Logo UAB
2023/2024

Sintaxi Catalana

Codi: 105830 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2503998 Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística OB 2 2
2504380 Estudis d'Anglès i Català OB 3 2
2504388 Estudis de Català i Espanyol OB 3 2

Professor/a de contacte

Nom:
Francesc Xavier Villalba Nicolas
Correu electrònic:
xavier.villalba@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Ana Bartra Kaufmann

Prerequisits

Cal haver cursat les assignatures de l'àmbit de  Llengua Catalana de primer curs. A més, s'ha de tenir un bon domini instrumental de la llengua catalana, tant oral com escrit, i s'ha de dominar la normativa gramatical.


Objectius

En aquesta assignatura s'estudien alguns dels aspectes bàsics de la sintaxi de l'oració composta i de la modalitat del català, principalment des del punt de vista descriptiu.

L'objectiu de l'assignatura és capacitar els alumnes perquè dominin els conceptes sintàctics bàsics, sàpiguen fer explícites les relacions combinatòries entre categories sintàctiques i puguin argumentar les anàlisis

lingüístiques. També han de poder reconèixer en el català algunes de les manifestacions de les propietats gramaticals universals.


Competències

  Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística
 • Actuar amb responsabilitat ètica i respecte pels drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Analitzar les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, lèxiques i semàntiques de la llengua catalana, l'evolució al llarg de la història i l'estructura actual.
 • Demostrar domini de la normativa de la llengua catalana, dels seus fonaments lingüístics i de totes les seves aplicacions en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Fer lectures i interpretacions crítiques de textos.
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Analitzar les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, lèxiques i semàntiques de la llengua catalana i de l’anglesa, la seva evolució al llarg de la història i la seva estructura actual.
 • Aplicar de manera crítica els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus de dades lingüístiques.
 • Aplicar els principis ètics científics al tractament de la informació.
 • Demostrar el coneixement normatiu de la llengua catalana i els seus fonaments i el domini en totes les aplicacions en l’àmbit acadèmic i professional.
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip per assolir els objectius planificats, si escau en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat en diferents llengües.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i l'organització d'informació.
  Estudis de Català i Espanyol
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Analitzar les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, lèxiques i semàntiques de la llengua catalana i espanyola, la seva evolució al llarg de la història i la seva estructura actual.
 • Demostrar el coneixement normatiu de les llengües catalana i espanyola i el domini en totes les aplicacions en l’àmbit acadèmic i professional.
 • Elaborar argumentacions aplicables als àmbits de la filologia catalana i espanyola, de la teoria literària i de la lingüística, i avaluar-ne la rellevància acadèmica.
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat en diferents llengües.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar diversos tipus de dades lingüístiques.
 2. Analitzar estructures lingüístiques.
 3. Analitzar les estructures lingüístiques.
 4. Analitzar les estructures sintàctiques de l'oració simple, complexa, modalitzada i discursivament marcada.
 5. Analitzar les propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, lèxiques i semàntiques de la llengua actual que més problemàtica susciten.
 6. Aplicar adequadament els coneixements adquirits per a l'obtenció de dades i el maneig de fonts documentals d'aplicació a l'estudi de la llengua i la literatura catalanes.
 7. Aplicar adequadament els coneixements adquirits per obtenir dades i utilitzar fonts documentals aplicables a l'estudi de la llengua i la literatura catalanes.
 8. Aplicar els principis de correcció que requereix la llengua estàndard i els diferents registres i varietats.
 9. Caracteritzar els fenòmens lingüístics tenint en compte els diferents nivells d'anàlisi.
 10. Descriure els processos combinatoris de creació d'unitats lingüístiques.
 11. Distingir el gènere gramatical del gènere natural.
 12. Fer treballs escrits i presentacions orals efectives i adaptades al registre adequat.
 13. Identificar correctament les unitats lingüístiques.
 14. Identificar els factors pragmàtics que condicionen l'ús de les diverses estructures lingüístiques.
 15. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
 16. Incorporar idees i conceptes de fonts publicades als treballs citant i referenciant de manera adequada.
 17. Interpretar textos en profunditat i aportar arguments per a fer-ne una anàlisi crítica.
 18. Localitzar informació especialitzada i acadèmica i seleccionar-la segons la rellevància.
 19. Mantenir una actitud de respecte cap a les opinions, valors, comportaments i pràctiques dels altres.
 20. Mantenir una actitud de respecte envers les opinions, valors, comportaments i pràctiques dels altres.
 21. Planificar la feina de manera efectiva individualment o en grup per a la consecució dels objectius plantejats.
 22. Potenciar la capacitat de lectura, interpretació i anàlisi crítica de textos literaris i lingüístics.
 23. Produir textos escrits i orals amb correcció normativa.
 24. Redactar comentaris de text amb sentit crític.
 25. Treballar autònomament en l'estudi sincrònic i diacrònic de la llengua i la literatura catalanes.
 26. Utilitzar recursos tecnològics (digitals i audiovisuals) per a l'adquisició del coneixement i les seves aplicacions en llengua i literatura.

