Logo UAB
2023/2024

Protecció Internacional i Europea dels Drets de les Dones

Codi: 105787 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500000 Estudis Socioculturals de Gènere FB 2 1

Professor/a de contacte

Nom:
Lidia Ballesta Marti
Correu electrònic:
lidia.ballesta@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Per a un bon seguiment del curs  és recomanable un adequat coneixement de les bases de l’assignatura de  Dret antidiscriminatori


Objectius

 • Conèixer els conceptes jurídics fonamentals relacionats als drets de les dones i de les persones LGTBI+ en l'àmbit internacional i europeu.
 • Comprendre l'estructura jurídica dels drets de les dones i de les persones LGTBI+ en l'àmbit internacional i europeu
 • Conèixer els organismes internacionals i institucions europees que desenvolupen polítiques de gènere i de protecció dels drets de les dones i de les persones LGTBI+ i l'evolució d'aquestes  polítiques a Europa. 
 • Comprendre els instruments de protecció internacional i europea dels drets de les dones i de les persones LGTBI+
 • Conèixer la pràctica dels tribunals internacionals i organismes de control internacionals en matèria de gènere.
 • Comprendre i obtenir una visió crítica de les accions i polítiques de gènere i el desenvolupament dels drets de les dones i de les persones LGTBI+ a l'esfera internacional així com els avenços i retrocessos que s'han produït en aquest àmbit.

Competències

 • Expressar-se correctament i de manera no sexista ni homofòbica tant oralment com per escrit.
 • Formular, argumentar i debatre idees pròpies i alienes de manera respectuosa, crítica i raonada.
 • Identificar els conceptes jurídics bàsics, la legislació i la jurisprudència relacionats amb els drets dels col·lectius afectats per desigualtats de gènere.
 • Proposar accions correctives de les violències que desencadenen els tipus i graus de discriminació per raó de sexe, gènere i orientació sexual.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

 1. Dominar els conceptes bàsics de la legislació internacional sobre drets de les dones i dret antidiscriminatori.
 2. Elaborar un discurs organitzat i correcte, oralment i per escrit, en la llengua corresponent.
 3. Fer un ús inclusiu del llenguatge.
 4. Identificar els problemes vinculats a la igualtat entre homes i dones en la legislació i en la jurisprudència.
 5. Identificar i proposar actuacions sobre les discriminacions directes, indirectes o múltiples per raó de sexe, gènere i orientació sexual. 
 6. Proposar solucions jurídiques als problemes de discriminació de les dones i del col·lectiu LGTBI.
 7. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 8. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 9. Utilitzar el vocabulari tècnic específic i d'interpretació propi de les disciplines requerides.

Continguts

BLOC I: Els drets de les dones en l'àmbit internacional

Tema 1: El sistema de protecció internacional dels Drets Humans com a punt de partida

Tema 2: Evolució i instruments de protecció dels drets de les dones en el dret internacional

Tema 3:  La pràctica dels organismes de control internacionals en matèria de gènere.

 

BLOC II : Els drets de les dones i polítiques de gènere a Europa

Tema 4: Introducció als diferents sistemes regionals de protecció dels drets de la dona a Europa.

Tema 5: Instruments de protecció i accions del Consell d'Europa;

Tema 6: Igualtat de gènere a la legislació de la Unió Europea. 

Tema 7:  Accions i polítiques de gènere a la Unió Europea

 

BLOC III : Els drets de les persones LGBTIQ+ en l'àmbit internacional. 

Tema 8: Evolució dels drets LGTBIQ+ al món i el seu desenvolupament a Europa

 


Metodologia

El procés d'aprenentatge té com a base el treball de l'alumnat a partir del estudi, lectura de textos, recerca de documentació i preparació de treballs. Al professorat li correspon el plantejament teòric i dels problemes així com una adient guia per tal de proporcionar els instruments necessaris per la correcta comprensió dels problemes jurídics que es poden plantejar i les eines que poden ser emprades per resoldre'ls.

Es concretarà en diferents activitats a realitzar a l'aula o virtualment: classes magistrals, presentacions orals, simulacions  i debats, resolució de casos pràctics, comentaris de jurisprudència, etc. 

