiérrez Carbajo, Francisco, Movimientos y épocas literarias, Madrid: UNED, 2002.

Jameson, Fredric, El Posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado, Barcelona [etc.]: Paidós, 2002.

Lyotard, Jean-François, La condició postmoderna. Informe sobre el saber, Barcelona: Angle, 2004.

Taylor, Victor E.; Winquist, Charles E., Enciclopedia del posmodernismo, Madrid: Síntesis, 2002.

Wellek, René; Warren, Austin, Teoría literaria, Madrid: Gredos, 2009 [19531].

 

2. Història de la literatura catalana

Diversos Autors, Història de la literatura catalana, 4 vol., Barcelona: Edicions 62 / Orbis, 1984.

Bordons, Glòria; Subirana, Jaume (ed.), Literatura catalana contemporània, Barcelona: Edicions de la Universitat Oberta / Proa, 1999.

Bou, Enric (dir.), Nou diccionari 62 dela literatura catalana, Barcelona: Edicions 62, 2000.

Bou, Enric (dir.), Panorama crític de la literatura catalana. Segle XX, vol. V i VI, Barcelona: Vicens Vives, 2010 i 2009.

Broch, Àlex (dir.), Diccionari de la literatura catalana, Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2008.

Carbó, Ferran; Simbor, Vicent, Literatura catalana del siglo XX, Madrid: Síntesis, 2005.

Castellanos, Jordi (ed.), Guia de literatura catalana contemporània, Barcelona: Edicions 62, 1973.

Castellanos, Jordi & Marrugat, Jordi (dir.), Història de la literatura catalana. Literatura contemporània  II. Modernisme. Noucentisme. Avantguardes, Barcelona: Enciclopèdia Catalana / Barcino / Ajuntament de Barcelona, 2020.

Castellanos, Jordi & Marrugat, Jordi (dir.), Història de la literatura catalana. Literatura contemporània  III. Del 1922 al 1959, Barcelona: Enciclopèdia Catalana / Barcino / Ajuntament de Barcelona, 2021.

Fuster, Joan, Literatura catalana contemporània, Barcelona: Curial, 1972.

Malé, Jordi, Història de les històries de la literatura catalana, EDIUOC, PID_00167451: http://openaccess.uoc.edu/webapps/

Massot i Muntaner, Josep, «La historia de la literatura catalana als Països Catalans», dins Escriptors i erudits contemporanis, Barcelona: PAM, 1996, p. 273-281.

Molas, Joaquim (dir.), Històriade la literatura catalana. Part moderna, vols. VIII, IX, X i XI, Barcelona: Ariel, 1986-1988.

Molas, Joaquim, «Sobre la periodització en les històries generals de la literatura catalana», dins Sobre la construcció de la literatura catalana, Palma: Lleonard Muntaner, 2010, p. 73-93.

Romero Muñoz, Carlos, «Breve historia de las historias de la literatura catalana», Rassegna iberistica, núm. 17, setembre 1983, p.3-34.

 

3. Moviments literaris catalans (segles XX-XXI)

 

Modernisme i Noucentisme

Diversos Autors, «El Modernisme. Un entusiasme», Serra d’Or, núm. 135, desembre 1970: http://www.cervantesvirtual.com/portales/serra_dor/obra-visor/any-xii-num-135-desembre-1970/html/

Castellanos, Jordi, «Modernisme i Noucentisme», L’Avenç, núm. 25, març 1980, p. 26-51.

Castellanos, Jordi, «El Noucentisme: ideologia i estètica», dins Aulet, Jaume (dir.), El Noucentisme. Cicle de conferències fet a la Institució cultural del CIC de Terrassa curs 1984/85, Barcelona: PAM, 1987, p. 19-39.

Castellanos, Jordi, El Modernisme. Selecció de textos, Barcelona: Les Naus d’Empúries, 1988.

Castellanos, Jordi, «Modernitat, Modernisme i la invenció de la història de la literatura catalana», dins Panyella, Ramon (ed.), Concepcions i discursos sobre la modernitat en laliteratura catalana dels segles XIX i XX, Lleida: GELCC / Punctum, 2010, p. 223-245.

Marfany, Joan Lluís, «Modernisme i noucentisme, amb algunes consideracions sobre el concepte de moviment cultural», Els Marges, núm. 26, 1982, p. 31-42: https://www.raco.cat/index.php/Marges/article/view/108221

Marfany, Joan-Lluís, Aspectes del Modernisme, Barcelona: Curial, 1984.

Molas, Joaquim, «Segona història del Modernisme», dins Garcia i Espuche, Albert (dir.), El Modernisme, Barcelona: Olimpíada Cultura / Lunwerg, vol. I, 1990, p. 27-31.

Murgades, Josep, «Assaig de revisió del noucentisme», Els Marges, núm. 7, 1976, p. 35-53: https://www.raco.cat/index.php/Marges/article/view/98702

Murgades, Josep, Escrits sobre Noucentisme. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2022.

