Logo UAB
2023/2024

Relacions Laborals, Drets Laborals i Gènere

Codi: 105805 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500000 Estudis Socioculturals de Gènere OB 2 2

Professor/a de contacte

Nom:
Olga Paz Torres
Correu electrònic:
olga.paz@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Laura Casas Diaz
Elisabet Puigjaner Lluch
Marc Hernandez Valles
Olga Paz Torres

Prerequisits

No hi ha prerequisits per aquesta assignatura. 


Objectius

• Conèixer els conceptes històrico-jurídics fonamentals amb relació als drets de les dones i de les persones LGBTI en l’àmbit de les relacions laborals.
• Comprendre l'estructura jurídica del drets de les dones i de les persones LGTBI i l’evolució de les polítiques legislatives derivades dels drets a Espanya. 
• Conèixer les nocions jurídiques bàsiques del Dret del Treball.
• Avaluar des de la perspectiva laboral les qüestions relacionades amb el principi d’igualtat i no discriminació, la la conciliació de la vida laboral, personal i familiar, els plans d'igualtat, la violència de gènere, l'assetjament sexual o per raó de sexe, l'assetjament moral o psicològic.
• Comprendre i obtenir una visió crítica de les accions i polítiques de gènere i el desenvolupament dels drets de les dones i de les persones LGBTI en l’àmbit laboral, tant des d’una perspectiva històrica com actual. 
• Comprendre els avenços i retrocessos que s'han produït en aquest àmbit.
 

Competències

 • Formular, argumentar i debatre idees pròpies i alienes de manera respectuosa, crítica i raonada.
 • Identificar els conceptes jurídics bàsics, la legislació i la jurisprudència relacionats amb els drets dels col·lectius afectats per desigualtats de gènere.
 • Incorporar la perspectiva no androcèntrica en els treballs duts a terme.
 • Proposar polítiques de gènere i plans d'igualtat i equitat en institucions, empreses i organitzacions públiques, privades i no governamentals, i analitzar-ne els resultats.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d''aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar l'aplicació de la normativa laboral en matèria d'igualtat en les empreses públiques, privades i no governamentals.
 2. Analitzar l'impacte de les polítiques fiscals en la igualtat.
 3. Contextualitzar els fets socials i les repercussions jurídiques relacionades amb la igualtat de gènere des d'un punt de vista històric.
 4. Elaborar un discurs organitzat i correcte, oralment i per escrit, en la llengua corresponent.
 5. Incorporar la perspectiva no androcèntrica en els treballs duts a terme.
 6. Interpretar les normes, la doctrina i la jurisprudència laborals amb perspectiva de gènere.
 7. Proposar solucions a les qüestions sorgides amb la Llei d'igualtat.
 8. Proposar solucions a problemes laborals de desigualtat en les empreses públiques, privades i no governamentals.
 9. Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d''aquell camp d'estudi.
 10. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 11. Utilitzar el vocabulari tècnic específic i d'interpretació propi de les disciplines requerides.

Continguts

 

Bloc I: La Història del Dret Social amb perspectiva de génere: plantejaments i realitats

Tema 1. Els inicis del liberalisme: exclussions, discriminacions i dones.

Tema 2: Intervencionisme científic i les dones obreres en el punt de mira del legislador reformista.

Tema 3: Els drets socials a la Segona República i les dones en l'espai professional i laboral.

Tema 4: Colonialisme i decolonialisme amb perspectiva de gènere. 

 

BLOC II: Dret del Treball i gènere

Tema 1: Constitució, Dret del Treball i Gènere i el seu desenvolupament a l’Estatut “dels Treballadors”.

Tema 2: Manifestacions de la discriminació de les dones en el marc laboral: bretxa salarial, promoció professional, conciliació de la vida laboral i familiar, etc.

Tema 3: Els plans d’igualtat, la negociació col·lectiva i el paper dels representants de les persones treballadores i l’administració laboral.

