Logo UAB
2023/2024

Bases per al Disseny de Projectes d'Intervenció Socioeducativa i Plans d'Igualtat

Codi: 105796 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500000 Estudis Socioculturals de Gènere OB 3 1

Professor/a de contacte

Nom:
Lorena del Pilar Garrido Jimenez
Correu electrònic:
Lorena.Garrido@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Mariona Massip Sabater
Laura Girbau Casajuana

Prerequisits

 
coneixements de gènere

Objectius

Aquesta assignatura té com a principal objectiu l’aplicació dels coneixements i plantejaments sobre igualtat de gènere en el disseny d’intervencions en àmbits socials i laborals concrets.

 Objectius concrets:

 -      Ubicar realitats socials concretes en debats teòrics treballats fins al moment, i mobilitzar els coneixements per tal de donar-hi resposta.

-       Crear propostes d’assessorament per a centres educatius i laborals.

-       Dissenyar intervencions educatives i a làmbit de les relacions laborals.

-       Realització de diagnóstico i elaboració de un pla d'igualtat a l'àmbit de les relacions laborals.


Competències

 • Aplicar als estudis de gènere els mètodes, tècniques i eines de caràcter quantitatiu i qualitatiu propis de la recerca social.
 • Assessorar en processos d'acció socioeducativa per fomentar la participació ciutadana en qüestions d'igualtat.
 • Demostrar capacitat per al treball autònom, l'autoanàlisi i l'autocrítica.
 • Expressar-se correctament i de manera no sexista ni homofòbica tant oralment com per escrit.
 • Identificar els conceptes jurídics bàsics, la legislació i la jurisprudència relacionats amb els drets dels col·lectius afectats per desigualtats de gènere.
 • Proposar polítiques de gènere i plans d'igualtat i equitat en institucions, empreses i organitzacions públiques, privades i no governamentals, i analitzar-ne els resultats.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Treballar cooperativament i dinamitzar equips multidisciplinaris i diversos, assumint i respectant el rol i la diversitat de les persones que els integren.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar el marc teòric aplicat i la presència o absència de la perspectiva de gènere en projectes o experiències d'intervenció psicosocial, educativa i comunitària existents.
 2. Aplicar els fonaments de dret i eines jurídiques a l'elaboració de plans i projectes.
 3. Distingir entre fets i judicis de valor.
 4. Distingir entre supòsits teòrics i metodològics.
 5. Fer valoracions i correccions del treball propi.
 6. Identificar les eines per diagnosticar necessitats d'intervenció en matèria de gènere en contextos concrets.
 7. Identificar les eines per promoure la participació ciutadana en l'elaboració de projectes d'intervenció.
 8. Posar en pràctica habilitats per treballar en equip: compromís amb l'equip, hàbit de col·laboració, capacitat per promoure la resolució de problemes.
 9. Produir, recollir i interpretar les dades empíriques de manera sensible al gènere.
 10. Proposar les línies bàsiques de programes, projectes coeducatius i plans d'igualtat des d'una perspectiva de gènere tenint en compte les persones destinatàries i el context.
 11. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 12. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 13. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 14. Utilitzar recursos i alternatives no sexistes en espais de treball, educació i convivència.

Continguts

I.- ASSESSORAMENT EDUCATIU

 1. Institucions Educatives
 2. Coeducació i plans d’igualtat
 3. La perspectiva de gènere en la cultura escolar
 4. La perspectiva de gènere en els continguts escolars
 5. El tractament del gènere i les representacions socials i problemes socials rellevants
 6. Elaboració i disseny de propostes educatives coeducatives.
 7. Assessorar per acompanyar propostes transformadores i innovadores

II.-  ELS PLANS D’IGUALTAT

TEMA 1 INTRODUCCIÓ

1.1.  Concepte i supòsits.

1.2.  Finalitat dels plans d'igualtat.

1.3.  Els plans d'Igualtat a l'empresa.

1.4.  Àmbits d'actuació dels plans d'igualtat.

TEMA 2. ELABORACIÓ D’UN PLA D’IGUALTAT

2.1. Fases del pla d'igualtat: diagnòstic, disseny, aplicació i seguiment i avaluació.

2.2. Procediment d'elaboració d'un pla d'igualtat.

2.3. Subjectes implicats. Especial consideració als Agents d'Igualtat.

TEMA 3. PLANS D’IGUALTAT A LES EMPRESES

3.1.  Particularitats de contingut i negociació d'un pla d'igualtat empresarial.

3.2.  Exemples de Plans d'Igualtat.

TEMA 4. BALANÇ DE LA FIGURA DELS PLANS D’IGUALTAT

4.1.   Punts forts dels plans d'igualtat Exemples de Plans d'Igualtat.

4.2.  Crítiques i límits dels plans d'igualtat.

4.3.  Les polítiques de foment dels plans d'igualtat.


Metodologia

Les sessions d’aquesta assignatura seran sobretot exploratives, manipulatives i teòriques. Es requererirà de treball autònom tant individual com grupal.