Aquestes activitats seran objecte de concreció en un cronograma que es penjarà a l'aula del Campus Virtual abans d'iniciar el curs.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes pràctiques 26,5 1,06
Clàsses teòriques 26 1,04
Tipus: Supervisades      
Projecte Final 10 0,4
Tipus: Autònomes      
Estudi 32 1,28
Lectures 20 0,8
Preparació de treballs 20 0,8
Recerca 10 0,4

Avaluació

L'avaluació ordinaria. Consta de les següents activitats:

 • una activitat pràctica del Bloc I (10%) - No recuperable
 • una activitat pràctica dels Bloc II i III (10%) - No recuperable
 • un test del Bloc I (20%) - No recuperable
 • un examen final del síntesi (40%) - Recuperable
 • un projecte final que es durà a terme al llarg del curs (20%) - No recuperable

A l'inici del curs la professora informarà del contingut i característiques de les activitats i  de la seva programació. En el moment de realització de cada activitat avaluable, la professora informarà a l’alumnat del procediment i data de revisió de les qualificacions. 

Avaluació Única  Consta de les següents evidències:

 • Examen final del síntesi (50%) 
 • Treball de recerca on s'haurà d' aplicar els coneixaments de l'assignatura a un tema en concret a pactar amb la professora. D'aquest treball s'extreuen dues evidències:
  • Treball escrit es durà a terme al llarg del curs (25%) 
  • Presentació oral de la recerca feta (25%)

Per a l' avaluació única,  l'entrega del treball, la realització de l'examen i les presentacions orals es duran a terme en una única data indicada en el programa de l'assignatura, accessible des del campus virtual

 

*En qualsevol dels casos, per superar l’assignatura s’haurà d’obtenir una nota final, resultat de la mitjana ponderada totes les evidències d'avaluació, que sigui superior a 5/10, i a més  haver obtingut  una nota mínima de 4/10 al examen de síntesi. 

Recuperació:

Tindran accés al procés de recuperació les persones  que no superin l'assignatura en el seu conjunt i que hagin obtingut un mínim de 3/10 en cada una de les evidències inclòs l'examen de síntesi.

La recuperació consistirà en un examen teòric i/o pràctic de tota l'assignatura que valdrà el 100% de la nota 

 

Plagi i altres irregularitats: En cas que l'estudiant realitzi plagi o qualsevol altra  irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir.

En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

 

 

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen de Síntesi 40% 1,5 0,06 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9
Projecte Final 20% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Pràctica Bloc I 10% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Pràctica Blocs II i III 10% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Test Bloc I 20% 1 0,04 1, 4, 5, 6, 9

Bibliografia

Textos bàsics

Bibiliografia complemetària:

 • Belavusau, Uladzislau, and Kristin Henrard. EU anti-discrimination law beyond gender / edited by Uladzislau Belavusau and Kristin Henrard. Primera edició. Oxford: Hart Publishing, 2019. Print.
 • Capellà, Margalida (Capellà i Roig). Las decisiones del comité para la eliminación de la discriminación de la mujer : en el marco general de la protección internacional de los derechos humanos / Margalida Capellà i Roig. Palma, Illes Balears: Universitat de Les Illes Balears, 2014. Print.
 • Guth, Jessica. Gender and the Court of Justice of the European Union / Jessica Guth, Sanna Elfving. London ;: Routledge, Taylor & Francis Group, 2020. Print.

 • Hellum, Anne, and Henriette Sinding Aasen. Women’s Human Rights: CEDAW in International, Regional and National Law. Vol. 3. New York: Cambridge University Press, 2013. https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1c3utr0/cdi_proquest_ebookcentral_EBC1303706
 • Martín Sánchez, María. La Perspectiva de género en la protección internacional de los derechos humanos : diálogo multinivel y deconstrucción de estereotipos / María Martín Sánchez. 1a edición. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020. Print. Disponible online : https://biblioteca-tirant-com.are.uab.cat/cloudLibrary/ebook/show/9788413781617

 

 


Programari

Webs de referència