Logo UAB
2023/2024

Lèxic i Gramàtica

Codi: 105827 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2503998 Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística OB 2 1
2504380 Estudis d'Anglès i Català OB 2 1
2504388 Estudis de Català i Espanyol OB 2 1

Professor/a de contacte

Nom:
Jaume Mateu Fontanals
Correu electrònic:
jaume.mateu@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Cal tenir un bon domini instrumental de la llengua catalana, tant oral com escrit, i cal dominar també la normativa gramatical.

És important haver assimilat bé els continguts de morfologia lèxica (formació de mots) i de sintaxi bàsica de les assignatures de gramàtica descriptiva de primer curs. 


Objectius

L’assignatura de Lèxic i Gramàtica consisteix en l’estudi de les relacions entre el lèxic i la sintaxi del català. Aquest curs forma part del grup d’assignatures obligatòries de la matèria “Llengua catalana: sincronia i diacronia”.

OBJECTIUS FORMATIUS:

 • ser capaç d'analitzar estructures sintàctiques bàsiques 
 • ser capaç de relacionar les propietats del lèxic amb la forma de les estructures sintàctiques
 • ser capaç de distingir quins aspectes del significat lèxic són rellevants per a la gramàtica i quins no ho són
 • ser capaç d'analitzar les propietats sintàctiques i semàntiques de diferents tipus de predicats i d'estructures argumentals
 • ser capaç d’analitzar les propietats sintàctiques i semàntiques de frases fetes i altres expressions lexicalitzades del català
 • ser capaç d’analitzar les propietats sintàctiques i semàntiques de la formació de mots (derivació i composició) del català
 • ser capaç de distingir, a partir d’una teoria lèxica, quins mots són (im)possibles

Competències

  Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística
 • Actuar amb responsabilitat ètica i respecte pels drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Analitzar les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, lèxiques i semàntiques de la llengua catalana, l'evolució al llarg de la història i l'estructura actual.
 • Demostrar domini de la normativa de la llengua catalana, dels seus fonaments lingüístics i de totes les seves aplicacions en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Fer lectures i interpretacions crítiques de textos.
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Analitzar les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, lèxiques i semàntiques de la llengua catalana i de l’anglesa, la seva evolució al llarg de la història i la seva estructura actual.
 • Aplicar de manera crítica els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus de dades lingüístiques.
 • Aplicar els principis ètics científics al tractament de la informació.
 • Demostrar el coneixement normatiu de la llengua catalana i els seus fonaments i el domini en totes les aplicacions en l’àmbit acadèmic i professional.
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip per assolir els objectius planificats, si escau en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat en diferents llengües.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i l'organització d'informació.
  Estudis de Català i Espanyol
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Analitzar les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, lèxiques i semàntiques de la llengua catalana i espanyola, la seva evolució al llarg de la història i la seva estructura actual.
 • Demostrar el coneixement normatiu de les llengües catalana i espanyola i el domini en totes les aplicacions en l’àmbit acadèmic i professional.
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat en diferents llengües.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar diversos tipus de dades lingüístiques.
 2. Analitzar els principis de la semàntica lèxica que afecten l'estructura interna de les paraules i la seva combinatòria sintàctica.
 3. Analitzar estructures lingüístiques.
 4. Analitzar les estructures lingüístiques.
 5. Analitzar les propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, lèxiques i semàntiques de la llengua actual que més problemàtica susciten.
 6. Aplicar adequadament els coneixements adquirits per a l'obtenció de dades i el maneig de fonts documentals d'aplicació a l'estudi de la llengua i la literatura catalanes.
 7. Aplicar adequadament els coneixements adquirits per obtenir dades i utilitzar fonts documentals aplicables a l'estudi de la llengua i la literatura catalanes.
 8. Aplicar els principis de correcció que requereix la llengua estàndard i els diferents registres i varietats.
 9. Descriure els processos combinatoris de creació d'unitats lingüístiques.
 10. Distingir el gènere gramatical del gènere natural.
 11. Fer treballs escrits i presentacions orals efectives i adaptades al registre adequat.
 12. Identificar correctament les unitats lingüístiques.
 13. Identificar els constituents d'una paraula i els nivells en què operen.
 14. Identificar i descriure els processos de flexió, derivació, composició i lexicalització.
 15. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
 16. Incorporar idees i conceptes de fonts publicades als treballs citant i referenciant de manera adequada.
 17. Interpretar textos en profunditat i aportar arguments per a fer-ne una anàlisi crítica.
 18. Localitzar informació especialitzada i acadèmica i seleccionar-la segons la rellevància.
 19. Mantenir una actitud de respecte cap a les opinions, valors, comportaments i pràctiques dels altres.
 20. Mantenir una actitud de respecte envers les opinions, valors, comportaments i pràctiques dels altres.
 21. Planificar la feina de manera efectiva individualment o en grup per a la consecució dels objectius plantejats.
 22. Potenciar la capacitat de lectura, interpretació i anàlisi crítica de textos literaris i lingüístics.
 23. Produir textos escrits i orals amb correcció normativa.
 24. Redactar comentaris de text amb sentit crític.
 25. Treballar autònomament en l'estudi sincrònic i diacrònic de la llengua i la literatura catalanes.
 26. Utilitzar recursos tecnològics (digitals i audiovisuals) per a l'adquisició del coneixement i les seves aplicacions en llengua i literatura.

