Logo UAB
2023/2024

Economia i Gestiˇ d'Empreses

Codi: 105781 CrŔdits: 6
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2500251 Biologia ambiental OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Oscar Gutierrez Arnaiz
Correu electr˛nic:
oscar.gutierrez@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaš. Per consultar l'idioma us caldrÓ introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informaciˇ Ús provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

No hi ha prerequisits per cursar aquesta assignatura.


Objectius

L'objectiu de l'assignatura és introduir els conceptes bàsics d'economia i gestió de les empreses, primer donant una visió general de l'empresa i la seva organització i després analitzant les principals àrees funcionals. 


CompetŔncies

 • Actuar amb responsabilitat Ŕtica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democrÓtics.
 • Actuar en l'Ómbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raˇ de sexe/gŔnere.
 • Actuar en l'Ómbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econ˛mic i mediambiental.
 • Adaptar-se a noves situacions.
 • Desenvolupar la capacitat d'organitzaciˇ i planificaciˇ
 • Diagnosticar i solucionar problemes ambientals pel que fa al medi biol˛gic.
 • Exercir el lideratge.
 • Gestionar, conservar i restaurar poblacions i ecosistemes.
 • Implantar i desenvolupar sistemes de gestiˇ relacionats amb la biologia ambiental.
 • Introduir canvis en els mŔtodes i els processos de l'Ómbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Resoldre problemes.
 • Treballar individualment i en equip.

Resultats d'aprenentatge

 1. Actuar amb responsabilitat Ŕtica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democrÓtics.
 2. Actuar en l'Ómbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raˇ de sexe/gŔnere.
 3. Actuar en l'Ómbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econ˛mic i mediambiental.
 4. Adaptar-se a noves situacions.
 5. Aplicar els coneixements te˛rics a la prÓctica.
 6. Demostrar sensibilitat en els temes mediambientals, sanitaris i socials.
 7. Desenvolupar l'aprenentatge aut˛nom.
 8. Desenvolupar la capacitat d'organitzaciˇ i planificaciˇ.
 9. Exercir el lideratge.
 10. Introduir canvis en els mŔtodes i els processos de l'Ómbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 11. Resoldre problemes.
 12. Treballar individualment i en equip.

Continguts

Tema 0: Introducció

Conceptes econòmics bàsics.

 

Tema 1: L'empresa i la seva organització.

 Empresa i mercat

 Organització interna

 Els preus com a mecanisme coordinador.

 

Tema 2: Inversió i finançament en l'empresa.

Taxa d'interès nominal i efectiu.

Valoració de rendes.

Préstecs i hipoteques.

Valoració i selecció de projectes d'inversió i de finançament (VAN, TIR).


Metodologia

L'habitual metodologia.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, per a la complementaciˇ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.


Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes prÓctica 15 0,6 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12
Classes teoria 30 1,2 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12
Tipus: Supervisades      
Tutories 6 0,24 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12
Tipus: Aut˛nomes      
Estudi. Preparaciˇ Exercicis 95 3,8 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12

Avaluaciˇ

Avaluació contínua. La nota final s'obtindrà a partir de les notes dels parcials juntament amb la participació/assistència(10%). L'assistència a classe és obligatòria (60% mínim).

 

Per aprovar el curs cal treure un mínim de 4 a cada examen i un mínim de 5 en la nota final. Qui no arribi a 5 podrà fer un examen de recuperació on s'haurà d'examinar només dels temes suspesos. L'examen de recuperació està pensat per als estudiants suspesos, no per pujar nota (pot haver excepcions a aquesta regla).

Per participar a la recuperació, l'alumnat ha d'haver estar prèviament avaluat en un conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul. Per tant, l'alumnat obtindrà la qualificació de "No Avaluable" quan les activitats d'avaluació realitzades tinguin una ponderació inferior al 67% en la qualificació final.

 

Aquesta assignatura no preveu el sistema d’avaluació única.


Activitats d'avaluaciˇ continuada

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
AssitŔncia i participaciˇ 10% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Primer parcial 45% 2 0,08 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12
Segon parcial 45% 2 0,08 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12

Bibliografia

Durant el curs el professor donarà als estudiants el material bàsic, a més de bibliografia complementària (e.g.: Vicente Salas-Fumás (2007). El siglo de la empresa. Fundación BBVA).


Programari

Farem un ús bàsic d'excel, però no són necessaris coneixements previs.
Potser usem zoom.