L’assignatura es divideix en espais de classe teòrica i seminaris grupals.

Activitats Formatives

Davant la situació d’excepcionalitat i d’incertesa derivada de la pandèmia pel COVID-19, el pes i combinació de les activitats formatives variaran en funció del model educatiu i de docència que des de la Universitat Autònoma de Barcelona es marqui.

En funció de la tipologia de docència que s’estableixi, es combinaran activitats exploratives, analítiques, autònomes, supervisades i diriges.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 19,5 0,78
Seminari 19,5 0,78
Tipus: Supervisades      
activitats d'avaluació 5 0,2
Tipus: Autònomes      
Trabajo individual 53 2,12
Treballs en grups 53 2,12

Avaluació

L’avaluació donarà, a l’alumnat i al professorat, la informació necessària per guiar el procés d’ensenyament i aprenentatge, de manera que ha de mostrar els possibles camins per assolir objectius i competències, així com les accions encaminades a assolir-los. De la mateixa manera ha de mostrar quines són les condicions per acreditar-se en l’assignatura.

És imprescindible asistir al 80% de les sessions, que inclouen tant les classes de gran grup com els seminaris per aprovar. 

Seguint la mateixa filosofia que sura en el sistema didàctic que s’impulsa en l’assignatura, es promourà en tot moment la reflexió. En més d’una ocasió es demanarà que sigui la pròpia alumna qui s’autovalori i/o valori la feina de les companyes.

L’avaluació de l’assignatura es realitzarà al llarg de tot el curs acadèmic mitjançant les activitats que es mostren en la graella que hi ha a continuació.

Serà imprescindible mostar un domini de la llengua catalana per poder aprovar l'assignatura.

Per poder aprovar l'assignatura és indispensable haver aprovat les activitats d'avaluació.

Les qualificacions de cada una de les proves d’avaluació es retornaran en els 21 dies següents al seu lliurament. L’estudiant que vulgui revisar la nota haurà de fer-ho en els 10 dies posteriors a la seva publicació en l’horari de tutories que el professorat té establert per aquesta assignatura i que es consigna en el programa de la mateixa.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. La professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

Avaluació única:

L'avaluació única consistirà en un examen dels continguts de totes dues parts de l'assignatura (50%) i un treball individual per cada part (25% cadascun). Els Treballs es realitzaran a la mateixa data de l'examen.

 

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Coavaluació dels dissenys d'activitat educativa 10% 0 0 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14
Disseny de formació coeducadora per a la comunitat educativa 25% 0 0 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14
Presentació oral del disseny d'una programació educativa 15% 0 0 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14
Treball grupal i Presentació oral sobre els àmbits i continguts d'un pla d'igualtat 25% 0 0 1, 2, 8, 12, 13, 14
Treball individual 25% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14

Bibliografia

Bibliografia Intervenció socioeducativa

 

De la Cruz Redondo, Alba; Díez Bedmar, MªConsuelo i García Luque, A. (2019). Formación de profesorado y reflexión sobre identidades de género diversas a través de los libros de texto de Ciencias Sociales. A M. Joao Hortas, A. Dias i N. de Alba (Eds). Enseñar y aprender Didáctica de las Ciencias Sociales: la formación del profesorado desde una perspectiva sociocrítica. (pp.273-287). Lisboa: AUPDCS i Politécnico de Lisboa.

Díez Bedmar, MªConsuelo (2013). Indicadores para el seguimiento y la evaluación de la perspectiva de género en proyectos educativos de ciencias sociales: una apuesta real por la calidad. A J. Pagès Blanch i A. Santisteban Fernández (eds.). Una mirada al pasado y un proyecto al futuro. Investigación e innovación en didáctica de las ciencias sociales (V.II). (pp.45-51). Bellaterra: AUPDCS i Universitat Autònoma de Barcelona

Díez Bedmar, Mª Consuelo i Fernández Valencia, Antonia (2019). Enseñanza de las Ciencias Sociales con perspectiva de género. CLIO. History and History Teaching, 45, 1-10.

