Logo UAB
2023/2024

Estructura, Significat i Discurs

Codi: 105833 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2503998 Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística OB 3 1
2504380 Estudis d'Anglès i Català OT 0 0
2504380 Estudis d'Anglès i Català OT 3 0
2504380 Estudis d'Anglès i Català OT 4 0

Professor/a de contacte

Nom:
Francesc Xavier Villalba Nicolas
Correu electrònic:
xavier.villalba@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Cap.


Objectius

En aquesta assignatura s'analitzen els diversos aspectes del significat dels enunciats que intervenen en la construcció del discurs, tant en l'àmbit oral com escrit. Els alumnes han d'entendre el procés d'interpretació de les oracions en el context d'ús i identificar els diversos factors que intervenen en aquest procés. També han d'entendre la construcció de textos com un procés estructurat i adreçat a la transmissió efectiva de la informació.


Competències

  Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística
 • Actuar amb responsabilitat ètica i respecte pels drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Analitzar les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, lèxiques i semàntiques de la llengua catalana, l'evolució al llarg de la història i l'estructura actual.
 • Demostrar domini de la normativa de la llengua catalana, dels seus fonaments lingüístics i de totes les seves aplicacions en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Demostrar habilitats que facilitin el treball en equip.
 • Fer lectures i interpretacions crítiques de textos.
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Analitzar les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, lèxiques i semàntiques de la llengua catalana i de l’anglesa, la seva evolució al llarg de la història i la seva estructura actual.
 • Aplicar de manera crítica els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus de dades lingüístiques.
 • Aplicar els principis ètics científics al tractament de la informació.
 • Demostrar el coneixement normatiu de la llengua catalana i els seus fonaments i el domini en totes les aplicacions en l’àmbit acadèmic i professional.
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip per assolir els objectius planificats, si escau en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat en diferents llengües.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i l'organització d'informació.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar diversos tipus de dades lingüístiques.
 2. Analitzar estructures lingüístiques.
 3. Analitzar les estructures lingüístiques.
 4. Analitzar les estructures sintàctiques de l'oració simple, complexa, modalitzada i discursivament marcada.
 5. Analitzar les propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, lèxiques i semàntiques de la llengua actual que més problemàtica susciten.
 6. Aplicar adequadament els coneixements adquirits per a l'obtenció de dades i el maneig de fonts documentals d'aplicació a l'estudi de la llengua i la literatura catalanes.
 7. Aplicar els principis de correcció que requereix la llengua estàndard i els diferents registres i varietats.
 8. Descriure els processos combinatoris de creació d'unitats lingüístiques.
 9. Distingir el gènere gramatical del gènere natural.
 10. Distingir els factors gramaticals i pragmàtics que determinen la interpretació global de l'oració.
 11. Fer treballs escrits i presentacions orals efectives i adaptades al registre adequat.
 12. Fer ús dels coneixements adquirits respectant la diversitat d'opinions i de varietats d'una llengua.
 13. Identificar els factors pragmàtics que condicionen l'ús de les diverses estructures lingüístiques.
 14. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
 15. Incorporar idees i conceptes de fonts publicades als treballs citant i referenciant de manera adequada.
 16. Interpretar textos en profunditat i aportar arguments per a fer-ne una anàlisi crítica.
 17. Localitzar informació especialitzada i acadèmica i seleccionar-la segons la rellevància.
 18. Mantenir una actitud de respecte cap a les opinions, valors, comportaments i pràctiques dels altres.
 19. Mantenir una actitud de respecte envers les opinions, valors, comportaments i pràctiques dels altres.
 20. Planificar la feina de manera efectiva individualment o en grup per a la consecució dels objectius plantejats.
 21. Planificar, organitzar i fer treballs en equip.
 22. Potenciar la capacitat de lectura, interpretació i anàlisi crítica de textos literaris i lingüístics.
 23. Produir textos escrits i orals amb correcció normativa.
 24. Redactar comentaris de text amb sentit crític.
 25. Treballar autònomament en l'estudi sincrònic i diacrònic de la llengua i la literatura catalanes.
 26. Utilitzar recursos tecnològics (digitals i audiovisuals) per a l'adquisició del coneixement i les seves aplicacions en llengua i literatura.

Continguts

1. L'enunciat com a unitat d'anàlisi: semàntica lèxica i semàntica oracional, la composicionalitat del significat, el paper del context en la interpretació.

2. L'estructura informativa: les funcions informatives, la seva realització sintàctica i el seu impacte en el discurs.

3. Les relacions anafòriques en el discurs: tipus de relacions anafòriques, el seu paper en la cohesió discursiva.

4. L'estructura retòrica del discurs: l'organització textual jeràrquica, tipus de relacions entre enunciats, el seu reflex sintàctic.


