Logo UAB
2023/2024

Relacions de Gènere en les Societats No Occidentals

Codi: 105810 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500000 Estudis Socioculturals de Gènere OT 3 2

Professor/a de contacte

Nom:
Amelia Saiz Lopez
Correu electrònic:
amelia.saiz@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Per cursar aquesta assignatura, és aconsellable haver superat tots els crèdits del primer i segon curs del grau. 

És necessari tenir la capacitat de llegir en anglès texts acadèmics i d’altra índole per poder superar l’assignatura.


Objectius

L'objectiu d'aquesta assignatura és l'estudi i l'anàlisi del sistema de gènere del Japó, Corea del Sud i la Xina, un sistema que estructura la societat d'acord amb les relacions desiguals entre homes i dones, desigualtat que té formes múltiples tant en la seva manifestació com en la seva assumpció. Estudiarem l'impacte de gènere a l'àmbit polític, econòmic i social des d'una perspectiva sociohistòrica, centrant-nos en la posició social de les dones.


Competències

  • Formular, argumentar i debatre idees pròpies i alienes de manera respectuosa, crítica i raonada.
  • Interpretar i explicar la història de les relacions de gènere, la significació de les diferències i els processos de generació de desigualtats en un context de globalització.
  • Interpretar les desigualtats que afecten el gènere en relació amb la sexualitat, la classe, el grup ètnic i el territori a partir dels conceptes i enfocaments de l'anàlisi sociocultural.
  • Proposar polítiques de gènere i plans d'igualtat i equitat en institucions, empreses i organitzacions públiques, privades i no governamentals, i analitzar-ne els resultats.

Resultats d'aprenentatge

  1. Analitzar l'impacte de l'aplicació de polítiques socials amb perspectiva de gènere.
  2. Definir els conceptes necessaris per entendre l'estructura social en clau de gènere.
  3. Elaborar un discurs organitzat i correcte, oralment i per escrit, en la llengua corresponent.
  4. Identificar els mecanismes de desigualtat de gènere i de la seva reproducció en les societats no occidentals. 
  5. Relacionar els debats més actuals entorn dels diferents enfocaments de gènere amb el context social i històric en què sorgeixen.
  6. Utilitzar el vocabulari tècnic específic i d'interpretació propi de les disciplines requerides.

Continguts

El contingut del curs se centrarà en l'estudi de les societats del Japó, Corea del Sud i la Xina des d'una perspectiva de gènere. El gènere és una categoria analítica que es refereix a un sistema que estructura una societat a partir de relacions desiguals entre homes i dones. Aquesta desigualtat es manifesta i assumeix de múltiples i diverses formes perquè la variable de gènere és transversal a les articulacions socials. Per tant, el nostre enfocament de la societat d'Àsia Oriental també tindrà en compte altres aspectes socials i una perspectiva sociohistòrica. Així, podrem estudiar la situació social de les dones i les relacions de gènere en cadascun dels tres països, així com els punts de connexió i similitud entre ells. 


Metodologia

Per a aconseguir els objectius establerts, aquesta assignatura inclou tant classes teòriques com pràctiques. L' estudiantat ha d'estar al corrent de les notícies i informació publicades al Campus Virtual / Moodle. 

Totes les dates límit de les activitats s'indicaran al campus vritual  i han de ser estrictament respectades. 

La càrrega de treball dels estudiants consisteix principalment en conferències, debats i discussions, veure documentals, cerques de documentació, tasques de lectura, tasques escrites i un examen.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques i anàlisis de texts 50 2
Tipus: Supervisades      
Pràctiques 10 0,4
Tipus: Autònomes      
Treball individual i estudi 75 3

Avaluació

L'alumnat ha de proporcionar evidències del seu progrés completant tasques i exàmens. Les dates límit de les tasques s'indicaran en el campus virutal amb antelació a la entega de les activitats

1) Dos proves d'avaluació : 35%  (x2) de la nota final
2) Pràctiques: 30% de la nota final


Els criteris d'avaluació se centraran en la capacitat del grup per a analitzar els signes socials de gènere a partir de l'aplicació dels coneixements adquirits durant el procés d'estudi. Es donarà importància al desenvolupament teòric dels arguments presentats, a l'evidència de la capacitat d'anàlisi social, a l'articulació d'arguments individuals ben estructurats basats en l'exactitud i la capacitat crítica, i a l'ús precís de fonts bibliogràfiques.

Avaluació única:

1) Dos proves d'avaluació: 35% (x2) de la nota final
2) Treball: 30% de la nota final

Altres consideracions 

La informació sobre l’avaluació, el tipus d’activitat d’avaluació i el seu pes sobre l’assignatura és a títol informatiu. La professora responsable de l’assignatura la concretarà en començar-ne a impartir la docència. 

Revisió 

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, la docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre la docent i l’estuditat. 

Recuperació 

Podran accedir a la recuperació l' estudiant que s’hagi presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagin tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més. 

L'estudiant es presentarà exclusivament a les activitats o proves no presentades o suspeses. En cap cas es podrà recuperar nota mitjançant una prova final equivalent al 100% de la nota. 

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, la docent comunicarà per escrit el procediment de recuperació. La docent pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o pot agrupar diverses activitats en una de sola. 

Consideració de “no avaluable” 

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’estudiantat equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura. 

Irregularitats en les activitats d’avaluació 

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0.En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0. 

S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat). Es considera com a "còpia" un treball que reprodueix tot o gran part del treball d'un/a altre/a company/a, i com a "plagi" el fet de presentar part o tot un text d'un autor com a propi, és a dir, sense citar-ne les fonts, sigui publicat en paper o en forma digital. En el cas de còpia entre dos estudiants, si no es pot saber qui ha copiat qui, s'aplicarà la sanció a ambdós.

Més informació: https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/informacio-academica/avaluacio/en-que-consisteix-l-avaluacio-1345662177201.html


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Dos Proves d' avaluació 35% (x2) 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6
Practiques 35% 12 0,48 3, 6

Bibliografia

La bibliografia obligatòria i complementària s'especificarà al programa se l’assignatura.


Programari

En aquesta assignatura no es fa servir cap programari