Diputació de Barcelona (2021). La coeducació: clau per a l'èxit educatiu. D28_Coeducacio_clau_dexit.pdf (filalagulla.org)Hooks, Bel (1994). Teaching to transgress: education as a practice of freedom. New York: Routledge.

Massip Sabater, Mariona i Sant, Edda (2022). Gendering Citizenship Education. Feminist-Relational approaches on political education. REIDICS, 13. 

Solsona Pairó, Núria (2016). Ni princeses ni pirates. Per educar nenes i nens en llibertat. Barcelona: Eumo.

Subirats Martori, Marina (2017). Coeducación, apuesta por la libertad. Madrid: Octaedro.

Subirats Martori, Marina; Tomé González, Amparo, i Solsona Pairó, Núria (2019). Coeducar: posar la vida al centre de l’educació. DOSSIER, 4. Editorial Graó.

 

Bibliografia Plans d'Igualtat

BALLESTEROSDONCEL, Esmeralda (2010). “Condiciones de posibilidad de los Planes de Igualdad  como  política  de  promoción  de  la  equidad  en  el  ámbito  laboral”, Cuadernos de Relaciones Laborales, 28.

BODELÓN, Encarna; IGAREDA, Noelia (2011) Los Planes de Igualdad en tiempos de crisis: problemas de aplicación y carencias conceptuales. Editorial Dykinson, Madrid.

Consejo General del Poder Judicial (VVAA). (2011). Estudio sobre la aplicación de la ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Edición del Centre d’Estudis Juridics i Formacio Especialitzada. Barcelona. http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.0cb0942ae6fbda1c1ef62232dc432ea0/?vgnextoid=4e18b5c4f2216310VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextchannel=3a20f20408619210VgnVCM100000cb34e20aRCRD&vgnextfmt=defa ult#bottom

GALA, Carolina (2007). “Los aspectos de Seguridad Social de la Ley Orgánica para la igualdad”, Iuslabor 2/2007. http://www.raco.cat/index.php/IUSLabor/article/view/72321/82557

GALA, Carolina (2010): “Nuevos contenidos de las Leyes de Igualdad: la responsabilidad social empresarial como nuevo instrumento de intervención “ en Heim, Daniela; Bodelón, Encarna (coord..) en Derecho, género e igualdad: cambios en las estructuras jurídicas androcéntricas. http://158.109.129.18/centreantigona/docs/VOL1.pdf

GARRIDO, Lorena. (2010) “Los Planes de igualdad en las empresas y su desarrollo en momentos  de  crisis”;  en  Espuny,  Mª  Jesús  y  Paz,  Olga.  “Crisis  y  Ocupación”. Editorial Juan Bosch, p.373-412.

GARRIDO, Lorena (2010). “Los planes de igualdad en las empresas: hacia un instrumento de aplicación y tutela del derecho fundamental a la igualdad sustantiva”; en Heim, Daniela i Bodelón, Encarna. (coord.): Derecho, género e igualdad. Cambios en las estructuras jurídicas androcéntricas. Volumen I, Ed. Grupo Antígona, UAB, p. 141-154. http://158.109.129.18/centreantigona/docs/VOL1.pdf

LOUSADAAROCHENA, José Fernando (2008) (Coord) “El principio de igualdad en la Negociación Colectiva”. Ministerio del Trabajo e inmigración, Colección informes y estudios Nº 85.  http://www.igualdadenlaempresa.es/enlaces/webgrafia/docs/el-principio-de-igualdad-en-la-negociacion-colectiva.pdf

PÉREZ DEL RÍO, Teresa. (2007). “La Ley Orgánica de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres: aproximación para el debate”. Revista de Derecho Social (pàg. 223-250).

PÉREZ DEL RÍO, Teresa. (2010). “La Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres”. http://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/boletin/numero9/boletin_acrl_9-

ley_organica3-2007.pdf

PÉREZ DEL RÍO, Teresa (2009). “Guía de negociación colectiva sobre la discriminación por razón de género en el empleo y las condiciones de trabajo, la igualdad retributiva y la violencia de género”. Consejo Andaluz de Relaciones Laborales. http://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/c/document_library/get_file?uuid=7145df2d-4c31-4f30-a8f6-12950d721e0f&groupId=10128

VALDÉS DAL-RÉ (coord.) (2010). “El análisis de las materias relacionadas con la igualdad de género en los planes de igualdad” en http://www.ugt.es/actualidad/2011/mayo/jor-informe_2.pdf

 

 

 


Programari

TEAMS