Continguts

Segons la fitxa de la matèria Llengua catalana: sincronia i diacronia, els continguts que s’han de tractar a l’assignatura de Lèxic i Gramàtica són els següents: 
 
o La sintaxi com a projecció del lèxic
o Selecció categorial i selecció semàntica
o Estructura argumental i tipus de predicats
o Aspecte lèxic i aspecte gramatical 
o Propietats sintàctiques i semàntiques de la derivació i la composició
 
 

CONTINGUTS DESGLOSSATS:

1. Introducció a les relacions entre el lèxic i la sintaxi 

Competència lèxica i competència sintàctica. Informació gramatical de les entrades lèxiques. Selecció semàntica i selecció categorial. La sintaxi com a projecció de les dependències lèxiques. La redundància en els components lèxic i sintàctic. Sintaxi lliure i sintaxi lexicalitzada. Tipus d'expressions lexicalitzades. Frases fetes i concurrències lèxiques.

2. Lèxic i gramàtica 

L’estructura argumental i la projecció dels arguments a la sintaxi. Predicats, arguments i adjunts. Tipus de predicats. La noció transcategorial de predicat. Predicació primària i predicació secundària. Estructura argumental i tipus de construccions passives. Estructures sintàctiques d'elevació i de control.  

Classes lexicosemàntiques de verbs. Anàlisi lèxica dels verbs i estructura semàntica: l’estructura eventiva. Aspecte lèxic (Aktionsart): estats, activitats, assoliments i realitzacions. Tipus d'estructures eventives. Relacions entre l’aspecte lèxic i l’aspecte gramatical. El concepte de delimitació com a propietat transcategorial.

Classes lexicosintàctiques de verbs. Verbs transitius, inergatius i inacusatius. Anàlisi lèxica dels verbs i estructura sintàctica: sintaxi lèxica de l’estructura argumental. Tipus d'estructures argumentals. Alternances de l’estructura argumental. Verbs lleugers i verbs plens. Formació lexicosintàctica de verbs: processos d'incorporació i conflació. Verbs possibles i verbs impossibles. Patrons de lexicalització: del llatí al català. 

Formació de mots derivats i l’herència de l’estructura argumental en l'àmbit nominal. Les nominalitzacions. Nominals de procés i de resultat. Noms complexos amb valor agentiu i instrumental. Mots derivats adjectivals: el cas dels adjectius en –ble. Formació de mots compostos i estructura argumental. Tipus de compostos. El català i l’anomenat ‘paràmetre de la composició’.


Metodologia

Es combinaran les explicacions teòriques del programa amb la resolució d'exercicis, la discussió i l'anàlisi de casos.

Al Campus Virtual l’alumnat podrà trobar la descripció detallada dels exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per a l’adequat seguiment de l’assignatura. En cas de canvi de modalitat docent per raons sanitàries, el professorat informarà dels canvis que es produiran en la programació de l’assignatura i en les metodologies docents.

