Logo UAB
2023/2024

Morfologia Catalana

Codi: 105831 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2503998 Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística OB 3 2
2504380 Estudis d'Anglès i Català OT 0 0
2504380 Estudis d'Anglès i Català OT 3 0
2504380 Estudis d'Anglès i Català OT 4 0
2504388 Estudis de Català i Espanyol OT 0 0
2504388 Estudis de Català i Espanyol OT 3 0
2504388 Estudis de Català i Espanyol OT 4 0

Professor/a de contacte

Nom:
Teresa Cabre Monne
Correu electrònic:
teresa.cabre@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

És recomanable haver cursat Fonologia Catalana


Objectius

Identificar els processos morfològics de la llengua catalana


Competències

  Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística
 • Actuar amb responsabilitat ètica i respecte pels drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Analitzar les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, lèxiques i semàntiques de la llengua catalana, l'evolució al llarg de la història i l'estructura actual.
 • Demostrar domini de la normativa de la llengua catalana, dels seus fonaments lingüístics i de totes les seves aplicacions en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Analitzar les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, lèxiques i semàntiques de la llengua catalana i de l’anglesa, la seva evolució al llarg de la història i la seva estructura actual.
 • Demostrar el coneixement normatiu de la llengua catalana i els seus fonaments i el domini en totes les aplicacions en l’àmbit acadèmic i professional.
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat en diferents llengües.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Estudis de Català i Espanyol
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Analitzar les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, lèxiques i semàntiques de la llengua catalana i espanyola, la seva evolució al llarg de la història i la seva estructura actual.
 • Demostrar el coneixement normatiu de les llengües catalana i espanyola i el domini en totes les aplicacions en l’àmbit acadèmic i professional.
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat en diferents llengües.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar les propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, lèxiques i semàntiques de la llengua actual que més problemàtica susciten.
 2. Aplicar adequadament els coneixements adquirits per a l'obtenció de dades i el maneig de fonts documentals d'aplicació a l'estudi de la llengua i la literatura catalanes.
 3. Aplicar adequadament els coneixements adquirits per obtenir dades i utilitzar fonts documentals aplicables a l'estudi de la llengua i la literatura catalanes.
 4. Descriure els processos combinatoris de creació d'unitats lingüístiques.
 5. Distingir el gènere gramatical del gènere natural.
 6. Identificar correctament les unitats lingüístiques.
 7. Identificar i descriure els processos de flexió, derivació, composició i lexicalització.
 8. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
 9. Mantenir una actitud de respecte cap a les opinions, valors, comportaments i pràctiques dels altres.
 10. Mantenir una actitud de respecte envers les opinions, valors, comportaments i pràctiques dels altres.
 11. Potenciar la capacitat de lectura, interpretació i anàlisi crítica de textos literaris i lingüístics.
 12. Treballar autònomament en l'estudi sincrònic i diacrònic de la llengua i la literatura catalanes.

Continguts

1. Lèxic i estructura morfològica. Al·lomorfia

2. Categories flexives. Flexió nominal i flexió verbal. Variació dialectal

3. Cliticització. Restriccions i variació

4. Derivació: sufixació i prefixació. Límits entre la derivació i la composició.

5. Composició. Altres processos de formació de mots


Metodologia

Explicació del temari i discussió de problemes

Pràctiques d'aula i resolució de problemes

Estudi i lecxtura de textos específics

 

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
explicació del temari i discussió de problemes 45 1,8 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10
Tipus: Supervisades      
pràctiques d'aula i resolució de problemes 45 1,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Tipus: Autònomes      
estudi i lectura de textos específics 54 2,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12

Avaluació

1. Examen final (50%)

2. Exercicis punturats (40%)

3. Pràctica addicional (10%)

  La nota final de l'assignatura serà la suma (ponderada) de les puntuacions obtingudes en cada activitat, la qual haurà se ser com a mínim 5. Després de cada prova, hi haurà sempre un procediment de revisió del resultat.
  L'assignatura serà "no avaluable" quan no s'hagi fet la prova final.
  Només tindran accés a la recuperació els estudiants que hagin obtingut com a mínim un 3,5 de la nota global i hagin estat avaluats en un mínim de 2/3 parts de la qualificació de l'assignatura. Només es podrà recuperar l'examen final i la nota màxima serà 5.
  Els errors de normativa penalitzaran en la forma que s'estableixi per a cada activitat.
  El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s’exposarà el dia de presentació de l’assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual on l’alumnat podrà trobar la descripció detallada dels exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per a l’adequat seguiment de l’assignatura. També s'indicarà el continut i la modalitat dels diversos exercicis i proves.  En cas de canvi de modalitat docent per raons sanitàries, el professorat informarà dels canvis que es produiran en la programació de l’assignatura i en les metodologies docents.
  En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. Si es produeixen diverses irregularitats en els actes, la qualificació final d’aquest assignatura serà zero.
  En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la
UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, assegurant que tot  ’estudiantat hi pot accedir.

Els estudiants que hagin sol·licitat i concedit l'avaluació única hauran de fer l'examen final escrit comú per a tots els estudiants (50%) a més d'una prova oral que consistirà en 2 preguntes, una de teòrica i l'altra de pràctia sobre qualsevol dels temes o exercicis fets a classe (25% + 25% = 50%)

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
examen final 50% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
exercicis puntuats 40% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
pràctica addicional 10% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Bibliografia

Bibliografia bàsica:

Mascaró, Joan (1986) Morfologia. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.

Solà, J., M-R. Lloret, J. Mascaró i M. Pére-Saldanya (eds.) (2002) Gramàtica del Català Contemporani. vol.I. Barcelona: Empúries.

Institut d'Estudis Catalans (2016) Gramàtica de la llengua catalana.

Bibliografia complementària:

Bonet, Eulàlia i Maria-Rosa Lloret (1998) Fonologia catalana. Barcelona: Ariel.

Fábregas, Antonio (2013) La morfologia. El análisis de la palabra compleja. Madrid: Síntesis

Pérez-Saldanya, M., M. Gifre i J. Todolí (2004) Morfologia Catalana. Barcelona: UOC.


Programari

...