Tema 4: L’assetjament sexual i per raó de sexe a les empreses: Prevenció i mesures d’actuació. Els protocols.

 

 


Metodologia

El procés d'aprenentatge té com a base el treball de l'alumnat a partir de l'estudi, lectura de textos, recerca de documentació i preparació de treballs.
 
Es concretarà en diferents activitats a realitzar a l'aula o virtualment: classes magistrals, presentacions orals i debats, resolució de casos pràctics, comentaris de jurisprudència, etc. 
 
Aquestes activitats seran objecte de concreció en un cronograma que es penjarà a l'aula Moodle abans d'iniciar el curs.
 
La metodologia docent i l’avaluació poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes pràctiques 26,5 1,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Classes teòriques 26 1,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipus: Supervisades      
Casos pràctics 15,5 0,62 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipus: Autònomes      
Estudi 20 0,8 4, 10, 11
Investigación 10 0,4 5, 6, 9
Lectures 20 0,8 1, 4, 5, 9, 10, 11
Preparació treballs 32 1,28 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Avaluació

L'avaluació consta de les següents activitats:
 
• una activitat pràctica del Bloc I (25%)
• una activitat pràctica del Bloc II (25%)
• un examen del Bloc I (25%)
• un examen final del Bloc II (25%) 
 
Per superar l’assignatura s’haurà d’obtenir una nota final, resultat de totes les activitats d'avaluació, que sigui superior a 5/10, i a més cal obtenir una nota mínima de 3/10  a cada una de les activitats.
A l'inici del curs la professora o professor informarà del contingut i característiques de les activitats i  de la seva programació. (Moodle)
En el moment de realització de cada activitat avaluable, el professor o professora informarà a l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions. 
Tindran accés al procés de recuperació  els i les estudiants que no superin l'assignatura en el seu conjunt i que hagin obtingut un mínim de 3/10 en cada una de les activitats.
La recuperació consistirà en un examen teòric i/o pràctic de cada un dels blocs a recuperar. 
 
En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en elsactesd’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.
 
En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.
 
L'avaluació única consistirà en la realització de 3 proves de 3 tipologies diferents: test, comentari de text i examen oral (33,3% cadascuna de les parts). S'aplicarà el mateix sistema de recuperació que per l'avaluació continuada.

Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen Bloc I 25% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Examen Bloc II 25% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Pràctica Bloc I 25% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Pràctica Bloc II 25% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Bibliografia

Bloc 1
 
García González, Guillermo, Paz Torres, Olga, "Women and State: between prevention and protection (1900-1912): the scenarios of the first social legislation in Spain from a gender perspective", Historia 396, ISSN-e 0719-0719, Vol. 1, Nº. 2, 2011, págs. 281-303.
Paz Torres, Olga, "Hopes and opportunities for women in the Spanish Second Republic: the access to employment as labor inspectors", Iuslabor, ISSN-e 1699-2938, Nº. 1, 2015.
Espuny Tomás, Maria Jesús, "Aproximación histórica al principio de igualdad de sexos (IV): De la Ley de Contrato de Trabajo de 1944 a las últimas disposiciones franquistas", Iuslabor, ISSN-e 1699-2938, Nº. 1, 2008.
 
Bloc 2
 
Cabeza Pereiro, Jaime, "Los planes de igualdad: Balance y cambios normativos", Revista Derecho Social y Empresa, nº 12, 2020.
López Balaguer, Mercedes, "El derecho a la adaptación de jornada y forma de trabajo por conciliación de la vida laboral y familiar tras el Real Decreto-Ley 6/2019", Revista de Trabajo y Seguridad Social, nº 437-438, 2019.
Bodelón, Encarna y Gala, Carolina, "Teoría y práctica de los protocolos frente al acoso sexual", Nueva revista española de Derecho del Trabajo, nº 162, 2014.
 
 

Programari

No hi ha programari específic.