Continguts

 1. Introducció i revisió de conceptes bàsics. Categories. Funcions. Papers temàtics. Recursivitat. Endocentricitat
 2. Oració i modalitat. Tipus d'oracions segons la modalitat. Interrogatives, exclamatives, imperatives, clivellades, pseudoclivellades. 
 3. La modalitat intraoracional. Perífrasis. Tipologia de perífrasis.
 4. Oració composta. Principis generals.
 5. Coordinació. Tipus d'oracions coordinades.
 6. Subordinació. Qüestions generals.
 7. Subordinades substantives. Funció sintàctica. Estructura interna.
 8. Subordinades relatives. Tipus. Relatives sintètiques i analítiques. Construccions relacionades amb les relatives.
 9. Subordinades adverbials. Problemàtica.
 10. Oracions reduïdes. Adjunts oracionals. Adjunts lliures.

Metodologia

Les activitats dirigides segueixen la metodologia de l'aprenentatge basat en el plantejament i la resolució de problemes. Aquestes activitats són bàsicament de dos tipus:

a) Presentacions teòriques de la matèria amb discussió per grups de problemes que s'hi relacionen.

b) Pràctiques d'argumentació sintàctica a l'aula i individualment per a reforçar els coneixements teòrics i desenvolupar

la capacitat d'anàlisi.

Les activitats supervisades i les autònomes es basen en la resolució de problemes, la comparació d'estructres, l'anàlisi i la lectura de la bibliografia recomanada.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Explicacions i treball a l'aula 45 1,8 2, 4, 6, 8, 11, 12, 15, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26
Tipus: Supervisades      
Exercicis d'anàlisi i tutories 15 0,6 2, 4, 6, 8, 11, 12, 15, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26
Tipus: Autònomes      
Estudi, lectures i exercicis 25 1 2, 4, 6, 8, 11, 12, 15, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26

Avaluació

L'avaluació es realitzarà a partir de tres tipus d'activitats, subdividides tal com s'especifica:

 • Assistència i participació activa en la classe/conferències/activitats complementàries:10%
 • Lliuraments escrits:  30%
 • Prova escrita 1: 30%
 • Prova escrita 2: 30%

La nota final de l'assignatura serà la suma (ponderada) de les puntuacions obtingudes en cada activitat, la qual haurà se ser com a mínim 5. Després de cada prova, hi haurà sempre un procediment de revisió del resultat.

L’estudiant rebrà la qualificació de “No avaluable” sempre que no hagi lliurat més del 30% de les activitats d’avaluació.

Avaluació única

 1. Prova escrita (40%)
 2. Exercici (30%)
 3. Prova oral (30%)

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i la data de revisió de les qualificacions.

Només tindran accés a la recuperació els estudiants que hagin obtingut com a mínim un 3,5 de la nota global i hagin estat avaluats en un mínim de 2/3 parts de la qualificació de l'assignatura. Només es podrà recuperar l'examen final i la nota màxima serà 5. En el cas de l'avaluació única, caldrà haver presentat totes tres evidències i el sistema de recuperació serà igual que en l'avaluació contínua.

Els errors de normativa penalitzaran en la forma que s'estableixi per a cada activitat.

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s’exposarà el dia de presentació de l’assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual on l’alumnatpodràtrobar la descripció detallada dels exercicis ipràctiques, els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per a l’adequat seguiment de l’assignatura. També s'indicarà el continut i la modalitat dels diversos exercicis i proves.  En cas de canvi de modalitat docent per raons sanitàries, el professorat informarà dels canvis que es produiran en la programació de l’assignatura i en les metodologies docents. 

Plagi i irregularitats

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. Si es produeixen diverses irregularitats en els actes, la qualificació final d’aquest assignatura serà zero. 

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Lliuraments escrits 30% 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Participació a classe 10% 20 0,8 2, 4, 6, 8, 11, 12, 15, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26
Prova escrita 1 30% 7,5 0,3 2, 4, 6, 8, 11, 12, 15, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26
Prova escrita 2 30% 7,5 0,3 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 23

Bibliografia

Badia i Margarit, Antoni M. (1994), Gramàtica de la llengua catalana, Barcelona, Enciclopèdia Catalana.

Cuenca, Maria Josep (1991), L'oració composta II. La subordinació. València, Universitat de València.

Fabra, Pompeu (1956), Gramàtica catalana, Barcelona, Teide. http://ocpf.iec.cat/obres/34gramatica56.pdf

Institut d'Estudis Catalans (2016), Gramàtica de la llengua catalana, Barcelona, IEC. https://giec.iec.cat/

Institut d'Estudis Catalans (2018), Gramàtica essencial de la llengua catalana, Barcelona, IEC. https://geiec.iec.cat/

Institut d'Estudis Catalans (2019), Gramàtica bàsica i d'ús de la llengua catalana, Barcelona, IEC.

Solà, Joan et al. (eds.) (2002/2008), Gramàtica del català contemporani, vol. 3. Barcelona, Ed. Empúries

 

N.B. A la bibliografia esmentada s'hi afegiran monografies i articles per a temes concrets.


Programari

No es necessita programari especial.