Panyella, Vinyet, Cronologia del Noucentisme (Una eina), Barcelona: PAM, 1996.

Peran, Martí (dir.), El Noucentisme. Un projecte de modernitat, Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1994. 

Vallcorba, Jaume, Noucentisme, mediterraneisme i classicisme, Barcelona:Quaderns Crema, 1994.

 

 

Avantguardes i moviments d’entreguerres

Diversos Autors, «Les avantguardes a Catalunya (1914-1936)», L’Avenç, núm. 19, setembre 1979, p. 17-48. 

Diversos Autors, Els anys vint en els Països Catalans (Noucentisme / Avantguarda), Barcelona: PAM, 1997.

Diversos Autors, Avantguardes a Catalunya 1906-1939, Barcelona: Fundació Caixa de Catalunya / Olimpíada Cultural Barcelona'92, DL 1992.

Malé, Jordi, Les idees literàries al període d’entreguerres. Antologia de textos, Lleida: Pagès, 2011.

Malé, Jordi; Borràs, Laura (ed.), Poètiques catalanes del segle XX, Barcelona: UOC, 2008.

Molas,Joaquim, La literatura d’avantguarda (1916-1938), Barcelona: Antoni Bosch, 1983.

 

Guerra, postguerra i exili

Diversos Autors, Literatura de la guerra civil. Memòria i ficció, Lleida: Institut d’Estudis Ilerdencs, 2002.

Campillo, Maria (ed.), Llegir l’exili, Barcelona: L’Avenç, 2011.

Guillamon, Julià, El dia revolt. Literatura catalana de l’exili, Barcelona: Empúries, 2008.

Molas, Joaquim, La literatura de postguerra, Barcelona: Dalmau, 1966.

Samsó, Joan, La cultura catalana: entre la clandestinitat i la represa pública (1929-1951), 2 vol., Barcelona: PAM, 1994.

Vall, Xavier, L’existencialisme en la literatura catalana durant el franquismeCatalonia, núm. 7, 2010: https://crimic-sorbonne.fr/img/pdf/vall.pdf

Vallverdú, Marta, Seixantisme. L’esclat cultural català dels 60. Barcelona: L'Avenç, 2023

 

Realisme històric

Castellet, Josep M.; Molas, Joaquim, Poesia catalana del segle XX, Barcelona: Edicions 62, 1963.

Vallverdú, Marta, «El Realisme Històric. L’agitació cultural dels anys seixanta», L’Avenç, núm. 385, novembre 2012, p. 28-43.

 

 

Postmodernitat i postmodernisme

Broch, Àlex, Literatura catalana dels anys setanta, Barcelona: Edicions 62, 1980.

Broch, Àlex, Literatura catalana dels anys vuitanta, Barcelona: Edicions 62, 1991.

Guillamon, Julià, La ciutat interrompuda, Barcelona: Anagrama, 2019 [20011].

Marrugat, Jordi, «L’escriptor català i la societat postfranquista. Models de relació de l’escriptor català amb la seva societat des de la fi del franquisme fins als nostres dies», I i II, Revista de Catalunya, núm. 234, 2007, p. 9-41 i núm. 235, 2008, p. 9-32. 

Marrugat, Jordi, Aspectes de la poesia catalana de la postmodernitat, Barcelona: PAM, 2013, esp. p. 13-93.

Martínez-Gil, Víctor, «El lloc de la literatura en la societat postmoderna», dins Culla i Clarà, Joan B. (dir.), Història Política, Societat i Cultura dels PaïsosCatalans, vol. XII. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1999: p. 314-323.

Martínez-Gil, Víctor, «Els escriptors com a intel·lectuals postmoderns», dins Panyella, Ramon; Marrugat, Jordi (ed.), L’escriptor  i la seva imatge. Contribució a lahistòria dels intel·lectuals en la literatura catalana contemporània, Barcelona: L’Avenç, 2006, p. 299-322.

Muntaner, Maria, et al. (ed.), Poètiques de ruptura, Palma: Lleonard Muntaner, 2008. 

Orja, Joan, Fahrenheit 212. Una aproximació a la literatura catalana recent, Barcelona: La Magrana, 1989.

Pi de Cabanyes, Oriol; Graells, Guillem-Jordi, La generació literària dels 7025 escriptors nascuts entre 1939-1949, Barcelona: Institució de les Lletres Catalanes, 2004 [19711].

Rourera, Jordi, «Del nyap il·legible a la novel·la execrable. La “polèmica Carner” i altres manifestacions antinoucentistes dels Imparables», Els Marges, núm. 81, 2007, p. 107-20: https://www.raco.cat/index.php/Marges/article/view/142110

 

Webgrafia

Traces. Bases de dades de llengua i literatura catalanes:http://traces.uab.cat/

lletrA. La literatura catalana a Internet-UOC https://lletra.uoc.edu/

Associació d’escriptors en llengua catalana:https://www.escriptors.cat/autors

 

Es proposaran obres literàries breus per ser llegides durant el curs.

 


Programari