Metodologia

Les activitats d'aprenentatge es distribueixen de la manera següent:

1) Activitats dirigides (40%).
2) Activitats supervisades (30%).
3) Activitats autònomes (30%).

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals 39 1,56 2, 4, 5, 10, 13, 14
Discussió de textos i anàlisi de problemes a classe 15 0,6 9, 14, 16, 22, 24
Tipus: Supervisades      
Pràctiques online 10 0,4 2, 4, 5, 6, 10, 13, 22
Redacció de treballs 35 1,4 6, 9, 11, 14, 19, 21, 25, 26
Tipus: Autònomes      
Estudi 30 1,2 6, 14, 16, 22, 25, 26
Lectura de textos 15 0,6 6, 14, 16, 19, 22, 25

Avaluació

En la modalitat d'avaluació contínua els estudiants han de proporcionar evidència del seu progrés mitjançant la realització de tasques i proves que es lliuren al llarg del curs:

 • dos exercicis individuals (30%)
 • prova escrita parcial (20%)
 • prova escrita final (40%)
 • assistència a classe (10%)

En la modalitat d'avaluació única, els estudiants han de proporcionar evidència del seu progrés mitjançant la realització de tasques i proves que es lliuren al final del curs:

 • exercici individual (30%)
 • prova oral (30%)
 • prova escrita final (40%)

Per aprovar l'assignatura caldrà treure una nota mitjana ponderada de 5 i obtenir un 4 en cada un dels blocs.

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s'exposarà el dia de presentació de l'assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual, on els alumnes podran trobar la descripció detallada dels exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per a l'adequat seguiment de l'assignatura. En cas que les proves no es puguin fer presencialment, s'adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB; els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d'exercicis a través de Teams i es tindrà cura que tots els alumnes hi poden accedir.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi puguiinstruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

Revisió
En enviar les qualificacions finals, abans d'incorporar-les als expedients de l'estudiant, el professor publicarà al Campus Virtual una data i hora per revisar les activitats d'avaluació. Els estudiants han d'organitzar la revisió d'acord amb el professor.

Activitats avaluables suspeses /no presentades

Per a participar a la recuperació, l'alumne suspès ha de complir dues condicions. En primer lloc, ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul; en segon lloc, ha d'haver obtingut una nota mitjana ponderada del conjunt d'ítems avaluables d'almenys un 3,5. Només es pot reavaluar la prova final. La nota màxima de la recuperació és un 5. Els alumnes que optin per l'avaluació única han de presentar totes les activitats avaluables per poder optar a la recuperació, que seguirà les mateixes normes que en la modalitat d'avaluació contínua.  

El professor informarà els estudiants del procediment de recuperació a través del Campus Virtual quan publiqui les qualificacions finals provisionals. El professor podrà establir una activitat d'avaluació per a cada activitat supesa o no presentada o una única activitat per a cobrir totes aquestes activitats.

L’estudiant rebrà la qualificació de “no avaluable” si no ha lliurat almenys un 30 % de les activitats d’avaluació.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència a classe 10% 0,5 0,02 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 22
Lliurament d'exercicis individuals 30% 2 0,08 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Prova escrita final 40% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13
Prova escrita parcial 20% 1,5 0,06 1, 2, 3, 10, 13

Bibliografia

Ahern, A. K., Amenós Pons, J., i Escandell Vidal, M. V. (2020). Pragmática. Akal. https://elibro.net/es/ereader/uab/174607?page=1

Bassols, M. M. (2001). Les claus de la pragmàtica. Eumo.

Cutting, J. (2002). Pragmatics and Discourse : a Resource Book of Students. London: Routledge.

Mann, W. C., y Thompson, S. A. (1988). "Rhetorical Structure Theory: Toward a functional theory of text organization". Text - Interdisciplinary Journal for the Study of Discourse, 8(3), 243–281. https://doi.org/10.1515/text.1.1988.8.3.243

Payrató, L. (2010). Pragmàtica, discurs i llengua oral: introducció a l’anàlisi funcional de textos. Barcelona: Editorial UOC. https://ebookcentral.proquest.com/lib/uab/detail.action?docID=7025592

Rigau, G. (1981). Gramàtica del discurs. Tesis doctoral (UAB). https://ddd.uab.cat/pub/llibres/1981/138514/gradis_a1981.pdf 

Vallduví, E. (2002/2008). «L’oració com a unitat informativa». En J. Solà, M. R. Lloret, J. Mascaró, y M. Pérez Saldanya (Eds.), Gramàtica del català contemporani (vol. 2, pp. 1221–1279). Empúries.


Programari

Cap.