NB: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, perquè l'alumnat empleni les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Exposició de temes 35 1,4 2, 3, 5, 6, 9, 14, 15, 17, 20, 22
Pràctiques d'aula 17 0,68 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 20, 22, 24, 25
Tipus: Supervisades      
Discussió de textos de la biliografia i resolució d'exercicis 19 0,76 2, 3, 5, 6, 9, 10, 14, 15, 17, 20, 22
Tipus: Autònomes      
Estudi dels apunts i de la bibliografia 40 1,6 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 20, 22, 24, 25, 26

Avaluació

L'avaluació continuada es farà a partir de les activitats següents:

(a) Examen final: 50%

(b) Exercicis pràctics d'anàlisi lexicogramatical: 20%

(c) Treball fet a casa: 20%

(d) Activitats complementàries: 10% 

 

L'avaluació única es farà a partir de les activitats següents:

(a) Examen final: 50%

(b) Exercicis pràctics d'anàlisi lexicogramatical: 25%

(c) Prova oral: 25%

Per poder realitzar la prova de recuperació s'hauran de complir les dues condicions següents: haver obtingut una qualificació mitjana igual o superior a 3,5 i haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. La qualificació màxima global que es pot obtenir a la recuperació és de 5. Queden excloses de la recuperació les activitats de l'avaluació continuada (c) i (d). Pel que fa a l'avaluació única, en queda exclosa la prova (c). 

La nota mínima per poder aprovar l'assignatura és 5 i caldrà treure, com a mínim, un 4 de cada bloc/activitat.   

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignaturaserà 0.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB (e.g. Teams, i.a.).  


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitats complementàries 10% 3,5 0,14 20, 26
Examen final 50% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 22, 23, 24, 25, 26
Exercicis d'anàlisi lexicogramatical 20% 17 0,68 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 20, 22, 24, 25, 26
Treball-ressenya d'un article 20% 17 0,68 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

Bibliografia

Bosque, Ignacio. (1989/20152). Las categorías gramaticales. Madrid: Síntesis.

Bosque, Ignacio i Javier Gutiérrez-Rexach (2009). Fundamentos de sintaxis formal. [cap. 5 “Léxico y sintaxis” & cap. 6 "Sujetos y objetos"]. Madrid: Akal.

De Miguel, Elena (ed.). (2009). Panorama de la lexicología. Barcelona: Ariel Letras.

Espinal, M.Teresa i Jaume Mateu (2005). “La llengua a les frases fetes”. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura 36: 20−31.

Ginebra, Jordi i Pere Navarro (2015). “Concurrències lèxiques en català i en espanyol: uns quants contrastos.” Dins À. Martín Escribà et al. (eds.). Actes del Setzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Universitat de Salamanca, 1–6 de juliol de 2012, vol. 2, pàg. 217−228.  Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Gràcia, Lluïsa (1994). Morfologia lèxica. L’herència de l’estructura argumental. Col·lecció Biblioteca Lingüística Catalana. Universitat de València.

Institut d’Estudis Catalans (2016). Gramàtica de la llengua catalana [cap. 13 "Sintaxi: conceptes bàsics"; cap. 21 "La predicació verbal"; cap. 22 "La predicació no verbal"]. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans.

Institut d'Estudis Catalans (2018). Gramàtica essencial de la llengua catalana [https://geiec.iec.cat/]. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. 

Mateu, Jaume (2002). “Lexicologia II. L’estructura semàntica de les unitats lèxiques”. Dins M.Teresa Espinal (coord.). Semàntica. Del significat del motal significat de l’oració, pàg. 139-182. Barcelona: Ariel Lingüística.

Mateu, Jaume (2020). “Lexicalized Syntax: Phraseology". Dins Joan A. Argenter i Jens Lüdtke (eds.). Manual of Catalan Linguistics. Berlín: De Gruyter. 

Morimoto, Yuko (20172). El aspecto léxico: delimitación. Madrid: Arco Libros.

Pustejovsky, James i Olga Batiukova (2019). The Lexicon. Col·lecció: Cambridge Textbooks in Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.

Rosselló, Joana (20082). “El SV: verb i arguments verbals”. Dins Joan Solà et al. (dir.). Gramàtica del català contemporani. Cap. 13, vol. 2. Barcelona: Empúries.


Programari

No es farà servir cap programari específic.